Інші податки
Тема: ПДФО

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. № 1395

Відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України та частини першої статті 13 Закону України "Про державну службу", статті 13 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", статті 25 Закону України "Про статус народного депутата України", статті 50 Закону України "Про вибори Президента України", статті 43 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 N 1395, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1532/20270, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 N 1395, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1532/20270, що додаються.

<...>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<...>


Міністр В. Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. П. Клюєв

В. о. Голови Державної судової адміністрації України В. Півторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03.02.2012 N 84

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2012 р. за N 167/20480

ЗМІНИ до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

1. У розділі I:

1.1. У пункті 2 слова "іншими законами України" замінити словами "Законами України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закони)".

1.2. У підпункті "в" пункту 4 слова "з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису" виключити.

2. У розділі II:

2.1. У пункті 1 слова "десяти" та "дев'яти" замінити відповідно словами "восьми" та "семи".

2.2. Доповнити пункт 2 після слів "Додатки до декларації" словами та цифрою "(крім додатка 7 до декларації)".

2.3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Додаток 7 до декларації заповнюють та подають лише державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посад державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови.

При цьому особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, у випадках та обсягах, визначених Законами, заповнюють та подають лише додаток 7 до декларації без заповнення і подання декларації та додатків 1 - 6 до неї.

У разі якщо обов'язок щодо подання декларації для осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту, встановлено розділом IV Кодексу, такі особи також заповнюють і подають декларацію та відповідні додатки до неї.".

2.4. У пункті 4:

доповнити перше речення після слів "У декларації" словами "та додатках до неї";

доповнити друге речення після слів "будь-який рядок декларації" словами "та/або додатка до неї";

доповнити перше і друге речення словами "та/або додатках до неї".

2.5. У пункті 5 в абзаці першому цифри "VI" замінити цифрами "VIII"; в абзаці другому цифри і слова "VII - X декларації та у додатку 9" замінити цифрами і словом "II - VI додатка 7".

2.6. Доповнити пункт 7 після слів "У декларації" словами "та додатках до неї".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 2:

3.1.1. У підпункті 2.4 цифри "01.16" замінити цифрами "01.07".

3.1.2. Підпункти 2.6, 2.7, 2.10 - 2.12, 2.15 - 2.18 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 уважати відповідно підпунктами 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11.

3.1.3. У підпункті 2.6:

в абзаці першому цифри "01.04" замінити цифрами "01.02";

абзац другий викласти у такій редакції:

"У колонці 3 рядка 01.02 декларації відображається значення рядка 6 колонки 4 додатка 2 до декларації.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У колонках 4 і 5 рядка 01.02 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 5 додатка 2 до декларації відповідно.".

3.1.4. У підпункті 2.7:

в абзаці першому цифри "01.05" замінити цифрами "01.03", слово і цифру "додаток 3" замінити словом і цифрою "додаток 2";

абзац другий викласти у такій редакції:

"У колонці 3 рядка 01.03 декларації відображається значення рядка 6 колонки 6 додатка 2 до декларації.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У колонках 4 і 5 рядка 01.03 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 7 додатка 2 до декларації відповідно.".

3.1.5. У підпункті 2.8 цифри "01.09" замінити цифрами "01.04", слово і цифру "додаток 4" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 3" у відповідних відмінках.

3.1.6. У підпункті 2.9:

в абзаці першому цифри "01.10" замінити цифрами "01.05", слово і цифру "додаток 5" замінити словом і цифрою "додаток 2";

абзац другий викласти у такій редакції:

"У колонці 3 рядка 01.05 декларації відображається сума значень рядка 6 колонки 8 і рядка 6 колонки 9 додатка 2 до декларації.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У колонках 4 і 5 рядка 01.05 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 10 додатка 2 до декларації відповідно.".

3.1.7. У підпункті 2.10 цифри "01.15" замінити цифрами "01.06", слово і цифру "додаток 6" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 4" у відповідних відмінках.

3.1.8. У підпункті 2.11 цифри "01.16" замінити цифрами "01.07".

3.2. У пункті 3 слово і цифру "додаток 7" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 5" у відповідних відмінках.

3.3. У пункті 5:

3.3.1. У підпункті 5.4 слово і цифру "додаток 8" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 6" у відповідних відмінках.

3.3.2. В абзаці четвертому підпункту 5.5 слово і цифру "додатка 6" замінити словом і цифрою "додатка 4".

3.4. У підпункті 7.2 пункту 7:

доповнити абзац перший після слова "загальної" словами "і житлової";

абзац третій виключити.

3.5. У підпункті 8.2 пункту 8:

доповнити абзац перший словами ", року випуску";

абзац другий виключити.

3.6. Пункти 9 і 10 виключити.

У зв'язку з цим пункт 11 уважати пунктом 9.

4. У розділі IV:

4.1. Доповнити пункт 1 після слів "додатків до декларації" словами та цифрою "(крім додатка 7)".

4.2. У пункті 3:

4.2.1. Слова "та/або рухомого майна" замінити словами "(рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна".

4.2.2. У підпункті 3.1:

доповнити абзац перший словами "та/або оренди (суборенди) та/або спадщини (дарування). Кожний об'єкт відображається у відповідному рядку згідно з наведеним переліком (рядки 1 - 5).";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"До об'єктів комерційної власності належать: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права.".

4.2.3. Підпункти 3.2 - 3.4 викласти в такій редакції:

"3.2. У колонці 4 відображається сума доходу, отриманого від операцій продажу, обміну майна.

Дохід від продажу об'єкта нерухомого та/або рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.

3.3. У колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) під час проведення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна.

3.4. У колонці 6 вказується сума доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).".

4.2.4. Доповнити новими підпунктами такого змісту:

"3.5. У колонці 7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно.

3.6. У колонці 8 вказується вартість успадкованого майна, що підлягає оподаткуванню.

3.7. У колонці 9 вказується вартість подарованого майна, що підлягає оподаткуванню.

3.8. У колонці 10 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як добуток вартості успадкованого (подарованого) майна на відповідну ставку податку.".

4.3. Пункти 4, 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5, 7 - 10 уважати відповідно пунктами 4, 5 - 8.

4.4. У пункті 4 слово і цифру "додаток 4" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 3" у відповідних відмінках.

4.5. У пункті 5 слово і цифру "додаток 6" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 4" у відповідних відмінках.

4.6. У пункті 6 слово і цифру "додаток 7" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 5" у відповідних відмінках.

4.7. У пункті 7 слово і цифру "додаток 8" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 6" у відповідних відмінках.

4.8. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. У додатку 7 до декларації "Відомості про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру":

8.1. У рядку 1 вказуються прізвище, ім'я, по батькові декларанта (згідно з даними паспортного документа). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у році, що настає за ним, декларант змінив прізвище (ім'я, по батькові), у рядку 1 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім'я, по батькові), а в дужках - попереднє прізвище (ім'я, по батькові).

8.2. У рядку 2 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

8.3. У рядку 3 зазначаються відомості щодо місця проживання декларанта із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.

У рядку 3 розділу I додатка 7 до декларації місце проживання платника податку, обов'язок щодо подання декларації якого встановлено Законом України "Про судоустрій і статус суддів", заповнюється за його бажанням.

8.4. У рядку 4 зазначається займана декларантом посада, категорія посади.

8.5. У рядку 5 зазначається посада і категорія, на яку претендує особа, що подає декларацію.

8.6. У рядку 6 вказується найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація.

8.7. У рядку 7 вказуються відомості щодо членів сім'ї декларанта (ступінь родинного зв'язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)).

Для визначення членів сім'ї осіб, зазначених у абзаці першому пункту 3 розділу II Інструкції (крім народних депутатів України), необхідно керуватися Сімейним кодексом України.

До членів сім'ї народного депутата України відносяться: дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти.

У додатку 7 до декларації суддя вказує відомості стосовно членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом.

8.8. У розділі II А "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні" зазначається загальна сума сукупного одержаного (нарахованого) у звітному році декларантом і членами його сім'ї доходу з джерел в Україні, а також загальні суми за кожним видом доходу згідно з наведеним у рядках 2 - 16 цього розділу переліком.

8.9. У розділах II Б "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом" та II В "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта" відображаються доходи декларанта і членів його сім'ї відповідно з джерел за межами України в іноземній валюті та її перерахунок у національній валюті України за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання доходу.

8.10. У розділі III "Відомості про нерухоме майно" зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім'ї станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Кожний об'єкт нерухомого майна відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країни, населеного пункту) і загальної площі (квадратних метрів).

Колонку "Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування" заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

8.11. У розділі IV "Відомості про рухоме майно" зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім'ї станом на кінець звітного року.

Кожний транспортний засіб відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об'єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

Колонку "Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування" заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

8.12. У розділі V "Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи":

у рядку 1 зазначається сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах в Україні та за її межами станом на кінець звітного року;

у рядку 2 зазначається загальна сума усіх видів цінних паперів відповідно до їх номінальної вартості;

у рядку 3 зазначається розмір внесків (паїв) до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій), тобто загальна вартість корпоративних прав станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Рядки 1.1, 2.1, 3.1 розділу V А додатка 7 до декларації заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

8.13. У розділі VI "Відомості про зобов'язання фінансового характеру":

у рядку 1 зазначається розмір фінансових зобов'язань щодо сплати внесків за договорами добровільного страхування;

у рядку 2 зазначається розмір фінансових зобов'язань щодо сплати внесків у звітному році на недержавне пенсійне страхування;

у рядку 3 зазначається фактичний розмір коштів, сплачених протягом звітного року юридичним і фізичним особам за зобов'язаннями щодо утримання майна, зазначеного у розділах III - V додатка 7 до декларації;

у рядку 4 зазначається сума сплачених протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення основної суми позики (кредиту);

у рядку 5 зазначається сума сплачених протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення суми процентів за цими позиками (кредитами);

у рядку 6 відображаються інші видатки, не зазначені у розділах III - V додатка 7 до декларації. Рядок 6 розділу VI А додатка 7 до декларації заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.".


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук

____________
* Див. також наказ Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395 (із змінами і доповненнями).

** Див. також коментар фахівця.