Бухоблік
Тема: Акцизний податок

Розрахунки векселями при здійсненні операцій з підакцизними товарами

Податковим кодексом передбачено окремі випадки, коли замість сплати податкового зобов'язання платник податку (векселедавець) видає векселедержателю (органу ДПС України за місцезнаходженням платника) податковий вексель.


Розглянемо різноманітні технічні аспекти роботи з такими векселями:

 • щотаке податкові векселі;
 • депридбаваються;
 • процедура оформлення;
 • їх зберігання;
 • бухгалтерський облік.

Що таке податковий вексель, особливості його видачі, погашення

Податковий вексель — це простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до ввезення нафтопродуктів на митну територію України і є забезпеченням виконання ним зобов'язання щодо сплати суми акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 229 Податкового кодексу (пп. 14.1.176 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Надання податкового векселя, як зазначалося, передбачено статтями 225 та 229 Податкового кодексу. Розглянемо основні особливості поводження з векселем для кожної з цих статей окремо.

1. Використання спирту етилового для виробництва алкогольних напоїв (ст. 225 Податкового кодексу)

Перед отриманням на акцизному складі спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), виробники повинні сплатити акцизний податок (п. 225.1 ст. 225 Податкового кодексу) або подати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням податковий вексель. В останньому разі сплата акцизного податку відстрочується на строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя.

Тобто для ситуації за ст. 225 Податкового кодексу податковий вексель є засобом відстрочки сплати акцизного податку.

Векселедавцем є виробник алкогольних напоїв, векселедержателем — орган ДПС України за місцезнаходженням виробника.

Перш ніж видати вексель, виробник придбаває бланк простого векселя у банку, робить його ксерокопію. Потім самостійно розраховує належну до сплати суму акцизного податку і заповнює вексель у двох примірниках: першому (оригінал) і другому (копію). Кожен примірник заповнюється окремо.

Зазначена у векселі сума акцизного податку розраховується за ставками для готової продукції, яку планується виготовити зі спирту, який планується отримати з акцизного складу.

Заповнений вексель виробник подає до банку. Банк здійснює аваль векселя.

Авальвексельна порука, згідно з якою аваліст (особа, яка здійснює аваль, у тому числі банк) бере на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем і яка оформляється гарантійним написом банку на векселі чи на спеціальному додатковому аркуші (алонж) окремо для кожного окремого примірника кожного векселя.

Забороняється оформлення авалю одним документом більше ніж на один вексель.

Авальований банком вексель видається органу ДПС України. Причому перший примірник (оригінал) залишається в органі ДПС України, а другий з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертається векселедавцю для пред'явлення представнику органу ДПС України на акцизному складі під час отримання спирту етилового.

Вексель органу ДПС видано.

Далі під час отримання спирту етилового неденатурованого на акцизному складі за участю представника ДПС України складається Акт про фактично отриману кількість спирту та Розрахунок акцизного податку (за формою у додатку 1 до Порядку № 1260). В Акті зазначається уточнена сума акцизного податку, виходячи з фактично отриманого спирту. Таким чином, в Акті зазначається скоригована сума акцизного податку, зазначеного у векселі.

Сплата податку та складання Розрахунку

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються (в тому числі) при придбанні марок акцизного податку (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу).

Згідно з п. 225.3 ст. 225 Податкового кодексу скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя.

Отриманий спирт використовується у виробництві продукції. Під час такого виробництва певна кількість спирту може втрачатися, продукція може бути бракованою. Окрім того, спирт може втрачатися під час транспортування і зберігання.

Після виготовлення продукції (і не пізніше строку настання платежу за векселем) складається Розрахунок суми зменшення акцизного податку (за формою у додатку 2 до Порядку № 1260). У Розрахунку зазначається зменшення суми акцизного податку на втрати спирту у межах відповідних норм (при транспортуванні, зберіганні, виробництві, а також з фактично повернутого невиправного браку).

Розрахунок підписують керівник, головний бухгалтер підприємства-виробника і представник органу ДПС України, що знаходиться на акцизному складі на території підприємства.

Слід зазначити, що відповідно до додатка 3 до Декларації акцизного податку, затвердженої наказом № 1030, сума податкового зобов'язання за векселем зменшується на втрати в межах норм за рахунок зміни ставок податку, за рахунок експорту, за фактично повернутий невиправний брак.

Отже, первісно визначена у податковому векселі сума акцизного податку зменшується на суму:

 • коригування за Актом;
 • зменшення у Розрахунку;
 • зменшення за рахунок експорту;
 • зменшення чи збільшення за рахунок зміни ставок податку.

Залишок суми акцизного податку підлягає сплаті до бюджету (в тому числі частково при придбанні марок акцизного податку) не пізніше строку настання платежу за векселем.

Погашення векселя

Податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк (п. 225.4 ст. 225 Податкового кодексу).

У Декларації акцизного податку за звітний період, коли відбулося погашення векселя, зазначаються відповідні показники векселя і сума акцизного податку. Акт і Розрахунок додаються до Декларації (п. 7 Порядку № 1260).

У разі якщо податковий вексель не погашається у визначений строк, векселедержатель (орган ДПС України) вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається з опротестованим векселем протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль такого векселя. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим векселем, переказати суму, зазначену в цьому векселі, векселедержателю (п. 225.7 ст. 225 Податкового кодексу).

2. Використання спирту етилового для виробництва окремих видів продукції (п. 229.1 ст. 229 Податкового кодексу)

Особливості випуску, обігу та погашення податкових векселів для цієї ситуації встановлено Порядком № 1257.

Відповідно до п. 5 Порядку № 1257 податковий вексель видається:

 • суб'єктами господарювання, які у межах квот отримують з акцизного складу спирт етиловий денатурований (спирт технічний) для виробництва продуктів органічного синтезу, у складі яких міститься не більш як 0,1% залишкового етанолу, та які отримують з акцизного складу біоетанол для виробництва біопалива та бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу, — на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати авалювання векселя банком;
 • підприємствами первинного виноробства, які отримують спирт етиловий з акцизного складу для виробництва виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла, та суб'єктами господарювання, які у межах квот отримують з акцизного складу спирт етиловий для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, — на строк, що не перевищує 180 календарних днів від дати авалювання векселя банком.

Порядок випуску цього податкового векселя майже такий самий, як і у попередній ситуації:

 • придбавається у банку бланк простого векселя;
 • робиться ксерокопія бланку;
 • розраховується податок і заповнюються два примірники векселя;
 • вексель авалюється у банку;
 • авальований вексель подається органу ДПС України, який бере вексель до обліку.

Облік векселя в органах ДПС

На відміну від попередньої ситуації, підставою для взяття на облік податкового векселя в органах ДПС України є Довідка векселедавця про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції, форму якої затверджено наказом № 224. Тобто лише після надання разом з податковим векселем Довідки векселедавець може отримувати зі складу спирт чи біоетанол. Далі спирт використовується для виробництва продукції.

Після того, як продукцію виготовлено, але не пізніше строку настання платежу за векселем, векселедавець (виробник) складає Довідку про цільове використання спирту етилового, форму якої також затверджено наказом № 224. Довідка підписується керівником виробника, особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку, та погоджується з представником органу ДПС України на податковому пості, встановленому на підприємстві.

Якщо спирт використовується для виробництва лікарських засобів, то окрім Довідки складається Звіт про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту, форму якого затверджено наказом № 156. Звіт підписується і погоджується в такому самому порядку, як і Довідка.

Довідка про цільове використання, Звіт про обсяги виробництва лікарських засобів (якщо вироблялися лікарські засоби) разом з податковим векселем подаються до органу ДПС України.

На підставі цих документів в органі ДПС України погашають податковий вексель — на лицьовому боці векселя проставляють відбиток штампа з написом «ПОГАШЕНО», що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя (органу ДПС) (п. 12 Порядку № 1257).

Увага! Для ситуації 2, передбаченої п. 229.1 ст. 229 Податкового кодексу, оплата за векселем не здійснюється, але лише за умови, що спирт використано за цільовим призначенням і вексель подано для погашення до строку погашення, зазначеного на векселі.

У разі коли податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в податковому векселі (п. 14 Порядку № 1257). Тобто якщо податковий вексель не погасити у встановлений строк, акцизний податок (суму за векселем) доведеться сплатити. Те саме стосується випадку, коли спирт використано не за цільовим призначенням.

3. Використання нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену (пункти 229.2, 229.3 Податкового кодексу)

Особливості випуску, обігу і погашення податкових векселів для цієї ситуації встановлено Порядком № 1215, й у своїх принципових моментах майже такі самі, як і для попередньої ситуації.

Відмінність полягає у такому.

Податковий вексель видається тільки на строк, який не може перевищувати 90 календарних днів (нагадаємо, що у попередній ситуації строк, на який видається податковий вексель підприємствами-виробниками для виробництва окремих видів продукції, не може перевищувати 90 календарних днів, а підприємствами первинного виноробства та виробниками лікарських засобів — 180 календарних днів відповідно до пп. 229.1.3 п. 229.1 ст. 229 Податкового кодексу).

Податковий вексель складається у разі отримання легких і важких дистилятів з нафтопереробного підприємства у двох примірниках, а у разі їх ввезення на митну територію України з метою використання  як сировини у виробництві етилену — у трьох примірниках, перший з яких заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в банку, а два інші — на ксерокопії вексельного бланка, що мають однаковий з першим примірником номер. Один примірник подається органу ДПС України за місцезнаходженням виробника, другий — митному органу, яким здійснюється митне оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку.

Для того аби поставити вексель на облік, не потрібно складати і надавати органу ДПС України Довідку про прогнозований обсяг потреби.

Форму Довідки про цільове використання легких і важких дистилятів як сировини у виробництві етилену затверджено наказом № 196.

Отже, при своєчасному погашенні векселя сума за векселем (акцизний податок) не сплачується.

4. Використання нафтопродуктів як сировини у хімічній промисловості (пункти 229.4, 229.5 Податкового кодексу)

Особливості випуску, обігу і погашення податкових векселів для цієї ситуації встановлено Порядком № 1068.

Зазначені особливості у своїх принципових моментах майже такі самі, як і для попередньої ситуації.

Відмінність полягає у такому: для того аби поставити вексель на облік в органі ДПС України, векселедавець повинен надати Довідку про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості, форму якої затверджено наказом № 899.

Цим самим наказом затверджено форму Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості.

На підставі зазначеної Довідки вексель погашається.

Придбання податкового векселя, документування операцій з векселем

Як зазначалося, податковий вексель заповнюється на звичайному бланку простого векселя, форму якого затверджено у додатку 2 до Положення № 338. Такий бланк векселя придбавається підприємствами в комерційних банках України.

Відповідно до п. 2 Указу № 504 під час придбання вексельних бланків покупці обов'язково крім вартості бланку сплачують державне мито у розмірі 10% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк1,70 грн. (17 грн. × 10%).

Бланки векселів є документами суворої звітності. Їх документування здійснюється згідно з вимогами наказу № 67, тобто у порядку, передбаченому для документів суворого обліку, у відповідних типових формах документів.

Насамперед придбання та отримання векселедавцем бланку векселя від банку оформлюється накладною (форма № СЗ-1). Для отримання бланків векселів отримувач надає банку довіреність (форма № М-2 — додаток 1 до Інструкції № 99).

Облік отриманих бланків ведеться векселедавцем у прибутково-видатковій книзі з обліку бланків суворої звітності (форма № СЗ-2). Видача бланка відповідній особі (наприклад, головбуху) для заповнення з метою передачі векселедержателю оформлюється також накладною (форма № СЗ-1). Надалі з підзвіту такої особи бланк списується на підставі Акта на списання використаних бланків суворої звітності (форма № СЗ-3).

Особливості заповнення векселя

Нагадаємо загальні технічні моменти заповнення бланка.

Векселедавець самостійно заповнює бланк векселя і несе відповідальність за правильне оформлення.

Робиться ксерокопія придбаного у банку бланка векселя (залежно від ситуації одна чи дві ксерокопії).

Кожен бланк (оригінал) має свій номер. Отже, ксерокопія також міститиме цей номер.

Від руки заповнюється кожен примірник (оригінал і ксерокопії). Записи мають бути тотожними.

Заповнюються всі передбачені векселем реквізити.

Окремо наголосимо щодо суми векселя. Сумою векселя є сума акцизного податку, на яку видається вексель. Така сума розраховується для кожної ситуації за ставками акцизного податку на відповідну продукцію.

У реквізиті «найменування того, кому або за наказом кого платіж має бути здійсненим» зазначається назва та код за ЄДРПОУ органу ДПС України за місцезнаход-женням векселедавця.

У реквізиті «підлягає сплаті...» зазначаються реквізити органу Держказначейства України, куди слід перераховувати акцизний податок.

Приклад заповнення податкового векселя представлено на рис. 1 (реквізити Держказначейства України для м. Полтави — умовні).

Дата складання векселя — 05.07.2012 р. Дата погашення — до 02.10.2012 р.

На рис. 2 наведено приклад оформлення банком авалю зі зворотної сторони векселя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зберігання векселів

Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку та зберіганню згідно з правилами та у строки, встановлені для первинних бухгалтерських документів (п. 8 Порядку № 1257, п. 7 Порядку № 1215, п. 7 Порядку № 1068).

Відповідно до п. 44.3 ст. 44 Податкового кодексу документи, які застосовувалися для цілей податкового обліку, мають зберігатися не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої вони використовуються, а у разі її неподання — з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

Отже, тільки після спливу цього терміну документи (векселі) може бути знищено.

Погашення податкового векселя, виданого в порядку ст. 225 Податкового кодексу, відбувається на момент фактичної сплати суми зобов'язання в повному обсязі незалежно від дати видачі векселя, а не з настанням останнього дня строку для його погашення. Зазначену суму платник повинен включити до розрахунку акцизного податку за податковий період, в якому було здійснено таку сплату акцизного податку в повному обсязі (лист № 5533/7/15-5217).

Тобто податкові векселі відображаються у податковій звітності (Декларації акцизного податку) за той період, на який припадає погашення таких векселів, а саме на дату фактичної сплати у повному обсязі векселя, виданого в порядку ст. 225 Податкового кодексу, або дату документального підтвердження факту цільового використання спирту чи нафтопродуктів щодо векселя, виданого в порядку ст. 229 цього Кодексу.

Таким чином, згідно з нормами Податкового кодексу векселі зберігаються не менш як 1095 днів з дати подання Декларації акцизного податку, в якій відображено показники таких векселів.

Водночас при з'ясуванні питань щодо строку зберігання слід враховувати норми Переліку № 41, згідно з п. 315 якого первинні документи (до яких належать і векселі) зберігаються три роки, але лише за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які знаходяться у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, — ревізії. У разі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ — зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

Згідно з п. 2.9 Вказівок по застосуванню Переліку № 41 обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

З урахуванням норм Переліку № 41 векселі потрібно зберігати не менше ніж три роки, що настають за роком, в якому векселі відображені в Декларації акцизного податку за умови, що на підприємстві була податкова перевірка чи ревізія.

Порядок зберігання первинних бухгалтерських документів (в тому числі векселів) встановлено п. 6 Положення № 88.

Первинні документи, що пройшли обробку, підлягають обов'язковій передачі до архіву.

До передачі до архіву підприємства, установи зберігають їх у бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

Бланки суворої звітності слід зберігати у сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.

Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву.

Зберігання первинних документів, що пройшли обробку та були підставою для складання звітності, оформлення та передачу їх до архіву, забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи.

Бухгалтерський облік податкових векселів

Надходження вексельних бланків відображається векселедавцем за дебетом субрахунку 209 «Інші матеріали» за вартістю придбання.

До первісної вартості включаються, в тому числі, вартість бланків, оплачена банку, і вартість держмита.

Сума, на яку видано оформлений вексель для  описаної ситуації 1, передбаченої ст. 225 Податкового кодексу (дивіться вище), відображається на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані». Для всіх інших ситуацій, передбачених ст. 229 Податкового кодексу — на позабалансовому субрахунку 042 «Непередбачені зобов'язання».

У момент видачі податкових векселів собівартість бланків списується на витрати (рахунок 92 «Адміністративні витрати»).

При оплаті коштів за векселем (фактично акцизного податку до бюджету) у бухгалтерському обліку робимо запис: Дебет 311 Кредит 641.

На дату погашення векселів сума, на яку видано оформлений вексель, списується з позабалансового обліку (субрахунок 042 «Непередбачені зобов'язання» чи рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані»).

ПРИКЛАД

Підприємство сплатило банку за бланк векселя 18 грн., в тому числі ПДВ — 3 грн., і до бюджету державне мито у сумі 1,70 грн. Отримано бланк векселя.

Видано податковий вексель на суму 6000 грн.

Варіант 1. Податковий вексель видано згідно зі ст. 225 Податкового кодексу.

Зазначену у векселі суму акцизного податку 6000 грн. повністю сплачено до бюджету не пізніше настання строку платежу за векселем. На дату повної сплати вексель вважається погашеним.

Варіант 2. Податковий вексель видано згідно зі ст. 229 Податкового кодексу.

Не пізніше настання строку платежу за векселем виготовлено відповідну продукцію і складено Довідку про цільове використання спирту (чи нафтопродуктів), яку разом з векселем та іншими необхідними документами пред'явлено до органу ДПС України.

Вексель погашено.

Бухгалтерський та податковий облік за прикладом наведено у таблиці.

Таблиця


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума,
грн.

Доходи

Витрати

1

Перераховано кошти за бланк векселя

685

311

18

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

3

3

Сплачено державне мито

641

311

1,70

4

Отримано бланк векселя

209

685

15

5

Відображено розрахунки з ПДВ

644

685

3

6

Включено до первісної вартості бланка
суму сплаченого держмита

209

641

1,70

Варіант 1

7

Збільшено зобов'язання на позабалансовому рахунку на суму виданого податкового векселя

05

6000

8

Списано вартість бланка векселя

92

209

16,70

16,70

9

Сплачено суму за векселем

641

311

6000

10

Зменшено зобов'язання на позабалансовому рахунку на суму погашеного податкового векселя

05

-6000

 

 

Варіант 2

11

Збільшено зобов'язання на позабалансовому рахунку на суму виданого податкового векселя

042

6000

12

Списано вартість бланка векселя

92

209

16,70

16,70

13

Зменшено зобов'язання на позабалансовому рахунку на суму погашеного податкового векселя

042

-6000

 

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42