Податок на прибуток

Загальні положення про благодійництво

Загальні положення про благодійництво

Здійснення благодійної діяльності на території України регулюється Законом № 5073.

Відповідно до п. 2 цього Закону благодійна діяльність — це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

У цій статті пропонуємо розглянути, хто є благодійником, а хто — фактичним набувачем благодійної допомоги.

Благодійник — це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (п. 5 ст. 1 Закону № 5073).

Під бенефіціаром (фактичним набувачем благодійної допомоги) розуміють фізичну особу, неприбуткову організацію або територіальну громаду, що одержують допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073.

При цьому згідно із зазначеним Законом бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу.

Отже, Закон № 5073 чітко визначає двох суб’єктів благодійної діяльності: того, хто надає благодійну допомогу — благодійника, та того, хто її набуває — бенефіціара. Водночас цим Законом не обмежено коло таких суб’єктів, тобто ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Цілями благодійної діяльності згідно з частиною першою ст. 3 Закону № 5073 є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сфері благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цієї діяльності у суспільних інтересах.

Відповідно до частини другої ст. 3 цього Закону благодійна діяльність може здійснюватися у таких сферах: освіта; охорона здоров’я; екологія, охорона довкілля та захист тварин; запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; наука і наукові дослідження; спорт і фізична культура; права людини і громадянина та основоположні свободи; розвиток територіальних громад; розвиток міжнародної співпраці України; стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів і підвищення конкурентоспроможності України; сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

Водночас частиною третьою ст. 3 Закону № 5073 благодійним організаціям заборонено надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів, визначених частиною першою ст. 5 Закону № 5073, а саме безоплатно: передавати у власність бенефіціарів кошти, інше майно, а також відступати їм майнові права, передавати права користування та інші речові права на майно і майнові права; передавати доходи від майна і майнових прав, надавати послуги та виконувати роботи на користь бенефіціарів.

Крім того, благодійники можуть здійснювати: публічний збір благодійних пожертв; управління благодійними ендавментами; виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності; проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

При цьому відшкодування благодійними організаціями витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у частині першій ст. 5 Закону № 5073, визнається також благодійною діяльністю (частина друга цієї статті).

Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України (частина третя ст. 5 цього Закону).

Частиною четвертою ст. 5 Закону № 5073 встановлено, що закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності.

Податковий кодекс безпосередньо не визначає перелік суб’єктів благодійної діяльності і посилається на спеціальні закони. В цьому контексті можна умовно розподілити суб’єктів благодійної діяльності за такими ознаками: хто надає благодійну допомогу та хто її отримує.

Надання благодійної допомоги прямо не обмежено жодним нормативним актом, тому надавати її мають право як резиденти України, так і нерезиденти.

Що стосується тих суб’єктів, які мають право на отримання благодійної допомоги, то відповідно до пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу такими є неприбуткові установи та організації, тому що їх діяльність спрямовано на здійснення благодійної діяльності та меценатства й іншої діяльності, передбаченої законодавством. До таких установ та організацій належать ті, які згідно з вимогами законодавства внесено органами ДПС в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ (п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу).

Відображення у податковому обліку надання благодійної допомоги

Відповідно до пп. «а» пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу безоплатно надані товари, роботи, послуги — це товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів.

Якщо платник податку надаватиме благодійну допомогу, то він має право і на відображення витрат, проте з деякими обмеженнями, визначеними пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 цього Кодексу. Розглянемо їх детальніше.

Так, згідно з пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема, включаються:

  • суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у ст. 157 цього Кодексу в розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. «а» вищезазначеного підпункту);

Приклад 1

У листопаді 2012 р. підприємство придбало з метою передачі місцевій загальноосвітній школі (статус загальноосвітньої школи підтверджено копією рішення органу ДПС про внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ) на підставі отриманого листа-клопотання будматеріали для поточного та капітального ремонту будівлі на суму 120 000 грн. Оподатковуваний прибуток підприємства за 2011 р. становив 4 000 000 грн.

Таким чином, підприємство має право на включення до складу витрат суми, що не перевищує 160 000 грн. (4 000 000 грн. х 4%).

Отже, всю вартість товару (120 000 грн.) підприємство-благодійник має право включити до складу своїх витрат.

  • суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону про профспілки, в межах 4% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень пп. «а» зазначеного підпункту (пп. «б»);
  • суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75% таких осіб, цим об’єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. «в»);
  • суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік (пп. «д»);
  • суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10% оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік (пп. «е»).

Приклад 2 (подвійна ситуація)

У 2012 р. підприємство надало благодійну допомогу неприбутковим організаціям на суму 230 000 грн., а також з метою охорони культурної спадщини добровільно переказало установам освіти кошти на суму 800 000 грн. Оподатковуваний прибуток підприємства за 2011 р. становив 10 000 000 грн.

Сума коштів у вигляді благодійної допомоги та сума добровільно переказаних установам освіти коштів включаються до складу витрат платника податку в повному обсязі, оскільки перша з них не перевищує 4% (10 000 000 грн. х 4% = 400 000 грн.), а друга — відповідно 10% (10 000 000 грн. х 10% = 1 000 000 грн.) оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Зверніть увагу! Хоча разом надані суми перевищують 4 та 10%, все одно 230 000 грн. включаються до витрат згідно з пп. «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу, а 800 000 грн. — згідно з пп. «д» цього підпункту.

При цьому платникам податку слід врахувати, що згідно з нормами пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу в разі, якщо за результатами попереднього звітного року платником податку отримано від’ємний результат об’єкта оподаткування, то сума коштів, що перераховується, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що передує року декларування такого річного від’ємного значення, але не раніш як за чотири попередні звітні роки.

Документальне оформлення операцій з надання благодійної допомоги

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Ця норма є основною при відображенні витрат підприємства-благодійника. Тому таким підприємствам слід приділити особливу увагу документальному оформленню операцій з надання благодійної допомоги.

Для документального оформлення операцій з надання благодійної допомоги підприємству-спонсору, зокрема, але не виключно, потрібно мати такі документи:

  • лист-клопотання одержувача про надання благодійної допомоги з переліком конкретних товарів, у разі необхідності грошової допомоги — із зазначенням банківських реквізитів;
  • копію рішення органу ДПС про внесення організації-одержувача до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
  • оформлену накладну на відпускання товару;
  • довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей від організації — одержувача благодійної допомоги тощо.