Бухоблік

Бухгалтерський облік комп’ютерної техніки та програмного забезпечення на підприємстві

Більшість підприємств мають комп'ютерну техніку (комп'ютери, принтери, сканери, модеми, джерела безперебійного живлення тощо) та програмне забезпечення (далі — ПЗ) для її функціонування. У цій статті розглянемо особливості бухгалтерського обліку комп'ютерної техніки і ПЗ.


Бухгалтерський облік комп'ютерної техніки

Основні засоби

Строк корисного використання (експлуатації) техніки в основному перевищує один рік. Утримують її з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій.

Комп'ютерна техніка, що відповідає цим критеріям, згідно п. 4 ПБО 7 у бухгалтерському обліку обліковується в порядку, передбаченому для основних засобів.

Перша облікова проблема, яка потребує вирішення, така: що вважати об'єктом основних засобів у випадку з комп'ютерною технікою? Пояснимо це на простому прикладі.

Приклад 1

Підприємство придбало системний блок комп'ютера, монітор, клавіатуру і мишку, які використовуватимуться разом у складі одного пристроюкомп'ютера.

 Яким чином їх слід обліковуватияк один об'єкт (комп'ютер) чи як кілька?

Для з'ясування цього питання насамперед розглянемо поняття об'єкта основних засобів, визначення  якого наведено у п. 4 ПБО 7. Зокрема, це:

 • закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
 • конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
 • відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекспевну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;
 • інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, що мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

У прикладі 1 маємо закінчений пристрій (комп'ютер) з усіма пристосуваннями до нього. Всі складові цього пристрою не використовуватимуться окремо, а тільки разом. Тому є підстави обліковувати системний блок, монітор, клавіатуру і мишку як один об'єкт основних засобівкомп'ютер.

З іншого боку, кожен з перелічених предметів конструктивно відокремлений і призначений для виконання певних самостійних функцій. Очікуваний строк корисного використання кожної частини може бути різним.

Наприклад, системний блок з монітором підприємство може очікувати використовувати сім років, а клавіатуру з мишкою має намір міняти кожні два роки або навіть рік. Тоді останні взагалі не належатимуть до складу основних засобів, а обліковуватимуться у складі запасів як малоцінні та швидкозношувані предмети (про що зазначено нижче).

Тому кожна з наведених частин комп'ютера може визнаватися в бухгалтерському обліку підприємства як окремий об'єкт основних засобів.

Таким чином, у бухгалтерському обліку комп'ютер може обліковуватися як один об'єкт основних засобів, а також як кілька окремих об'єктів.

Кожне підприємство самостійно вирішує це питання при введенні комп'ютера в експлуатацію, залежно від очікуваних умов експлуатації та інших чинників.

Нагадаємо, що введення об'єктів основних засобів в експлуатацію здійснюється призначеною для цього комісією й документується Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1, затверджена наказом № 352).

Під час введення об'єкта в експлуатацію визначаються також очікуваний строк його використання (експлуатації), ліквідаційна вартість і метод амортизації. Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Відповідно до Інструкції № 291 комп'ютерна техніка, яка належить до об'єктів основних засобів, обліковується на субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар».

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

Згідно з останнім абзацом п. 5 ПБО 7 підприємство може встановлювати (розпорядчим документом про облікову політику) вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Приміром, якщо таку ознаку встановлено на рівні 2500 грн., то всі предмети, первісна вартість яких менше ніж 2500 грн., обліковуватимуться у складі малоцінних необоротних матеріальних активів на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Введення в експлуатацію таких об'єктів також здійснюється комісією і документується Актом, як і основні засоби.

Приклад 2

Початкові дані прикладу 1. Вартість кожного з предметів менше ніж 2500 грн., причому на підприємстві ознаку малоцінності встановлено на рівні 2500 грн. Комісія визначила кожен предмет окремим об'єктом необоротних активів. Кожен предмет комп'ютерної техніки слід обліковувати окремо на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Згідно з п. 27 ПБО 7 амортизація таких об'єктів може нараховуватись із застосуванням одного з таких методів: прямолінійного або виробничого.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися методом:

 • «50%/50%»у першому місяці використання об'єкта амортизація нараховується у розмірі 50% його вартості, що амортизується, решта 50% вартості, що амортизується, нараховується у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом;
 • «100%»у першому місяці використання об'єкта нараховується амортизація в розмірі 100% його вартості.

Запасималоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)

Якщо комісія якісь із предметів комп'ютерного набору визначила окремими об'єктами обліку й очікуваний строк використання таких предметів менше одного року, вони обліковуються у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів (даліМШП) на однойменному рахунку 22 (п. 6 ПБО 9).

Відпуск таких предметів в експлуатацію документується накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11, затверджена наказом № 193).

У разі відпуску в експлуатацію МШП за обліковою вартістю списуються з кредиту рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» на рахунки обліку витрат.

З метою забезпечення збереження зазначених предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні.

Приклад 3

Підприємствоплатник ПДВ придбало для використання у власній господарській (адміністративній) діяльності комп'ютерну техніку за 4500 грн., крім того, ПДВ900 грн.: системний блок комп'ютера2600 грн., монітор1500 грн., клавіатуру300 грн., мишку100 грн.

Ознаку предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, установлено наказом про облікову політику підприємства на рівні 2500 грн.

Комісією із введення об'єктів в експлуатацію встановлено, що:

 • варіант 1 — усі зазначені складові не використовуватимуться окремо, тільки разом. Вони становлять закінчений пристрій (комп'ютер) і їх слід обліковувати як один об'єкт основних засобівкомп'ютер. Об'єкт введено в експлуатацію. За перший місяць нарахування амортизація становить 85 грн.;
 • варіант 2 — усі зазначені складові мають різний строк експлуатації, який, проте, перевищує один рік. Очікується, що вони можуть використовуватися окремо один від одного. Наприклад, монітор може використовуватися з іншою комп'ютерною технікою. Тому всі об'єкти вирішено обліковувати окремо. Об'єкти введено в експлуатацію. За перший місяць нарахування амортизація системного блоку становить 54 грн. Амортизацію інших предметів нараховано за методом «100%»;
 • варіант 3 — подібний до варіанта 2, тільки очікуваний строк використання мишки менше ніж один рік.

Бухгалтерський облік комп'ютерної техніки за прикладом 3 для кожного з цих варіантів наведено в табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

4

5

Варіант 1. Облік усіх предметів як одного об'єктакомп'ютер

1

Придбано комп'ютер

152

631

4500,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

900,00

3

Оплачено постачальнику

631

311

5400,00

4

Введено комп'ютер в експлуатацію

106

152

4500,00

5

Нараховано амортизацію за перший місяць нарахування амортизації

92

131

85,00

Варіант 2. Облік усіх предметів як різних об'єктів необоротних активів

6

Придбано:

системний блок

 

152

 

631

 

2600,00

7

інші предмети (4500 — 2600)

153

631

1900,00

8

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

900,00

9

Оплачено постачальнику

631

311

5400,00

10

Введено в експлуатацію:

системний блок

 

106

 

152

 

2600,00

11

інші предмети

112

153

1900,00

12

Одночасно нараховано амортизацію інших предметів

92

132

1900,00

13

Нараховано амортизацію системного блоку за перший місяць нарахування амортизації

92

131

54,00

Варіант 3. Облік усіх предметів як різних об'єктів необоротних та оборотних активів

14

Придбано:

системний блок

 

152

 

631

 

2600,00

15

мишку

22

631

100,00

16

інші предмети (4500 — 2600 — 100)

153

631

1800,00

17

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

900,00

18

Оплачено постачальнику

631

311

5400,00

19

Введено в експлуатацію:

системний блок

 

106

 

152

 

2600,00

20

мишку

92

22

100,00

21

інші предмети

112

153

1800,00

22

Одночасно нараховано амортизацію інших предметів

92

132

1800,00

23

Нараховано амортизацію системного блоку за перший місяць нарахування амортизації

92

131

54,00

 

Бухгалтерський облік програмного забезпечення (ПЗ)

ПЗ (комп'ютерні програми), які підприємство придбаває для забезпечення функціонування комп'ютерної техніки, як правило, відповідає таким критеріям:

 • матеріальної форми не має (ПЗ може міститися на матеріальному носії, приміром диску, однак носій виконує в даному випадку підпорядковану функцію, самостійного значення не має);
 • є немонетарним активом (не належить до коштів, їх еквівалентів і дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей);
 • може бути ідентифікованим (оцінку може бути достовірно визначено й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням).

Таким чином, відповідно до п. 4 ПБО 8 у бухгалтерському обліку ПЗ класифікують як нематеріальний актив і обліковують в порядку, встановленому цим ПБО.

Введення ПЗ в експлуатацію здійснюється призначеною для цього комісією й документується Актом введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1, затверджена наказом № 732).

Під час введення ПЗ в експлуатацію визначаються також очікуваний строк його використання (експлуатації), метод амортизації. Метод амортизації обирається підприємством самостійно виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод від ПЗ. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з ПБО 7 (п. 27 ПБО 8).

ПЗ обліковується на субрахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права» (якщо підприємству передано авторські права за авторським договором) чи субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи» (якщо підприємство отримало ПЗ на правах використання, без отримання авторських прав за авторським договоромпримірник, в тому числі так звані ліцензії на використання). Саме останній варіант здебільшого має місце на практиці.

Приклад 4

Підприємство придбало примірник комп'ютерної програми вартістю 1500 грн. (без ПДВ) для використання у власній господарській (адміністративній) діяльності. Програму введено в експлуатацію. Амортизація за перший місяць нарахування становить 31 грн.

Бухгалтерський облік ПЗ за прикладом 4 наведено в табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума,
грн.

1

Придбано ПЗ (комп'ютерну програму)

154

631

1500,00

2

Оплачено постачальнику

631

311

1500,00

3

Введено ПЗ в експлуатацію

127

154

1500,00

4

Нараховано амортизацію за перший місяць нарахування амортизації

92

133

31,00