Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік основних засобів: від придбання до вибуття

Облік операцій з основними засобами (далі — ОЗ) — досить актуальне питання, оскільки ОЗ є на кожному підприємстві. У цій статті розглянемо облікові аспекти найпоширеніших видів операцій з ОЗ на прикладах (не розглядаються операції з біологічними активами, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, операції з інвестиційною нерухомістю, операції за фінансовою орендою тощо).

У таблицях наводяться субрахунки, передбачені Інструкцією № 291, які застосовуються підприємствами, що складають фінансову звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку.


Придбання ОЗ

Приклад 1

Підприємство — платник ПДВ придбало у виробника верстат вартістю 36 000 грн., у тому числі ПДВ — 6000 грн.

Сторонній автоперевізник надав послуги з транспортування придбаного верстата на підприємство вартістю 1200 грн., у тому числі ПДВ — 200 грн.

Від монтажної організації отримано роботи з установки, монтажу і налагодження верстата на суму 7200 грн., у тому числі ПДВ — 1200 грн.

Вартість верстата, послуг і робіт оплачено постачальникам з поточного рахунку підприємства.

Окрім того, підприємство понесло власні витрати з установки і монтажу: заробітна плата з нарахуваннями ЄСВ працівників — 1500 грн., вартість використаних при установці матеріалів — 4000 грн.

Верстат планується використовувати в господарській діяльності підприємства для здійснення оподатковуваних ПДВ операцій.

Верстат введено в експлуатацію.

Бухгалтерський облік

Придбаний об'єкт ОЗ зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю (п. 7 ПБО 7). Первісна вартість ОЗ, придбаних за плату, складається з витрат, зазначених у п. 8 ПБО 7.

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Отримано верстат

152

631

30 000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

6000

3

Отримано транспортні послуги

152

631

1000

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

200

5

Отримано роботи з установки, монтажу і налагодження верстата

152

631

6000

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1200

7

Оплачено постачальникам вартість верстата, послуг і робіт
(36 000 + 1200 + 7200)

631

311

44 400

8

Відображено заробітну плату з нарахуваннями ЄСВ працівників, зайнятих установкою і монтажем

152

66, 65

1500

9

Відображено вартість матеріалів, використаних при установці

152

20

4000

10

Введено верстат в експлуатацію
(30 000 + 1000 + 6000 + 1500 + 4000)

104

152

42 500

 

Отримання об'єкта ОЗ в обмін на подібний актив

Приклад 2

Підприємство — платник ПДВ за договором міни передає покупцеві вантажний автомобіль, отримуючи як оплату аналогічний автомобіль.

Первісна вартість переданого автомобіля становить 200 000 грн., нарахований знос — 120 000 грн., залишкова вартість — 80 000 грн. (200 000 — 120 000).

Ціна договору (і справедлива вартість переданого автомобіля) — 50 000 грн., окрім того, ПДВ — 10 000 грн.

Залишкова вартість перевищує справедливу вартість на 30 000 грн. (80 000 — 50 000).

Отриманий автомобіль введено в експлуатацію.

Бухгалтерський облік

Подібні (однорідні) об'єкти — об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість (п. 4 ПБО 7).

Згідно з п. 12 ПБО 7 первісна вартість об'єкта ОЗ, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта ОЗ. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта ОЗ, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

На дату прийняття рішення про обмін автомобіль переведено до складу необоротних активів, утримуваних для продажу:

 

 

 

1.1

списано знос автомобіля

131

105

120 000

1.2

списано залишкову вартість

286

105

80 000

2

Передано автомобіль

377

286

50 000

3

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

377

641

10 000

4

Списано суму перевищення залишкової вартості об'єкта над його справедливою вартістю

949

286

30 000

5

Отримано автомобіль

152

377

50 000

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

377

10 000

7

Введено отриманий автомобіль в експлуатацію

105

152

50 000

 

Отримання об'єкта ОЗ в обмін на неподібний актив

Приклад 3

Підприємство — платник ПДВ за договором міни передає покупцеві вантажний автомобіль, отримуючи як оплату трактор.

Первісна вартість переданого автомобіля становить 200 000 грн., нарахований знос — 120 000 грн., залишкова вартість — 80 000 грн. (200 000 — 120 000).

Справедлива вартість переданого автомобіля — 50 000 грн., окрім того, ПДВ — 10 000 грн.

Ціна договору — 96 000 грн., у тому числі ПДВ — 16 000 грн.

Підприємство доплачує продавцеві трактора за договором 36 000 грн. (96 000 — 60 000).

Отриманий трактор введено в експлуатацію.

Бухгалтерський облік

З визначення подібних (однорідних) об'єктів (п. 4 ПБО 7) випливає, що до неподібних належать об'єкти ОЗ, які мають різне функціональне призначання та/чи різну справедливу вартість.

Згідно з п. 13 ПБО 7 первісна вартість об'єкта ОЗ, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів (п. 23 ПБО 15).

Таблиця 3


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

На дату прийняття рішення про обмін автомобіль переведено до складу необоротних активів, утримуваних для продажу:

 

 

 

1.1

списано знос автомобіля

131

105

120 000

1.2

списано залишкову вартість

286

105

80 000

2

Передано автомобіль

377

712

60 000

3

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712

641

10 000

4

Віднесено на фінансові результати дохід від продажу

712

791

50 000

5

Списано балансову вартість активу (автомобіля), утримуваного для продажу

943

286

80 000

6

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізованого автомобіля

791

943

80 000

7

Отримано трактор

152

685

80 000

8

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

16 000

9

Здійснено доплату продавцеві трактора

685

311

36 000

10

Здійснено закриття заборгованостей

685

377

60 000

11

Введено трактор в експлуатацію

104

152

80 000

 

Отримання об'єкта ОЗ як внеску до статутного капіталу

Приклад 4

Відповідно до статуту новоствореного підприємства статутний капітал становить 500 000 грн.

За погодженням з іншими засновниками один із засновників (неплатник ПДВ) вносить до статутного капіталу новоствореного підприємства (неплатника ПДВ) верстат (об'єкт основних засобів). Погоджена засновниками справедлива вартість верстата становить 30 000 грн.

Верстат доставлено автотранспортом сторонньої організації. Вартість автомобільних послуг — 1200 грн., у тому числі ПДВ — 200 грн. Від монтажної організації отримано роботи з установки, монтажу і налагодження верстата на суму 7200 грн., у тому числі ПДВ — 1200 грн.

Вартість послуг і робіт оплачено постачальникам з поточного рахунку підприємства.

Бухгалтерський облік

Згідно з п. 10 ПБО 7 первісною вартістю ОЗ, внесених до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 8 ПБО 7.

Таблиця 4


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Відображено формування статутного капіталу

46

40

500 000

2

Отримано верстат як внесок до статутного капіталу

104

46

30 000

3

Отримано послуги з транспортування верстата

152

631

1200

4

Отримано роботи з установки, монтажу і налагодження верстата

152

631

7200

5

Сплачено постачальникам послуг і робіт (1200 + 7200)

631

311

8400

6

Збільшено первісну вартість верстата на вартість транспортних послуг та робіт з установки, монтажу і налагодження

104

152

8400

 

Безоплатно отримані ОЗ

Приклад 5

Підприємство — платник ПДВ безоплатно отримало від іншого підприємства бункер для зберігання цементу (об'єкт ОЗ). Визначена комісією підприємства з приймання ОЗ в експлуатацію справедлива вартість бункера становить 6000 грн.

Вартість послуг з доставки бункера на підприємство, наданих стороннім автоперевізником, становить 720 грн., у тому числі ПДВ — 120 грн.

Вартість послуг оплачено постачальнику з поточного рахунку підприємства.

Бункер планується використовувати у виробничій діяльності підприємства для здійснення оподатковуваних ПДВ операцій.

Амортизація за перший місяць становить 110 грн., у тому числі 100 грн. справедливої вартості безоплатно отриманого бункера.

Безоплатно отримані ОЗ

Бухгалтерський облік

Відповідно до п. 10 ПБО 7 первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 ПБО 7.

На суму справедливої вартості одержаних ОЗ збільшують додатковий капітал підприємства (кредит субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»). Потім пропорційно нарахованій амортизації визнають дохід від безоплатно отриманих ОЗ: Дебет 424 Кредит 745.

Таблиця 5


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Отримано бункер

104

424

6000

2

Отримано послуги з транспортування

152

685

600

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

120

4

Збільшено первісну вартість бункера на вартість транспортних послуг

104

152

600

5

Нараховано амортизацію за перший місяць

23

131

110

6

Визнано дохід від безоплатно отриманих ОЗ

424

745

100

 

Самостійне виготовлення ОЗ

Приклад 6

Підприємство власними силами виготовило бункер для зберігання цементу, який планує використовувати у власній діяльності.

Вартість використаних на виготовлення бункера матеріалів становить 8000 грн.

Заробітна плата з нарахуваннями ЄСВ працівників, які виготовляли бункер, — 1000 грн.

Собівартість роботи (включаючи амортизацію) використаного для виробництва бункера устаткування становить 2000 грн.

Виготовлений бункер введено в експлуатацію.

Бухгалтерський облік

Створені підприємством ОЗ зараховуються на баланс за первісною вартістю (п. 7 ПБО 7).

Первісна вартість ОЗ, створених господарським способом (власними силами), складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих витрат, вартості послуг сторонніх організацій, амортизації використаного під час виготовлення обладнання та інших витрат, що складають первісну вартість згідно з п. 8 ПБО 7.

При створенні об'єкта ОЗ підрядним способом (з допомогою сторонніх організацій) первісна вартість такого об'єкта складається насамперед з витрат на оплату вартості робіт (послуг), виконаних (наданих) підрядниками, та інших витрат, перелічених у п. 8 ПБО 7.

При здійсненні капітального будівництва (фактично виготовлення нерухомого майна — ОЗ) усі витрати на здійснення такого будівництва обліковують на субрахунку 151 «Капітальне будівництво». Витрати на виготовлення інших об'єктів ОЗ обліковують на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» або 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».

Таблиця 6


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Списано матеріали на виробництво бункера

152

20

8000

2

Відображено зарплату працівників з нарахуваннями ЄСВ

152

65, 66

1000

3

Відображено собівартість роботи використаного устаткування

152

91

2000

4

Введено в експлуатацію виготовлений бункер

104

152

11 000

 

Ремонт ОЗ

Приклад 7

Підприємство — платник ПДВ здійснило ремонт легкового автомобіля, який використовується для адміністративних цілей. Ремонт виконувався сторонньою СТО. Вартість послуг з ремонту згідно з актом приймання-передачі становила 9600 грн., у тому числі ПДВ — 1600 грн. Вартість послуг сплачено після виконання ремонту.

Окрім того, власними силами зроблено ремонт приміщення служби збуту, для чого використано матеріали на суму 10 000 грн. Зарплата з нарахуваннями ЄСВ працівників, які виконували ремонт, — 5000 грн.

Бухгалтерський облік

Згідно з п. 15 ПБО 7 витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат і списуються на рахунки витрат (23, 91 — 94) залежно від напряму використання об'єкта ОЗ, що ремонтується.

Таблиця 7


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Виконано ремонт легкового автомобіля

92

631

8000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1600

3

Використано матеріали на ремонт приміщення

93

20

10 000

4

Відображено зарплату з нарахуваннями ЄСВ працівників

93

65, 66

5000

 

Поліпшення об'єкта ОЗ

Приклад 8

Підприємство — платник ПДВ власними силами поліпшило вантажівку — переобладнало в ізотермічний фургон.

Придбано ізотермічну будку вартістю 60 000 грн., у тому числі ПДВ — 10 000 грн., та встановлено на вантажівку.

Витрачено інші матеріали вартістю 7000 грн.

Собівартість роботи (включаючи амортизацію) використаного для поліпшення вантажівки устаткування становить 2000 грн.

Зарплата з нарахуваннями ЄСВ працівників, зайнятих на поліпшенні об'єкта, — 5000 грн.

Бухгалтерський облік

До поліпшень належать модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо об'єктів ОЗ, що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта. Сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, збільшує його первісну вартість (п. 14 ПБО 7).

«Поліпшувальні» витрати спершу обліковуються на одному із субрахунків рахунку 15 «Капітальні інвестиції» — 151, 152 чи 153, а потім збільшують первісну вартість відповідного об'єкта: Дебет 10 Кредит 15.

Детальніше особливості документування й обліку поліпшень визначено в пунктах 28 — 33 Методичних рекомендацій № 561.

Таблиця 8


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Придбано ізотермічну будку

209

631

50 000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

10 000

3

Сплачено постачальнику вартість будки

631

311

60 000

4

Встановлено будку на вантажівку

152

209

50 000

5

Витрачено на поліпшення вантажівки інші матеріали

152

20

7000

6

Відображено собівартість роботи використаного устаткування

152

91

2000

7

Відображено зарплату з нарахуваннями ЄСВ працівників

152

65, 66

5000

8

Збільшено первісну вартість вантажівки на суму витрат з її поліпшення (50 000 + 7000 + 2000 + 5000)

105

152

64 000

 

Нарахування амортизації ОЗ

Приклад 9

За звітний період підприємство нарахувало амортизацію ОЗ на суму: 5000 грн. — об'єктів виробничого призначення; 700 грн. — об'єктів загальновиробничого призначення; 2000 грн. — об'єктів адміністративного призначення; 800 грн. — об'єктів збутового призначення; 200 грн. — об'єктів культурного призначення.

Бухгалтерський облік

Амортизація нараховується щомісяця одним із методів, передбачених пунктами 26 та 27 ПБО 7.

Сума нарахованої амортизації відноситься до складу витрат (рахунки 15, 23, 91 — 94) залежно від напряму використання кожного конкретного об'єкта ОЗ. Наприклад, за об'єктом адміністративного призначення амортизація списується на рахунок 92.

Детальніше особливості документування, розрахунку амортизації визначено в пунктах 22 — 30 ПБО 7 та у пунктах 23 — 27 Методичних рекомендацій № 561.

Таблиця 9


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Нараховано амортизацію об'єктів призначення:

 

 

 

1.1

виробничого

23

131

5000

1.2

загальновиробничого

91

700

1.3

адміністративного

92

2000

1.4

збутового

93

800

1.5

культурного

949

200

 

Переоцінка ОЗ

Перша дооцінка

Приклад 10

Підприємство вперше дооцінює об'єкт ОЗ (який раніше не переоцінювався і щодо якого не відображалися втрати від зменшення корисності). Його первісна вартість становить 10 000 грн., знос — 7000 грн., залишкова вартість — 3000 грн. (10 000 — 7000). Справедлива вартість становить 5000 грн.

Таким чином, індекс переоцінки — 1,6667 (5000 : 3000), переоцінена первісна вартість — 16 667 грн. (10 000 х 1,6667), переоцінений знос — 11 667 грн. (7000 х 1,6667), переоцінена залишкова вартість — 5000 грн. (16 667 — 11 667).

Бухгалтерський облік

Процедури переоцінки регламентовано пунктами 1621 ПБО 7, а також пунктами 3439 Методичних рекомендацій № 561.

Підприємство може переоцінювати об'єкт ОЗ, якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.

Згідно з п. 34 Методичних рекомендацій № 561 за поріг суттєвості для проведення переоцінки може братися величина, що дорівнює 1% чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів ОЗ від їх справедливої вартості. Хоча конкретний поріг суттєвості кожне підприємство встановлює самостійно.

Переоцінена первісна вартість і сума зносу об'єкта ОЗ визначаються множенням відповідно їх значень на індекс переоцінки, який визначається діленням справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта ОЗ включається до складу додаткового капіталу (субрахунок 423 «Дооцінка активів»). Зазначена сума включається до складу нерозподіленого прибутку (субрахунок 441 «Прибуток нерозподілений») за одним із двох варіантів, який обирає підприємство: щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, або одноразово під час вибуття об'єкта.

Таблиця 10


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Збільшено первісну вартість на суму дооцінки (16 667 — 10 000)

10

423

6667

2

Збільшено знос на суму переоцінки (11 667 — 7000)

423

13

4667

 

Друга (і наступні) дооцінка

Приклад 11

Підприємство дооцінює об'єкт ОЗ, який раніше вже дооцінювався (втрати від зменшення корисності не відображалися). Його первісна дооцінена вартість становить 16 667 грн., знос — 8000 грн., залишкова вартість — 8667 грн. (16 667 — 8000). Справедлива вартість становить 10 000 грн.

Таким чином, індекс переоцінки — 1,1538 (10 000 : 8667), переоцінена первісна вартість — 19 230 грн. (16 667 х 1,1538), переоцінений знос — 9230 грн. (8000 х 1,1538), переоцінена залишкова вартість — 10 000 грн. (19230 — 9230).

Сума попередньої дооцінки, відображена на субрахунку 423 «Дооцінка активів» (кредит), становить 2000 грн.

Бухгалтерський облік

Особливості проведення цієї дооцінки і відображення її в обліку аналогічні таким попереднього прикладу.

Таблиця 11


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Збільшено первісну вартість на суму дооцінки (19 230 — 16 667)

10

423

2563

2

Збільшено знос на суму переоцінки (9230 — 8000)

423

13

1230

 

Перша уцінка

Приклад 12

Підприємство уцінює об'єкт ОЗ (який раніше не переоцінювався, втрати від зменшення корисності не відображалися). Його первісна вартість становить 10 000 грн., знос — 7000 грн., залишкова вартість — 3000 грн. (10 000 — 7000). Справедлива вартість становить 2000 грн.

Таким чином, індекс переоцінки — 0,6667 (2000 : 3000), переоцінена первісна вартість — 6667 грн. (10 000 х 0,6667), переоцінений знос — 4667 грн. (7000 х 0,6667), переоцінена залишкова вартість — 2000 грн. (6667 — 4667).

Бухгалтерський облік

Особливості та підстави проведення уцінки такі самі, як і першої дооцінки. Тільки на відміну від дооцінки сума першої уцінки суми зносу відображається записом Дебет 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» Кредит 10 «Основні засоби», уцінка залишкової вартості — записом Дебет 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій» Кредит 10.

Таблиця 12


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Зменшено первісну вартість на суму уцінки зносу (7000 — 4667)

13

10

2333

2

Зменшено первісну вартість на суму уцінки залишкової вартості
(3000 — 2000)

975

10

1000

 

Друга (і наступні) уцінка

Приклад 13

Підприємство уцінює об'єкт ОЗ (який раніше уцінювався, але не дооцінювався, втрати від зменшення корисності не відображалися). Його первісна уцінена вартість становить 6667 грн., знос — 5500 грн., залишкова вартість — 1167 грн. (6667 — 5500). Справедлива вартість становить 1000 грн.

Таким чином, індекс переоцінки — 0,8569 (1000 : 1167), переоцінена первісна вартість — 5713 грн. (6667 х 0,8569), переоцінений знос — 4713 грн. (5500 х 0,8569), переоцінена залишкова вартість — 1000 грн. (5713 — 4713).

Бухгалтерський облік

Особливості проведення цієї уцінки і відображення її в обліку аналогічні таким попереднього прикладу.

Таблиця 13


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Зменшено первісну вартість на суму уцінки зносу (5500 — 4713)

13

10

787

2

Зменшено первісну вартість на суму уцінки залишкової вартості
(1167 — 1000)

975

10

167

 

Дооцінка об'єктів ОЗ, які раніше уцінювалися

Приклад 14

Підприємство дооцінює об'єкт ОЗ (який раніше уцінювався). Його первісна уцінена вартість становить 6667 грн., знос — 5500 грн., залишкова вартість — 1167 грн. (6667 — 5500). Справедлива вартість становить 2500 грн.

Сума уцінки даного об'єкта ОЗ, яка в попередніх періодах відносилася до складу витрат (субрахунок 975), — 1000 грн.

Таким чином, індекс переоцінки — 2,1422 (2500 : 1167), переоцінена первісна вартість — 14 282 грн. (6667 х 2,1422), переоцінений знос — 11 782 грн. (5500 х 2,1422), переоцінена залишкова вартість — 2500 грн. (14282 — 11782).

Сума дооцінки залишкової вартості 1333 грн. (2500 — 1167) перевищує суму попередніх уцінок (1000 грн.) на 333 грн. (1333 — 1000).

Бухгалтерський облік

Особливості проведення цієї дооцінки такі самі, як і першої. Тільки в обліку вона відображається так:

  • сума дооцінки зносу — Дебет 10 Кредит 13;
  • сума дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності, що були включені до складу витрат (на субрахунку 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій») Дебет 10 Кредит 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»;
  • сума перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності, що були включені до складу витрат (на субрахунку 975) Дебет 10 Кредит 423 «Дооцінка активів».

Таблиця 14


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Відображено суму дооцінки зносу (11 782 — 5500)

10

13

6282

2

Відображено суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10

746

1000

3

Відображено суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10

423

333

 

Уцінка об'єктів ОЗ, які раніше дооцінювалися

Приклад 15

Підприємство уцінює об'єкт ОЗ (який раніше дооцінювався). Його первісна дооцінена вартість становить 19 230 грн., знос — 14 000 грн., залишкова вартість — 5230 грн. (19 230 — 14 000). Справедлива вартість становить 1500 грн.

Суму дооцінки даного об'єкта ОЗ відображено на субрахунку 423 (кредит) — 3333 грн.

Таким чином, індекс переоцінки — 0,2868 (1500 : 5230), переоцінена первісна вартість — 5515 грн. (19 230 х 0,2868), переоцінений знос — 4015 грн. (14 000 х 0,2868), переоцінена залишкова вартість — 1500 грн. (5515 — 4015).

Сума уцінки залишкової вартості 3730 грн. (5230 — 1500) перевищує суму попередніх дооцінок (3333 грн.) на 397 грн. (3730 — 3333).

Бухгалтерський облік

Особливості проведення цієї уцінки такі самі, як і першої, тільки в обліку вона відображається так:

сума уцінки зносу — Дебет 13 Кредит 10;

сума уцінки залишкової вартості, але не вище від попередніх дооцінок і вигід від відновлення корисності, відображених на субрахунку 423, Дебет 423 Кредит 10;

сума уцінки залишкової вартості, яка перевищує попередні дооцінки і вигоди від відновлення корисності, відображені на субрахунку 423, Дебет 975 Кредит 10.

Таблиця 15


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Відображено суму уцінки зносу (14 000 — 4015)

13

10

9985

2

Відображено суму уцінки залишкової вартості, але не вище попередніх дооцінок

424

10

3333

3

Відображено суму уцінки залишкової вартості, яка перевищує попередні дооцінки

975

10

397

 

Зменшення та відновлення корисності ОЗ

Зменшення корисності ОЗ, які раніше не переоцінювалися

Приклад 16

Підприємство визнало втрати від зменшення корисності за об'єктом ОЗ у сумі 3000 грн.

Бухгалтерський облік

Процедури відображення в бухгалтерському обліку зменшення корисності регламентовано ПБО 28.

Втрати від зменшення корисності активу визнаються іншими витратами (субрахунок 972 «Втрати від зменшення корисності активів») і відображаються записом Дебет 972 Кредит 13.

Після визнання втрат від зменшення корисності активу, що амортизується, нарахування амортизації здійснюється виходячи з нової балансової (залишкової) вартості активу і переглянутого (у разі зміни) строку його корисного використання (експлуатації) (п. 15 ПБО 28).

Таблиця 16


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Відображено зменшення корисності

972

13

3000

 

Зменшення корисності ОЗ, які раніше переоцінювалися

Приклад 17

Підприємство визнало втрати від зменшення корисності за об'єктом ОЗ у сумі 3000 грн.

Раніше підприємство дооцінювало даний об'єкт. Сума дооцінки на дату зменшення корисності, відображена на кредиті субрахунку 423, становить 2000 грн.

Бухгалтерський облік

Перевищення суми попередніх дооцінок активу і вигід від відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього активу і втрат від зменшення його корисності є сумою чергового (останнього) зменшення корисності, але не більше зазначеного перевищення, відображається за дебетом субрахунку 423 та кредитом рахунку 13.

Залишок (якщо сума чергового (останнього) зменшення корисності більше, ніж зазначене перевищення) відображається за дебетом субрахунку 972 та кредитом рахунку 13.

Таблиця 17


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Відображено зменшення корисності на суму:

 

 

 

1.1

додаткового капіталу

423

13

2000

1.2

різниці між загальною сумою зменшення корисності та зменшенням додаткового капіталу

972

13

1000

 

Відновлення корисності ОЗ, які раніше не переоцінювалися

Приклад 18

Підприємство визнавало втрати від зменшення корисності за об'єктом ОЗ у сумі 3000 грн. Однак згодом ознаки зменшення корисності активів перестали існувати. Тому підприємство відображає вигоди від відновлення корисності (у розмірі не більше попередніх втрат) у сумі 3000 грн.

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку вигоди від відновлення корисності активу визнаються іншим доходом (субрахунок 742 «Дохід від відновлення корисності активів»): Дебет 13 Кредит 742.

Таблиця 18


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Відображено вигоди від відновлення корисності

13

742

3000

 

Відновлення корисності ОЗ, які раніше переоцінювалися

Приклад 19

Свого часу підприємство визнавало втрати від зменшення корисності за об'єктом ОЗ у сумі 3000 грн., а також переоцінювало його (уцінювало і дооцінювало). Однак згодом ознаки зменшення корисності активів перестали існувати, тому підприємство відображає вигоди від відновлення корисності (у розмірі не більше попередніх втрат) у сумі 3000 грн.

На дату відновлення корисності сума попередніх уцінок активу і втрат від зменшення його корисності перевищує суму попередніх дооцінок залишкової вартості цього активу і вигід від відновлення його корисності на 2000 грн.

Бухгалтерський облік

У разі перевищення суми попередніх уцінок активу і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього активу і вигід від відновлення його корисності сума чергового (останнього) відновлення корисності, але не більше зазначеного перевищення, відображається записом за дебетом рахунку 13 та кредитом субрахунку 742.

Залишок (якщо сума чергового (останнього) відновлення корисності більше, ніж зазначене перевищення) відображається записом за дебетом рахунку 13 та кредитом субрахунку 423.

Таблиця 19


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Відображено вигоди від відновлення корисності на суму:

 

 

 

1.1

доходу

13

742

2000

1.2

додаткового капіталу

13

423

1000

 

Продаж ОЗ

Приклад 20

Підприємство продало комп'ютер (об'єкт ОЗ) за 4800 грн., у тому числі ПДВ — 800 грн.

Первісна вартість комп'ютера становить 9000 грн., знос — 6000 грн.

Оплата за проданий комп'ютер надійшла на банківський рахунок підприємства.

Бухгалтерський облік

ОЗ, які продаються, обліковуються за правилами ПБО 27.

Якщо ОЗ визнаються утримуваними для продажу, їх переводять до складу оборотних активів: Дебет 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» Кредит 10 — на залишкову вартість ОЗ; Дебет 13 Кредит 10 — на суму зносу. Амортизація таких ОЗ припиняється.

Безпосередньо операція з продажу ОЗ відображається як продаж оборотних активів — дохід від продажу відображається на субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», собівартість проданих ОЗ — на субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

Таблиця 20


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Переведено об'єкт ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу:

 

 

 

1.1

списано знос комп'ютера

13

10

6000

1.2

списано залишкову вартість (9000 — 6000)

286

10

3000

2

Продано комп'ютер

377

712

4800

3

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712

641

800

4

Віднесено на фінансові результати дохід від продажу

712

791

4000

5

Списано балансову вартість комп'ютера

943

286

3000

6

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізації

791

943

3000

7

Отримано оплату за проданий комп'ютер

311

377

4800

 

Ліквідація ОЗ з ініціативи підприємства (внаслідок морального та/чи фізичного зносу)

Приклад 21

Внаслідок морального та фізичного зносу підприємство ліквідує комп'ютер (об'єкт ОЗ) первісною вартістю 5000 грн., знос — 4300 грн.

Витрати на ліквідацію (зарплата з нарахуваннями ЄСВ працівників) становлять 200 грн.

Від ліквідації отримано запаси, які можуть бути використані на підприємстві, в оцінці можливого використання 300 грн.

Бухгалтерський облік

Згідно з п. 33 ПБО 7 якщо ОЗ перестає відповідати критеріям визнання активом, такий ОЗ вилучається з активів (списується з балансу).

Інструкцією № 291 встановлено, що залишкова вартість списаних ОЗ та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж), відносяться на дебет субрахунку 976 «Списання необоротних активів».

Цінності, отримані від ліквідації ОЗ, оприбутковуються за дебетом субрахунків обліку відповідних активів і кредитом субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» (пункти 39, 40 додатка до Методичних рекомендацій № 561).

При цьому згідно з п. 2.12 Методичних рекомендацій № 2 вартість отриманих запасів оприбутковується за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації. Витрати на ремонт отриманих матеріальних цінностей, які використовуватимуться як запасні частини, витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням цих запасів до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях (витрати на доробку та підвищення якісних і технічних характеристик запасів), включаються до їх первісної вартості.

У разі часткової ліквідації об'єкта ОЗ його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта (п. 35 ПБО 7).

Таблиця 21


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Списано знос ліквідованого комп'ютера

13

10

4300

2

Віднесено до витрат залишкову вартість комп'ютера

976

10

700

3

Понесено витрати на ліквідацію (зарплата з нарахуваннями ЄСВ працівників)

976

65, 66

200

4

Оприбутковано запаси, отримані від ліквідації

20

746

300

 

Ліквідація ОЗ внаслідок надзвичайних подій (стихійного лиха — повені, землетрусу, граду тощо, техногенних катастроф)

Бухгалтерський облік

Такий самий, як і у випадку ліквідації ОЗ з ініціативи підприємства, тільки витрати відображаються на одному із субрахунків рахунку 99 «Надзвичайні витрати», а доходи — на субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи».

 

Ліквідація ОЗ внаслідок крадіжки, псування, знищення чи нестачі та відшкодування збитку винною особою

Приклад 22

На підприємстві викрадено об'єкт ОЗ, первісна вартість якого становила 5000 грн., знос — 2000 грн.

Згідно з проведеною незалежною оцінкою розмір нанесеного збитку становить 2500 грн.

Вартість послуг незалежної оцінки, проведеної сторонньою організацією, — 150 грн. без ПДВ. Після проведення оцінки її оплачено підприємством виконавцеві з банківського рахунку.

Винну особу встановлено. Підприємством подано позов до суду про стягнення з винної особи суми збитку.

Судом задоволено позов підприємства в сумі 2650 грн. (2500 + 150).

Винна особа відшкодувала збиток на банківський рахунок підприємства.

Бухгалтерський облік

Списання ОЗ з балансу відображається так само, як і у випадку ліквідації ОЗ з ініціативи підприємства.

Сума збитку визначається згідно з Порядком № 116.

Визначена сума збитку до моменту встановлення винуватців та прийняття рішення про відшкодування шкоди (у наказі керівника чи рішенням суду) обліковується на позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

На дату прийняття рішення про відшкодування шкоди така шкода в сумі, що належить до відшкодування винуватцями, відображається за дебетом субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» і кредитом субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». Одночасно балансова сума збитку списується з позабалансового субрахунку 072.

Таблиця 22


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Списано знос об'єкта

131

10

2000

2

Списано залишкову вартість

976

10

3000

3

Отримано послуги з оцінки збитку

976

685

150

4

Оплачено послуги з оцінки

685

311

150

5

Відображено балансову суму збитку на позабалансовому субрахунку

072

2650

6

Прийнято судом рішення про відшкодування збитку винуватцем

375

746

2650

7

Списано балансову вартість збитку з позабалансового субрахунку

072

-2650

8

Отримано відшкодування збитку від винної особи на банківський рахунок підприємства

311

375

2650

 

Внесення ОЗ до статутного капіталу

Приклад 23

Підприємство — платник ПДВ внесло об'єкт ОЗ до статутного капіталу іншого підприємства, де воно є засновником.

Погоджена засновниками справедлива вартість внесеного об'єкта становить 60 000 грн., у тому числі ПДВ — 10 000 грн.

Первісна вартість об'єкта — 70 000 грн., знос — 30 000 грн.

Бухгалтерський облік

Внески до статутного капіталу розглядаються як придбання фінансової інвестиції. Бухгалтерський облік придбаної фінансової інвестиції регламентується ПБО 12.

Відповідно до п. 6 зазначеного ПБО при придбанні фінансової інвестиції шляхом обміну на інші активи (включаючи ОЗ) собівартість фінансової інвестиції визначається за справедливою вартістю таких активів (у нашому прикладі — ОЗ).

Водночас операцію з передачі ОЗ слід відображати в порядку, прийнятому для їх продажу згідно з ПБО 27.

Таблиця 23


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

На дату прийняття рішення про внесення ОЗ до статутного капіталу переведено об'єкт ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу:

 

 

 

1.1

списано знос

131

105

30 000

1.2

списано залишкову вартість
(70 000 — 30 000)

286

105

40 000

2

Внесено ОЗ до статутного капіталу

14

712

60 000

3

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712

641

10 000

4

Дохід від продажу віднесено на фінансові результати

712

791

50 000

5

Списано балансову вартість об'єкта

943

286

40 000

6

Собівартість об'єкта віднесено на фінансові результати

791

943

40 000

 

Безоплатна передача ОЗ

Приклад 24

Підприємство — платник ПДВ безоплатно передало об'єкт ОЗ іншому підприємству.

Первісна вартість об'єкта становить 7000 грн., знос — 3000 грн. Залишкова вартість об'єкта — 4000 грн. (7000 — 3000) є одночасно і звичайною ціною згідно з нормами податкового законодавства, за якою здійснюється передача об'єкта.

Бухгалтерський облік

У разі вибуття об'єкта ОЗ внаслідок безоплатної передачі зазначений об'єкт вилучається з активів (п. 33 ПБО 7). Залишкова вартість і сума нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ списуються в дебет субрахунку 976 «Списання необоротних активів».

Таблиця 24


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Списано знос переданого об'єкта

13

10

3000

2

Списано залишкову вартість

976

10

4000

3

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ (4000 х 20%)

976

641

800

 

Операційна оренда ОЗ

Приклад 25

Підприємство-орендодавець (платник ПДВ) передало в операційну оренду іншому підприємству (орендареві) об'єкт ОЗ, первісна вартість якого на момент передачі становила 70 000 грн., знос — 40 000 грн., за залишковою вартістю 30 000 грн. (70 000 — 40 000). При цьому надання майна в оренду не є для підприємства основною діяльністю.

Протягом строку оренди нараховано амортизацію в сумі 15 000 грн.

За весь період оренди нарахована орендна плата, отримана на поточний рахунок, становить 24 000 грн., у тому числі ПДВ — 4000 грн.

Підприємство-орендар (платник ПДВ) використовує отриманий об'єкт в адміністративній діяльності. Це підприємство з дозволу орендодавця здійснило поліпшення отриманого об'єкта на суму 3600 грн., у тому числі ПДВ — 600 грн. Роботи з поліпшення виконано сторонньою організацією, після чого оплачено орендарем з банківського рахунку. За період оренди нарахована сума зносу поліпшень становила 1000 грн.

Після закінчення строку оренди об'єкт ОЗ разом із сумою поліпшень (безоплатно) повернуто орендодавцеві. Звичайна ціна поліпшень з позиції податкового обліку збігається з їх залишковою вартістю 2000 грн. (3000 — 1000). Таким чином, орендодар нарахував податкове зобов'язання з ПДВ на суму безоплатно переданих поліпшень 400 грн. (2000 х 20%).

Після отримання об'єкта з оренди орендодавець використовує його у власній діяльності з адміністративною метою. Амортизацію за перший місяць такого використання нараховано у сумі 160 грн., у тому числі безоплатно отриманих поліпшень — у сумі 16 грн.

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік орендних операцій ведеться згідно з ПБО 14.

В орендодавця переданий в оренду об'єкт ОЗ продовжує перебувати на балансі.

Отримані поліпшення в момент повернення об'єкта збільшують його первісну вартість. Безоплатно отримані поліпшення відображаються в порядку безоплатно отриманих ОЗ, отримані за плату — у загальновстановленому порядку придбання ОЗ.

Доходи від оренди відображаються у складі:

  • інших операційних доходів (субрахунок 713 «Дохід від операційної оренди активів»), якщо діяльність з надання майна в оренду не є для підприємства основною;
  • доходу від реалізації (субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»), якщо ця діяльність є основною.

Амортизація переданого в оренду об'єкта та всі інші пов'язані з цим витрати відносяться до складу інших операційних витрат (субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності»).

В орендаря отриманий об'єкт ОЗ відображається на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи». Здійснені поліпшення відображаються як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (субрахунок 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»), після чого обліковуються на субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи» і амортизуються у загальновстановленому порядку.

Передача поліпшень відображається у загальновстановленому порядку передачі — безоплатно чи за плату (продаж).

Таблиця 25


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

В обліку орендодавця

1

Передано об'єкт ОЗ в оренду

10*

10*

70 000

2

Нараховано амортизацію переданого в оренду об'єкта

949

13

15 000

3

Нараховано орендну плату

377

713

24 000

4

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

713

641

4000

5

Відображено фінансові результати від оренди:

 

 

 

5.1

доходи

713

791

20 000

5.2

витрати

791

949

15 000

6

Отримано орендну плату на рахунок

311

377

24 000

7

Повернуто об'єкт ОЗ з оренди

10*

10*

70 000

8

Збільшено первісну вартість об'єкта на суму безоплатно отриманих поліпшень

10

424

2400

9

Нараховано амортизацію за перший місяць використання об'єкта ОЗ у власній діяльності

92

13

160

10

Визнано дохід від безоплатно отриманих поліпшень ОЗ

424

745

16

В обліку орендаря

11

Отримано об'єкт ОЗ в оренду

01

30 000

12

Виконано роботи з поліпшення об'єкта, що орендується

153

631

3000

13

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

600

14

Збільшено вартість необоротних активів на суму здійснених поліпшень

117

153

3000

15

Нараховано амортизацію здійснених поліпшень

92

132

1000

16

Нараховано орендну плату

92

631

20 000

17

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

4000

18

Сплачено орендну плату

631

311

24 000

19

Повернуто орендований об'єкт:

 

 

19.1

на залишкову суму за договором

01

-30 000

19.2

на суму нарахованого зносу поліпшень

132

117

1000

19.3

на залишкову суму поліпшень

976

117

2000

19.4

на суму нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ

976

641

400

* Переданий в оренду об'єкт обліковується на окремому аналітичному рахунку чи на окремому субрахунку четвертого порядку.