Інші податки
Тема: Адміністрування податків, Податок на прибуток

За підсумками 2012 року страховики звітуватимуть за новою формою Податкової декларації

Нову форму Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика затверджено наказом № 759 (далі — Декларація № 759); її прийняття зумовлено змінами, внесеними Законом № 4057 до Податкового кодексу.

Так, вищезазначеними змінами п. 8 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено новим абзацом, згідно з яким на період дії порядку оподаткування доходів від страхової діяльності, передбаченого цим пунктом, доходи страховика від іншої діяльності, не пов'язаної зі страховою діяльністю, а також доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (у межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки і за правилами, передбаченими цим Кодексом, за ставкою, визначеною п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу.

Саме ці зміни відображено у формі Декларації № 759 та додатках до неї, тож розглянемо їх детальніше.

Додаток ІД

Рядок 05.20 додатка ІД «Розрахунок інших доходів страховика» містить інформацію щодо сум доходів, які формуються в межах часток, за якими перестраховик несе відповідальність за укладеними зі страховиком-цедентом договорами перестрахування. Назви інших доходів, отриманих від здійснення діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, згідно зі статтями 135 та 136 Податкового кодексу відображаються у рядках 05.1 — 5.19. Якщо страховиком буде отримано доходи, які не увійшли до зазначеного переліку, їх суми підлягають відображенню у рядку 05.21 додатка ІД.

У рядку 05 сума інших доходів узагальнюється та переноситься до відповідного рядка Декларації № 759.

Додаток ЦП

З набранням чинності іншими змінами до Податкового кодексу розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними інструментами) виділено в окрему табл. 2 додатка ЦП, дані якої  відображаються у рядках 05.15 та 05.16 додатка ІД, а також у рядку 05 Декларації № 759.

Додаток АМ

Додаток АМ щодо розрахунку частки амортизації суттєво скорочено. Відтепер страховикам не потрібно відображати інформацію щодо частки нарахованої амортизації на основні засоби та необоротні активи, нематеріальні активи в розрізі їх груп, надавати інформацію щодо методів амортизації, застосованих до груп основних засобів та нематеріальних активів.

Додаток АМ до Декларації № 759 містить тепер лише табл. 1 «Структура нарахованої амортизації» і табл. 2 «Суми витрат на ремонт і поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України», що значно спрощує порядок його заповнення.

Додаток ІВ

Крім вищезазначених додатків страховики подаватимуть, як і раніше, додаток ІВ «Розрахунок частки інших витрат», який містить табл. 1 «Розрахунок питомої ваги доходу від діяльності, не пов'язаної із страхуванням, у загальному доході страховика» і табл. 2 «Склад частки інших витрат», в яких усі суми інших витрат, не пов'язаних зі страхуванням, зазначаються з урахуванням питомої ваги пропорційного поділення витрат. Надалі загальна частка інших витрат підлягає перенесенню до рядка 06 Декларації № 759.

Додаток ПН

Додаток ПН «Звіт про виплачені нерезидентам доходи та утриманий з них податок», як і раніше, має табл. 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом походження з України» і табл. 2 «Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями», яка є фактично розшифровкою рядка 18.15 табл. 1.

Додаток ПН доповнено табл. 3 «Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань при здійсненні страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу ІІІ Податкового кодексу України». Показники цієї таблиці раніше містилися безпосередньо у формі самої декларації, затвердженої наказом № 97, і для зручності перенесені до додатка ПН.

Додаток РН

У додатку РН зазначається інформація про суми страхових платежів у межах договорів страхування (перестрахування) ризиків, рейтинг фінансової надійності яких відповідає встановленим вимогам. Цей додаток є реалізацією норми Податкового кодексу щодо оподаткування за власний рахунок у момент перерахування коштів страхових платежів (внесків, премій), сплачених страховиками-резидентами за договорами страхування (перестрахування) ризиків на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких не відповідає вимогам, установленим уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, за ставкою 12%.

Додаток РН має таблиці 1 та 2, при заповненні показників в яких слід пам'ятати про таке: показники табл. 1 передбачають надання інформації за договорами страхування (перестрахування), укладеними безпосередньо з іноземними перестраховиками, відповідно показники табл. 2 — за посередництвом перестрахових брокерів.

Якщо договір перестрахування укладається безпосередньо з перестраховиком-нерезидентом або через перестрахового брокера, при заповненні графи 2 як у табл. 1, так і в табл. 2 заповнюються всі графи, за винятком графи 3, для підтвердження рейтингу фінансової надійності перестраховика-нерезидента — за кожним окремим договором перестрахування.

У разі якщо договір перестрахування укладено безпосередньо з перестраховиком-нерезидентом або через брокера з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки, то платником заповнюється тільки графа 3 і, відповідно, графа 9 табл. 1 або графа 10 табл. 2 додатка РН до Декларації № 759.

Суми сплачених страхових внесків на користь перестраховика-нерезидента (перестрахові премії), зазначені в графі 9 табл. 1 та графі 10 табл. 2 додатка РН, підлягають складанню (додаванню), після чого їх результат відображається в рядку 21.4 додатка ПН до рядків 18 та 21 Декларації № 759.

Додатком РН передбачено також надання страховиками інформації про укладення ними договорів перестрахування ризиків з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (в разі якщо договір перестрахування укладено безпосередньо з нерезидентом або через перестрахового брокера), оскільки цей вид страхування звільнено від оподаткування 12-відсотковою ставкою.

Зауважимо, що порядок оподаткування страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів стосовно того, що страховики, які здійснюють страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування ризиків за межами України на користь нерезидентів, мають оподатковувати такі виплати за ставкою 4% від суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми, крім договорів з обов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб — нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена карта», на час затвердження Декларації № 759 не зазнав змін у положеннях Податкового кодексу.

Додаток СВ

У додатку СВ відображається інформація про суми страхових виплат (страхових відшкодувань) з обов'язкових видів страхування. У даній інформації (не ідентифікуючи нерезидентів, на користь яких здійснено страхову виплату) загальною сумою відображається сума виплачених коштів за договорами з обов'язкових видів страхування фізичних осіб — нерезидентів, а також окремо — сума коштів за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена карта».

Додаток ВП

Додаток ВП «Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)», яким передбачено механізм виправлення помилок, згідно зі ст. 50 розділу І Податкового кодексу приведено у відповідність із змістом рядків Декларації № 759.

У разі виправлення помилок у складі звітної (звітної нової) декларації платник податку заповнює за кожний звітний (податковий) період, у якому виправляється помилка, окремий розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и), та нараховує штраф за недоплату податку в розмірі 5%. За умови подання уточнюючої податкової декларації штраф за недоплату податку на прибуток нараховується у розмірі 3%. Як при виправленні помилок у складі звітної (звітної нової) декларації, так і при поданні уточнюючої декларації крім штрафу нараховується пеня, необхідність нарахування якої передбачено пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу.

Оподаткування страхових платежів

Нагадаємо, що відповідно до п. 160.6 ст. 160 Податкового кодексу страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

  • у межах договорів з обов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб — нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена карта» — за ставкою 0%;
  • у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому цього пункту, — за ставкою 4% суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми;
  • під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо зі страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено у перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією), а також під час укладання договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, — за ставкою 0%;
  • в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому — четвертому цього пункту, — за ставкою 12% суми таких платежів (виплат) за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.