Інші податки
Тема: РРО. Готівковий обіг

Застосування РРО при продажу основних засобів

Чи потрібно при продажу основних засобів, які згідно з бухгалтерським обліком обліковувалися на рахунку «Основні засоби», застосовувати РРО?


Відповідно до преамбули Закону про РРО дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання та їх господарські одиниці, що здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу основ-ні засоби — це матеріальні активи, в тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Відповідно до ПБО 7 основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

На рахунку 10 «Основні засоби» ведеться облік основних засобів, а також облік та узагальнення інформації про наявність, рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів та орендованих майнових комплексів, які належать до складу основних засобів. За дебетом рахунку 10 «Основ-ні засоби» відображаються записи з надходження основних засобів на баланс підприємства. За кредитом цього рахунку відображається вибуття основних засобів внаслідок продажу, безкоштовної передачі, ліквідації, а також суми уцінки основних засобів. Облік основних засобів ведеться щодо надходження, вибуття, амортизації, ремонту, переоцінки, а також обліку орендованих основних засобів.

Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з таким вибуттям. Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлено факти вибуття основних засобів.

Таким чином, у разі продажу основних засобів (основних фондів) за готівкові кошти, які вилучено з активів (списано з балансу) внаслідок їх продажу і які згідно з бухгалтерським обліком обліковувалися на рахунку 10 «Основ-ні засоби», суб'єкти господарювання можуть здійснювати такі розрахунки у касах цих суб'єктів з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку, або у безготівковій формі через банківські установи.

Крім того, у разі здійснення розрахунків в касі у готівковій формі суб'єкти господарювання зобов'язані дотримуватися вимог Положення № 637 та постанови № 32.

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42