Бухоблік

Податковий облік продажу об’єкта незавершеного будівництва

Підприємство продає об’єкт незавершеного будівництва. Як відобразити таку операцію у податковому обліку?


Відповідно до п. 146.1 ст. 146 Податкового кодексу облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартості ремонту та поліпшення об’єктів основних засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду) чи отриманих у концесію або створених (збудованих) концесіонером відповідно до Закону № 2624 як окремий об’єкт амортизації.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу, помісячно починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об’єкта основних засобів в експлуатацію, і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення і консервації (п. 146.2 ст. 146 Податкового кодексу).

Витрати, з яких складається первісна вартість об’єкта основних засобів, визначено п. 146.5 ст. 146 Податкового кодексу.

У разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних засобів платником податку для власних виробничих потреб вартість об’єктів основних засобів, яка амортизується, збільшується на суму всіх виробничих витрат, здійснених платником податку, що пов’язані з їх виготовленням і введенням в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких основних засобів, без урахування сплаченого податку на додану вартість, у разі якщо платника зареєстровано як платника податку на додану вартість незалежно від джерел фінансування (п. 146.6 ст. 146 Податкового кодексу).

Отже, у податковому обліку витрати на будівництво (виготовлення) об’єкта основних засобів не відображаються до введення такого об’єкта в експлуатацію.

Після завершення будівництва і введення в експлуатацію відповідного об’єкта основних засобів первісна вартість такого об’єкта збільшується на суму накопичених сум витрат, пов’язаних з будівництвом такого капітального активу та введенням його в експлуатацію. У разі придбання, добудови та введення в експлуатацію незавершеного об’єкта будівництва первісна вартість такого об’єкта збільшується на суму витрат, пов’язаних з його придбанням, добудовою та введенням в експлуатацію.

У разі продажу об’єкта незавершеного будівництва у звітному податковому періоді, в якому було здійснено його продаж, до доходів платника податку включаються доходи, отримані (нараховані) від такого продажу, з відображенням сум цього доходу (вартості продажу) у рядку 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом № 114, а до витрат — сума витрат, пов’язаних зі створенням або придбанням зазначеного активу, з відображенням сум таких витрат у відповідних рядках цієї декларації.

При визначенні сум доходу та витрат у разі продажу об’єкта незавершеного будівництва враховується характер відносин покупця та продавця та їх податковий статус. Якщо продавець і покупець відповідають ознакам пов’язаних осіб, установлених пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, або належать до категорії осіб, які не є платниками податку на прибуток, або сплачують податок за іншими ставками, ніж платник податку на прибуток, то доходи продавця відповідно до підпунктів 153.2.1, 153.2.3 п. 153.2 ст. 153 цього Кодексу мають бути визначені з урахуванням звичайних цін.

Дохід, отриманий продавцем при продажу об’єкта незавершеного виробництва, визначається виходячи із договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі активи, що діяли на дату такого продажу. Звичайна ціна таких активів визначається на рівні ринкової вартості.

За відсутності даних про ринкову вартість об’єктів незавершеного будівництва застосовується розмір відновлювальної вартості (сучасна собівартість придбання використаних у будівництві будівельних матеріалів, устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва та було продано у складі об’єкта, а також суми авансових платежів, здійснених продавцем об’єкта для фінансування будівництва).