Податок на прибуток

Зміни та доповнення до податкових декларацій з податку на прибуток

Наказом № 1281 для реалізації положень п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу та приведення у відповідність з цими положеннями звітності з податку на прибуток внесено зміни та доповнення до таких форм податкових декларацій:

  • з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом № 1213 (далі — декларація ППП);
  • про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затвердженої наказом № 1352 (далі — декларація ПСД);
  • з податку на прибуток банку, затвердженої наказом № 1683 (далі — декларація ППБ);
  • з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої наказом № 759 (далі — декларація ПДС).

Нагадаємо, що Законом № 5083 внесено зміни до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, якими передбачено щомісячну сплату авансових внесків з податку на прибуток.

Так, нормами вищезазначеного пункту Кодексу встановлено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку та строки, встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

Крім того, внесеними змінами передбачено, що у складі річної податкової декларації платники податку на прибуток зобов'язані подавати розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні 12 місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

При цьому 12-місячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

Розглянемо зміни та доповнення, внесені наказом № 1281 до декларацій з податку на прибуток, детальніше.

Декларація з податку на прибуток підприємства

Так, декларацію ППП доповнено двома новими рядками 33 та 34, в яких відображається загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 14 + рядок 20) та авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні — грудні та січні — лютому (рядок 33/12) відповідно.

При цьому звертаємо увагу на те, що зазначені рядки заповнюються платниками податку у декларації ППП за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.).

Доповнено новими рядками П1 та П2 додаток СБ «Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості» до рядка 03.11 додатка ІД «Інші доходи» та рядка 06.4.24 додатка ІВ «Інші витрати», що дає можливість платникам податку відображати пеню, нараховану на виконання вимог пп. 159.1.2 п. 159.1 ст. 159 або п. 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок П1), а також пеню, нараховану за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок П2). У зв'язку з цим стає зручніше імпортувати такі показники до особових рахунків платника податку.

Крім того, додаток ЗП «Зменшення нарахованої суми податку» до рядка 13 декларації ППП доповнено новим рядком 13.7, в якому відображатиметься «Сума сплаченого авансового внеску з податку на прибуток» відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу. Метою цих доповнень є надання платникам податку права враховувати попередньо сплачені суми авансових внесків за підсумками звітного (податкового) року, внаслідок чого буде зменшено податкове зобов'язання за підсумками звітного (податкового) року.

Трьома новими рядками (звітна, звітна нова, консолідована) доповнено заголовну частину додатка ВП «Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)» та відповідно змінено необхідні посилання за текстом показників декларації.

Вилучено додаток ОК, який подавався органам ДПС разом із податковою декларацією.

Практично аналогічні зміни та доповнення внесено й до інших вищезазначених податкових декларацій з податку на прибуток. Тому розглянемо лише зміни, що вносилися додатково до окремих форм декларацій.

Декларація з податку на прибуток банку

Так, декларацію ППБ приведено у відповідність зі змінами, внесеними Законом № 4834 до пп. 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 та пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу в частині врегулювання питання можливості обчислення, з урахуванням встановлених обмежень, банківськими установами у складі витрат витрат з роялті, консалтингу, маркетингу та реклами. У зв'язку з цим у додатку ІВ «Інші витрати» до рядка 07 цієї декларації рядки 07.26 та 07.27 викладено в новій редакції, а саме: «Нараховані на користь нерезидента роялті в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності за рік, що передує звітному» та «Витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності за рік, що передує звітному» відповідно.

Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика

Щодо декларації ПДС, то оскільки в цій декларації відсутній додаток ЗП «Зменшення податку», показник рядка 14 розподілено на два показники, а саме: рядок 14.1, у якому відображається сума зменшення податкового зобов'язання на суму податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, сплаченого суб'єктами господарювання за кордоном, який зараховується під час сплати ними податку в Україні (п. 161.4 ст. 161 Податкового кодексу), та рядок 14.2, в якому відображається сума податкового зобов'язання, яку платник повинен сплатити протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу), та сума авансового внеску за січень — лютий 2013 р. у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 р., яку платник повинен сплатити протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (абзац другий п. 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу).

Насамкінець зазначимо, що наказом № 1281 визнано таким, що втратив чинність, наказ № 1397. Це зумовлено тим, що згідно зі змінами, внесеними Законом № 5412 до ст. 156 Податкового кодексу, у 2013 р. ставки податку на прибуток, отриманий при здійсненні страхової діяльності юридичних осіб — резидентів, залишилися такими, що діяли раніше, тобто дохід, отриманий внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, оподатковуватиметься за ставкою 3%, а до доходу, отриманого внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, у разі виконання вимог до таких договорів, визначених підпунктами 14.1.52 та 14.1.116 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, застосовуватиметься ставка податку на прибуток 0%. Отже, форму декларації ПДС найближчим часом буде приведено у відповідність з нормами Закону № 5412.