Бухоблік

Бухгалтерський облік та оподаткування

Більша частина багатоквартирних будинків обслуговується ЖЕКами, у меншій частині створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), бухгалтерський облік та оподаткування в яких розглянемо в цій статті.


Сутність ОСББ

ОСББ є об'єднанням власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку. У своїй діяльності воно керується насамперед Законом про ОСББ та іншими нормативними документами.

ОСББ є юридичною особою, яка створюється відповідно до Закону, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку. ОСББ — неприбуткова організація і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між своїми членами (ст. 4 Закону про ОСББ).

ОСББ створюється для забезпечення і захисту прав його членів (власників приміщень багатоквартирного будинку) та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання і використання неподільного й загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством і статутними документами.

ОСББ має статут, у якому повинні визначатися положення, перелік яких наведено у ст. 7 Закону про ОСББ.

Органами управління ОСББ є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об'єднання (ст. 10 зазначеного Закону).

Для керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається правління, яке має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом. Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам.

Згідно зі ст. 11 Закону про ОСББ об'єднання після набуття статусу юридичної особи може:

 • прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;
 • за договором з попереднім балансоутримувачем залишити його балансоутримувачем усього житлового комплексу або його частини;
 • укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй на баланс усього житлового комплексу або його частини.

Балансоутримувач забезпечує управління житловим комплексом.

Доходи ОСББ

Зі змісту ст. 21 Закону про ОСББ випливає, що доходи (надходження) ОСББ складаються із:

 • статутних внесків членів ОСББ (членські внески на утримання будинку і прибудинкової території, якщо балансоутримувачем є ОСББ);
 • обов'язкових внесків членів ОСББ: до ремонтного і резервного фондів — на ремонт неподільного та загального майна і термінове усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин (перелік та розміри обов'язкових платежів, порядок їх сплати встановлюються статутом); до спеціальних фондів, передбачених статутом, витрати з яких здійснюються на цілі, передбачені статутом;
 • коштів, одержаних ОСББ у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;
 • субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна у разі укладення відповідного договору між власником приміщення та ОСББ;
 • доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей ОСББ, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновниками яких є ОСББ. Таким чином, ОСББ може бути засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю (ст. 17 Закону про ОСББ);
 • добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб;
 • пасивних доходів (процентів банку за залишками коштів на банківському рахунку тощо).

Витрати ОСББ

Витратами ОСББ є насамперед витрати на утримання власне юридичної особи — ОСББ. Адміністративними витратами можуть бути: зарплата з нарахуваннями голови правління, бухгалтера, витрати на канцелярські товари тощо.

Якщо ОСББ є балансоутримувачем житлового комплексу, воно несе витрати з утримання будинку і прибудинкової території. Перелік таких витрат наведено в додатку до Порядку № 869 (прибирання прибудинкової території, сходових кліток, вивезення побутових відходів, технічне обслуговування ліфтів тощо). Об'єднання також несе витрати з ремонту неподільного та загального майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин, інші витрати.

Транзитні платежі

Відповідно до ст. 22 Закону про ОСББ за наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг власники жилих і нежилих приміщень можуть перераховувати кошти безпосередньо на рахунки підприємств, організацій, які надають ці послуги, за відповідними тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому законом.

В обліку ОСББ такі кошти не відображаються. Водночас вони можуть згідно з укладеними договорами надходити на рахунок ОСББ для накопичення і наступного перерахунку підприємствам, організаціям, які надають ці послуги. Для ОСББ такі кошти є фактично транзитними платежами.

Кошторис

Згідно зі ст. 21 Закону про ОСББ використання та розпорядження коштами ОСББ здійснюються відповідно до статуту та затвердженого кошторису.

Порядок прийняття кошторису визначається статутом. Затвердження кошторису є виключною компетенцією загальних зборів членів ОСББ, причому підготовляє проект кошторису для затвердження, розпоряджається коштами відповідно до вже затвердженого кошторису та звітує перед загальними зборами про виконання кошторису правління ОСББ.

Кошторис є одним з основних обов'язкових фінансових документів ОСББ. Його форму нормативними документами не визначено, тому вона розробляється самостійно ОСББ.

Оскільки звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, то і кошторис повинен затверджуватися на рік. Він може бути з розбивкою за місяцями, кварталами тощо.

Кошторис складається за касовим методом. Тобто у ньому відображаються фактичне надходження і фактичне витрачання коштів.

Етапи затвердження кошторису є приблизно такими:

 • на початку звітного року чи в кінці попереднього складається проект кошторису (планового) на звітний рік;
 • загальними зборами затверджується кошторис (плановий);
 • протягом року затверджений кошторис (плановий) є підставою для отримання доходів і здійснення витрат;
 • якщо протягом року фактичні надходження і витрачання коштів не відповідають затвердженому кошторису (плановому), до нього потрібно внести зміни і затвердити загальними зборами;
 • по закінченні звітного року загальні збори затверджують фактичний кошторис.

За формою кошторис складається з двох частиндоходів і витрат.

Приблизну форму кошторису наведено нижче.

Податковий облік

Податок на прибуток

ОСББ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами ОСББ (ст. 4 Закону про ОСББ). Порядок оподаткування податком на прибуток неприбуткових організацій установлено ст. 157 Податкового кодексу, зокрема ОСББ віднесено до неприбуткових організацій, визначених пп. «е» п. 157.1 цієї статті, однак ОСББ оподатковуватиметься як неприбуткова організація лише за умови його внесення органами ДПС до Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі — Реєстр).

ОСББ вноситься до Реєстру в порядку, передбаченому Положенням № 37, з присвоєнням ознаки неприбутковості — 0015. У неприбуткових організацій цієї групи відповідно до п. 157.8 ст. 157 Податкового кодексу від оподаткування звільняються доходи, отримані у вигляді:

 • перша група — внесків, коштів або майна, що надходять для забезпечення їх основної діяльності;
 • друга група — пасивних доходів.

До першої групи звільнених від оподаткування доходів належать передбачені статутом і Законом про ОСББ внески членів ОСББ, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій, добровільні внески юридичних і фізичних осіб на забезпечення основної діяльності ОСББ тощо.

До другої групи належать доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

Якщо ОСББ отримуватиме дохід із джерел інших, ніж визначені п. 157.8 ст. 157 Податкового кодексу, воно зобов'язане сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. Причому у витратах сума амортизації не враховується.

Найпоширеніший вид доходу, який отримує ОСББ і який підлягає оподаткуванню, — орендна плата. Отримана орендна плата не звільняється від оподаткування.

У Податковому звіті про використання коштів неприбуткових установ та організацій (форму затверджено наказом № 56) доходи, які надходять для забезпечення основної діяльності ОСББ, відображаються в рядку 7.1, пасивні доходи — в рядку 7.2. Доходи, які підлягають оподаткуванню (отримана орендна плата тощо), відображаються в рядку 10, витрати (без урахування амортизації) — в рядку 11; оподатковуваний прибуток (рядок 10 — рядок 11) — в рядку 12; податок на прибуток — в рядку 13.

Щодо транзитних коштів, то вони взагалі не відображаються в податковому обліку ОСББ, адже право власності на ці кошти об'єднанню не належить.

Податок на додану вартість

Незважаючи на те що ОСББ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання, а створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання й використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством і статутними документами, при вирішенні питання щодо реєстрації ОСББ платником ПДВ слід дотримуватися норм Податкового кодексу, а саме враховувати вимоги п. 181.1 ст. 181.

При цьому слід зазначити, що в умовах дії як Закону про ПДВ, так і Податкового кодексу ознака неприбутковості не впливає на статус платника ПДВ або на особливості оподаткування цим податком.

Так, зазначеним пунктом Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V цього Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватись як платник податку в органі ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

ОСББ, яке є неприбутковою організацією, у разі перевищення загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних місяців 300 тис. грн. (без урахування ПДВ) має в обов'язковому порядку зареєструватися платником ПДВ.

Слід нагадати, що якщо особа, яка проводить оподатковувані операції та відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими ніж 300 тис. грн., вважає за доцільне добровільно зареєструватись як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу).

Щодо оподаткування ПДВ операцій, які здійснює ОСББ, необхідно врахувати таке.

Згідно із загальним правилом визначення об'єкта оподаткування ПДВ, установленого п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу, об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Нагадаємо, що з метою оподаткування ПДВ під постачанням послуг розуміють будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, або іншу операцію з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Положеннями розділу V та Перехідними положеннями Податкового кодексу не передбачено вилучення з об'єкта оподаткування ПДВ будь-яких операцій, що здійснюються ОСББ.

Згідно зі ст. 22 Закону про ОСББ за наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг власники жилих і нежилих приміщень можуть перераховувати кошти безпосередньо на рахунки підприємств, організацій, які надають ці послуги, за відповідними тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому законом, або кошти, що сплачуються власниками приміщень за надані їм комунальні послуги, можуть згідно з укладеними договорами надходити на рахунок об'єднання для накопичення і наступного перерахунку підприємствам, організаціям, які надають ці послуги.

Враховуючи вищезазначене, в ОСББ відсутній об'єкт оподаткування за водо-, тепло-, газо-, електропостачанням, гарячим водопостачанням та іншими послугами, кошти за які власники жилих і нежилих приміщень перераховують безпосередньо на рахунки підприємств, організацій, які надають ці послуги, або на рахунок об'єднання для накопичення і наступного перерахунку підприємствам, організаціям, які надають ці послуги.

У випадку встановлення ОСББ для власників жилих і нежилих приміщень окремої плати за послуги з перерахунку отриманих від таких власників коштів підприємствам, організаціям, що надають послуги з водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інші послуги, у ОСББ виникає об'єкт оподаткування ПДВ виходячи з вартості наданих послуг.

Щодо коштів, які надходять на банківський рахунок об'єднання від власників жилих і нежилих приміщень для компенсації видатків на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, яке перебуває у спільній власності об'єднання, то вони не підпадають під об'єкт оподаткування ПДВ.

Крім того, відповідно до ст. 4 Закону про ОСББ об'єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами. Така господарська діяльність об'єднання (наприклад, здача в оренду нежитлових приміщень) підпадає під визначення об'єкта оподаткування ПДВ і підлягає оподаткуванню цим податком на загальних підставах за ставкою 20%.

Аналогічне роз'яснення надано у листі № 8958/5/15-2116.

Бухгалтерський облік

Оскільки ОСББ є юридичною особою (ст. 4 Закону про ОСББ), вони повинні вести бухгалтерський облік. Пунктом 1 ст. 2 Закону про бухоблік установлено, що цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Отже, ОСББ ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність, як і інші підприємства, організації — юридичні особи. Щоправда, з огляду на їх неприбуткову та «житлову» специфіку є певні особливості бухгалтерського обліку, розглянуті нижче.

Спрощений облік

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу метою здійснення підприємницької діяльності є у тому числі отримання прибутку. ОСББ не мають на меті отримання прибутку, тобто вони не займаються підприємницькою діяльністю і є неприбутковими організаціями. Згідно з п. 2 наказу № 186 спрощений План рахунків можуть застосовувати у тому числі юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ). Таким чином, ОСББ можуть застосовувати спрощений План рахунків бухгалтерського обліку.

Однак це їх право, а не обов'язок. Тому на власний вибір вони можуть застосовувати також звичайний План рахунків та Інструкцію про його застосування, затверджені наказом № 291.

Звернемо увагу на одну особливість спрощеного Плану рахунків. У ньому наведено синтетичні рахунки, без зазначення субрахунків. Однак з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації потрібно мати розширену облікову інформацію, для чого до синтетичних рахунків вводяться субрахунки.

Зі змісту пунктів 3 — 5 наказу № 186 випливає, що, вводячи нові субрахунки, ОСББ має орієнтуватися на субрахунки, визначені Інструкцією про застосування Плану рахунків, затвердженою наказом № 291.

Наведемо приклади можливих субрахунків ОСББ.

До рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами»:

371 «Розрахунки за внесками на утримання будинку і прибудинкових територій»;

372 «Розрахунки за внесками на створення фондів»;

373 «Розрахунки за орендною платою»;

374 «Розрахунки за транзитні платежі» тощо.

До рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами»:

641 «Податки і внески, належні до бюджету»;

642 «Субсидії з бюджету»;

643 «Пільги з бюджету» тощо.

До рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»:

481 «Резервний фонд»;

482 «Ремонтний фонд» тощо.

До рахунку 96 «Інші витрати»:

961 «Адміністративні витрати»;

962 «Амортизація житлового комплексу»;

964 «Витрати з надання майна в оренду» тощо.

Розглянемо, чи можуть ОСББ складати фінансову звітність суб'єкта малого підприємництва за нормами ПБО 25 у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).

Згідно з п. 2 ПБО 25 норми цього Положення застосовуються у тому числі суб'єктами малого підприємництва — юридичними особами, визнаними такими відповідно до законодавства. Нормами частини третьої ст. 55 Господарського кодексу до суб'єктів малого підприємництва віднесено юридичних осіб — суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку України.

Таким чином, якщо ОСББ відповідає цим критеріям, воно повинне керуватися нормами ПБО 25 і складати фінансову звітність у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).

Облік будинку

Згідно зі ст. 11 Закону про ОСББ об'єднання після набуття статусу юридичної особи може прийняти на власний баланс весь житловий комплекс або ж залишити його на балансі попереднього власника.

Отже, якщо статутом, загальними зборами членів ОСББ прийнято рішення про прийняття житлового комплексу на баланс ОСББ, отримання такого комплексу потрібно відобразити в бухгалтерському обліку ОСББ (прийняти на баланс).

Особливості передачі майна з балансу одного балансоутримувача на баланс іншого (наприклад, від ЖЕКу до ОСББ) встановлено Порядком № 1521. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку отриманого комплексу є Акт приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс за формою, наведеною в додатку до зазначеного Порядку.

Отримання житлового комплексу в бухгалтерському обліку відображається записом за дебетом рахунку 10 «Основні засоби» та кредитом рахунку 40 «Власний капітал»за справедливою вартістю з урахуванням витрат, передбачених п. 8 ПБО 7 (п. 10 цього ПБО).

Амортизацію на отриманий житловий комплекс нараховують протягом строку корисної експлуатації комплексу, який визначається під час введення його в експлуатацію, за одним з методів, наведених в п. 26 ПБО 7.

Причому відповідно до п. 30 ПБО 7 нарахування амортизації збільшує витрати ОСББ та суму зносу основного засобу (за дебетом субрахунку 962 «Амортизація житлового комплексу» та кредитом рахунку 13 «Знос необоротних активів»). Одночасно робимо запис про збільшення доходів організації та зменшення її додаткового капіталу (за дебетом рахунку 40 «Власний капітал» та кредитом рахунку 74 «Інші доходи»).

Хто може бути бухгалтером ОСББ

Пунктом 4 ст. 8 Закону про бухоблік установлено, що для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:

 • введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
 • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
 • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
 • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких має оприлюднюватися, та в бюджетних установах.

Отже, ОСББ може забезпечити ведення бухгалтерського обліку за одним з наведених варіантів. Наприклад, бухгалтерський облік може безпосередньо вести голова правління об'єднання або ж до штату ОСББ можна ввести посаду бухгалтера тощо.

Якщо ОСББ обере варіант введення до штату підприємства посади бухгалтера, слід зважати на кваліфікаційні вимоги, які пред'являються до цієї професії Довідником № 336: повна вища освіта відповідного напряму підготовки з дипломом спеціаліста та залежно від категорії необхідний стаж роботи за спеціальністю (стаж не потрібен бухгалтеру без категорії). У Довіднику № 336 наведено також перелік завдань і обов'язків бухгалтера, які він повинен знати.

Водночас, як зазначено в п. 4 Загальних положень розділу першого Довідника № 336, він служить у тому числі основою для розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їхні обов'язки, права та відповідальність.

У Довіднику № 336 визначено також перелік основних робіт, притаманних тій або іншій посаді, виходячи з установленого в галузях економіки поділу і кооперації праці (п. 6 Загальних положень розділу першого цього Довідника). Конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, які розробляють і затверджують на основі Довідника № 336 роботодавці, враховуючи конкретні завдання й обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками доводяться до відома працівника під розписку.

Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, однак мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання й обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційною комісії (п. 11 Загальних положень розділу першого Довідника № 336).

З наведеного випливає, що бухгалтером в ОСББ може бути навіть особа, яка не має відповідної освіти або стажу роботи, однак має достатній практичний досвід та успішно виконує покладені на неї завдання й обов'язки. Щоправда, для цього слід мати рекомендацію атестаційної комісії, якщо утворення такої комісії передбачено статутом ОСББ, або рекомендацію загальних зборів ОСББ.

У всякому разі вирішення цього питання є виключно компетенцією ОСББ, його внутрішньою справою. Державні органи не здійснюють контроль його виконання.

Облік доходів

Наведемо бухгалтерські записи з відображення різних груп доходів ОСББ.

Внески на утримання будинку і прибудинкової території

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

37

70

Нараховано суму внеску, який належить сплатити члену ОСББ

64

37

Одночасно відображено суму належних субсидій, пільг з бюджету, на які мають право окремі члени ОСББ

31

37

Отримано на банківський рахунок ОСББ внески від членів ОСББ та субсидії, пільги з бюджету

31

64

Отримано на банківський рахунок ОСББ субсидії, пільги з бюджету

 

Внески на створення ремонтного, резервного, інших спеціальних фондів, передбачених статутом

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

37

48

Відображено нарахування коштів відповідного фонду

31

37

Отримано на банківський рахунок ОСББ від членів ОСББ суму коштів, призначених для формування фондів

Використання коштів фондів при виконанні ремонтних робіт, робіт з усунення збитків внаслідок аварій чи настання інших подій, для фінансування яких створювався відповідний фонд:

48

64, 66, 68

нараховано відповідні витрати

64, 66, 68

30, 31

оплачено витрати

 

Отримання добровільних внесків, процентів банку

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

31

74

Відображено суму отриманих внесків, процентів

 

Надання майна в оренду

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

37

74

Нараховано орендну плату

31

37

Отримано орендну плату на банківський рахунок ОСББ

96

13

Відображено витрати ОСББ з надання майна в оренду (амортизація наданих в оренду приміщень тощо)

 

Облік витрат

Витрати з утримання будинку і прибудинкової території обліковуються на рахунку 23 «Виробництво». Після закінчення кожного звітного періоду такі витрати списуються на собівартість реалізації: за дебетом рахунку 90 «Собівартість реалізації» та кредитом рахунку 23.

Для обліку всіх інших витрат (адміністративних, на сплату податку на прибуток, надання майна в оренду тощо) ОСББ застосовує рахунок 96 «Інші витрати».

Облік транзитних коштів

Наведемо бухгалтерські записи з відображення транзитних коштів.

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

37

70

Відображено нарахування комунальних платежів, які проходять через ОСББ транзитом

70

68

Відображено заборгованість ОСББ перед комунальними підприємствами на суму належних до перерахування об'єднанням комунальних платежів

31

37

Отримано на банківський рахунок ОСББ оплату за комунальні платежі від членів об'єднання

68

31

Перераховано комунальні платежі на рахунки комунальних підприємств

 

Визначення фінансових результатів

Облік та узагальнення інформації про фінансові результати здійснюється на рахунку 79 «Фінансові результати». За дебетом цього рахунку списуються витрати: дебет 79 кредит 90, 96, за кредитом — отримані доходи: дебет 70, 74 кредит 79.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42