Податок на прибуток

Податок на прибуток підприємств

Витрати на утримання основних засобів, що перебувають на консервації

Чи враховуються при обчисленні податку на прибуток витрати на оренду землі, охорону свердловини, понесені у періоді, коли активні роботи на свердловині не проводяться, та чи нараховується амортизація на майно, розташоване на свердловині (вагончик і транспорт охорони тощо), протягом такого періоду?


Пунктом 148.1 ст. 148 Податкового кодексу визначено, що будь-які витрати на розвідку/дорозвідку, облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених пп. «з» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 цього Кодексу) включаються до окремого об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації.

При цьому до складу зазначеної групи не включаються витрати на утримання основних засобів (у тому числі геологорозвідувальних підрозділів, організацій), що перебувають у стані консервації (п. 148.2 ст. 148 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 2 Положення № 1183 консервація основних засобів підприємств — це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більше, ніж три роки) збереження основних засобів підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування.

Витрати платника податку на утримання основних засобів, що перебувають на консервації, не підлягають амортизації та повністю належать до складу витрат за звітний період (п. 144.2 ст. 144 Податкового кодексу).

На період, коли активні роботи на свердловині не проводяться, основні засоби мають бути виведені з експлуатації та переведені до стану консервації у порядку, встановленому Положенням № 1183. При цьому нарахування амортизації на такі основні засоби на період їх консервації призупиняється.

Таким чином, витрати на утримання основних засобів під час консервації, а також витрати на розвідку/дорозвідку нафтових та газових родовищ, понесені до моменту зворотного введення таких свердловин в експлуатацію, враховуються у складі витрат за відповідний звітний період у загальному порядку на підставі ст. 138 Податкового кодексу.

Термін розгляду рішень про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ 

У який термін орган ДПС має видати організації рішення про її внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ?


Відповідно до п. 157.12 ст. 157 Податкового кодексу з метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде Реєстр всіх неприбуткових організацій та установ (за текстом — Реєстр), які звільняються від оподаткування згідно з положеннями цього пункту.

Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація має подати до органу ДПС за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Положення № 37, а також копії установчих документів.

Пунктом 3.7.6 Інструкції № 700 встановлено, що документи у державних підприємствах, що перебувають у сфері управління ДПС України, підвідомчих бюджетних установах та організаціях, у яких не зазначено строк виконання, мають бути виконані не пізніше, ніж за 30 календарних днів з моменту реєстрації документа в установі, до якої він надійшов.

Отже, рішення про внесення до Реєстру надається неприбутковій установі або організації у термін не більше, ніж за 30 календарних днів з моменту реєстрації заяви за формою 1-РН та установчих документів в органах ДПС.

Облік витрат на встановлення жалюзі на вікнах

Як у податковому обліку відображаються витрати на встановлення жалюзі на вікнах?


Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, визначено Переліком № 994.

Згідно з п. 1 цього Переліку до витрат включаються витрати на приведення основних фондів у відповідність із вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема щодо систем природного та штучного освітлення виробничих, адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів тощо, а також щодо установок під час роботи на відкритому повітрі споруд для укриття від сонячних променів і атмосферних опадів.

Таким чином, у разі якщо встановлення жалюзі на вікна є необхідною умовою для здійснення господарської діяльності (забезпечення виробничого процесу), а витрати на їх встановлення підтверджено відповідними розрахунковими, платіжними й іншими документами, обов'язковість ведення і збереження яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, то такі витрати враховуються у складі податкових витрат у межах 10% від сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів станом на початок звітного податкового року, а в розмірі перевищення такого лімітузбільшують балансову вартість основного засобу, на якому такі жалюзі встановлюються.

Витрати на ліквідацію основних засобів

Чи включаються до складу витрат платника податку витрати на демонтаж аварійних основних засобів у разі їх ліквідації? У яких рядках декларації з податку на прибуток відображаються такі витрати?


У разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновано, викрадено чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів (п. 146.16 ст. 146 Податкового кодексу).

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Податкового кодексу (п. 138.2 ст. 138 цього Кодексу).

Отже, витрати платника податку, пов'язані з ліквідацією основних засобів, включаються до складу інших витрат у звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Зазначені витрати відображаються у рядку 06.4.39 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом № 1213. При цьому до рядка 06.4.39 додатка ІВ до цієї декларації платник податку має надати у довільній формі детальну розшифровку сум та назв витрат, що формують показник зазначеного рядка.

Розповсюдження реклами постійним представництвом

Чи потрібно резиденту України при виплаті постійному представництву нерезидента, розташованого на території України, сплачувати 20% від суми таких виплат за власний рахунок за виробництво та/або розповсюдження реклами?


Відповідно до п. 160.7 ст. 160 Податкового кодексу резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% від суми таких виплат за власний рахунок.

Таким чином, оскільки відповідно до норм Податкового кодексу представництва (у тому числі постійні представництва нерезидентів) належать до нерезидентів, то резидент під час здійснення оплати послуг за виробництво та/або розповсюдження реклами на території України постійному представництву має сплатити податок за ставкою 20% від суми таких виплат за власний рахунок.