Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік

Виконання гарантійних зобов’язань: документальне оформлення, бухгалтерський і податковий облік

Строки давності за гарантійними зобов'язаннями

Гарантійні зобов'язання перед покупцями виникають практично у будь-якого суб'єкта господарювання, що реалізує товари (роботи, послуги), оскільки споживач має право на отримання належної якості товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування. При виконанні гарантійних зобов'язань підприємство може здійснити  гарантійний ремонт, гарантійне обслуговування, замінити остаточно забракований товар. Правила організації та здійснення таких заходів регламентовано в низці законодавчих та нормативних актів України.

Відповідно до ст. 678 Цивільного кодексу в разі передачі покупцеві товару неналежної якості він має право вимагати від продавця або пропорційного зменшення ціни, або безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, або відшкодування витрат на усунення недоліків товару. В разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які неможливо усунути або усунення яких пов'язано з непропорційними витратами чи затратами часу, недоліків, які виявлено неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення) покупець має право за своїм вибором або відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар суми, або вимагати заміни товару. Якщо продавець товару неналежної якості не є його виробником, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або виробника товару.

Строки давності за гарантійними зобов'язаннями визначено в статтях 676 і 680 Цивільного кодексу. Початком гарантійного строку слід вважати момент передачі товару покупцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу. Гарантійний строк, установлений договором купівлі-продажу, продовжується на час, протягом якого покупець не міг використовувати товар у зв'язку з обставинами, що залежать від продавця, до усунення їх продавцем.

Гарантійні зобов'язання для фізичних осіб — кінцевих споживачів викладено у Законі про захист прав споживачів. Кінцевий споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідну вимогу щодо продукції, на яку гарантійний строк або строк придатності не встановлено, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а щодо об'єкта будівництва — не пізніше 10 років від дня їх передачі споживачеві (п. 5 ст. 7 Закону). Відповідно до п. 2 ст. 7 цього Закону гарантійний строк зазначається на етикетці, в паспорті продукції чи будь-якому іншому документі, що додається до продукції. Згідно з п. 1 ст. 8 Закону вимоги споживача щодо пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк або відшкодування коштів, витрачених на усунення таких недоліків, пред'являються за вибором споживача або продавцеві за місцем купівлі товару, або виробнику. Відповідно до п. 11 ст. 8 Закону про захист прав споживачів вимоги споживача розглядаються після пред'явлення ним розрахункового документа, технічного паспорта чи іншого аналогічного документа з позначкою про наявність гарантійних зобов'язань і дату продажу.

Порядок № 506 визначає відносини між споживачами, які придбавають технічно складні побутові товари для власних побутових потреб, та їх виробниками, продавцями і виконавцями робіт з гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів. До таких товарів належать:

 • апаратура радіоелектронна побутова;
 • машини та прилади електропобутові;
 • машини та прилади для механізації робіт у побуті;
 • побутові електронні прилади, в тому числі обчислювальна техніка;
 • засоби зв'язку;
 • транспортні засоби і номерні агрегати;
 • товари медичного призначення;
 • інші товари, повний перелік яких наведено в додатку 1 до Порядку № 506.

Відповідно до п. 4 Порядку № 506 у технічному паспорті або іншому документі, що додається до товару, зазначається гарантійний термін експлуатації, протягом якого виробник гарантує використання товару, в тому числі комплектуючих виробів та складових частин, за призначенням за умови дотримання споживачами правил користування, і протягом якого виробник (продавець, виконавець) виконує гарантійні зобов'язання.

Згідно п. 3 Порядку № 506 гарантійне обслуговування полягає в тому, що виробник (продавець, виконавець) протягом гарантійного терміну зобов'язується організувати, якщо це передбачено експлуатаційним документом, роботи із спеціальної установки (підключення) товару чи його введення в експлуатацію і технічного обслуговування. Роботи з гарантійного ремонту (обслуговування) виконуються для споживача безоплатно. Виробник (продавець, виконавець) забезпечує нормальне використання товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного терміну.

Вимоги до оформлення експлуатаційних документів

З метою захисту прав споживачів чинним законодавством передбачено в обов'язковому порядку документальне оформлення продажу товару, під час якого продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ установленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу (п. 11 ст. 8 Закону про захист прав споживачів). Крім того, п. 7 Порядку № 506 передбачено, що необхідна, доступна та достовірна інформація про товари, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, доводиться виробником (продавцем) до відома споживача в експлуатаційних документах, що додаються виробником до товару. До таких документів належать текстові, графічні конструкторські документи, які дають можливість ознайомитися із споживчими можливостями товару і в яких визначаються правила його експлуатації, зокрема технічний паспорт чи інший документ, що його замінює.

На товари іноземного походження, що ввозяться в Україну, експлуатаційні документи мають бути виконані державною мовою та мовою держави походження товару.

Згідно з п. 10 Порядку № 506 гарантійні зобов'язання зазначаються виробником (продавцем) у гарантійному талоні за формами № 1-гарант і № 2-гарант (додатки 2 і 3 до цього Порядку) або в іншому експлуатаційному документі у розділі «Гарантійні зобов'язання виробника». Також до експлуатаційних документів додаються відривні талони на технічне обслуговування (за потреби) і гарантійний ремонт за формами № 3-гарант і № 4-гарант (додатки 4 і 5 до цього Порядку). У разі коли експлуатаційними документами передбачено проведення робіт із введення товару в експлуатацію, виробником (продавцем) додається відривний талон за формою № 5-гарант (додаток 6 до Порядку № 506).

Відповідно до п. 13 цього Порядку у разі виникнення потреби у визначенні причини втрати якості товару, гарантійний термін якого не вичерпався, продавець повинен у триденний термін з дня одержання письмової заяви від споживача передати такий товар на експертизу. При цьому споживачеві видається акт приймання товару на експертизу за формою № 6-гарант (додаток 7 до цього Порядку). Експертиза проводиться за рахунок продавця. Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець) має право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

Особливості бухгалтерського обліку операцій при виконанні гарантійних зобов'язань

Однією з особливостей обліку при відображенні операцій під час виконання гарантійних зобов'язань є створення підприємствамипостачальниками товарів резерву (забезпечення) для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виконання гарантійних зобов'язань (п. 13 ПБО 11). Для обліку такого резерву Інструкцією № 291 передбачено субрахунок 473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань», на якому ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, ремонтів предметів прокату тощо.

За кредитом субрахунку 473 відображаються суми нарахованих резервів у кореспонденції з рахунками відповідних видів витрат, за дебетом — використання цього резерву на гарантійне обслуговування в кореспонденції з рахунками обліку запасів і розрахунків.

Основними кореспондуючими рахунками обліку резерву (забезпечення) для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виконання гарантійних зобов'язань є (табл. 1):

Таблиця 1

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

93

473

Нарахування резерву на гарантійний ремонт реалізованої продукції

473

20

Використання запасів для гарантійного ремонту

473

631, 685

Використання резерву на гарантійний ремонт на оплату вартості послуг третіх осіб для здійснення такого ремонту

473

661

Нарахування заробітної плати працівникам, які здійснюють гарантійний ремонт

473

651

Нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на заробітну плату працівників, які здійснюють гарантійний ремонт

 

Крім того, виконання гарантійних зобов'язань часто пов'язане із заміною раніше реалізованих товарів. Для цього потрібно в бухгалтерському обліку відобразити повернення таких товарів. Інструкцією № 291 для таких цілей передбачено субрахунок 704 «Вирахування з доходу». У даному випадку в бухгалтерському обліку постачальника за дебетом субрахунку 704 відображається вартість повернених покупцем продукції і товарів, а за кредитом — списання дебетового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

На підприємствах — виробниках продукції можуть створюватися як підрозділи сервісні центри або гарантійні майстерні, що займаються обслуговуванням та/або ремонтом складної побутової техніки. У цьому випадку підприємство веде облік витрат на утримання таких майстерень на рахунку 23 «Виробництво».

Основними кореспондуючими рахунками при здійсненні гарантійних ремонтів та гарантійного обслуговування у власних гарантійних майстернях чи сервісних центрах є (табл. 2):

Таблиця 2

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

023

Ведеться облік прийнятої від покупця продукції на гарантійний ремонт або гарантійне обслуговування, а також від виробників запасних частин, матеріалів, необхідних для усунення несправностей

23

20, 22, 25

Відображається вартість запасів, використаних зі складів підприємства у гарантійних майстернях

23

661

Відображається нарахування заробітної плати працівникам, які здійснюють гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування

23

651

Відображається нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на заробітну плату

23

631, 685

Відображається вартість послуг сторонніх організацій, пов'язаних із здійсненням гарантійних робіт

23

372

Відображаються понесені витрати, здійснені через підзвітних осіб, пов'язані із здійсненням гарантійних робіт

23

131

Нараховується знос основних засобів, задіяних у роботі сервісних центрів і гарантійних майстерень

023

Відображається списання вартості відремонтованої продукції з позабалансового рахунку при передачі покупцеві; запасних частин і матеріалів, безоплатно отриманих від виробників та використаних для усунення несправностей

473

23

Списуються витрати з гарантійного ремонту за рахунок резерву

 

Податковий облік витрат, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 140.1.4 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу платники податку на прибуток мають право відносити до витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни проданих товарів, вартість яких не компенсується за рахунок покупців, у розмірі, що відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих/оприлюднених платником податку. При цьому термін «оприлюднення» означає розповсюджене в рекламі, технічній документації, договорі або іншому документі зобов'язання продавця щодо умов та строків гарантійного обслуговування (наприклад, заповнення при продажу відповідно до Порядку № 506 експлуатаційних документів, про що зазначалося вище).

У разі здійснення гарантійних замін товарів платник податку зобов'язаний вести облік покупців, що отримали таку заміну товарів або послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Якщо заміна товару здійснюється без зворотного отримання бракованого товару або без належного ведення обліку замін, то така заміна не дає права на збільшення витрат продавця товару на вартість замін.

Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування як витрати, пов'язані з реалізацією товарів, включаються до складу інших витрат (пп. «є» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу) і визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ст. 138 цього Кодексу).

Відповідно до преамбули Закону про захист прав споживачів цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Згідно з п. 22 ст. 1 вищезазначеного Закону споживачфізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

З урахуванням викладеного при визначенні об'єкта оподаткування враховуються будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, у розмірі, що відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих/оприлюднених платником податку.

Проте не можуть бути враховані при визначенні об'єкта оподаткування витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку юридичним особам, оскільки на таку категорію покупців не поширюються норми законодавства з питань захисту прав споживачів.

Відповідно до пп. 140.1.4 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу ДПС України розроблено Порядок № 112, згідно з яким облік операцій з гарантійних замін товарів або гарантійного ремонту (обслуговування) необхідно вести в кількісному та вартісному виразі за такими видами (групами) усунення недоліків товарів:

 • безоплатне усунення недоліків товару;
 • відшкодування витрат на усунення недоліків товару;
 • пропорційне зменшення ціни;
 • заміна товару на такий самий або аналогічний товар, товар серед наявних у продавця (виробника);
 • розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми.

Облік покупців ведеться платниками податку самостійно у Книзі обліку покупців (даліКнига), що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування), форму якої наведено в додатку до Порядку № 112.

Книга має бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою і підписом керівника суб'єкта господарювання або його уповноваженого представника.

Строк зберігання Книги — три роки.

Записи в Книзі обліку покупців здійснюються за всіма проведеними операціями не пізніше дати отримання покупцем замінених товарів або послуг з гарантійного ремонту (обслуговування) (п. 7 Порядку № 112).

Оскільки процес виконання гарантійних зобов'язань нерідко буває пов'язаний із здійсненням операцій з повернення товарів постачальнику (виробнику), потрібно враховувати також вимоги п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу щодо порядку відображення в податковому обліку таких операцій, а саме: у разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у разі повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку — продавець та платник податку — покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

Податок на додану вартість

У разі здійснення господарської діяльності у платників ПДВ нерідко виникають ситуації, коли відбувається повернення товарів/послуг чи попередньої оплати.

У цих випадках суми податкового зобов'язання постачальника та податкового кредиту отримувача товарів/послуг підлягають відповідному коригуванню. Порядок проведення такого коригування визначено ст. 192 Податкового кодексу.

Розглянемо порядок коригування сум податкового зобов'язання та податкового кредиту у разі, якщо постачальник та отримувач товарів/послуг — платники ПДВ.

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податкупостачальника, то:

 • постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
 • отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Якщо внаслідок перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податкупостачальника, то:

 • постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
 • отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

Результат перерахунку податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період (п. 192.3 ст. 192 Податкового кодексу).

Згідно з формою розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, затвердженою наказом № 1379, покупець при його отриманні має засвідчити факт такого отримання, а саме зазначити на примірнику розрахунку продавця дату отримання розрахунку та поставити підпис.

Суми податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника та отримувача одночасно підлягають відповідному коригуванню в деклараціях з ПДВ того звітного податкового періоду, на який припадає дата отримання отримувачем розрахунку.

При цьому в разі, коли продавцем при поверненні йому частини товару (чи при поверненні ним частини оплати за товар) з будь-яких причин не надано покупцю розрахунок коригування, то покупець — платник ПДВ повинен самостійно здійснити коригування сум податкового кредиту за результатами податкового періоду, протягом якого відбулося повернення ним товарів (отриманих за ними коштів) незалежно від факту отримання розрахунку коригування.

Розглянемо порядок коригування сум ПДВ у разі, коли постачальник товарів/послуг не є платником ПДВ на кінець звітного періоду, в якому було проведено перерахунок, або у разі, коли отримувач не є платником ПДВ.

У таких випадках слід пам'ятати, що норма п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу не поширюється на випадки, коли постачальник товарів/послуг не є платником податку на кінець звітного (податкового) періоду, в якому було проведено такий перерахунок (абзац перший п. 192.2 ст. 192 цього Кодексу).

Коригування податкових зобов'язань може відбуватися лише у постачальника, зареєстрованого платником ПДВ.

Крім того, абзацом другим п. 192.2 ст. 192 Податкового кодексу визначено, що зменшення суми податкових зобов'язань постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, які не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.

Лише при обов'язковому одночасному виконанні двох умовповернення товарів та надання повної грошової компенсації їх вартостіможе відбуватися коригування податкових зобов'язань у разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, поставлених неплатникам ПДВ.

У такому випадку постачальник — платник ПДВ має право виписати розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ. При цьому обидва примірники розрахунку коригування залишаються у продавця без підпису покупця — неплатника ПДВ.

 

Розглянемо на умовних прикладах порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання гарантійних зобов'язань.

Приклад 1

ТОВ «Коробейник» (підприємство роздрібної торгівлі) здійснено продаж електром'ясорубки вартістю 2600 грн., крім того, ПДВ 20%520 грн., разом3120 грн.

Протягом гарантійного терміну покупецьфізична особа звернувся з претензією щодо працездатності придбаного товару і вимогою повернути йому раніше сплачені кошти в сумі 3120 грн. Для виявлення причин несправностей магазин прийняв електром'ясорубку і передав її на експертизу в сервісний центр, вартість експертизи становила 200 грн., крім того, ПДВ 20%40 грн., разом240 грн. Експертизою, у свою чергу, виявлено виробничий брак. Отже, претензія покупця підлягає задоволенню, а витрати на проведення експертизи відшкодовуються за рахунок продавця. Купівельна вартість електром'ясорубки становить 2300 грн., крім того, ПДВ 20%460 грн., разом2760 грн. Витрати, понесені продавцем у зв'язку із задоволенням вимог споживача, пред'явлено до відшкодування виробнику, якому повернуто браковану електром'ясорубку. Претензію магазину задоволено в місячний термін, і витрати на проведення експертизи відшкодовано.

Бухгалтерський облік за прикладом наведено в табл. 1.

Таблиця 1

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

1

Відображено реалізацію електром'ясорубки

301

702

3120,00

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

702

641/ПДВ

520,00

3

Віднесено дохід від реалізації на фінансовий результат

702

791

2600,00

4

Відображено собівартість реалізованої м'ясорубки

902

282

2300,00

5

Віднесено собівартість реалізованого товару на фінансовий результат

791

902

2300,00

6

Списано торговельну націнку

285

282

820,00

7

Пред'явлено претензію покупцем, електром'ясорубку прийнято роздрібним підприємством для проведення експертизи, з відображенням збільшення залишку на позабалансовому рахунку

05

2300,00

8

Відновлено на балансі після експертизи купівельну вартість поверненої електром'ясорубки (способом «сторно»)

902

282

(2300,00)

9

Відновлено торговельну націнку (способом «сторно»)

285

282

(820,00)

10

Відображено операцію в складі фінансового результату (способом «сторно»)

791

902

(2300,00)

11

Відображено витрати з проведення експертизи згідно з актом виконаних робіт

93

685

200,00

12

Відображено суму ПДВ за витратами на проведення експертизи на підставі податкової накладної

641/ПДВ

685

40,00

13

Віднесено витрати з експертизи на фінансовий результат

791

93

200,00

14

Перераховано кошти за експертизу сервісному центру відповідно до рахунку

685

311

240,00

15

Повернуто товар виробнику та виключено відповідну торговельну націнку (відображено способом «сторно»)

282

631

(2300,00)

282

285

16

Відкориговано податковий кредит з ПДВ (відображено способом «сторно»)

641/ПДВ

631

(460,00)

17

Повернуто підприємством-виробником кошти (відображено способом «сторно»)

311

631

(2760,00)

18

Пред'явлено до відшкодування суму витрат на проведення експертизи електром'ясорубки, понесених з вини підприємства-виробника

374

715

240,00

19

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

715

641/ПДВ

40,00

20

Віднесено суму відшкодування витрат на фінансовий результат

715

791

200,00

21

Отримано на поточний рахунок кошти від підприємства-виробника

311

374

240,00

22

Списано з позабалансового рахунку вартість бракованої електром'ясорубки

05

2300,00

23

Повернуто покупцю кошти з каси магазину

685

301

3120,00

24

Відображено повернення як зменшення доходу

704

685

3120,00

25

Відкориговано (зменшено) податкові зобов'язання з ПДВ (відображено способом «сторно»)

704

641/ПДВ

(520,00)

26

Віднесено вартість повернутого товару на фінансові результати

791

704

2600,00

 

Приклад 2

Підприємством оптової торгівлі ТОВ «Сатурн» (продавець) відпущено покупцюплатнику ПДВ електрообігрівач вартістю 4000 грн., крім того, ПДВ 20%800 грн., разом4800 грн., який вийшов з ладу протягом гарантійного строку експлуатації через виробничий брак. Покупець звернувся з вимогою обміняти бракований електрообігрівач. З метою підтвердження несправності електрообігрівач передано в сервісний центр для проведення експертизи, яка підтвердила брак виробника. Вартість експертизи300 грн., крім того, ПДВ 20%60 грн., разом360 грн. ТОВ «Сатурн» не здійснює гарантійного ремонту неякісного товару, а замінює його на якісний. Витрати на ремонт несе підприємство-виробник. Купівельна вартість електрообігрівача становить 2500 грн., крім того, ПДВ 20%500 грн., разом3000 грн.

Бухгалтерський облік за прикладом наведено в табл. 2.

Таблиця 2

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

Облік у продавця

1

Відображено реалізацію електрообігрівача

361

702

4800,00

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

702

641/ПДВ

800,00

3

Віднесено дохід від реалізації на фінансовий результат

702

791

4000,00

4

Відображено собівартість реалізованого товару

902

281

2500,00

5

Віднесено собівартість реалізованого товару на фінансовий результат

791

902

2500,00

6

Відображено заборгованість перед покупцем у зв'язку з поверненням бракованого товару

704

361

4800,00

7

Відкориговано (зменшено) податкові зобов'язання з ПДВ (способом «сторно»)

704

641/ПДВ

(800,00)

8

Віднесено вартість повернутого товару на фінансові результати

791

704

4000,00

9

Прийнято електрообігрівач підприємством для подальшого проведення експертизи з відображенням збільшення залишку на позабалансовому рахунку

05

2500,00

10

Відображено витрати з проведення експертизи згідно з актом виконаних робіт

93

685

300,00

11

Відображено суму ПДВ за витратами на проведення експертизи на підставі податкової накладної

641/ПДВ

685

60,00

12

Перераховано кошти за експертизу сервісному центру

685

311

360,00

13

Відновлено на балансі купівельну вартість повернення електрообігрівача (способом «сторно»)

902

281

(2500,00)

14

Відображено операцію в складі фінансового результату (способом «сторно»)

791

902

(2500,00)

15

Передано несправний електрообігрівач підприємству-виробнику (операцію відображено способом «сторно»)

281

631

(2500,00)

16

Відкориговано податковий кредит (операцію відображено способом «сторно»)

641/ПДВ

631

(500,00)

17

Отримано від виробника новий обігрівач

281

631

2500,00

18

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

500,00

19

Відвантажено покупцеві новий електрообігрівач (заміна)

361

702

4800,00

20

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

702

641/ПДВ

800,00

21

Віднесено дохід від реалізації на фінансовий результат

702

791

4000,00

22

Відображено собівартість реалізованого товару (заміни)

902

281

2500,00

23

Віднесено собівартість реалізованого товару на фінансовий результат

791

902

2500,00

24

Надійшла оплата від покупця на поточний рахунок

311

361

4800,00

Облік у виробника

1

Отримано від торговельного підприємства бракований електрообігрівач

26

377

2500,00

2

Відкориговано (зменшено) податкові зобов'язання з ПДВ (відображено способом «сторно»)

377

641/ПДВ

(500)

3

Відображено витрати з гарантійного ремонту за рахунок резерву для відшкодування майбутніх операційних витрат на виконання гарантійних зобов'язань (дані умовні):

Витрачено матеріали і комплектуючі на ремонт

23

201

220,00

Нараховано заробітну плату робітникам, які виконали ремонт

23

661

180,00

Нараховано єдиний соціальний внесок (умовно 37,19%) на заробітну плату

23

651

66,94

4

Нараховано резерв на забезпечення гарантійних витрат поточного місяця (дані умовні) та відображено в складі фінансових результатів

93

473

1000,00

791

93

5

Списано витрати з гарантійного ремонту за рахунок резерву (220 + 180 + 66,94)

473

23

466,94

6

Передано продавцю електрообігрівач (відремонтований або новий)

377

26

2500,00

7

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

377

641/ПДВ

500,00

Облік у покупця

1

Отримано від продавця електрообігрівач

153

631

2500,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

500,00

3

Повернуто продавцю несправний електрообігрівач (способом «сторно»)

153

631

(2500,00)

4

Відкориговано (зменшено) податковий кредит з ПДВ (способом «сторно»)

641/ПДВ

631

(500,00)

5

Отримано від продавця новий електрообігрівач

153

631

2500,00

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

500,00

7

Електрообігрівач введено в експлуатацію як об'єкт МНМА

112

153

2500,00

8

Перераховано кошти постачальнику-продавцю

631

311

3000,00

 

Приклад 3

При ТОВ «Магазин «Техніка» створено сервісний центр, який здійснює гарантійні ремонти несправної побутової техніки, раніше проданої цим магазином, у період гарантійного строку, якщо в ході експлуатації виявлено заводський брак. Вартість виконаних ремонтів компенсується підприємствами-виробниками, з якими магазином укладено договори. Також згідно з цими договорами виробник передає сервісному центру запасні частини, необхідні для здійснення ремонтних робіт, без переходу права власності на запчастини до сервісного центру. Фізичною особоюпокупцем пред'явлено претензію щодо якості автоматичної пральної машини вартістю 10 600 грн. Машину прийнято сервісним центром для проведення гарантійного ремонту. Вартість ремонту становить 1200 грн., крім того, ПДВ 20%240 грн., разом1440 грн. Оплачується виробником. Також виробником передано необхідні запасні частини на суму 300 грн.

Таблиця 3

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

Облік у продавця

1

Прийнято від покупця в гарантійний ремонт пральну машину

023

10 600,00

2

Отримано від заводу-виробника (представництва) необхідні для ремонту запасні частини

023

300,00

3

Понесено витрати із здійснення гарантійного ремонту без врахування отриманих із заводу запасних частин (дані умовні)

23

661, 651, 209, 131

550,00

4

Списано запасні частини, використані для ремонту

023

- 300,00

5

Визнано доходом вартість виконаних робіт з гарантійного ремонту пральної машини

361

703

1440,00

6

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

703

641/ПДВ

240,00

7

Віднесено дохід на фінансовий результат

703

791

1200,00

8

Відображено собівартість виконаного ремонту в складі фінансових результатів

903

23

550,00

 

 

791

903

 

9

Передано відремонтовану пральну машину покупцеві

023

- 10 600,00

10

Отримано від заводу-виробника кошти на поточний рахунок за усунення заводського браку

311

361

1440,00

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42