ПДФО/ВЗ

Загальна система оподаткування

Штрафні санкції при поданні уточнюючої податкової декларації щодо збільшення сум авансових платежів

Чи застосовуються штрафні санкції до фізичної особи — підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, якщо згідно з поданою уточнюючою річною декларацією збільшується сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, у тому числі за термінами сплати, що минули?


Відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці подають до органу ДПС податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Згідно з пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100% річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25% щокварталу (до 15 березня, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада).

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 п. 177.5 цієї статті, що настануть у звітному податковому році (пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу).

Уточнення (виправлення) сум податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб — підприємців при самостійному виявленні помилок здійснюється у розділі VI «Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» податкової декларації, в якому зазначається сума, на яку збільшується (зменшується) податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, а також сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу.

Уточнення сум авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб при самостійному виявленні помилок розділом VI податкової декларації не передбачено.

Отже, штрафні санкції до фізичної особипідприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, у разі збільшення сум авансових платежів при поданні уточнюючої річної податкової декларації про майновий стан і доходи не застосовуються.

Формування доходів та витрат за договорами комісії, доручення тощо

Як фізична особапідприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування,посередник формує доходи та витрати за договорами комісії, доручення тощо?


Базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до п. 177.2 ст. 177 та п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу (абзац третій п. 164.1 ст. 164 цього Кодексу).

Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця (п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу).

Пунктом 1.2 Положення № 637 визначено, що готівкова виручка (виручка) — це сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження. Позаре-алізаційні надходження — надходження від операцій, що безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками, безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші надходження.

До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III Податкового кодексу (п. 177.4 ст. 177 зазначеного Кодексу).

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 цього Кодексу витрати операційної діяльності визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 цієї статті.

Таким чином, фізична особапідприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування,посередник (комісіонер, повірений тощо) включає до складу доходу всю суму виручки у грошовій та негрошовій формі, отриману від здійснення договору комісії, доручення тощо, а витрати такий платник формує на загальних підставах згідно з нормами пунктів 138.4, 138.6138.9, підпунктів 138.10.2138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 Податкового кодексу за умови їх документального підтвердження.

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із бюджетів включаються до доходу фізичної особи — підприємця

Чи включаються до доходу фізичної особипідприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, суми коштів, отриманих з бюджетів у вигляді дотацій, субсидій, капітальних інвестицій, та чи враховуються вони у складі витрат у разі їх використання?


До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, які фізична особа — підприємець має право враховувати при визначенні чистого оподатковуваного доходу, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу (п. 177.4 ст. 177 цього Кодексу).

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 зазначеного розділу Податкового кодексу витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4,  138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 цієї статті.

При цьому відповідно до пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу під капітальними інвестиціями розуміють господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу.

Проте балансова вартість основних засобів (нематеріальних активів) має обліковуватись на бухгалтерських рахунках.

Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону про бухоблік бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

Дія Закону про бухоблік поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на суб'єктів підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат та які ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності (ст. 2 Закону про бухоблік).

Ведення бухгалтерського обліку витрат на придбання, виготовлення, ремонт (поліпшення) основних засобів чи нематеріальних активів для фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено. Тобто до складу витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування не включається сума амортизації основних засобів.

Таким чином, отримані фізичною особоюпідприємцем суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, враховуються у складі загального оподатковуваного доходу такої фізичної особипідприємця, а витрати, понесені при використанні зазначених коштів (за винятком коштів, отриманих у вигляді капітальних інвестицій),у складі витрат на загальних підставах відповідно до вимог п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу за умови їх документального підтвердження.

Витрати на придбання (поліпшення, ремонт) будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, основних засобів і нематеріальних активів за рахунок капітальних інвестиції не включаються до складу витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування, оскільки суми амортизації на основні засоби (нематеріальні активи) не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.