Новини

Порядок заповнення та подання форми № 1ДФ

Підпунктом 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс) обов'язки нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету покладено на податкового агента, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку та зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах ст. 167 цього Кодексу.

Податковий агент — це юридична особа (її філія, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнята особа, представництва нерезидентів — юридичних осіб, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов'язані нараховувати, утримувати і сплачувати податок, передбачений розділом ІV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі.

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету передбачено ст. 168 Податкового кодексу, відповідно до якої податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Статтею 64 Бюджетного кодексу встановлено, що податок на доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Згідно з пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, за нього всі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах Держказначейства України за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Поряд з виконанням інших обов'язків податковий агент згідно з вимогамиПодаткового кодексу зобов'язаний подавати органу ДПС у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (далі — Податковий розрахунок).

Форму цього розрахунку (ф. № 1ДФ) та Порядок її заповнення затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (далі — наказ № 1020).

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання Податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Граничні строки подання Податкового розрахунку можуть бути збільшені за правилами та на підставах, передбачених Податковим кодексом.

Подання податковими агентами Податкового розрахунку за період, в якому проводились процедури припинення, здійснюється до завершення таких процедур (державної реєстрації припинення юридичної особи, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).

Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Податковий розрахунок подається до органу ДПС за місцезнаходженням податкового агента — юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу ДПС за податковою адресою фізичної особи — податкового агента.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, Податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого Розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Самозайняті особи (платники податку, які є фізичними особамипідприємцями або здійснюютьнезалежну професійну діяльність) подають ф. № 1ДФ до органу ДПСза своїм місцем проживання.

Приватні нотаріуси подають зазначену форму до органу ДПС за місцем розміщення нотаріальної контори (нотаріальним округом).

Відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14, п. 51.1 ст. 51, пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168, п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу стосовно помічників (консультантів) приватного нотаріуса або інших працівників, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, такий нотаріус є податковим агентом та зобов'язаний виконувати всі покладені на нього цим Кодексом функції податкового агента, зокрема подавати до органу ДПС за місцем своєї реєстрації (обліку) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ).

Податковий розрахунок може бути подано до органу ДПС в електронній формі за добровільним рішенням податкового агента.

Коригування поданого і прийнятого Податкового розрахунку проводиться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.

За необхідності проведення коригувань Податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий Податковий розрахунок.

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань Податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватись як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Зазначені розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого Податкового розрахунку і містять інформацію лише стосовно рядків та реквізитів, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які направляються органами ДПС до податкового агента.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на вилучення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі графи й у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію та ввести правильну, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку у графі 9 зазначається «1» — рядок на вилучення, а в другому «0» — рядок на введення.

Слід зазначити, що новий Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, затверджений наказом № 1020, перший раз подається за I квартал 2011 р.

 

Приклад заповнення Податкового розрахунку

ТОВ «Форум» протягом І кварталу 2011 р. виплачено фізичним особам такідоходи:

громадянину А. (1111111111)заробітну плату в сумі 15 000 грн., утримано податку 2170 грн.;

громадянину Б. (222222222), якогоприйнято на роботу 20.02.2011 р.,заробітну плату в сумі 9000 грн., утримано податку 1300 грн.;

громадянину В. (3333333333)дохід за оренду складського приміщення в сумі 60 000 грн., утримано податку 9000 грн.;

підприємцю Г. (4444444444)кошти в сумі 120 000 грн., утримано податку 0 грн.

Сума податкового боргу станом на 01.01.2011 р. — 1000 грн.