Новини

Коментар фахівця до наказу ДПА України від 24.12.2010 р. № 1044

Відповідно до пунктів 102.6, 102.7 ст. 102 Податкового кодексу розроблено наказ, яким затверджено Порядок визначення механізму продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань згідно з нормами цього Кодексу.

Порядок № 1044 регламентує строки подання заяв платників податків, які з різних причин не мали можливості протягом граничних строків відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність.

Зокрема, продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань для посадових осіб юридичної особи здійснюється у разі, якщо протягом зазначених граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність (п. 3 Порядку № 1044).

Відповідно до п. 4 цього Порядку для фізичних осіб продовження граничних строків подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань здійснюється у разі, коли зазначений платник був позбавлений можливості у визначений Податковим кодексом строк виконати грошове зобов'язання та/або скористатися податковими правами.

Зауважимо, що продовження вищезазначених граничних строків здійснюється на підставі заяви таких платників, яка подається протягом 30 календарних днів, наступних за днем закінчення обставин, визначених Порядком № 1044, до органу ДПС за місцем реєстрації. Заява скадається у довільній формі, для юридичних осіб в такій заяві обов'язково зазначаються повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи, номери телефонів (факсів, e-mail) посадових осіб (за наявності). Заява має бути підписана керівником юридичної особи або особою, що його заміщує, завірена печаткою юридичної особи та мати реєстраційний номер і дату складання.

У заяві фізичної особи обов'язково вказуються прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у разі, якщо з певних причин така особа не має реєстраційного номера (а саме, для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті). У заяві також зазначаються місце проживання, номери телефонів (факсів, e-mail) — службовий та домашній (за наявності), місце основної роботи. Заява підписується фізичною особою та повинна мати дату складання. У разі якщо фізична особа не має постійного місця проживання в Україні, така заява подається до органу ДПС за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування. У заяві фізичної особи — суб'єкта господарювання ставиться дата видачі та номер свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця.

У заяві стисло та чітко повинні наводитися підстави, через які платник податку вчасно не зміг подати податкові декларації або заяву про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань. Крім того, разом із заявою до податкового органу подаються документальні підтвердження таких обставин, оформлені належним чином.

До зазначених  обставин для юридичних та фізичних осіб, зокрема, належать: перебування за межами України; перебування у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; перебування у місцях позбавлення волі за вироком суду; обмеження свободи пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально.

При цьому всі перелічені обставини мають бути підтверджені відповідними документами та довідками уповноважених органів і служб, а на запити органів податкової служби отримано письмові відповіді.

Платники податків — фізичні та юридичні особи мають право надіслати заяву органу ДПС поштою з повідомленням про вручення або подати особисто.

Заява розглядається органами ДПС протягом 20 календарних днів, але за необхідності (додаткове вивчення документів) строк її розгляду може бути продовжено до 60 календарних днів. Про прийняття рішення щодо розгляду заяви органи ДПС повідомляють заявника. Це може бути письмове повідомлення поштою з відміткою про вручення або вручення під розписку.

У разі якщо на підставі заяви органами ДПС граничні строки подання податкової декларації продовжено, то штрафні санкції, визначені ст. 120 Податкового кодексу, не застосовуються.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку подання декларації вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Крім того, платники податків — фізичні та юридичні особи можуть скористатися нормами, визначеними ст. 43 Податкового кодексу щодо повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань.


Раїса СИРОВАТКО,
начальник організаційно-методологічного відділу
Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів) ДПА України