Юридична практика

Показник діяльності підрозділів правової роботи — ефективне врегулювання податкових конфліктів

Jus est ars boni et aequi — «Право є мистецтвом добра і справедливості», що не живе без юристів. При цьому юрист є доброчинцем, охоронцем права й правової держави. Кожному пересічному громадянинові з історії Давнього Риму знайома фраза «Dura lex, sed lex»«Закон суворий, та все ж вінзакон» (однаково обов'язковий для будь-якого соціуму). Проте навіть знаючи закон, далеко не всі прагнуть його дотримуватись.


Юридична діяльність є розгалуженою за напрямами спеціалізації, зокрема юристами є судді, прокурори, адвокати, нотаріуси, слідчі, а також податківці.

Недарма серед номінацій всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року», започаткованого Спілкою юристів України під девізом «Justitia regnorum fundamentum» («Основа держави — правосуддя»), існує окрема номінація «Юрист-податківець».

Податкова служба посідає вагоме місце в кожній державі. За рахунок податкових надходжень наповнюється державна скарбниця. Тому органи ДПС повинні не лише працювати злагоджено та ефективно, а й уміти донести як до своїх колег, так і до пересічних громадян інформацію про значимість результатів і доцільність своєї діяльності.

Зростання ролі й набуття особливого змісту правової роботи в міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади підштовхнули до створення в ДПС України нового підрозділу — Департаменту правової роботи, до складу якого на сьогодні входять Юридичне управління та Управління апеляцій.

Напрями роботи юридичної служби

Прагнення вдосконалити ефективність і якість роботи Департаменту зумовило визначення його керівництвом перед юридичною службою в цілому трьох основних стратегічних напрямів.

Розуміння головних завдань, які стоять перед органами ДПС та підрозділами правової роботи, є запорукою кардинального поліпшення роботи. Їх вирішення дасть можливість досягти позитивних змін як у діяльності органів ДПС, так і в цілому в Україні.

З точки зору фіскальних органів та досвіду іноземних колег бажаним є формування у суспільстві думки, що ухилення від сплати податків, по-перше, є економічно невигідним, а по-друге — невідворотно призводить до юридичної (адміністративної, фінансової, кримінальної) відповідальності. Тому серед інших чинників важливе місце посідає проведення роз'яснювальної роботи з платниками податків щодо змін у податковому законодавстві з питань адміністрування податків і зборів.

Ефективною вважається робота, яка дає очікуваний результат і при цьому характеризується високим коефіцієнтом корисної дії, коли при мінімальному використанні ресурсів отримано максимальний кінцевий продукт. Для податкового органу таким кінцевим продуктом можуть бути не лише грошові кошти, які у повному обсязі й на законних підставах мають надходити або надійшли до бюджету, а й досягнення будь-якої іншої, більш локальної мети (припинення діяльності суб'єкта господарювання, що спеціалізується на мінімізації податків, тощо).

Повсякденна діяльність свідчить, що платники податків повноцінно реалізовують своє право на оскарження будь-яких рішень податкових органів, у тому числі тих, що стосуються визначення їм грошових чи податкових зобов'язань. Тож обґрунтованість і належний захист позиції податкових органів, викладеної в актах перевірок, рішеннях щодо результатів розгляду скарг, залежать від взаємодії всіх підрозділів контролюючого органу.

Важливу роль у формуванні позиції податківців відіграє надання правової оцінки правозастосуванню тієї чи іншої норми права, доказовості правопорушень, відображених в актах перевірки платника податків, а крім того, визначення перспективи розгляду можливого спору при узгодженні грошових зобов'язань суб'єктом господарювання з урахуванням наявної судової практики.

Враховуючи те, що практика розгляду справ у судах однієї і тієї самої категорії може періодично змінюватись, працівникам юридичних служб та підрозділів апеляцій завжди необхідно тримати руку «на пульсі», щоб вчасно реагувати та враховувати усі «підводні течії» у правозастосуванні.

Об'єднання в одному структурному підрозділі управлінь апеляцій та юридичного дало можливість:

  • здійснювати більш ефективний розгляд скарг платників податків з урахуванням результатів проведеного аналізу практики розгляду справ у судах;
  • визначати судову перспективу розгляду можливого спору.

Станом на сьогодні можна констатувати позитивні зрушення щодо результатів розгляду скарг платників податків — збільшення кількості скасованих ДПС України за розглядом оскаржених платниками податків податкових повідомлень-рішень. Якщо протягом першого півріччя 2011 р. скасовано близько 1,1% від кількості розглянутих податкових повідомлень-рішень, то за аналогічний період поточного року — приблизно 5%.

Таку діяльність спрямовано на зникнення недовіри платників податків до податкових органів, розвиток і зміцнення думки, що податкові спори вирішуються переважно в судах.

Запровадження сучасних заходів, спрямованих на захист законних прав, інтересів платників податків та забезпечення самоконтролю податкової служби, сприяє перетворенню процедури адміністративного оскарження на ефективний механізм досудового врегулювання спорів з платниками податків.

Працівниками юридичної служби забезпечується юридичне обслуговування податкового процесу — представництво і захист інтересів держави в судах під час розгляду спорів з питань оподаткування, що потребує високого рівня професіоналізму і компетентності.

Крім того, формування необхідної для податкової служби судової практики за рахунок використання позитивних судових прецедентів, що полягає в отриманні ряду позитивних судових рішень (найефективніше — на рівні вищих спеціалізованих судів, наприклад ВАСУ) із найбільш спірних і ключових питань правозастосовчої практики, є одним з актуальних напрямів діяльності підрозділів правової роботи.

Ефективність роботи працівників юридичних служб залежить не лише від особистих якостей кожного та достатності нормативно-правового забезпечення, а й від розуміння закону кожним юристом.

Заходи з попередження програшу справ

За результатами розгляду спорів за участю органів ДПС можна констатувати значну кількість рішень, прийнятих на користь останніх. Це свідчить про якісну підготовку та належний захист інтересів податкових органів під час супроводження справ фахівцями ДПС усіх рівнів, що матиме результатом надходження коштів до бюджету.

Аналіз підстав вирішення податкових конфліктів на користь платників дає змогу визначати заходи з попередження програшу справ, розподіляти останні на такі, що потребують законодавчого вирішення, та такі, які потребують покращення взаємодії між підрозділами органів ДПС, зібрання доказової бази, удосконалення комунікацій з платниками, поглибленого підходу до надання податкових та узагальнюючих консультацій. Це пояснюється тим, що в останні роки законодавство постійно оновлюється, з'являються нові норми, застосовуються оновлені юридичні терміни. Отже, якісна податкова консультація має місію важливого інструменту пізнання, реалізації права платником податків.

Необхідно звернути увагу на заходи, пов'язані з поліпшенням взаємодії структурних підрозділів під час здійснення контрольно-перевірочних функцій, та роль юристів у цьому процесі. Вона є визначальною й необхідною на всіх етапах, таких як доперевірочний аналіз, зібрання доказової бази, викладення матеріалів перевірки, їх оформлення, прийняття рішення.

Саме від правильності та законності вчинення всіх дій залежить можливість органу ДПС захистити інтереси держави, виявити і припинити незаконну господарську діяльність.

Ефективність зазначеного процесу залежить від багатьох факторів, які впливають під час здійснення контрольно-перевірочних функцій, що досягається за рахунок:

  • розробки на рівні податкового органу тактики досягнення окремої поставленої цілі та її спільної реалізації працівниками всіх зацікавлених підрозділів;
  • впровадження оперативного контролю за станом взаємодії між підрозділами;
  • аналізу помилок, допущених на всіх стадіях роботи (доперевірочний аналіз, перевірка, судове супроводження), і вивчення на постійній основі працівниками задіяних підрозділів узагальнень із зазначених питань;
  • проведення сумісних семінарів і тренінгів з питань взаємодії, а також сучасних юридичних технологій та процесуальних диверсій.

Повсякденна робота з формування позиції податкових органів та отримані результати знаходять своє відображення в методичних матеріалах, інформаційних листах, узагальнюючих податкових консультаціях, проектах нормативно-правових актів.

Враховуючи специфіку роботи працівників органів ДПС, слід зауважити, що їх діяльність пов'язана також із взаємодією з іншими людьми, конфліктними ситуаціями, потребою відстоювати власну (суспільну) позицію, тому вона має відповідати встановленим принципам і нормам моралі, охороні авторитету державної влади та її представників, а також толерантному ставленню до всіх суб'єктів господарювання.

Виконання службових обов'язків потребує від представників влади розвинутого почуття відповідальності за свої рішення та дії, тому при здійсненні функціональних повноважень працівники юридичних підрозділів ДПС керуються не лише нормами права, а насамперед морально-етичними нормами. Висока культура правника — це показник його морального розвитку і зрілості.

Відкритість, здатність своїми вчинками, діями, поведінкою зміцнювати віру громадян у законність дій та рішень органів ДПС, сприяння добровільному дотриманню ними вимог податкового законодавства є важливими чинниками в реалізації податкової політики. Актуальність зазначеного як для податківців, так і для платників податків очевидна, оскільки є умовою забезпечення злагодженої співпраці та підвищення зростання довіри українського суспільства до державної податкової служби.

Формування, навчання та мотивація кадрового потенціалу юридичних служб

Відомо, що серед проблем державної служби висока питома вага належить плинності кадрів, і кількість вакантних посад працівників підрозділів правової роботи свідчить, що податкові органи не є винятком.

Крім того, в органах ДПС спостерігається і нестача кадрів, які бажають і є здатними змінюватись у відповідності з темпами змін у суспільстві, з огляду на те що служба має складатися з управлінців і службовців високого рівня, готових до швидких змін.

Тому важливим на сьогодні для керівників є: підбір кадрів, з якими будь-яке завдання, поставлене керівництвом, виконувалось би професійно, динамічно та ефективно; забезпечення підвищення професійного рівня кадрового корпусу органу ДПС; винайдення таких мотиваційних чинників, які б створили умови для відкриття потенціалу кожного державного службовця та дали можливість зробити службу в юридичних підрозділах податкових органів привабливою для них і ефективною для держави.

Одним із заходів щодо зовнішнього відбору кандидатів і своєрідною новацією є залучення студентів вишів до проходження практики у податкових органах, що сприяє формуванню відповідного кадрового резерву.

Підбиваючи підсумок усієї роботи, з урахуванням основних завдань та напрямів прогресивного розвитку податкової служби, можна бути переконаним: незабаром така постійна, копітка праця юристів приведе до того, що кожен законослухняний громадянин, як у Давньому Римі, зможе сприймати підрозділи правової роботи як інститут захисту його прав і обов'язків, при роботі якого «aequitas sequitur legem» — «справедливість слідує за законом».

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42