Новини

Коментар фахівця до наказу ДПА України від 24.01.2011 р. № 3

Наказ розроблено з метою забезпечення виконання п. 152.4 ст. 152 Податкового кодексу, яким передбачено окремий порядок сплати податку на прибуток підприємствами в разі наявності відокремлених підрозділів у складі платника податку — юридичної особи.

Відповідно до зазначеного пункту Кодексу платник податку, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням податок, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Сума податку на прибуток відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованої платником, розподіленої пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів такого платника податку в загальній сумі його витрат.

При прийнятті рішення про сплату консолідованого податку на прибуток у разі наявності відокремлених підрозділів у складі платника податку — юридичної особи такий платник податку  до 1 липня року, що передує звітному, повідомляє про це податкові органи за місцезнаходженням юридичної особи та її філій (відокремлених підрозділів), для чого платник податку — юридична особа надсилає (подає) до податкового органу за своїм місцемнаходження та за місцезнаходженням відокремлених підрозділів Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, форму якого затверджено наказом № 36.

Порядок заповнення Розрахунку податкових зобов'язань

Розрахунок податкових зобов'язань при сплаті консолідованого податку на прибуток підприємств заповнюється платником податку — юридичною особою за останній календарний квартал звітного періоду (графа 8 рядка 2 Розрахунку) окремо для кожного з відокремлених підрозділів, які входять до складу платника податку.

Розрахунок заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року. Слід звернути увагу на те, що відповідно до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу починаючи з 01.04.2011 р. платники податку на прибуток підприємств складають наростаючим підсумком та подають до органів ДПС зазначений Розрахунок за такі звітні податкові періоди: ІІквартал, ІІ та ІІІквартали та ІІIVквартали 2011 р.

У Розрахунку зазначаються всі передбачені в ньому показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції (суми) цей рядок прокреслюється. У Розрахунку не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень (крім передбачених формою Розрахунку).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника підприємства, головного бухгалтера платника податку — юридичної особи та керівника відокремленого підрозділу (при поданні Розрахунку відокремленим підрозділом до органів ДПС за своїм місцезнаходженням) і засвідчується печаткою.

Для подання такого Розрахунку на паперових носіях усі три підписи є обов'язковими.

Податковий орган не приймає до розгляду Розрахунок, що не відповідає вищезазначеним вимогам або: містить текст чи цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, залиття чорнилом або внаслідок інших причин; не підтверджений підписами керівника підприємства (відокремленого підрозділу) та головного бухгалтера і не завірений печаткою платника податку.

Таким чином, платники податку на прибуток, які до 1 липня року, що передує звітному, тобто до 1 липня 2010 р. повідомили податкові органи за місцезнаходженням юридичної особи та її філій (відокремлених підрозділів) про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, подають звітність за новою формою Розрахунку, яку затверджено наказом № 36, за підсумками ІІ кварталу 2011 р., а саме не пізніше 9 серпня 2011 р.

Місце та форма подання Розрахунку

Після заповнення Розрахунку платником податку — юридичною особою він подається відокремленим підрозділом до податкових органів за своїм місцезнаходженням у строки, встановлені Податковим кодексом для подання податкової звітності (ст. 49 Податкового кодексу).

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації (розрахунки) до органу ДПС в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу).

При поданні податкової звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку із накладанням електронного цифрового підпису слід керуватись Інструкцією № 233.

Відповідно до п. 7.1 розділу ІІІ цієї Інструкції накладання електронного цифрового підпису здійснюється у такому порядку: першим — електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера), другим — електронний цифровий підпис керівника, третім — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

Посилений сертифікат електронного цифрового підпису видається акредитованими центрами сертифікації ключів з прив'язкою реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта посадової особи до коду ЄДРПОУ організації.

Ідентифікація податкової звітності платника податків відбувається за комбінацією реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта власника підпису та коду ЄДРПОУ організації.

Отже, для подання звітності в електронній формі відокремленими підрозділами посадовим особам, які мають право підпису, необхідно отримати електронні цифрові підписи в комбінації з кодом ЄДРПОУ кожного відокремленого підрозділу (якщо податкова звітність підписуватиметься посадовими особами головного підприємства), а також електронні печатки для кожного відокремленого підрозділу. Порядок накладання електронного цифрового підпису, у тому числі для розрахунків з консолідованої сплати податку на прибуток, визначено п. 7.1 розділу ІІІ Інструкції № 233, тобто без електронного цифрового підпису керівника філії (відокремленого підрозділу).

Сплата авансового внеску з податку на прибуток

Пунктом 152.4 ст. 152 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо платник податку, який прийняв рішення про сплату консолідованого податку, сплачує авансовий внесок з податку, то такий авансовий внесок сплачується за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування відповідно до положень цього розділу, в загальній сумі таких витрат цього платника податку, визначених в останній податковій звітності, поданій таким платником податку (пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу).

У разі нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток платник податку відображає його суму наростаючим підсумком у графах 9 — 11 Розрахунку. Зазначимо, що Розрахунок подається незалежно від того, виникло у звітному періоді консолідоване податкове зобов'язання чи ні.

Виправлення самостійно виявлених помилок

Якщо платником податку — юридичною особою самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданому Розрахунку, то відповідно до абзацу «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу він зобов'язаний надіслати Уточнюючий розрахунок до такого Розрахунку за формою, чинною на час подання Уточнюючого розрахунку. При цьому платник податку — юридична особа проставляє відмітку в заголовній частині Розрахунку біля слова «Уточню-ючий» та крім заповнення самої форми Розрахунку заповнює рядки 01, 05 та у разі потреби — 04 таблиці до цього Розрахунку, в якій від-ображає суму недоплати та суму штрафу в розмірі 3% від такої суми недоплати. Зазначені суми платник податку сплачує до подання такого Уточнюючого розрахунку або відповідно до абзацу «б» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу він зобов'язаний від-образити суму недоплати у складі Розрахунку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку. При цьому платник податку — юридична особа проставляє відмітку у заголовній частині Розрахунку біля слів «Звітний новий» з обов'язковим заповненням рядків 01, 02, 03 таблиці до Розрахунку.

Водночас зазначаємо, що при виправленні помилок у складі Розрахунку звітного/звітного нового періоду до цього Розрахунку додається(ються) додаток(и), в якому(их) наведено інформацію про виправлену(і) помилку(и).

За кожний податковий період, у якому виявлено помилку(и), подається окремий додаток, в якому платником податку — юридичною особою заповнюються відповідні графи та рядки, а також всі рядки, наведені в таблиці додатка до Розрахунку.