Інші податки
Тема: Відпустки

Розрахунок відпускних

При нарахуванні середньої заробітної плати за час відпусток і для виплати компенсації за невикористані відпустки керуються Порядком № 100.

Відповідно до цього Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

При цьому слід враховувати, що якщо 4 число, як було в травні цього року, було першим робочим днем для всіх, зазначений місяць враховуватиметься при обчисленні середньої заробітної плати для працівників, які пропрацювали на підприємстві менше року. Якщо ж працівника зараховано на роботу з 5 травня цього року, зазначений місяць не враховується.

Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, наприклад його було прийнято на роботу 5 травня 2011 р., а звільняється він 30 червня 2011 р., тобто відсутній повністю відпрацьований місяць, середня заробітна плата обчислюється відповідно до останнього абзацу п. 4 Порядку № 100, згідно з яким якщо працівник не мав заробітку не з власної вини, розрахунки провадяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. До цього періоду належить період, коли:

 • працівники з незалежних від них причин працювали в режимі неповного робочого тижня (наказом по підприємству працівників відділу, цеху тощо було переведено на роботу на умовах неповного робочого тижня у зв‘язку із неможливістю забезпечити їх роботою впродовж нормальної тривалості робочого тижня);
 • було оформлено простій не з вини працівника;
 • працівникам надавалися відпустки без збереження заробітної плати відповідно до статей 25 та 26 Закону про відпустки.

При обчисленні середньої заробітної плати для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних даних за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.

Наприклад, працівнику надається відпустка з 1 червня 2011 р., тобто розрахунковий період: червень 2010 р. — травень 2011 р., і відсутні оперативні дані щодо його заробітної плати за травень 2011 р. Працівнику можуть здійснити розрахунок середньої заробітної плати з урахуванням заробітної плати за травень 2010 р.

Виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпустки або виплати компенсації за невикористані дні відпустки враховуються:

 • основна заробітна плата;
 • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-погодинниками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою; вислугу років та інші);
 • виробничі премії (премії, що не мають разового характеру) та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
 • винагорода за підсумками річної роботи і за вислугу років;
 • індексація тощо;
 • виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років враховується при обчисленні середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження, якщо зазначену винагороду нараховано в поточному році за попередній рік (п. 3 Порядку № 100).

Усі виплати включаються до розрахунку середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому їх нараховано, без вирахування сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Якщо ця умова не виконується і винагорода нараховується в поточному році за поточний рік, то така винагорода не включається до розрахунку середньої заробітної плати.

Виплати, що не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження у розрахунку не враховуються:

 • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не належать до обов'язків працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);
 • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
 • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
 • премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком таких премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності);
 • грошові і речові винагороди за призові місця у змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
 • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
 • літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що виплачується за авторським договором;
 • вартість безплатно виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
 • дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;
 • виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
 • вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;
 • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
 • доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
 • компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

В інших випадках, коли нарахування провадяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не має заробітку не з власної вини, розрахунки здійснюються виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Дні, що не враховуються при розрахунку відпускних

Тривалість відпусток визначається незалежно від режимів та графіків роботи і розраховується в календарних днях.

Святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) не враховуються при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону про відпустки).

Відповідно до ст. 73 КЗпП у 2011 р. на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові й неробочі дні:

 • 1 січня — Новий рік;
 • 7 січня — Різдво Христове;
 • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
 • 24 квітня — Пасха (Великдень) (у 2010 р. Пасха (Великдень) — 4 квітня);
 • 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
 • 9 травня — День Перемоги;
 • 12 червня — Трійця (у 2010 р. Трійця — 23 травня);
 • 28 червня — День Конституції України;
 • 24 серпня — День незалежності України.

При цьому святкові та неробочі дні необхідно відрізняти від вихідних днів — суботи та неділі, які враховуються при розрахунку відпустки як календарні дні.

Отже, у разі якщо на той період, в якому надається відпустка, припадають святкові та неробочі дні, її тривалість збільшується на кількість таких днів, проте ці дні не оплачуються.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки

Розмір середньої заробітної плати для оплати часу відпусток та виплати компенсації за невикористані дні відпустки визначають виходячи із середньоденного (годинного) заробітку, який обчислюють шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових та неробочих днів (далі — с. н. дн.), установлених ст. 73 КЗпП). Отриманий результат множать на кількість календарних днів відпустки.

(Таблиці 1 та 2 (Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2010 та 2011 роки)).

Розглянемо приклади обчислення сум відпускних.

Приклад 1. Нарахування сум відпускних

Працівникові з 22.06.2011 р. надається щорічна відпустка на 24 календарні дні. Заробітна плата працівника за розрахунковий період з червня 2010 р. по травень 2011 р. становить 15 000 грн. Розрахуємо суму відпускних.

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

365 дн. — 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

15 000 грн. : 355 к. дн. = 42,25 грн.

Сума відпускних становитиме

42,25 грн. х 24 к. дн. = 1014,00 грн. 

Приклад 2. Якщо у розрахунковому періоді — виплати за підсумками роботи за рік

Працівника прийнято на роботу 5 жовтня 2010 р., а в січні 2011 р. йому нараховано премію за підсумками роботи за 2010 р. у сумі 1500 грн. У червні 2011 р. працівник йде у щорічну відпустку на 24 календарні дні. Заробітна плата за розрахунковий період листопад 2010 р.травень 2011 р. становить 12 700 грн. Розрахуємо суму відпускних.

Оскільки за кожний місяць розрахункового періоду включають 1/12 винагороди за підсумками роботи за рік, то до розрахунку відпускних потрапить 7/12 річної премії, тобто 875 грн. (1500 : 12 х 7).

Визначимо суму доходу, що включається до розрахунку середньої заробітної плати:

12 700 грн. + 875 грн. = 13 575 грн.

Визначимо кількість календарних днів:

212 к. дн. — 7 с. н. дн. = 205 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

13 575 грн. : 205 к. дн. = 66,22 грн.

Сума відпускних становитиме

66,22 грн. х 24 к. дн. = 1589,28 грн.

Приклад 3. Якщо у розрахунковому періоді — лікарняні

Працівник йде у щорічну відпустку з 2 червня 2011 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період: червень 2010 р.травень 2011 р. При цьому у лютому 2010 р. він перебував на лікарняному. Заробітна плата за розрахунковий період27 500 грн., допомога по тимчасовій непрацездатності1750 грн. Як обчислити відпускні?

Порядком № 100 визначено, що сума допомоги по тимчасовій непрацездатності не виключається із розрахунку середньої заробітної плати.

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. — 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

(27 500 грн. + 1750 грн.) : 355 к. дн. = 82,39 грн.

Сума відпускних становитиме

82,39 грн. х 24 к. дн. = 1977,36 грн.

Приклад 4. Підвищення заробітної плати 

Працівник підприємства йде у щорічну відпустку на 24 календарні дні з 1 червня 2011 р. Розрахунковий період: червень 2010 р.травень 2011 р. У січні 2011 р. на підприємстві підвищено заробітну плату на 25%. Крім того, у розрахунковому періоді з червня 2009 р. по січень 2010 р. посадовий оклад працівника становив 1500 грн., а з січня 2010 р.1875 грн. Як розрахувати суму відпускних у цьому випадку?

У разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, а також премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт її підвищення. Виходячи з відкоригованої в такий спосіб заробітної плати в розрахунковому періоді визначається середньоденний (годинний) заробіток.

Визначимо відкориговану заробітну плату:

1500 грн. х 7 міс. х 1,25 + 1875 грн. х 5 міс. = 22 500 грн.

Визначимо кількість днів, на яку необхідно ділити фактичний заробіток:

365 к. дн. — 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

22 500 грн. : 355 к. дн. = 63,38 грн.

Сума відпускних становитиме

63,38 грн. х 24 к. дн. = 1521,12 грн.

Приклад 5. Якщо у розрахунковому періоді немає заробітку

Жінка йде у щорічну відпустку у червні 2011 р. на 24 календарні дні відразу після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Посадовий оклад працівниці на день оформлення відпустки2000 грн. Як розраховуються відпускні?

Виходячи з норм Порядку № 100, якщо перед початком відпустки працівник не мав заробітку не із своєї вини, то розрахунок здійснюють на підставі установленого в трудовому договорі працівника посадового окладу (тарифної ставки) на момент здійснення обчислення.

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. — 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

(2000 грн. х 12 міс.) : 355 к. дн. = 67,61 грн.

Сума відпускних становитиме

67,61 грн. х 24 к. дн. = 1622,64 грн.

Приклад 6. Якщо у розрахунковому періоді — декретна відпустка та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Працівниця підприємства йде у щорічну відпустку з 13 червня 2011 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період: червень 2010 р.травень 2011 р. При цьому в зазначений період вона перебувала: з 01.07.2010 р. по 04.11.2010 р.у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами; з 05.11.2010 р. по 31.01.2011 р.у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Заробітна плата працівниці за червень 2010 р. та за лютийтравень 2011 р. становить 13 800 грн., допомога по вагітності та пологах12 500 грн. Як розрахувати суму відпускних?

Пунктом 3 Порядку № 100 визначено, що при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки враховуються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога по тимчасовій непрацездатності.

Оскільки допомогу по вагітності та пологах не передбачено п. 4 Порядку № 100, що регламентує перелік виплат, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, і, зокрема, розраховується виходячи із середнього заробітку працівниці, яка хоча фактично й не працювала, але перебувала у трудових відносинах з підприємством, то така допомога включається до виплат, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки. Тобто час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами включається до розрахункового періоду.

На відміну від відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до розрахункового періоду не включається.

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. — 87 к. дн. відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — 6 с. дн. = 272 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

(13 800 грн. + 12 500 грн.) : 272 к. дн. = 96,69 грн.

Сума відпускних становитиме

96,69 грн. х 24 к. дн. = 2320,56 грн.

Приклад 7. Якщо працівника відкликали з відпустки

11 квітня 2011 р. у зв'язку з виробничою необхідністю працівника відкликали з відпустки, в яку він пішов 4 квітня на 24 календарні дні. Сума нарахованих відпускних становить 3500 грн., а заробітна плата за квітень2500 грн. При цьому відомо, що працівник використав 7 календарних днів відпустки. Як бути у цьому випадку?

Відкликання працівника із щорічної відпустки допускається, але лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки (ст. 12 Закону про відпустки). Тож оплату невикористаних днів відпустки необхідно утримати із заробітної плати працівника за квітень.

Визначимо кількість днів невикористаної відпустки:

24 к. дн. — 7 к. дн. = 17 к. дн.

Визначимо суму відпускних за невикористані дні відпустки:

3500 грн. : 24 к. дн. х 17 к. дн. = 2479 грн.

Визначимо суму, яка має бути утримана із заробітної плати за квітень:

2500 грн. — 2479 грн. = 21 грн.

При наступному наданні працівнику невикористаних днів щорічної відпустки середню заробітну плату розраховують із заробітку за 12 місяців, що передують місяцю, в якому надається відпустка.

Грошова компенсація за невикористану відпустку

Грошова компенсація виплачується у разі звільнення працівника за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також за додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

При цьому в разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток із розрахунку повної їх тривалості.

Отже, при проведенні остаточного розрахунку працівнику мають виплатити компенсацію за невикористану відпустку, навіть якщо вона не надавалася, наприклад, протягом 5 — 6 років. При цьому розрахунковою базою є середня зарплата за останні 12 місяців, що передують виплаті грошової компенсації.

За бажанням працівника компенсують частину щорічної відпустки (крім додаткової відпустки працівникам, які мають дітей). При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні.

При переведенні працівника на роботу на інше підприємство грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям.