Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Оподаткування неприбуткових установ та організацій

Неприбуткові підприємства, установи та  організації — це підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої діяльності, передбаченої законодавством (пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Під благодійною діяльністю слід розуміти добровільну безкорисливу діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків.

Меценатство — це добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги (ст. 1 Закону про благодійництво).

У цій статті пропонуємо розглянути, які організації та установи (за текстом — неприбуткові організації) можуть бути неприбутковими, порядок їх створення та ліквідації, які доходи звільняються від оподаткування, а які підлягають оподаткуванню податком на прибуток, яка звітність подається такими організаціями до органів ДПС тощо.


Внесення неприбуткових організацій до Реєстру неприбуткових організацій

Порядок оподаткування діяльності неприбуткових організацій регулюється ст. 157 Податкового кодексу, яка поширюється виключно на неприбуткові організації, зареєстровані згідно з вимогами законодавства.

Оскільки метою діяльності неприбуткових організацій є не одержання прибутку, то нормами пунктів 157.2 — 157.9 ст. 157 Податкового кодексу чітко передбачено, які саме доходи таких організацій звільняються від оподаткування податком на прибуток. Право на користування пільгами у неприбуткових організацій виникає тільки після того, як такі організації внесено органами ДПС у встановленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі — Реєстр).

У разі якщо неприбуткова організація чи установа отримує доходи з інших джерел, ніж передбачено вищезазначеною нормою, то такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Включення неприбуткової організації до Реєстру з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості проводиться органом ДПС згідно з Положенням № 37.

Обов'язковою умовою для включення до Реєстру неприбуткової організації є наявність в її установчих документах таких двох норм:

  • у разі ліквідації такої організації її активи має бути передано іншій або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховано до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність. Порушенням цієї вимоги вважається використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема для провадження господарської діяльності.

Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткування.

Для внесення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до органу ДПС за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-РН згідно з додатком 1 до Положення № 37, а також копії установчих документів (п. 2 розділу II цього Положення). Органи ДПС можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. За результатами розгляду заяви може бути прийнято рішення за формою згідно з додатком 2 до Положення № 37 про:

  • внесення, повторне внесення неприбуткової організації до Реєстру;
  • відмову у внесенні неприбуткової організації до Реєстру;
  • присвоєння неприбутковій організації іншої ознаки неприбутковості.

Реєстр включає такі види відомостей про неприбуткові організації:

  • ідентифікаційні — найменування і код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — код ЄДРПОУ) неприбуткової організації;
  • довідкові — відомості про місцезнаходження, телефон неприбуткової організації, прізвища, імена та по батькові керівника, головного бухгалтера, засновників, реєстраційні номери облікової картки платника податків або серії та номери їх паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті);
  • реєстраційні — відомості про реєстрацію в органах державної влади, про взяття на облік — зняття з обліку в органах ДПС;
  • економічні — відомості, які характеризують фінансово-економічні показники господарської діяльності неприбуткової організації та справляння податку на прибуток.

У разі виникнення змін (доповнень) у даних неприбуткової організації, визначених реєстраційною заявою, така організація зобов'язана в 10-денний строк (після їх виникнення) подати до органу ДПС за її місцезнаходженням документи із зазначеними змінами (доповненнями) та додаткову реєстраційну заяву з позначкою «зміни» або «доповнення».

Код ЄДРПОУ неприбуткової організації при внесенні змін (доповнень) до реєстраційної заяви не змінюється.

У разі зміни найменування, місцезнаходження неприбуткової організації чи органу ДПС за основним місцем обліку, присвоєння іншої ознаки неприбутковості неприбутковій організації орган ДПС видає нове рішення про повторне внесення за формою згідно з додатком 2 на підставі звернення такої організації та доданим до нього оригіналом попереднього рішення.

Перереєстрація неприбуткових організацій у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати.

У разі перереєстрації неприбуткова організація зобов'язана в 10-денний строк подати до органу ДПС документи, як і при первісному включенні до Реєстру.

Доходи, що звільняються від оподаткування

Після того як неприбуткову організацію внесено до Реєстру, залежно від присвоєної їй ознаки неприбутковості згідно з Податковим кодексом визначаються також види доходів, які звільняються від оподаткування.

Розглянемо це детальніше у наведеній таблиці.

Структура ознаки
та види неприбуткових
організацій відповідно до п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу

Код ознаки неприбутковості відповідно до Положення № 37

Перелік доходів, звільнених від оподаткування

пп. «а» — органи державної влади України;

установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

органи місцевого самоврядування; 

установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

0001

 

0002

 

 

0003

 

0004

Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивні доходи;

кошти або майно, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходи державних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю;

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін (п. 157.2 ст. 157 Податкового кодексу)

пп. «б» — благодійні фонди і благодійні організації;

громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги тощо 

творчі спілки;

політичні партії;

науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади ІІІ — ІV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї та музеї-заповідники

0005

 

0006

 

 

 

0007

0008

0014

Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивні доходи;

кошти або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень п. 157.13 ст. 157 Податкового кодексу;

дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін (п. 157.3 ст. 157 Податкового кодексу)

пп. «в» — кредитні спілки, пенсійні фонди, створені в порядку, визначеному відповідними законами

0009

0010

Кошти, які надходять до кредитних спілок або пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом;

доходи від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивні доходи) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання

цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін (п. 157.4 ст. 157 Податкового кодексу)

пп. «г» — інші, ніж визначені в підпункті «б», юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів

0011

Разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів;

кошти або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів; дотації або субсидії, отримані з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін (п. 157.5 ст. 157 Податкового кодексу)

пп. «ґ» — спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів

0012

Разові або періодичні внески засновників і членів;

пасивні доходи;

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін (п. 157.6 ст. 157 Податкового кодексу)

пп. «д» — релігійні організації, зареєстровані в порядку, передбаченому законом

0013

Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

будь-які інші доходи від надання культових послуг, а також пасивні доходи (п. 157.7 ст. 157 Податкового кодексу)

пп. «е» — житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

0015

Доходи, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів (п. 157.8 ст. 157 Податкового кодексу)

пп. «є» — професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом

0016 

Доходи, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, а також вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до ст. 42 Закону про профспілки (п. 157.9 ст. 157 Податкового кодексу)

пп. «ж» — організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному законом

*

Доходи, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів (абзац другий п. 157.9 ст. 157 Податкового кодексу)

пп. «з» — садівничі та гаражні кооперативи або товариства, створені в порядку, визначеному законом

*

Доходи, отримані у вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань і пасивних доходів (абзац третій п. 157.9 ст. 157 Податкового кодексу)

____________
*Змінами, внесеними Законом № 4834 до ст. 157 Податкового кодексу, зазначені неприбуткові організації виділено в окрему групу. Код ознаки неприбутковості буде визначено шляхом внесення змін до Положення № 37.

Не є об'єктом оподаткування доходи всіх неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір (п. 157.16 ст. 157 Податкового кодексу).

Державні послуги та основна діяльність неприбуткових установ та організацій

Під терміном «державні послуги» слід розуміти будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (п. 157.15 ст. 157 Податкового кодексу).

Під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, визначену для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації).

До основної діяльності також включаються продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями, визначеними в підпунктах «в» — «ґ» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу, особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій.

Кабінет Міністрів України може вводити тимчасові обмеження на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі, якщо такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатковуються податком на прибуток та надають аналогічні товари, виконують роботи, надають послуги, про таке порушення.

Розподіл доходів

Як правило, доходи або майно неприбуткових організацій не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) (п. 157.10 ст. 157 Податкового кодексу).

Винятком з цього правила є неприбуткові організації, визначені підпунктами «а» та «в» п 157.1 ст. 157 Податкового кодексу. Доходи зазначеної категорії неприбуткових організацій, у тому числі від надання платних послуг, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для їх утримання і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами). Складання, розгляд, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ встановлено Порядком № 228.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами згідно із статутною діяльністю, встановлюється Кабінетом Міністрів України (абзац другий п. 157.10 ст. 157 Податкового кодексу).

Особливістю таких неприбуткових організацій є також те, що якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для їх утримання, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

При цьому із суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок на прибуток не сплачується.

За окремими правилами розподіляються доходи кредитних спілок та пенсійних фондів, оскільки доходи таких неприбуткових організацій розподіляються виключно між їх учасниками в порядку, встановленому відповідним законом.

Доходи, що підлягають оподаткуванню

Статтею 86 Цивільного кодексу встановлено, що непідприємницькі товариства та установи крім основної непідприємницької діяльності можуть здійснювати і підприємницьку діяльність, якщо вона відповідає цілі, для якої вони були створені, і сприяє її досягненню.

Водночас згідно з п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із інших джерел, ніж визначені пунктами 157.2 — 157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток.

Податок на прибуток у неприбуткових установ та організацій визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

До таких доходів, зокрема, але не виключно, належать доходи, отримані від реалізації основних засобів, надання приміщень в оренду, у вигляді позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти (заборгованості в іноземній валюті) тощо.

Оподаткуванню податком на прибуток підлягають і доходи неприбуткових організацій, віднесених до пп. «г» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу, у разі якщо доходи, отримані такими організаціями протягом звітного (податкового) року із джерел, визначених п. 157.5 цієї статті Податкового кодексу, на кінець І кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25% загальних доходів, отриманих ними протягом такого звітного (податкового) року. Така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, до суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами І кварталу року, що настає за звітним, у строки, встановлені для інших платників податку.

У підрахунку суми перевищення доходів над витратами, а також при визначенні сум оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Приклад

Неприбуткова організація вирішила продати об'єкт нерухомості, збудований із залученням підрядників. Вартість об'єкта на момент введення його в експлуатацію з урахуванням усіх витрат становить 120 000 тис. грн. Через брак коштів об'єкт протягом тривалого часу не ремонтувався та не підтримувався в належному стані, тому на момент продажу його попередня договірна ціна дорівнює 80 000 тис. грн. Яку суму слід враховувати при визначенні бази об'єкта оподаткування податком на прибуток?

Основні засоби неприбуткових організацій належать до невиробничих фондів. Це аргументується тим, що діяльність неприбуткових установ і організацій не спрямована на отримання прибутку, оскільки їх основні засоби не використовуються для ведення господарської діяльності в контексті Податкового кодексу (згідно з пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу під господарською діяльністю розуміють діяльність, спрямовану на отримання прибутку).

При продажу невиробничих основних засобів сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над первісною вартістю придбання невиробничих основних засобів та витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, включається до доходів платника податку, а сума перевищення первісної вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку (абзац другий п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу).

Права на зменшення первісної вартості об'єкта невиробничих основних засобів у неприбуткової організації немає, оскільки витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування (п. 144.3 ст. 144 Податкового кодексу).

Тобто доходи та витрати від продажу об'єктів невиробничих основних засобів у податковому обліку визначають з урахуванням того, що дохід порівнюють не з балансовою (залишковою) вартістю, а з їх первісною вартістю.

Таким чином, у разі продажу об'єкта нерухомості у неприбуткової організації виникають доходи на суму первісної вартості, тобто 120 000 тис. грн.

Водночас така неприбуткова організація має право зменшити суму доходу на суму витрат, пов'язаних із будівництвом таких невиробничих засобів, за умови наявності підтвердних документів (договору підряду, кошторису, акта приймання-передачі тощо), але сума цих витрат не може бути більшою за суму отриманого доходу.

Звітність неприбуткових організацій

Наказом № 56 передбачено, що неприбуткові організації, які включено органами ДПС до Реєстру, складають Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі — Звіт). Звіт подається неприбутковими організаціями, їх відокремленими підрозділами за кожний звітний (податковий) період.

Звіт складається наростаючим підсумком з початку календарного року. Оригінал Звіту подається до органу ДПС, в якому перебуває на обліку неприбуткова організація.

Крім того, неприбуткові організації разом зі Звітом подають квартальну (малі підприємства — річну) фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкового звіту.

Виключення з Реєстру

У разі порушення неприбутковою організацією норм Податкового кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації, а також за власним рішенням такої організації відбувається виключення неприбуткової організації з Реєстру.

До порушень, на підставі яких організацію може бути виключено з Реєстру, належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема для провадження господарської діяльності.

Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу.

Таке виключення відбувається на підставі рішення центрального органу ДПС. Після виключення неприбуткової організації з Реєстру така організація повертає оригінал рішення про внесення її до Реєстру до органу ДПС. Виключення з Реєстру відбувається шляхом скасування наданої їй ознаки неприбуткової організації.

Ліквідація неприбуткової організації

Пунктом 157.13 ст. 157 Податкового кодексу встановлено, що у разі ліквідації неприбуткової організації її активи має бути передано одній або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховано до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, які найчастіше надходять до редакції «Вісника» від неприбуткових організацій.

 

Кошти ремонтного та резервного фондів

Чи оподатковуються податком на прибуток кошти неприбуткової організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (за текстом — ОСББ), що знаходяться на депозитному рахунку у банківській установі, передбачені кошторисом для створення ремонтного та резервного фондів?


Статтею 21 Закону № 2866 визначено, що для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов'язковому порядку створюються ремонтний та резервний фонди об'єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об'єднання у банківських установах і використовуються виключно за цільовим призначенням.

Використання та розпорядження коштами здійснюються відповідно до статуту неприбуткової організації та затвердженого кошторису.

Згідно з Інструкцією № 291 резервний фонд об'єднання включає в себе витрати майбутніх періодів, кошти для оплати відпусток і витрати за форс-мажорними обставинами.

Ремонтний фонд, кошти якого використовуються для проведення планових капітальних ремонтних робіт, починають формувати з моменту прийняття житлового будинку на баланс об'єднання співвласників.

Пунктом 157.8 ст. 157 Податкового кодексу встановлено, що доходи житлово-будівельних кооперативів та ОСББ, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів, звільняються від оподаткування.

Таким чином, кошти ремонтного та резервного фондів ОСББ, що знаходяться на депозитному рахунку у банківській установі, звільняються від оподаткування податком на прибуток за умови, що ці кошти затверджено кошторисом об'єднання та буде використано виключно на цілі, передбачені статутом, зокрема для провадження господарської діяльності.

Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу.

 

Курсові різниці

Неприбуткова організація отримала позитивний результат від перерахунку курсових різниць. Чи включається сума такої різниці до складу доходів, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток?


Перелік доходів неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування податком на прибуток, визначено пунктами 157.2 — 157.9 ст. 157 Податкового кодексу. У разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені цими пунктами, то така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток.

Сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшується на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів. При цьому сума витрат не може бути вищою за суму отриманих доходів (п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу).

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) враховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) — у складі його витрат (пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу).

Отже, сума коштів, отримана у вигляді позитивного значення, що утворилася від перерахунку курсових різниць, враховується у складі доходів неприбуткової організації, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток.

 

Кошти, отримані від органів місцевого самоврядування для пільгових категорій населення

Для погашення різниці вартості комунальних послуг для пільгових категорій населення ОСББ отримує кошти від органів місцевого самоврядування. Чи вважаються такі кошти доходом, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток?


Підпунктом 157.15 ст. 157 Податкового кодексу визначено, що під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, визначену для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання, і не передбачає одержання прибутку (ст. 4 Закону № 2866). До повноважень таких організацій, зокрема, включено функції з укладання договору з підприємствами — постачальниками комунальних послуг і здійснення розрахунків за надання таких послуг. Грошові кошти, які надходять до ОСББ від мешканців, що оплачують вартість спожитих комунальних послуг, для наступного їх перерахування підприємствам-постачальникам, у тому числі  кошти, отримані від органів місцевого самоврядування на погашення різниці вартості комунальних послуг для пільгових категорій населення, не можуть розглядатись як прибуток, отриманий такими організаціями від здійснення господарської діяльності.

Таким чином, сума коштів, отриманих від органів місцевого самоврядування на погашення різниці вартості комунальних послуг для пільгових категорій населення, не підлягає оподаткуванню податком на прибуток.

 

Страхове відшкодування

Неприбуткова організація отримала від страхової компанії суму коштів у вигляді страхового відшкодування за нанесення матеріальних збитків майну, що належить організації. Чи враховується сума таких коштів у складі доходів, які підлягають оподаткуванню податком на прибуток?


Законом про страхування визначено, що страхове відшкодування — це страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Розмір збитків у разі пошкодження застрахованого майна визначається на підставі його дійсної вартості. При цьому сума страхового відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник, та визначається залежно від розміру власної участі страхувальника у компенсації збитків (франшизи), якщо це встановлено умовами договору страхування.

Види доходів, отриманих неприбутковими організаціями, що звільняються від оподаткування, визначено ст. 157 Податкового кодексу. Зокрема, до доходів, які звільняються від оподаткування податком на прибуток від здійснення основної діяльності неприбуткових організацій, у тому числі належать пасивні доходи.

Згідно з пп. 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу пасивні доходи — це доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

Отже, сума страхового відшкодування, отримана неприбутковою організацією від страхової компанії за пошкоджене майно, не враховується у складі доходів (незалежно від ознаки неприбутковості), які підлягають оподаткуванню податком на прибуток.

 

Надання майна в оренду

Неприбуткова організація надає в оренду вільні площі будівлі, що належать їй на праві власності. Чи враховується у складі доходів такої організації сума коштів, отримана від орендаря?


Абзацом другим п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2 — 157.9 цієї статті, то така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При визначенні сум оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Отже, сума коштів, отримана неприбутковою організацією від надання приміщення в оренду, включається до складу доходів, які підлягають оподаткуванню податком на прибуток на загальних підставах, тобто за ставкою, визначеною ст. 151 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42