Статті

Сучасні інформаційні технології на службі податківців

Прогнозно-аналітична складова у реалізації стратегії реформування ДПС України.

Прогнозування надходжень до бюджету як інструмент обґрунтування їх оптимального обсягу

Прогнозування як можливість передбачення майбутнього міцно увійшло в наше життя. Зокрема, прогноз майбутніх природних явищ (наприклад, погоди) став настільки звичним, що ми навіть не помічаємо своєї залежності від цих знань.

У світі існує низка інституцій, що займаються прогнозуванням багатьох сфер життєдіяльності. Але основним залишається економічний прогноз, який визначає поведінку всіх галузей економіки та сфер діяльності.

Не викликає сумнівів і необхідність прогнозування надходжень до бюджету як одного із шляхів передбачення їх обсягу та інструментів забезпечення стабільності й ритмічності наповнення бюджетів усіх рівнів, гарантії вчасного фінансування видаткової частини. Усвідомлюючи відповідальність перед суспільством за забезпечення надходження платежів, ДПС України цілеспрямовано працює над покращенням обґрунтованості прогнозування надходжень, використовуючи кращі світові здобутки та напрацювання вітчизняної науки у цій сфері. Розроблений у рамках проекту «Модернізація державної податкової служби України — 1» програмний продукт — модельний апарат із визначення впливу макроекономічних показників на рівень податкових надходжень — впроваджено у практичну прогнозно-аналітичну діяльність. Розраховано та направлено Мінфіну України для розгляду прогноз надходжень основних податків на 2013 р. Започатковано щоквартальне формування аналітичного бюлетеня «Квартальні передбачення», в якому наводяться результати розрахунків прогнозу основних макроекономічних показників розвитку держави та основних податків на наступні квартали року. Ведеться послідовна робота з використання прогностичних можливостей модельного апарата для розподілу затверджених показників надходжень основних податків у регіональному розрізі.

ДПС України відкрита до співпраці з представниками вітчизняної науки для впровадження їх напрацювань у практичну діяльність податкової служби.

Податкова діагностика — якісно новий щабель податкової аналітики

Термін «діагностика» в економіці є похідним від грецького diagnostikos — процес розпізнавання проблеми та визначення її з використанням прийнятої термінології, тобто встановлення діагнозу ненормального стану досліджуваного об'єкта. Приміром, це може бути діагностика системи управління організацією.

Адамом Смітом було визначено класичні принципи системи оподаткування: справедливість, визначеність, зручність та економія (раціональність). При цьому слід наголосити на необхідності дотримання суспільством принципу справедливості, який стверджує загальність оподаткування: податки мають сплачувати всі — це нормальний стан досліджуваного об'єкта (податкової системи). Несплату податків можна вважати ненормальним станом податкової системи, що призводить до розбалансування бюджетної системи країни та загрожує економічній безпеці держави.

Продіагностувати стан повноти сплати податків, знайти контрольні точки ризиків їх несплати, убезпечити державну скарбницю від непередбачуваних втрат доходів — важливі напрями аналітичної роботи податкової служби в умовах реформування. Основні його меседжі — допомога бізнесу і сприяння підприємцям у всіх їхніх починаннях, забезпечення зручності отримання всіма категоріями платників податків сервісних податкових послуг (у тому числі електронні сервіси дистанційного обслуговування) — передбачають створення нових інноваційних систем, покликаних заощадити безцінний час підприємця та раціоналізувати організацію робочого процесу податківця.

У ДПС України у рамках програми модернізації та впровадження інформаційної системи «Податковий блок» запроваджується інформаційно-аналітична система забезпечення діяльності керівництва, мета якої — проведення комплексного аналізу результатів роботи органів ДПС за всіма напрямами наповнення бюджету. Складовою системи є Автоматизований табель органів ДПС — систематизований інформаційно-аналітичний документ, у якому сконцентровано всі показники діяльності відповідного податкового органу та який дає змогу не тільки проводити оперативний аналіз і оцінювати рівень організації роботи із забезпечення надходжень до бюджету, а й розвивати на його основі нові напрями аналітичної роботи. Зокрема, оцінювати ефективність діяльності територіальних ДПС.

У різні періоди в податковій службі застосовувалися різноманітні системи оцінки ефективності — за напрямами роботи структурних підрозділів, шляхом визначення комплексних рейтингів по територіальних органах у цілому тощо. Мета — розробка системи оцінювання, яка б давала змогу зіставляти рівень організації роботи з податкового адміністрування та супроводження на місцях з часткою надходжень зазначеного регіону до бюджету. Вирішити завдання комплексності та об'єктивності оцінювання в умовах реформування податкової служби можна шляхом запровадження цифрових коефіцієнтів за напрямами роботи та бальної оцінки ефективності діяльності органів ДПС на основі Табеля територіальної ДПС. Наразі опрацьовуються автоматизовані алгоритми розрахунків, спрямовані на забезпечення максимального охоплення інформації з баз даних податкової служби за всіма напрямами роботи — від обліку платників податків до надання податкових сервісів.

Реформування ДПС України з метою створення в Україні сучасного податкового відомства, яке рухається в загальноєвропейському векторі розвитку податкових систем і сумісне з податковими системами європейських країн, — процес непростий. Вибір європейського шляху в реформуванні податкової служби та докорінний перегляд форм і методів роботи в цілому та прогнозно-аналітичної зокрема сприятимуть, з одного боку, реорганізації всіх складових діяльності податкового відомства, а з іншого, — формуванню у суспільстві нового світогляду щодо розрахунків з бюджетом, стабільному і ритмічному наповненню державної скарбниці та виконанню бюджетних призначень.


Інна САНЖАРЕВСЬКА,
директор Департаменту прогнозування,
аналізу, обліку та звітності ДПС України