Податок на прибуток

Пільги в оподаткуванні суб’єктів індустрії програмної продукції

З метою розвитку вітчизняної індустрії програмної продукції (далі — ІПП) для категорії суб'єктів господарювання у цій сфері Законом № 5091 внесено зміни до розділу XX Податкового кодексу, якими строком на 10 років передбачено пільговий режим оподаткування.

Пільги в оподаткуванні суб'єктів ІПП застосовуються починаючи з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р.

Отже, суб'єкти ІПП, які здійснюють економічну діяльність, визначену Законом № 5091, отримали право на застосування зниженої ставки податку на прибуток підприємств.

Так, прибуток, отриманий від діяльності згідно з відповідними кодами видів економічної діяльності, оподатковується за ставкою 5%.

Особливості оподаткування отриманого прибутку застосовуються тими суб'єктами ІПП, які протягом попередніх чотирьох звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідають таким критеріям:

 • питома вага доходів суб'єкта від здійснення видів економічної діяльності становить не менш як 70% доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб'єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
 • відсутність у суб'єкта податкового боргу;
 • щодо суб'єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону № 2343.

Для новоутворених суб'єктів ІПП, які здійснюють діяльність протягом не менше двох повних звітних (податкових) кварталів до дня подання реєстраційної заяви, дозволяється при визначенні відповідності такого суб'єкта критеріям застосовувати показники господарської діяльності за період фактичної діяльності суб'єкта та за умови дотримання всіх зазначених критеріїв у фактичній кількості звітних (податкових) кварталів.

При цьому слід звернути увагу на те, що не вважаються новоутвореними суб'єкти господарювання, які утворені після набрання чинності Законом № 5091 шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації.

Реєстрація суб'єкта ІПП як суб'єкта, що застосовує особливості оподаткування

Пільги в оподаткуванні отриманого прибутку суб'єкт ІПП може застосовувати за умови внесення його до Реєстру суб'єктів, що застосовують особливості оподаткування діяльності в ІПП (далі — Реєстр).

Порядок ведення Реєстру, форми реєстраційної заяви, свідоцтва про реєстрацію такого суб'єкта та заяви про анулювання реєстрації суб'єкта ІПП затверджено наказом № 12.

Для отримання свідоцтва про реєстрацію суб'єкта ІПП як суб'єкта, що застосовує особливості оподаткування (даліСвідоцтво), такий суб'єкт має подати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву разом із фінансовою звітністю та копіями первинних документів, які мають бути засвідчені підписом платника податку або його посадовою особою.

З метою визначення наявності права суб'єкта ІПП на застосування особливостей оподаткування у реєстраційній заяві зазначаються підстави для його реєстрації як суб'єкта ІПП. Крім того, в заяві вказуються види економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в ІПП згідно з пп. 1.6 п. 15 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу із зазначенням відповідних кодів видів економічної діяльності згідно з КВЕД
ДК 009:2010.

Реєстраційна заява подається керівником або представником юридичної особи — платника (з документальним підтвердженням особи та повноважень) не пізніш як за 30 календарних днів до початку звітного (податкового) кварталу, з якого зазначений суб'єкт передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування.

У разі відсутності підстав для відмови суб'єкту ІПП в його реєстрації органи ДПС протягом 15 робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви включають його до Реєстру.

Заміна Свідоцтва про реєстрацію суб'єкта ІПП

У разі виникнення змін у даних, які зазначаються у Свідоцтві, суб'єкт ІПП зобов'язаний протягом 30 календарних днів після виникнення таких змін подати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву з позначкою «Зміни» у такому самому порядку, як і при реєстрації, та повернути Свідоцтво.

За наявності відповідних підстав або підстав для анулювання реєстрації суб'єкта ІПП як суб'єкта, що застосовує пільги в оподаткуванні, орган ДПС має право відмовити у заміні Свідоцтва та внесенні змін до Реєстру.

Рішення про відмову в заміні Свідоцтва суб'єкту ІПП та внесенні змін до Реєстру має бути надіслано платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 розділу ІІ Податкового кодексу, протягом 15 робочих днів, що настають за днем отримання реєстраційної заяви.

При цьому рішення про відмову в заміні Свідоцтва суб'єкту та внесенні змін до Реєстру не обмежує можливості повторного звернення такого суб'єкта до органу ДПС з метою заміни Свідоцтва, за винятком випадків, коли є підстави для анулювання реєстрації суб'єкта ІПП.

Якщо ж підстави для відмови у заміні Свідоцтва та внесенні змін до Реєстру відсутні, то орган ДПС зобов'язаний протягом 15 робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви внести стосовно такого платника запис про зміни до Реєстру, анулювати попереднє Свідоцтво та видати йому (або надіслати поштою з повідомленням про вручення) нове Свідоцтво.

Датою внесення змін до Реєстру, початку дії нового Свідоцтва та анулювання попереднього Свідоцтва є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

При цьому дата реєстрації має відповідати даті реєстрації, що була зазначена у попередньому Свідоцтві.

Анулювання реєстрації суб'єкта ІПП

Анулювання реєстрації суб'єкта ІПП здійснюється у таких випадках:

 • суб'єкт ІПП самостійно подає заяву про анулювання реєстрації;
 • не відповідає критеріям, встановленим п. 1.3 розділу І Порядку № 12;
 • припиняє здійснення видів економічної діяльності, що надавали йому право застосовувати особливості оподаткування, у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією.

Анулювання реєстрації суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, може бути здійснене також за ініціативою органу ДПС, у разі якщо суб'єкт ІПП не відповідає встановленим критеріям з однієї з таких причин:

 • питома вага доходів суб'єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених Податковим кодексом, становить менш як 70% доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • за даними податкових декларацій протягом хоча б одного з попередніх чотирьох звітних (податкових) кварталів первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб'єкта не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
 • наявність у суб'єкта податкового боргу;
 • судом прийнято постанову про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону № 2343;
 • стосовно суб'єкта ІПП до Єдиного державного реєстру внесено запис про прийняття рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації чи реорганізації або запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Анулювання реєстрації суб'єкта ІПП, що застосовує особливості оподаткування, за ініціативою органу ДПС оформляється рішенням про анулювання реєстрації у двох примірниках.

Один примірник рішення про анулювання реєстрації протягом трьох робочих днів після його прийняття надсилається суб'єкту, реєстрацію якого анульовано, в порядку, визначеному ст. 42 розділу ІІ Податкового кодексу.

Суб'єкт ІПП як суб'єкт, що застосовує особливості оподаткування, зобов'язаний повернути органу ДПС Свідоцтво.

Рішення органу ДПС про анулювання Свідоцтва може бути оскаржено платником податку в порядку, передбаченому ст. 56 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу.

Датою анулювання реєстрації суб'єкта ІПП, що застосовує особливості оподаткування, є дата подання заяви або дата прийняття органом ДПС рішення про анулювання реєстрації.

При цьому у разі якщо суб'єкт ІПП після закінчення чотирьох звітних (податкових) кварталів, що настають за звітним (податковим) кварталом, у якому було анульовано Свідоцтво через невідповідність критеріям, встановлених п. 1.3 розділу I Порядку № 12, вже відповідає таким критеріям, то такий суб'єкт згідно із встановленим порядком може отримати нове Свідоцтво та застосовувати пільги в оподаткуванні.