Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Врахування орендарем витрат на ремонт основних засобів

Чи може платник податку — орендар враховувати у податковому обліку витрати на ремонт і поліпшення орендованих об’єктів основних засобів?


Відповідно до п. 146.1 ст. 146 Податкового кодексу облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту і поліпшення об’єктів основних засобів, отриманих безоплатно чи наданих в оперативний лізинг (оренду) або отриманих в концесію чи створених (збудованих) концесіонером відповідно до Закону № 2624, як окремий об’єкт амортизації.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єктів у сумі, що перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюються ремонт і поліпшення (п. 146.11 ст. 146 Податкового кодексу).

Сума витрат, пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10%  сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат (п. 146.12 ст. 146 цього Кодексу).

У разі якщо договір оперативної оренди (лізингу) чи концесії зобов’язує або дозволяє орендарю чи концесіонеру здійснювати ремонти та/або поліпшення об’єкта оперативної оренди (лізингу) чи концесії, частина вартості таких ремонтів та/або поліпшень у сумі, що перевищує віднесену на витрати згідно з абзацом другим пунктів 146.11 та 146.12 вищезазначеної статті, амортизується орендарем чи концесіонером як окремий об’єкт у порядку, встановленому для групи основних засобів, до якої відноситься об’єкт оперативної оренди (лізингу) чи концесії, що ремонтується та/або поліпшується. При цьому орендарем не враховується балансова вартість об’єктів оперативної оренди/лізингу, за якою вони обліковуються на балансі орендодавця (п. 146.19 п. 146 Кодексу).

Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II Податкового кодексу (п. 138.2 ст. 138 цього Кодексу).

Згідно з п. 1 ст. 284 Господарського кодексу істотною умовою договору оренди, зокрема, є відновлення орендованого майна.

Отже, якщо договір оперативної оренди/лізингу зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти/поліпшення об’єкта оперативної оренди/лізингу, то за умови належного документального підтвердження понесених витрат орендар має право суму витрат на ремонт і поліпшення орендованих об’єктів основних засобів включити до витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, у розмірі, що не перевищує 10%  сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації та обліковуються на балансі орендаря на початок звітного року. Частина вартості таких ремонтів/поліпшень у сумі, що перевищує віднесену на витрати, амортизується орендарем як окремий об’єкт.