Статті

Реформи — українські, стандарти — європейські

Впровадження електронних сервісів для платників податків та застосування сучасних економіко-математичних моделей прогнозування податкових надходжень — важливі напрями, які забезпечують виконання стратегічної місії ДПС України.


Розуміючи значення податкової системи у житті суспільства, ДПС України минулого року вперше серед центральних органів виконавчої влади визначила стратегічну місію своєї діяльності. Концепція реформування — перетворення податкової служби з фіскального інструменту наповнення бюджету на висококваліфіковану сервісну службу з обслуговування платників податків, місія — адмініструвати податкову систему України, надавати послуги платникам податків і, як наслідок, забезпечувати наповнення дохідної частини бюджету.

Економіко-математична модель прогнозування

Прогнозування податкових надходжень із застосуванням сучасних економіко-математичних моделей можна віднести до внутрішніх процесів організації податкової служби, рівень виконання яких безпосередньо впливає на найголовніший показник її діяльності — наповнення бюджету.

Прогнозування надходжень до бюджету — один із шляхів передбачення обсягу бюджетних надходжень і важливий інструмент для забезпечення стабільних та ритмічних надходжень до бюджетів усіх рівнів, гарантії вчасного фінансування видатків.

Серйозні питання потребують фундаментального підходу, тому підвищенню якісного рівня прогнозування в ДПС України приділяється велика увага як з точки зору забезпечення сучасною технікою, так і з точки зору наявності кваліфікованого персоналу, спроможного працювати зі  спеціалізованим програмним забезпеченням.

ДПС України цілеспрямовано здійснює поліпшення обґрунтованості прогнозування надходжень, використовуючи кращі світові здобутки та напрацювання вітчизняної науки.

До вивчення форм та методів прогнозування також було залучено відомчу науку. На замовлення Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України виконувались науково-дослідні роботи, в яких розкривались особливості прогнозування надходжень за допомогою ARIMA-моделей, податків за секторами економіки за допомогою економетричних моделей та в регіональному розрізі — за допомогою методу нейронних мереж.

Завдяки цьому фахівці Департаменту були достатньо підготовлені до виконання проекту «Розробка модельного апарату щодо визначення впливу макроекономічних показників на рівень податкових надходжень», виконаного іноземним підрядником у рамках проекту «Модернізація державної податкової служби-1».

Минулого року значну увагу було приділено впровадженню сучасних інформаційних технологій у практичну прогнозно-аналітичну діяльність податкової служби. Вивчено можливості програмного комплексу «Прогноз-5», на якому встановлено розроблений для ДПС України модельний апарат, здійснено прогнозування макроекономічних показників за допомогою економетричних моделей та податкових надходжень з використанням методу головних компонентів. Аналіз наукових здобутків та практичних напрацювань у сфері прогнозування надходжень до бюджету засвідчило, що теоретичний економіко-математичний та методологічний інструментарій у цій сфері достатньо відпрацьовано.

Визначено подальші перспективи впровадження сучасних економіко-математичних моделей прогнозування надходжень до бюджету.

Триває робота з використання прогностичних можливостей модельного апарату для розподілу затверджених показників надходжень основних податків у регіональному розрізі.

Інститутом економіки промисловості Національної академії наук України для профільних департаментів ДПС України проведено презентацію інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу. Планується надання доступу до дослідної експлуатації цієї системи з метою визначення можливості практичного її застосування у податковому прогнозуванні.

Зі створенням Окружної ДПС — Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ДПС відбулася своєрідна міні-реформа у податковому прогнозуванні. В умовах існування 27 адміністративних регіонів протягом року прогнозування надходжень здійснюється фактично щодо 28 податкових територій. Причому для Окружної ДПС характерна постійна щорічна ротація платників, що формує підвищені вимоги до якості податкової статистики та передбачає розробку нових підходів у прогнозуванні надходжень.

Економіко-математичні моделі будуються на показниках реального сектора економіки. Планується за допомогою сучасних інформаційних технологій здійснювати оцінку обсягів потенційних надходжень до бюджету за рахунок реалізації заходів з детінізації економічної діяльності платників податків.

При цьому безперечним є те, що комплексне поєднання світового досвіду та розробок вітчизняної науки щодо моделювання податкових надходжень дасть змогу підвищити рівень прогнозно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби та поліпшити обґрунтованість розрахунків прогнозних обсягів доходів бюджету.

За допомогою модельного апарату ДПС України:

 • розраховано та направлено до Мінфіну України для розгляду прогнози надходжень основних податків на 2013 р.;
 • започатковано щоквартальне формування аналітичного бюлетеня «Квартальні передбачення», в якому наведено результати розрахунків прогнозу основних макроекономічних показників розвитку держави та основних податків на наступні квартали року.

Електронні сервіси реформують відносини 

Впровадження електронних сервісів обслуговування є одним із стратегічних напрямів, коли за рахунок використання сучасних інформаційних технологій може бути досягнуто задоволення запитів платників податків високого рівня з найвіддаленіших куточків України. Надання електронних сервісів — це реформування формату відносин з платниками податків, завдяки якому досягнуто:

 • скорочення часу, що витрачається, підвищення оперативності надання та якості звітності;
 • уникнення безпосереднього спілкування з працівниками податкового органу — запорука зниження корупційних ризиків.

Організація електронного зворотного зв'язку з платником податків — важливий фактор партнерських відносин. У цьому напрямі  реалізується декілька технологій, серед яких чільне місце посідає використання можливостей офіційного веб-сайта ДПС України, на якому можна оперативно скористатися пошуковими сервісами та отримати необхідну інформацію.

Крім того, постійно здійснюються опитування користувачів щодо якості сервісів, актуальних питань діяльності ДПС України. Таким чином, підтримується функціонування каналу отримання інформації зі зворотнім зв'язком — важливого елемента в загальній справі організації роботи податкової служби з платниками податків.

Іншим значущим досягненням у реформуванні формату взаємодії є надання сервісів для персоніфікованих платників податків шляхом використання електронного цифрового підпису.

Реформування податкової системи України, запровадження нових електронних сервісів, спрощення процедур реєстрації та низка інших заходів не залишилися поза увагою авторитетних міжнародних експертів. Так, за результатами оцінки легкості ведення бізнесу «Doing Business», що проводиться Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) — членом групи Світового банку, рейтингова оцінка України порівняно з попереднім роком покращилась на 15 позицій.

Варто зазначити, що за показником «оподаткування» досягнуто істотне покращення — зі 183 місця Україна піднялась на 165-те, а за показником «відкриття бізнесу» досягнуто найбільшого покращення — зі 116-го на 50 місце.

Таким чином, якісні зміни форматів та процедур взаємодії органів державного управління з підприємцями — платниками податків, що відбуваються останніми роками, за оцінками зарубіжних експертів, є важливою складовою покращення інвестиційного клімату, а зростання показника України в рейтингу «Doing Business-2013» свідчить про те, що новації ДПС України, впровадження сучасних інформаційних технологій відповідають кращим світовим стандартам і мають позитивні тенденції.

Як перейти на електронну звітність?

Для подання податкової звітності в електронній формі платнику податків необхідно укласти з податковою інспекцією договір «Про визнання електронних документів».

Після завантаження з рубрики офіційного ресурсу www.cskidd.gov.ua «Програмне забезпечення/Програмне забезпечення для звітності» інсталяційного пакета програмного забезпечення «ДПС. Захист звітності», встановлення та налаштування якого в меню «Договори та заяви», потрібно обрати відповідний варіант договору, який підписується особистими ключами посадових осіб або фізичної особи — підприємця, та направляється до ДПС.

Актуальність та своєчасність запровадження зазначеного сервісу підтверджуються позитивною динамікою подання звітності в електронному вигляді. Враховуючи те, що минулого року через інформаційний портал ДПС України було отримано близько 87 млн.  електронних звітних документів, зазначений напрям реалізації взаємодії та розвиток цього сервісу залишається пріоритетним і надалі.

Іншим безконтактним способом взаємодії платника податку з податковими органами є можливість отримати через інформаційний портал ДПС України:

 • виписки з Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН);
 • повідомлення про відсутність або наявну заборгованість перед бюджетом з податків і зборів (обов'язкових платежів);
 • довідки щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН;
 • довідки щодо розрахунку перед бюджетом.

Слід зазначити, що платникам, які здійснюють звітування в електронному вигляді, завчасно надаються додаткові сервіси — інформування про виявлені розбіжності у звітності, факт підстави віднесення до певної категорії ризику. Сумлінні платники податків мають можливість виправити допущені помилки.

Сайт відповість на ваші запитання

Сайт ДПС України дає змогу оперативно скористатися пошуковими сервісами та отримати інформацію про:

 • чинне податкове законодавство (відповіді з бази знань);
 • сервіс «Дізнайся більше про свого ділового партнера» — за його допомогою можна дізнатися про стан перебування на обліку в органах ДПС та наявність/відсутність податкового боргу;
 • сервіс «Дані з реєстру платників ПДВ» — дійсне чи анульоване свідоцтво платника;
 • сервіс «Перевірка свідоцтва платника єдиного податку» — за його допомогою можна впевнитися в тому, що свідоцтво платника єдиного податку не анульовано.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42