Новини

Декларація акцизного податку: нова форма звітності

На виконання п. 223.2 ст. 223 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс) ДПА України видала наказ від 24.12.2010 р. № 1030 «Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку»  (набрав чинності з 04.02.2011 р.).

Відповідно до цього наказу платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв і тютюнових виробів подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду до органу ДПС за місцем реєстрації Декларацію акцизного податку (далі— Декларація) за формою, затвердженою у порядку, встановленому ст. 46 Податкового кодексу.

Згідно із зазначеною статтею Кодексу податкова декларація, розрахунок— це документ, який подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання. Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.

Декларація подається платником акцизного податку до органу ДПС за місцем реєстрації платника за кожний звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді. Декларація, подана платником, приймається органами ДПС у разі дотримання умов, визначених статтями 48 та 49 Податкового кодексу, якими передбачено вимоги, обов'язкові для поданої Декларації.

Форма Декларації включає загальну частину, що містить обов'язкові реквізити платника акцизного податку, та чотири розділи (А, Б, В, Г), які складаються платниками залежно від виду підакцизних товарів, а також додатки— розрахунки для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок акцизного податку. Декларація також містить розділ, який заповнюється працівниками органу ДПС після її подання.

На першій сторінці Декларації зазначаються її тип (звітна, звітна нова, уточнююча), звітний (податковий) період, за який подається Декларація, або звітний (податковий) період, що уточнюється (у разі подання Уточнюючої декларації), а також обов'язкові реквізити декларацій: найменування платника акцизного податку, код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження (місце проживання) платника та органу ДПС, до якого вона подається, дата подання, ініціали, прізвище, реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта, підпис платника— фізичної особи або посадових осіб платника, засвідчений печаткою платника (за наявності). Також на першій сторінці зазначається вид платників податку, перелік яких визначено ст. 212 Податкового кодексу.

Платником акцизного податку заповнюються ті розділи Декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника та виду підакцизних товарів (продукції), операції з якими здійснюються платником, а також додатки до кожного розділу.

Розділ А «Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива» Декларації заповнюється платниками, що реалізують (передають), експортують або імпортують спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої та пиво.

Цей розділ у рядках за кодами операцій А1— А10 містить операції із спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, що підлягають оподаткуванню акцизним податком відповідно до норм розділу VI Податкового кодексу.

Окремий суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність з підакцизними товарами на митній території України, може бути платником податку з однієї або з декількох операцій одночасно і подавати одну Декларацію до органу ДПС. Проте якщо суб'єкт є платником податку із зазначеної продукції, виробленої в Україні, і одночасно імпортером алкогольних напоїв, то такий платник окремо подає Декларацію за операціями з вітчизняними товарами та окремо— за операціями із ввезення товару на митну територію України, що передбачено п. 223.2 ст. 223 Податкового кодексу.

Декларацію також подають суб'єкти господарювання, що отримують спирт етиловий за нульовою ставкою акцизного податку як сировину для виробництва окремих видів продукції (виноматеріалів, продуктів оргсинтезу, лікарських засобів, бензинів сумішевих та біопалива), за умови видачі податкового векселя. Такі платники заповнюють або рядок за кодом операції А8 (у разі нецільового використання спирту), або рядок за кодом операції А13, в якому зазначають суму отриманих пільг (у разі належного підтвердження використання за цільовим призначенням спирту етилового, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку на виробництво зазначених видів продукції).

Операції у рядку за кодом А11 зменшують суму податкового зобов'язання на суму акцизного податку, що обчислюється виходячи з обсягів продукції, повернутої платнику або імпортованої на митну територію України та повернутої країні-імпортеру в разі неможливості її подальшої реалізації, та ставок акцизного податку, які діяли на момент реалізації (передачі) чи ввезення такої продукції. Наявність зазначених операцій у платника або імпортера передбачає оформлення відповідних документів, що підтверджують достовірність операції, та обов'язкове подання Декларації до органів ДПС.

Для алкогольної продукції, маркованої марками акцизного податку, що повертається платнику в разі неможливості її подальшої реалізації, коригування податкового зобов'язання передбачає повернення марок їх продавцю як невикористаних.

У рядках за кодами операцій А12— А14 декларується сума пільг щодо операцій зі спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, що не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування відповідно до пунктів 213.2, 213.3 ст. 213, та проставляється сума пільг, наданих за податковими векселями на спирт етиловий, що оподатковується за нульовою ставкою податку відповідно до п. 229.1 ст. 229 Податкового кодексу.

Для визначення суми акцизного податку передбачено додатки до Декларації— розрахунки, в яких порядок нарахування суми акцизного податку в цілому відповідає порядку, що існував до набрання чинності Податковим кодексом. Суми податку визначаються виходячи з бази оподаткування та ставок акцизного податку, встановлених статтями 214 і 215 цього Кодексу.

При визначенні податкового зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива використовуються додатки 1 і 3, значення підсумкових колонок яких вносяться до Декларації. За формою додатка 1 визначається сума податку за специфічними ставками для алкогольних напоїв, на які встановлено ставки у гривнях за 1 л, за формою додатка 3— для тих, на які встановлено ставки у гривнях за 1 л 100-відсоткового спирту. За кожним видом операцій, зазначених у рядках за кодами операцій А1— А10, до Декларації додаються окремі розрахунки за формою зазначених додатків.

За формами додатків 1 і 3 також визначається сума пільг щодо операцій зі спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, що не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування відповідно, виходячи з неоподатковуваних оборотів та встановлених ставок акцизного податку. У додатку 4 обчислена сума пільг зазначається з реквізитами суб'єктів господарювання, яким було передано продукцію із звільненням від оподаткування, або реквізитами митних декларацій при здійсненні експортних операцій, які не підлягають оподаткуванню.

У рядку за кодом операції А14 визначається загальна сума податкового зобов'язання, яка диференціюється залежно від видів алкогольної продукції відповідно до кодів бюджетної класифікації та зазначається у рядках за кодами операцій А15.1— А15.4.

Розділ Б «Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну» заповнюється платниками акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну.

У рядках за кодами операцій Б1— Б8 перелічено операції з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, що підлягають оподаткуванню акцизним податком відповідно до норм розділу VI Податкового кодексу.

Суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність з тютюновими виробами на митній території України, може бути платником податку з однієї операції або з декількох одночасно і подавати до органу ДПС одну Декларацію із зазначенням сум податку з операцій, які він здійснює. Водночас якщо такий платник є одночасно імпортером тютюнових виробів, то він подає окрему Декларацію з операцій із ввезення на митну територію України тютюнових виробів, як передбачено п. 223.2 ст. 223 Податкового кодексу.

При визначенні податкового зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну використовуються додатки 1 і 2, значення підсумкових рядків яких вносяться до Декларації. За формою додатка 1 визначають суму податку, обчислену за специфічними ставками, за формою додатка 2— суму податку з сигарет, на які встановлено одночасно специфічні та адвалорні ставки акцизного податку, і при визначенні якої застосовуються максимальні роздрібні ціни і мінімальне податкове зобов'язання. За кожним видом операцій, зазначених у рядках за кодами операцій Б1— Б8, до Декларації додаються окремі розрахунки за формою зазначених додатків.

У рядку за кодом операції Б9 зазначаються суми зменшення податкових зобов'язань з повернутих тютюнових виробів, що раніше були реалізовані платником або імпортовані на митну територію України та повернуті країні-імпортеру, а також із втрачених товарів, з яких не виникає податкове зобов'язання за відповідних обставин. Наявність таких операцій у платника або імпортера передбачає оформлення відповідних документів, що підтверджують достовірність операції, та обов'язкове подання Декларації до органів ДПС. Для тютюнових виробів, маркованих марками акцизного податку, що повертаються платнику та імпортеру в разі неможливості їх подальшої реалізації, корегування податкового зобов'язання передбачає повернення марок їх продавцю як невикористаних.

У рядках за кодами операцій Б10 та Б11 декларується сума пільг щодо операцій з тютюновими виробами, які не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни-імпортера, підтверджені належно оформленими документами) або звільняються від оподаткування відповідно до пунктів 213.2 та 213.3 ст. 213 Податкового кодексу, що обчислюється також за формами додатка 1 (якщо на тютюнові вироби встановлено специфічні ставки податку) та додатка 2 (для сигарет, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки одночасно).

У додатку 4 обчислена сума пільг зазначається разом з реквізитами суб'єктів господарювання, яким було передано тютюнові вироби із звільненням від оподаткування, або реквізитами митних декларацій у разі здійснення операцій із ввезення тютюнових виробів, які не підлягають оподаткуванню.

У рядку за кодом Б12 визначається загальна сума податкового зобов'язання з тютюнових виробів, яка диференціюється залежно від виду ставки акцизного податку згідно з кодами бюджетної класифікації та зазначається у рядках за кодами операцій Б12.1, Б12.2.

Розділ В «Податкові зобов'язання з нафтопродуктів, скрапленогогазу» заповнюється платниками акцизного податку з підакцизних нафтопродуктів та скрапленогогазу.

У рядках за кодами операцій В1— В7 перелічено операції з нафтопродуктами та скрапленим газом, що підлягають оподаткуванню акцизним податком відповідно до норм розділу VI Податкового кодексу. Суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність з нафтопродуктами та скрапленим газом на митній території України, може бути платником податку з однієї операції або з декількох одночасно і подавати до органу ДПС одну Декларацію із зазначенням сум податку з операцій, які він здійснює.

Суб'єкти господарювання, яким через спеціалізовані аукціони реалізовано скраплений газ без сплати акцизного податку для потреб населення, подають Декларацію, в якій заповнюють або рядок за кодом операції В7 (у разі нецільового використання скрапленого газу), або рядок за кодом операції В12, в якому зазначають суму пільг (у разі підтвердження використання скрапленого газу за цільовим призначенням).

Імпортери нафтопродуктів, скрапленого газу сплачують податок митним органам при ввезенні товару на митну територію України і Декларацію подавати не повинні, крім суб'єктів господарювання, що ввозять легкі та важкі дистиляти на митну територію України як сировину для виробництва етилену без сплати акцизного податку, за умови видачі податкового векселя. Такі суб'єкти подають до органів ДПС Декларацію, в якій заповнюють або рядок за кодом операції В7 (у разі нецільового використання), або рядок за кодом операції В12, в якому зазначають суму отриманих пільг (у разі належного підтвердження використання нафтопродуктів за цільовим призначенням на виробництво етилену).

При визначенні податкового зобов'язання з нафтопродуктів, скрапленого газу використовується додаток 1, значення підсумкових рядків якого вносяться до Декларації. Оскільки ставки акцизного податку на нафтопродукти, скраплений газ встановлено в євро, сума податку за специфічними ставками обчислюється у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до євро, встановленого Нацбанком України станом на перший день кварталу, в якому здійснюється операція.

У рядку за кодом операції В8 зазначаються суми зменшення податкових зобов'язань з повернутих платнику нафтопродуктів, скрапленого газу, що раніше були реалізовані платником або імпортовані на митну територію України та повернуті країні-імпортеру, а також із втрачених товарів, з яких не виникає податкове зобов'язання за відповідних обставин. Наявність таких операцій у платника або імпортера передбачає оформлення відповідних документів, що підтверджують їх достовірність, та обов'язкове подання Декларації до органів ДПС.

У рядках за кодами операцій В9— В12 зазначається сума пільг щодо операцій з нафтопродуктами, скрапленим газом, які не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни-імпортера, що підтверджено належно оформленими документами) або звільняються від оподаткування відповідно до пунктів 213.2 і 213.3 ст. 213 та пунктів 229.2 і 229.3 ст. 229 Податкового кодексу.

За формою додатка 4 визначається сума пільг щодо операцій з реалізації (передачі) або ввезення зі звільненням від оподаткування із зазначенням реквізитів суб'єктів господарювання, яким було передано нафтопродукти, скраплений газ без сплати податку, або реквізитів митних декларацій— при здійсненні операцій з експортних операцій, які не підлягають оподаткуванню.

У рядку В13 «Усього податкових зобов'язань» зазначається сума зобов'язань, нарахованих з нафтопродуктів, скрапленого газу, які диференціюються залежно від кодів бюджетної класифікації та проставляються за кодами операцій у рядках В13.1— В13.3.

Розділ Г «Податкові зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів» заповнюється та подається суб'єктами господарювання, які здійснюють операції на митній території України з автомобілями легковими, кузовами до них, причепами та напівпричепами, мотоциклами.

У рядках за кодами операцій Г1— Г7 перелічено операції з автомобілями легковими, кузовами до них, причепами та напівпричепами, мотоциклами, що підлягають оподаткуванню акцизним податком відповідно до норм розділу VI Податкового кодексу. Суб'єкт господарювання, який здійснює таку господарську діяльність на митній території України, може бути платником податку з однієї операції або з декількох одночасно і подавати до органу ДПС одну Декларацію із зазначенням сум податку з операцій, які він здійснює.

У рядку за кодом операції Г8 зазначаються суми зменшення податкових зобов'язань з повернутих платнику автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, що раніше були реалізовані платником або імпортовані на митну територію України та повернуті країні-імпортеру, а також із втрачених товарів, з яких не виникає податкове зобов'язання за відповідних обставин. Наявність таких операцій у платника або імпортера передбачає оформлення відповідних документів, що підтверджують їх достовірність, і обов'язкове подання Декларації до органів ДПС.

Імпортери автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів сплачують податок митним органам при ввезенні товарів на митну територію України і Декларацію не подають, за винятком суб'єктів господарювання, що ввозять кузови легкових автомобілів як сировину для виробництва легкових автомобілів без сплати акцизного податку.

Такі імпортери подають до органів ДПС Декларацію, в якій заповнюють або рядок за кодом операції Г7 (у разі нецільового використання), або рядок за кодом операції Г10, в якому зазначають суму отриманих пільг при ввезенні кузовів (у разі підтвердження їх використання за цільовим призначенням на виробництво легкових автомобілів).

У рядках за кодами операцій Г9, Г10 зазначається сума пільг щодо операцій з автомобілями легковими, кузовами до них, причепами та напівпричепами, мотоциклами, які не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни-імпортера, що підтверджено належно оформленими документами) або звільняються від оподаткування відповідно до пунктів 213.2 і 213.3 ст. 213 Податкового кодексу.

За формою додатка 4 визначається сума пільг щодо операцій з реалізації (передачі) або ввезення із звільненням від оподаткування із зазначенням реквізитів суб'єктів господарювання, яким було передано автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, або реквізитів митних декларацій— при здійсненні експортних операцій, які не підлягають оподаткуванню.

У рядку за кодом Г11 «Усього податкових зобов'язань» зазначається сума зобов'язань, нарахованих з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, яка диференціюється залежно від кодів бюджетної класифікації та проставляється за кодами операцій у рядках Г11.1— Г11.4.

Декларація містить вісім додатків, які є формами розрахунків сум акцизного податку, що відповідають порядку обчислення за специфічними ставками податку, за специфічними та адвалорними ставками одночасно, встановленими у розділі VI Податкового кодексу (додатки 1— 3). У додатках передбачено форму розшифровки оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком (додаток 4), та форму розрахунку суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку (додаток 5). Також передбачено форму розрахунку суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 6). Крім того, передбачено форми переліку податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового або нафтопродуктів (додатки 7 і 8), що надаються платником для підтвердження пільгових операцій з підакцизними товарами (продукцією).

Порядок заповнення та подання Декларації складається з п'яти розділів.

У розділі «Загальні положення» надано посилання щодо визначення платників акцизного податку, об'єктів і бази оподаткування та базового податкового періоду.

У розділах «Складення Декларації акцизного податку» та «Подання Декларації акцизного податку до органів ДПС» передбачено вимоги щодо складення платником Декларації відповідно до ст. 48 Податкового кодексу.

У розділі «Порядок заповнення Декларації акцизного податку» стисло викладається порядок заповнення Декларації окремо за кожним розділом, який відповідає виду господарської діяльності платника та виду підакцизних товарів (продукції) і складається платником залежно від виду операцій, які він здійснює.

У розділі «Додатки до Декларації акцизного податку» наведено конкретний опис заповнення форм розрахунку суми акцизного податку та порядку обчислення суми податку залежно від виду підакцизних товарів, установлених ставок акцизного податку та особливостей оподаткування окремих операцій, установлених розділом VI Податкового кодексу.

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що набрання чинності нормами Кодексу, не змінюючи порядку нарахування сум акцизного податку, вплинуло на порядок заповнення та подання звітності з акцизного податку.

До прийняття Податкового кодексу законодавством з акцизного збору передбачалось оподаткування підакцизних товарів акцизним збором та подання розрахунку акцизного збору, після прийняття— оподаткування акцизним податком та подання Декларації акцизного податку.

Нормами Кодексу збережено базовий податковий період один календарний місяць, строки подання до органів ДПС звітності з акцизного податку та строки сплати податкового зобов'язання.

Новим є те, що Податковим кодексом передбачено подання Декларації не лише платниками акцизного податку, які здійснюють операції з підакцизними товарами на митній території України, а й імпортерами алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Крім того, перелік платників (п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу) значно розширено порівняно з раніше чинним законодавством з оподаткування акцизним збором.

Також розширено базу оподаткування акцизним податком за рахунок оподаткування операцій з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам. Крім того, підлягають оподаткуванню операції з реалізації конфіскованих, визнаних безхазяйними, таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави.

Операції з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, якщо не виконуються умови щодо їх цільового використання або недотримання митних режимів, також є об'єктами оподаткування. Визнано об'єктами оподаткування також вартість і обсяги втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують установлені норми.

Водночас Податковим кодексом надається можливість платнику у звітному періоді здійснювати коригування (зменшувати) податкові зобов'язання на суму вартості підакцизних товарів (продукції), повернутих платнику (виробнику, експортеру або імпортеру) у разі виявлення недоліків, що перешкоджають їх реалізації на митній території України або країни-імпортера, що потребує відображення цих операцій у Декларації. Такі норми раніше взагалі не передбачалися законодавством з акцизного збору.

Крім того, ст. 30 Податкового кодексу передбачено податкові пільги, які надаються шляхом: податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору; зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору; встановлення зниженої ставки податку та збору; звільнення від сплати податку та збору.

Суми податку, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, мають обліковуватися таким платником податків. Податкові органи зобов'язані здійснювати контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, складати зведену інформацію про суми податкових пільг і визначати втрати доходів бюджету внаслідок надання податкових пільг.

У зв'язку з цим суб'єкти господарювання та імпортери, що здійснюють операції з підакцизними товарами (продукцією) і отримують податкові пільги, встановлені пунктами 212.2, 212.3 ст. 212 та ст. 229 Податкового кодексу, а також передбачені іншими нормами розділу VI, операції з підакцизними товарами (продукцією), що не підлягають оподаткуванню в разі використання цих товарів як сировини для виробництва підакцизних товарів, є платниками акцизного податку, зобов'язані нараховувати суму пільг і зазначати в Декларації, яка подається до органів ДПС за місцем реєстрації платника.

Отже, наказом № 1030 затверджено нову форму податкової звітності з акцизного податку— Декларацію акцизного податку, що дасть можливість суб'єктам господарювання самостійно визначати податкове зобов'язання щодо акцизного податку в повному обсязі за всіма видами операцій з підакцизними товарами (продукцією) та суму отриманих пільг з акцизного податку в разі здійснення операцій, що не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування акцизним податком.

Розглянемо спрощено порядок заповнення Декларації на прикладі виробника алкогольних напоїв, який для визначення суми податкового зобов'язання використовує розділ А Декларації.

Городецький лікеро-горілчаний завод у січні 2011 р. здійснив операцію з реалізації лікеро-горілчаних виробів власного виробництва (код операції А1) та нарахував акцизний податок на суму 126 323 грн., у тому числі в рахунок погашення податкових векселів (код операції А1.1)на суму 91 400 грн. Нарахування зазначених сум за кодом операції А1 здійснено за формами додатків 1 і 3, що додаються до Декларації (суми податку33 280 грн. + 93 043 грн.).

Крім того, зазначене підприємство використало з метою власного споживання (код операції А4.1) алкогольні напої та нарахувало за формою додатка 3 акцизний податок на суму 24 684 грн. (код операції А4).

Водночас з повернутих із роздрібної торгівлі алкогольних напоїв, у яких виявлено недоліки, згідно з п. 217.5 ст. 217 Податкового кодексу платником проведено коригування (зменшення) податкового зобов'язання на суму акцизного податку, розраховану за формою додатка 3 для операції за кодом А11 (сума податку3875 грн. за кодом операції А11.1). Оскільки в цьому прикладі повернутими алкогольними напоями є лікери, марковані марками акцизного податку, таке коригування (зменшення) здійснюється після повернення марок акцизного податку, придбаних для маркування цієї продукції, продавцю марок.

Також у Декларації зазначаються суми пільг щодо акцизного податку, надані підприємству за операціями, що:

не підлягають оподаткуваннюна суму 14 240 грн. (код операції А12експортні операції (пп. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу));

звільняються від оподаткуванняна суму 48 360 грн. (код операції А13передача на виготовлення підакцизних товарів (пп. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу)).

Ці суми пільг обчислено за формою додатка 1 окремо для операції за кодом А1 та для операції за кодом А4. Крім того, обчислені суми пільг зазначаються в додатку 4 з реквізитами суб'єктів господарювання, яким було передано продукцію із звільненням від оподаткування, або реквізитами митних декларацій при здійсненні експортних операцій, які не підлягають оподаткуванню.

У нашому прикладі підприємство здійснило експортні операції (сума податку в колонці 8 додатка 4), що не підлягають оподаткуванню, та операції із звільненням від оподаткування (сума податку в колонці 7 додатка 4) з передачі спирту та алкогольних напоїв для власного виробництва підакцизних товарів. У колонці 13 додатка 4 зазначено підпункт, пункт та статтю Податкового кодексу, на підставі яких звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню пільгові операції.

За кодом операції А15 загальна сума податкового зобов'язання визначається як сума значень у рядках за кодами операцій А1 та А4 за вирахуванням значення рядка за кодом операції А11.

У цьому прикладі сума податкового зобов'язання становить 147 132 грн. і диференціюється відповідно до кодів бю-джетної класифікації залежно від видів алкогольної продукції та зазначається у рядках за кодами операцій А15.1А15.4. Суми податку згідно з бюджетною класифікацією визначаються за даними додатків, що додаються до Декларації, в такому порядку:

за кодом А15.1 (спирт етиловий) сума податку становить 4044 грн.це значення колонки 13 рядка 1 у додатку 1 за кодом операції А4;

за кодом А15.2 (лікеро-горілчана продукція) сума податку становить 89 168 грн.це значення колонки 16 додатка 3 за кодом операції А1 (93 043 грн.) за вирахуванням значення колонки 16 додатка 3 за кодом операції А11 (3875 грн.);

за кодом А15.3 (виноробна продукція, інші спиртові дистиляти) сума податку становить 53 920 грн.це значення колонки 13 додатка 1 за кодом операції А1 (33 280 грн.) та колонки 13 рядка 2 (8000 грн.) + рядка 3 (12 640 грн.) додатка 1 за кодом операції А4.