Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в Чорнобильській зоні

Кабінетом Міністрів України видано постанову від 26.09.2012 р. № 886 (чинна з 04.10.2012 р.), якою затверджено Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження у 1986 — 1990 рр. Норми цієї постанови стосуються цивільних осіб, які відряджалися в зону відчуження на ліквідаційні роботи.


Нагадаємо, що 16 липня поточного року Кабінетом Міністрів України було видано постанову № 685, якою затверджено Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр. (читайте коментар у «Віснику» № 34/2012, с. 37). На сьогодні такі комісії вже працюють, і за результатами їх роботи військовослужбовцям, зокрема офіцерам запасу, надаються відповідні довідки про їх грошове утримання, отримане за роботу в зоні відчуження.

Відмінність виданих нормативно-правових актів один від одного полягає в тому, що згідно з постановою № 685 довідки видаються військовослужбовцям, а згідно з постановою № 886 — цивільним особам.

Відповідно до ст. 54 Закону № 796 пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

Згідно з цим Законом довідки про період роботи (служби) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, про заробітну плату за цей період видаються підприємствами, установами, організаціями за основним місцем роботи працівника або їхніми правонаступниками, які відповідно до законодавства з пенсійного забезпечення несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам або державі за видачу недостовірних документів, і відшкодовують її.

Враховуючи те, що переважну кількість як державних підприємств, установ, організацій, так і колгоспів та радгоспів, з яких особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, були відряджені на ліквідаційні роботи або призвані на військові збори через військові комісаріати для участі в ліквідаційних роботах, на сьогодні ліквідовано, а документи передано на зберігання до архівних установ, видати довідки про заробітну плату нікому і, як наслідок, обчислити пенсію по інвалідності виходячи із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження, немає можливості.

З метою врегулювання цього питання видано відповідні постанови № 685 та № 886.

Згідно з постановою № 886 створено комісію Мінсоцполітики України (центральну) та регіональні комісії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Комісії за поданням райдержадміністрацій розглядають письмові заяви громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр.

Тобто заявник має звернутися до уповноваженої особи райдержадміністрації за місцем проживання й надати пакет документів, необхідних для розгляду на комісії, та відповідну заяву.

Звертаємо увагу на те, що регіональна комісія розглядає письмові заяви громадян про видачу довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., лише у разі коли підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника. В інших випадках документи на комісію не приймаються.

При поданні до уповноваженої особи райдержадміністрації заяви для розгляду на комісії особа має надати копії таких документів:

  • перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред'явленням оригіналів);
  • архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;
  • особового рахунку, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986 — 1990 рр. заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);
  • довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони України, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міноборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об'єкти (в населені пункти) зони відчуження;
  • документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об'єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986 — 1990 рр., визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);
  • колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду — місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником.

За результатами опрацювання поданих заявником документів регіональна комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви приймає рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату. За бажанням заявника його може бути запрошено на засідання регіональної комісії.

Довідка про заробітну плату видається протягом п'яти робочих днів після підписання протоколу засідання регіональної комісії органом, яким її утворено, завіряється печаткою цього органу і є підставою для розгляду органами Пенсійного фонду України питання про проведення перерахунку пенсії.

У разі відсутності підстав для видачі довідки про заробітну плату копія рішення регіональної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови.

Центральна комісія розглядає звернення регіональної комісії щодо незгоди заявника з її рішенням.

За наявності підстав для задоволення заяви центральна комісія приймає рішення про видачу довідки про заробітну плату і повідомляє про це протягом трьох робочих днів регіональну комісію.

У разі прийняття центральною комісією рішення, яке збігається з рішенням регіональної комісії, подальший розгляд документів щодо видачі довідки про заробітну плату не здійснюється. Копія такого рішення у тижневий строк надсилається заявникові.

Після прийняття рішення центральна комісія у тижневий строк повертає документи заявника на зберігання регіональній комісії.

Заявник у разі незгоди з прийнятим центральною комісією рішенням має право оскаржити рішення комісії до суду.

ПРИКЛАД

Громадянина К. у період з 14.06.86 р. по 25.07.86 р. було призвано на військові збори й у складі військової частини він брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Місце дислокації військової частини — с. Поліське, тобто поза зоною відчуження. На військові збори громадянина було призвано із колгоспу ім. В. Леніна. На сьогодні колгосп ліквідовано без визначення правонаступника, документи на зберігання передано до районного державного архіву, що підтверджено відповідною довідкою. Участь громадянина К. у ліквідаційних роботах підтверджено довідкою Державного галузевого архіву Міноборони України. Згідно з цією довідкою заявником безпосередньо в зоні відчуження, а саме в м. Чорнобилі, в червні 1986 р. відпрацьовано 8 днів (15.06, 21.06, 23.06 — 28.06), у липні — 15 днів (з 01.07 по 15.07). Тобто за довідкою комісією визначається період роботи в зоні відчуження та населений пункт, у якому проводилися ліквідаційні роботи. Слід зауважити, що м. Чорнобиль по 14.07.86 р. було віднесено до ІІ зони небезпеки, а з 15.07.86 р. — до І зони небезпеки і, відповідно, показник кратності, який застосовуватиметься при обчисленні заробітку, становитиме 3, а з 15.07.86 р. — 2, крім того, буде також враховано збережений заробіток. Для прийняття комісією рішення щодо видачі довідки про заробітну плату, отриману особою за роботу в зоні відчуження, громадянин К. надав також копію особового рахунку за 1986 р., яким визначено годинну тарифну ставку та збережений заробіток. Слід зауважити, що збережений заробіток визначається за два попередні місяці перед місяцем відрядження (призову на військові збори). До збереженого заробітку може бути (за умови підтвердження) включено 2/12 річної премії, виплаченої за попередній рік (у даному випадку — за 1985 р.). При цьому квартальна премія враховується за той квартал, за місяці якого обчислюється збережений заробіток, тобто за квітень та травень 1986 р., за умови, що виплату та нарахування премії за ІІ квартал підтверджено особовим рахунком, до збереженого заробітку буде враховано 2/3 квартальної премії. Якщо положенням про преміювання за 1986 р. було передбачено виплату щомісячної премії, то її також може бути враховано як одну із складових заробітної плати. Крім того, згідно з табелем робочого часу за 1986 р. громадянин К. працював у зоні відчуження у вихідні дні, а саме: у червні — 1 день (15 червня) й у липні — 2 дні (6 та 13 липня). Оплата праці за роботу у вихідні дні враховується у подвійному розмірі. Отже, на підставі наданих документів комісією буде прийнято рішення про видачу громадянину К. довідки про заробітну плату за роботу в зоні відчуження, і протягом п'яти робочих днів після підписання протоколу засідання відповідну довідку буде видано. Після отримання довідки громадянин має звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про проведення перерахунку пенсії та довідкою про заробітну плату. Управлінням Пенсійного фонду України буде розглянуто надані громадянином документи і згідно з чинним законодавством прийнято відповідне рішення.