Соціальне страхування
Тема: Труд і зарплата

Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця

У попередніх номерах «Вісника» розглядалися питання щодо розірвання трудового договору у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, через прогул без поважних причин, у зв'язку з невідповідністю працівника займаній посаді, при систематичному невиконанні обов'язків та інші.
У цій статті розглянемо додаткові підстави для розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця та повноваження профспілок при звільненні працівників.


Додаткові підстави для розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця

Статтею 41 КЗпП передбачено додаткові підстави для розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов.

Трудовий договір може бути розірваний також у випадках:

  • одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками, а також службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службовими особами державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами;
  • винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати;
  • винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого ним органу;
  • вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи;
  • перебування всупереч вимогам Закону № 3206 у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи.

Підстави для розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця наведено в таблиці.

Пункт, стаття КЗпП

Підстава для звільнення

Особливості

Стаття 28

Установлення невідповідності працівника роботі, на яку його прийнято, протягом строку випробування

Розірвання трудового договору провадиться без попередньої згоди виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації.
Розірвання трудового договору з цієї підстави може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення

Пункт 1 ст. 40

Зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

Звільнення допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.
Розірвання трудового договору провадиться лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації).
Роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).
У разі ліквідації підприємства, установи, організації допускається розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 431 КЗпП)

Пункт 2 ст. 40

Виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи. Cкасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов'язків вимагає доступу до державної таємниці

Пункт 3 ст. 40

Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення

Розірвання трудового договору провадиться лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Пункт 4 ст. 40

Прогул (в тому числі відсутність на роботі більше ніж три години протягом робочого дня) без поважних причин

Пункт 5 ст. 40

Нез'явлення на роботу протягом більше ніж чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні

Пункт 6 ст. 40

Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

Звільнення допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.
Розірвання трудового договору провадиться без попередньої згоди виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації

Пункт 7 ст. 40

Поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння

Розірвання трудового договору провадиться лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
Роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Пункт 8 ст. 40

Вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу

Розірвання трудового договору провадиться без попередньої згоди виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник

Пункт 1 ст. 41

Одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками, а також службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службовими особами державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами

Розірвання трудового договору провадиться без попередньої згоди виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації

Пункт 11 ст. 41

Винні дії керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

Пункт 2 ст. 41

Винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого ним органу

Розірвання трудового договору провадиться лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
Роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Пункт 3 ст. 41

Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи

Пункт 4 ст. 41

Перебування всупереч вимогам Закону № 3206 у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи

Розірвання договору у такому випадку проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу

Стаття 45

Порушення керівником підприємства, установи, організації законодавства про працю, про колективні договори й угоди, Закону № 1045

Трудовий договір розривається на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

 

Повноваження профспілок

У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний строк обґрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником.

Подання роботодавця має розглядатись у присутності працівника, на якого воно внесено. У разі відсутності працівника розгляд подання допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. Якщо працівник або його представник не з'явився на засідання, розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах визначеного строку. У разі якщо працівник (його представник)  повторно не з'явився без поважних причин, подання може розглядатися за його відсутності (ст. 43 КЗпП).

Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається, зокрема, у випадках:

  • звільнення з роботи за сумісництвом у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством;
  • звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації;
  • звільнення з підприємства, установи, організації, де немає первинної профспілкової організації.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42