Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Строк корисного використання об’єкта для нарахування амортизації

Чи може платник податку при нарахуванні амортизації в податковому обліку використовувати мінімально допустимий строк корисного використання об’єкта, якщо наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності встановлено більший строк корисного використання такого об’єкта?


Згідно з ПБО 7 строк корисного використання (експлуатації) — це очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи використовуватимуться підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Відповідно до пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше, ніж визначено в п. 145.1, і призупиняється на період його виведення з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та ін.) на підставі документів, що свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід враховувати очікуване використання об’єкта підприємством, у тому числі його потужність чи продуктивність; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори (пп. 145.1.3 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу).

Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання, але не може бути меншим, ніж визначено в п. 145.1 цієї статті Податкового кодексу (пп. 145.1.4 п. 145.1 ст. 145).

Отже, при придбанні основних засобів строк корисного використання (експлуатації) об’єкта для нарахування амортизації в податковому обліку не може бути меншим за строк, визначений у наказі по підприємству, а також визначений у п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.