Новини

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і плата за спеціальне використання диких тварин

Розглянемо особливості ведення рибного господарства, сплати збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (код бюджетної класифікації — 13070200), питання ліцензування тощо.

Рибогосподарська діяльність пов'язана не лише з вилученням рибних ресурсів, а й із вивченням, охороною, відтворенням, вирощуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів шляхом їх вилучення (вилову, збирання тощо) з подальшими транспортуванням, зберіганням, переробкою, імпортуванням, експортуванням, виготовленням і реалізацією продукції з них, організацією та здійсненням державного управління і контролю в рибному господарстві.

Рибні господарства повинні отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності з рибними ресурсами. Органом ліцензування для зазначеного виду діяльності є Держкомрибгосп України (п. 41 Переліку № 1698). Слід зазначити, що на вилов риби у внутрішніх водоймах (ставках) норма цього пункту не поширюється.

Ліцензія на провадження даного виду господарської діяльності видається на необмежений термін (постанова № 1755). Плата за отримання ліцензії становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Для спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, — на пільгових умовах.

Порядок обчислення і внесення плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів визначено Порядком № 449 та Інструкцією № 167.

Відповідно до зазначеного Порядку до спеціального використання належать усі види користування водними живими ресурсами (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) з природного середовища.

Плата справляється за всі види спеціального використання за наявності дозволів. Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів — це офіційний документ, який засвідчує право користувача на спеціальне використання водних живих ресурсів у межах затверджених лімітів.

Розмір плати обчислюється з урахуванням виду ресурсів, нормативів плати і квоти вилову.

Квота спеціального використання водних живих ресурсів — це частка ліміту, яка виділяється користувачу. Квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення на 2011 р. затверджено наказом № 592, який набрав чинності з 10.01.2011 р.

Нормативи плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів затверджено постановою № 449 і з 2000 р. не переглядалися.

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів не справляється з:

  • користувачів, які використовують рибні та інші водні живі ресурси для подальшого відтворення, в тому числі штучного, інтродукції, акліматизації та реакліматизації, а також тих, що здійснюють вилучення рибних та інших водних живих ресурсів під час проведення науково-дослідних, контрольних, меліоративних та інших ловів, пов'язаних з природоохоронною діяльністю і поліпшенням довкілля, та ловів, пов'язаних з проведенням дослідно-конструкторських робіт зі створення нових конструкцій знарядь лову;
  • спеціальних господарств, що займаються розведенням і вирощуванням рибних та інших водних живих ресурсів у переданих їм у користування водних об'єктах.

Справляння плати здійснюється після отримання в установленому порядку користувачами квот на спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів.

Це означає, що суб'єкти господарювання, які мають намір здійснювати діяльність з вилучення (вилову, добування, збирання), перш за все повинні отримати ліміти (квоти).

Для отримання квоти на наступний рік користувачі повинні подати відповідні документи до 1 серпня поточного року до Держкомрибгоспу України.

Після отримання квоти користувач перераховує плату до бюджету авансовим платежем в розмірі 5% вартості квоти.

За підсумками фактичного вилову рибних та інших водних живих ресурсів за квартал обчислюється плата, що зменшується на суму авансового платежу і витрат на здійснення в попередні періоди рибоводно-меліоративних робіт і робіт з відтворення рибних та інших водних живих ресурсів.

У разі спеціального використання рибних та інших водних живих ресурсів, ліміти (квоти) на спеціальне використання яких не встановлено, а також якщо вилов зазначених ресурсів здійснюється без квотування в межах загального ліміту, розмір плати обчислюється на основі нормативів плати і фактичних обсягів вилову у звітному періоді.

Квоти визначаються Держкомрибгоспом України шляхом поділу ліміту на частки між користувачами. Якщо квоту вилову рибних та інших водних живих ресурсів використано неповністю, проте авансову плату було внесено, то така плата не підлягає поверненню. Якщо квоту було використано неповністю у зв'язку зі стихійним лихом та іншими обставинами, що виникли не з вини користувачів, плата за не використану із зазначених причин частку квоти не справляється. У разі перевищення квоти вилову користувачі несуть відповідальність згідно з правилами рибальства.

Користувач зобов'язаний вести облік вилучених водних живих ресурсів наростаючим підсумком з початку року та щокварталу складати в двох примірниках розрахунок за встановленою формою згідно з додатком до п. 2.2 Інструкції № 167. Один примірник розрахунку подається до державного податкового органу за місцем реєстрації користувача як суб'єкта господарської діяльності, другий — до органу рибоохорони Держкомрибгоспу, в зоні діяльності якого користувач здійснює вилучення водних живих ресурсів.

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів обчислюється з урахуванням виду ресурсів, нормативів плати, затверджених постановою № 449, і квоти вилову та сплачується протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання податкового розрахунку.

У разі одночасного використання декількох видів водних живих ресурсів плата розраховується за кожний вид окремо.

Контроль за обчисленням і внесенням плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів здійснюють органи ДПС та органи рибоохорони Держкомрибгоспу України.

Використання об'єктів тваринного світу відповідно до статей 16 і 17 Закону № 2894-ІІІ може бути загальним та спеціальним.

До спеціального використання об'єктів тваринного світу належать усі види використання тваринного світу (за винятком передбачених законодавством випадків безоплатного любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища.

Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється з наданням права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водними об'єктами.

Спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами чи іншими документами. Ця вимога поширюється також на власників чи користувачів земельних ділянок, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу.

Статтею 18 Закону № 2894-ІІІ встановлено, що збір справляється за такі види спеціального використання об'єктів тваринного світу:

  • мисливство;
  • рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;
  • використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності;
  • добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі;
  • використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях у разі їх вилучення з природного середовища з метою отримання прибутку.

Розмір збору встановлюється залежно від виду (групи видів) тварин, мети і обсягів їх використання, поширення та цінності, з урахуванням місцезнаходження, якості, продуктивності території й інших екологічних і економічних факторів.

Тимчасовим порядком № 123 визначено порядок справляння плати за спеціальне використання диких тварин і встановлено тимчасові нормативи плати за їх спеціальне використання (крім мисливських тварин, рибних запасів, видів тварин, занесених до Червоної книги України).

Розмір шкоди, заподіяної внаслідок понадлімітного, самовільного або іншого незаконного використання чи знищення тварин (з числа видів (груп), наведених у Тимчасовому порядку № 123), обчислюється шляхом збільшення встановлених нормативів плати за їх спеціальне використання у п'ять разів.

Зазначений Порядок містить перелік підприємств, установ, організацій та громадян, з яких не справляється плата за спеціальне використання диких тварин.

Інструкцією № 37/68 встановлено порядок обчислення і сплати до бюджету плати за спеціальне використання диких тварин. Внесення плати не звільняє користувачів об'єктами тваринного світу від необхідності відшкодування витрат на фінансування робіт з ведення обліку чисельності тварин і визначення науково обгрунтованих лімітів (дозволених обсягів) їх використання, а також сплати штрафів та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог чинного законодавства.

Розмір плати за спеціальне використання диких тварин обчислюється платником самостійно на підставі доведених йому лімітів (дозволених обсягів) спеціального використання диких тварин та встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів плати.

Ліміти (дозволені обсяги) спеціального використання диких тварин встановлюються Мінекобезпеки України і доводяться до платників після одержання від них відповідних заявок.

Плата обчислюється і сплачується платником до початку спеціального використання диких тварин (код бюджетної класифікації — 13070100). Підставою для сплати є одержання письмового повідомлення Мінекобезпеки України про виділення платнику ліміту (дозволеного обсягу) спеціального використання диких тварин і встановлення строку, протягом якого дозволяється здійснювати це використання.

Дозволи на спеціальне використання диких тварин видаються Мінекобезпеки України за наявністю заявки платника, а також документа, що засвідчує внесення плати.

Внесення плати за спеціальне використання диких тварин не дає права на їх використання без одержання відповідного дозволу.

У разі якщо визначені у виданих дозволах обсяги використання диких тварин не були повністю або частково використані платником, внесена за них плата не повертається.

Платник має право сплачувати плату і одержувати дозволи на спеціальне використання диких тварин у розмірі всього доведеного йому ліміту (дозволеного обсягу) використання або окремих його частин. При цьому Мінекобезпеки України видає дозволи на спеціальне використання диких тварин лише у тому обсязі, на який є документ про справляння плати.

Якщо фактичні обсяги спеціального використання диких тварин перевищили попередньо оплачені й установлені в дозволі Мінекобезпеки України, платник повинен негайно припинити використання, у п'ятиденний строк внести додаткову суму платежу і повідомити про це Мінекобезпеки. За наявності у платника невикористаної частини доведеного йому ліміту (дозволеного обсягу) спеціального використання диких тварин Мінекобезпеки України видає відповідний дозвіл. У разі невиконання встановлених вимог, а також за відсутності резерву зазначеного ліміту (дозволеного обсягу) використання диких тварин вважається незаконним і користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

У випадку якщо одночасно здійснюється спеціальне використання декількох видів диких тварин, плата обчислюється за кожен вид окремо.

Обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок понадлімітного, самовільного або іншого незаконного використання чи знищення тварин, здійснюється органами Мінекобезпеки України.

Контроль за спеціальним використанням диких тварин і достовірністю звітних даних про його обсяги здійснюють зазначені органи. При виявленні порушень щодо обсягів спеціального використання диких тварин вони направляють до відповідних податкових органів копії актів перевірок користувачів об'єктами тваринного світу.

Контроль за обчисленням і внесенням плати за спеціальне використання диких тварин здійснюється органами державної податкової служби разом з органами Мінекобезпеки України.

Відповідальність за правильність обчислення та дотримання встановлених вимог щодо сплати платежів за спеціальне використання диких тварин покладається на платників.

Платники зобов'язані дотримуватись установлених у дозволі Мінекобезпеки України вимог щодо обсягів та строків спеціального використання конкретних видів диких тварин, вести щоденний облік обсягів їх добування та реалізації. Якщо у виданому Мінекобезпеки України дозволі передбачено відмітки про фактичне добування тварин, платники зобов'язані робити ці відмітки безпосередньо на місці добування.

Будь-яке спеціальне використання диких тварин, яке здійснюється з порушенням наведених вимог, а також використання тварин, за яких не сплачено або сплачено у неповному обсязі плату, є незаконним і тягне за собою відповідальність, передбачену ст. 63 Закону № 2894-ІІІ.