ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних: нова форма й особливості його ведення

Наказ № 1340, яким затверджено форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядок його ведення (даліРеєстр), набрав чинності з 01.03.2013 р. Отже, платники ПДВ із зазначеної дати повинні вести Реєстр за новою формою.

Відповідно до п. 201.15 ст. 201 Податкового кодексу щомісяця в терміни, передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), платники ПДВ повинні подавати до органу ДПС копії записів у реєстрах за такий період в електронному вигляді.

Нова форма Реєстру порівняно з діючою суттєво не змінилась, а тому і порядок його заповнення містить лише нові положення, пов'язані зі змінами в законодавстві та деталізацією існуючих норм.

Зупинимось детальніше на змінах, внесених до форми Реєстру.


Зміни до форми Реєстру

Службові поля 021 — 024, у яких відображаються спеціальні режими оподаткування, приведено у відповідність із назвою декларації.

У службовому полі 03 «Звітний (податковий) період» міститься службове поле «ознака квартального звітування», яке має заповнюватися платниками, котрі обрали звітній податковий період — квартал.

У службовому полі 04 «Платник» уточнено найменування платника ПДВ в умовах дії угоди про розподіл продукції, а саме: зазначено, що таким платником є інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

Розділ І Реєстру «Видані податкові накладні» доповнено новою графою 13 «Постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України».

У службових полях «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» зазначаються серія та номер паспорта керівника і головного бухгалтера, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті.

Зміни до порядку ведення Реєстру

Змінами, внесеними до порядку ведення Реєстру (далі — Порядок) структуризовано його зміст. Тепер Порядок складається з п'яти розділів:

І. Загальні положення;

ІІ. Особливості заповнення службових полів Реєстру;

ІІІ. Порядок заповнення розділу І Реєстру;

ІV. Порядок заповнення розділу ІІ Реєстру;

V. Порядок здійснення уточнення показників.

Розглянемо нововведення по кожному з цих розділів Порядку.

Розділ І «Загальні положення»

Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном, інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, ведуть окремі реєстри із зазначеної діяльності.

Усі графи Реєстру, що мають вартісні показники, заповнюються у гривнях з копійками.

Платники податку щомісяця у терміни, передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі ті, для яких установлено звітний податковий період — квартал, подають до органу ДПС копії записів у реєстрах за такий період в електронному вигляді. Копії подаються за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису (за умови отримання їх у визначеному законодавством України порядку) у затвердженому форматі. Тобто подання реєстрів на електронних носіях не передбачено.

Особа, яка реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, і першим звітним (податковим) періодом якої є період, що розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця, має подати до органу ДПС окремо копії записів у реєстрах за місяць, в якому відбулася реєстрація платником податку, та окремо за місяць, що настає за місяцем реєстрації.

Розділ ІІ «Особливості заповнення службових полів Реєстру»

У службовому полі «Номер порції реєстру» (рядок 013) зазначається номер порції Реєстру від 01 до 99. При цьому стандарт порції становить не більше 20 тис. записів.

У разі подання Реєстру платником, у якого звітним (податковим) періодом є квартал, у службовому полі 03 «Звітний (податковий) період» зазначається звітний (податковий) період (місяць), за який подається Реєстр, і заповнюється службове поле «ознака квартального звітування».

Розділ ІІІ «Порядок заповнення розділу І Реєстру»

Нумерація записів у Реєстрі здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу), або наростаючим підсумком з початку року.

Доповнено перелік видів документів, а саме:

 • ПНЕ — електронна податкова накладна;
 • РКЕ — електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);
 • МДЕ — електронна митна декларація.

У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця)» проставляється нуль, то при заповненні графи 6 «Індивідуальний податковий номер покупця» також проставляється нуль.

Розділ ІV «Порядок заповнення розділу ІІ Реєстру»

При занесенні до Реєстру податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та видані покупцю в місяці, що настає за місяцем їх складання, зазначається фактична дата їх отримання незалежно від того, в якому звітному періоді вони будуть відображені у складі податкового кредиту (у звітному періоді їх складання або у звітному періоді отримання).

Приклад

Податкову накладну від 25.02.2013 р. № 1, внесену до Єдиного реєстру податкових накладних 05.03.2013 р., платник ПДВ отримав 7 березня 2013 р. При цьому незалежно від того, включив платник ПДВ цю податкову накладну до податкового кредиту за лютий чи за березень 2013 р., у Реєстрі за відповідний період він повинен відобразити фактичну дату отримання податкової накладної, тобто 07.03.2013 р.

У разі якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 грн., платник податку не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму ПДВ, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину. У такому разі він у графі 5 розділу ІІ Реєстру проставляє позначення «ЧК» (касовий чек) і заповнює графи 13 та 14.

Перелік видів документів доповнено також:

 • БО — документ бухгалтерського обліку, у тому числі бухгалтерська довідка,

та аналогічними документами, визначеними у розділі ІІІ Порядку, а саме:

 • ПНЕ (електронна податкова накладна);
 • РКЕ (електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної));
 • МДЕ (електронна митна декларація).

Бухгалтерська довідка складається при коригуванні податкового кредиту в таких випадках:

 • при коригуванні внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва (рядок 16.2 податкової декларації з ПДВ);
 • при коригуванні з постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації з позначкою 0121/0122/0123 або декларації з позначкою 0140);
 • при коригуванні, що проводиться у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за останній податковий період календарного року (рядок 16.4 податкової декларації з ПДВ);
 • якщо до податкового кредиту включаються суми ПДВ, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту під час придбання або виготовлення таких товарів/послуг, необоротних активів та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватись в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

При реєстрації такої бухгалтерської довідки в розділі ІІ Реєстру за останній податковий період календарного року робиться такий запис:

 • у графі 2 — дата останнього дня звітного періоду календарного року;
 • у графі 3 — дата складання бухгалтерської довідки;
 • у графі 5 — вид документа (БО);
 • у графі 10 — сума коригування ПДВ, визначена у додатку 7 до декларації (рядок 16.4 декларації з ПДВ) з відповідним знаком («+» чи «-»).

Передбачається, що бухгалтерська довідка має складатися згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, визначеними п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що належать до податкового кредиту, з урахуванням норм п. 198.6 ст. 198 цього Кодексу, та містити вичерпний їх перелік.

У Реєстрі бухгалтерська довідка записується так:

 • у графі 2 — дата складання бухгалтерської довідки;
 • у графах 3, 4, 6, 7 — відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав;
 • у графі 5 — вид документа БО, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП — у разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕ — на підставі електронної податкової накладної тощо).

При цьому суми у графах 9, 10 зазначаються із знаком «+», а у графах 11 — 16 — із знаком «-».

Визначено порядок реєстрації отриманих податкових накладних, за якими платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, а саме: у день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, записується у графах 9, 10 Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, — у графах 11, 12.

Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року неоподатковувані операції були відсутні й почали здійснюватись у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять такий розподіл сум податкового кредиту в останній день звітного (податкового) періоду та здійснюють запис щодо коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавалися такі товари/послуги, у порядку, аналогічному чинному положенню, а саме: у графі 5 до виду документа додається літера «Р» (наприклад, ПНПР — паперова податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту, ПНЕР — електронна податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту).

На суму коригування, що відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, здійснюються такі записи: зі знаком «-» — у графах 9, 10, та одночасно зі знаком «+» — у графах 11, 12.

Розділ V «Порядок здійснення уточнення показників»

У цьому розділі визначено порядок виправлення у Реєстрі помилок методом «сторно», а саме: при цьому до Реєстру одночасно вноситься два записи — помилковий запис зі знаком «-» та правильний — зі знаком «+».

Метод «сторно» здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому її виявлено. При здійсненні такого зворотного запису платником податку:

 • у колонці 1 розділів І та/або ІІ Реєстру зазначається порядковий номер запису;
 • у колонках 2 — 6 розділу І та/або колонках 2 — 7 розділу ІІ Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються;
 • у відповідних колонках 7 — 12 розділу І та/або колонках 8 — 16 розділу ІІ Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком «+» чи «-». При цьому якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПНПУ).

Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру.