Інші податки
Тема: Інше

Повноваження Мінсоцполітики України та Пенсійного фонду України (Витяг)

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на основі, у межах повноважень і способом, які передбачено Конституцією й законами України.

Міністерство соціальної політики є центральним органом виконавчої влади, що діє відповідно до Конституції України, законів України й на підставі Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. №  389.

Відповідно до пунктів 23 - 25 зазначеного Положення Міністерство соціальної політики здійснює державний нагляд:

за діяльністю Пенсійного фонду України щодо збору єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати й контролю над сплатою;

за дотриманням законодавства щодо призначення (перерахування) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

у сферах загальнообов'язкового державного соціального страхування й на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, у частині забезпечення відповідності чинному законодавству рішень правлінь Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, у тому числі узгодження структур органів цих фондів, граничної чисельності працівників, схем їх посадових окладів, витрат на адміністративно-господарські видатки фондів.

Законом України від 01.07.2010 р. №  2399-VI внесено зміни до абзацу другого ст. 1 Закону України «Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон №  877) і виключено слова «інших органів» з переліку органів, що здійснюють державний нагляд (контроль), який визначено як діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування у межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення й попередження порушень вимог законодавства суб'єктами господарювання й забезпечення інтересів суспільства.

Оскільки фонди соціального страхування не віднесено до кола органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, дія Закону №  877 з моменту набрання чинності зазначеними змінами на органи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування не поширюється.

На сьогодні перевірки щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування належать до повноважень Пенсійного фонду України. Так, відповідно до ст. 13 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» Пенсійний фонд і його територіальні органі мають право проводити не частіше одного разу за календарний рік планову, а у випадках, передбачених законом, - позапланову перевірку на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення й сплату єдиного внеску, одержувати необхідні пояснення, довідки й відомості (зокрема, письмові) з питань, що виникають у ході такої перевірки. Планові й позапланові перевірки проводяться в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, за узгодженням зі сторонами соціального діалогу.

Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування проводять перевірки страхувальників відповідно до законів за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, право на проведення яких було уточнено із прийняттям Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Статтею 11 Закону України «Про відпустки» забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль.

Ненадання щорічних відпусток у строки, визначені Законом України «Про відпустки» і КЗпП України, є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнутий до відповідальності згідно із законодавством.

Водночас законодавством не передбачено строк давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки певної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених даним Законом.

Трудовим законодавством поняття договору підряду не визначено. Дана форма належить до цивільно-правових договорів, які регулюються нормами цивільного права, і законодавство про працю на них не поширюється.

Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядчик) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу. Оплата виконаних робіт (послуг) проводиться, як правило, після оформлення акта приймання-здачі робіт, послуг.

При укладенні трудової угоди (договору підряду) громадянин не подає заяву про приймання його на роботу, роботодавець не видає наказ про зарахування його на певну посаду й не вноситься запис до трудової книжки.

На виконавця роботи за трудовою угодою не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, умови колективного договору, у тому числі соціальні пільги та гарантії, передбачені ним, така особа не має права на щорічну відпустку.

Враховуючи зазначене, роботодавець може під час щорічної відпустки працівника укласти з ним договір підряду, передбачений цивільним правом.

Водночас слід мати на увазі, що щорічні відпустки надаються працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів.


Заступник міністра — керівник апарату В. КОЛОМІЄЦЬ