Бухоблік

Витрати на харчування працівників на підприємстві: податковий та бухгалтерський облік

Організаційно-правові засади харчування працівників на роботах зі шкідливими умовами праці

Обов'язок керівника підприємства забезпечити безкоштовне харчування працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими та особливо шкідливими умовами праці, закріплено ст. 166 КЗпП. На роботах зі шкідливими умовами праці працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти. На роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безоплатно за встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування.

Підставою для віднесення умов праці до категорії шкідливих і важких є результати атестації робочих місць. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком № 442 та Методичними рекомендаціями № 41.

Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками в галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Атестацією робочих місць встановлюється ступінь шкідливості й небезпечності праці та її характер за гігієнічною класифікацією.

Також Порядком № 442 передбачено обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці.

Атестація робочих місць повинна проводитися з періодичністю, встановленою підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на п'ять років.

У разі якщо проведеною атестацією встановлено, що робоче місце належить до категорії шкідливих, працівникам видаються безкоштовно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти (далі — молоко) відповідно до Порядку № 731 та Переліку № 4430.

Молоко видається по 0,5 л за зміну незалежно від її тривалості в дні фактичної роботи працівника на роботах, пов'язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин. Компенсація вартості молока грошовими коштами, заміна його іншими продуктами, крім рівноцінних, видача молока за декілька змін наперед і за минулі зміни, а також видача додому забороняються (пп. «а» п. 1 Порядку № 731).

Грошова компенсація вартості придбання лікувально-профілактичного харчування, молока виплачується працівникам у разі роз'їзного характеру роботи на умовах, передбачених колективним договором (ст. 7 Закону про охорону праці). В інших випадках виплату грошової компенсації замість спецхарчування заборонено.

Видається молоко також працівникам, зайнятим на роботах із застосуванням радіоактивних речовин у відкритому вигляді, що використовуються по першому і другому класах робіт. Крім того, працівникам, які одержують безкоштовно лікувально-профілактичне харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, молоко не видається. Лікувально-профілактичне харчування видається відповідно до норм, установлених у Раціоні лікувально-профілактичного харчування, наведеному в додатку 2 до постанови № 4/П-1.

Відповідно до цієї постанови лікувально-профілактичне харчування видається робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям з метою зміцнення їхнього здоров'я й попередження професійних захворювань.

Видача здійснюється безоплатно тільки працівникам, безпосередньо зайнятим у хімічному виробництві, харчовій промисловості, чорній металургії, електротехнічних і радіотехнічних виробництвах, на роботах в умовах підвищеного атмосферного тиску тощо (додаток 1 до зазначеної постанови).

Харчування працівників за рахунок підприємства

Керівник підприємства (роботодавець) може за власні кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги та компенсації, не передбачені законодавством (ст. 7 Закону про охорону праці).

Безкоштовне харчування або харчування з частковою оплатою вартості (пільгове) є однією з таких пільг. Підприємство вправі використовувати різні види організації пільгового харчування. Як правило, це:

 • харчування працівників у власній їдальні або буфеті;
 • замовлення обідів в офіс (цех, на будівельний майданчик) на підставі договорів з установами ресторанного господарства;
 • харчування працівників у закладах ресторанного господарства на підставі договору.

Чинне законодавство не регулює порядок видачі та обліку пільгового харчування. Тому такий порядок бажано оформити додатком до колективного договору, де повинні визначатися розміри пільгового харчування, порядок його отримання та обліку. Такий додаток має бути затверджено керівником підприємства та узгоджено з представником трудового колективу.

У додатку повинна міститися така інформація:

 • коло працівників, яким надається пільга (усі робітники підприємства або тільки задіяні на певних роботах);
 • місце отримання пільгового харчування;
 • порядок надання пільги (талон на комплексний обід, дотація на харчування, сума на день тощо);
 • форма оплати (безкоштовне, з частковою оплатою);
 • при харчуванні з частковою оплатою — строки та порядок розрахунків за харчування, надане працівнику (утримання із заробітної плати поточного місяця, внесок у касу підприємства в строк до 15 числа місяця, наступного за звітним, тощо).

Для більшої конкретики на підприємстві слід розробити механізм надання харчування, в наказі (розпорядженні) є сенс обумовити такі питання:

 • порядок щомісячного розрахунку потреби працівників у харчуванні (наприклад, за кількістю працюючих на підприємстві без урахування тимчасово відсутніх (відпустки, відрядження, лікарняні тощо));
 • порядок замовлення харчування (наприклад, кафе (їдальня) на оплачену суму видає кількість талонів; при харчуванні у власній їдальні необхідні щоденні дані про кількість працівників до певного часу (наприклад, до дев'ятої години ранку) тощо);
 • порядок поденного розрахунку за отримане харчування (наприклад, відповідальна особа підприємства при отриманні комплексних обідів передає ресторанному господарству (кафе, їдальні) відповідну кількість проштампованих талонів);
 • порядок остаточного розрахунку працівниками за харчування (наприклад, бухгалтерія підприємства складає відомість отриманого працівниками в звітному місяці харчування з підписами працівників і подає на затвердження керівникові підприємства. Цей документ є підставою для відображення у бухгалтерському обліку витрат на харчування та/або утримання вартості харчування із заробітної плати працівників. Оскільки така відомість є первинним документом, що фіксує господарські операції, вона повинна відповідати вимогам частини другої ст. 9 Закону про бухоблік до обов'язкових реквізитів первинних документів, тобто містити такі реквізити, як назва (відомість отримання харчування), дата і місце складання, назва підприємства, зміст і обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (як уже зазначалося вище, потрібні підписи працівника, що отримав харчування)).

Бухгалтерський облік витрат на харчування працівників

Відповідно до Інструкції № 291 основними кореспондуючими рахунками при відображенні витрат на харчування працівників (як безкоштовне, так і пільгове) є:

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

371

311

Перераховано попередню оплату вартості молока та/або харчування установі ресторанного господарства або торговельному підприємству

641

644

Відображено податковий кредит з ПДВ за наявності належно оформленої податкової накладної

91

685

Відображено витрати на харчування працівників

644

685

Відображено податкові розрахунки з ПДВ

685

371

Проведено взаємозалік заборгованостей

94

661

Обчислено вартість харчування працівників з урахуванням ПДФО та ЄСВ (у разі якщо харчування працівників є додатковою заробітною платою)

661

641

Утримано із заробітної плати ПДФО

661

651

Утримано із заробітної плати ЄСВ

641

311

Перераховано суму ПДФО до бюджету

651

311

Перераховано суму ЄСВ до бюджету

661

685

Відображено отримане працівниками харчування (у разі якщо харчування працівників є додатковою заробітною платою)

 

Податковий облік витрат на харчування працівників

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 140.1.1 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу витрати платника податку на забезпечення найманих працівників продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України (Перелік № 994), належать у податковому обліку до витрат подвійного призначення.

У п. 6 Переліку № 994 зазначено, що до таких витрат включаються витрати на надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води як заходи з охорони праці.

У податковому обліку згідно з пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу витрати на охорону праці включаються до складу загальновиробничих витрат.

При цьому за правилами зазначеного Кодексу витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II Кодексу (п. 138.2 ст. 138).

Зауважимо, що у разі якщо роботодавець з власної ініціативи здійснює витрати на харчування найманих працівників, зайнятих на роботах, які підпадають під категорію шкідливих умов праці, обідами, відмінними від спеціального харчування, або здійснює витрати на харчування працівників, зайнятих на роботах, які не підпадають під категорію шкідливих умов праці, то такі витрати на підставі пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу вважаються витратами на фінансування особистих потреб фізичних осіб, за винятком виплат, передбачених статтями 142 і 143 цього Кодексу, та в інших випадках, передбачених нормами розділу III Кодексу, і не включаються до складу витрат.

Податок на додану вартість

Щодо оподаткування ПДВ операцій з безоплатного забезпечення певних категорій працівників лікувально-профілактичним харчуванням зазначимо таке. Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

З метою оподаткування ПДВ постачанням товарів також вважаються операції з безоплатної передачі майна іншій особі (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При цьому база оподаткування таких операцій визначається згідно з п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.

Датою виникнення податкових зобов'язань у даному випадку є дата відпуску працівникам продуктів харчування (пп. «б» п. 187.1 ст. 187 вищезазначеного Кодексу).

Отже, безоплатне забезпечення певних категорій працівників на роботах з важкими та шкідливими умовами праці лікувально-профілактичним харчуванням, зокрема молоком, вважається операцією з продажу такого молока і є об'єктом оподаткування ПДВ у загальновстановленому порядку.

Зауважимо, що за операціями з придбання такого молока платник матиме право на податковий кредит на умовах, установлених ст. 198 Податкового кодексу.

Зокрема, відповідно до п. 198.3 ст. 198 цього Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених згідно зі ст. 39 Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою 20% або нульовою ставкою протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) і послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ для роботодавців, зокрема підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб, базою для нарахування єдиного внеску є суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Відповідно до п. 5 розділу другого Переліку № 1170 суми відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх роботодавцем або вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування не є базою для нарахування єдиного внеску.

Водночас вартість харчування працівників відповідно до умов колективного договору є базою для нарахування єдиного внеску, оскільки згідно з пп. 2.3.4 п. 2.3 Інструкції № 5 оплата або дотації на харчування працівників, у тому числі в їдальнях, буфетах, профілакторіях, належать до інших заохочувальних та компенсаційних виплат у складі фонду оплати праці.

Податок на доходи фізичних осіб

Об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону про охорону праці.

Норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Статтею 7 Закону про охорону праці визначено, що працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою.

У разі роз'їзного характеру роботи працівникові може виплачуватися грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.

Роботодавець також може за власні кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Відповідно до пп. «г» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу) у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування відповідно до розділу ІV цього Кодексу.

Таким чином, сума грошової компенсації на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, яка виплачується працівникові у разі роз'їзного характеру роботи, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника.

У разі забезпечення працівників харчуванням, не передбаченого законодавством, за власні кошти роботодавця, що підтверджено умовами колективного договору, вартість такого харчування включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо та оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (15 та 17%) із застосуванням підвищувального коефіцієнта згідно з п. 164.5 ст. 164 цього Кодексу.

Водночас якщо безоплатне харчування, що надається за рахунок коштів роботодавця, призначено для споживання будь-яким працівником, і зазначений дохід у вигляді додаткового блага не може бути персоніфіковано, то вартість такого харчування не може розглядатись як об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Розглянемо на умовних прикладах порядок відображення в податковому та бухгалтерському обліку операцій з надання харчування працівникам підприємства.

Приклад 1

ТОВ «Полімерпласт» спеціалізується на виробництві пластмасової фурнітури. Окремій категорії працівників, зайнятих безпосередньо у виробництві (апаратники, майстри, наладчики устаткування тощо), забезпечено лікувально-профілактичне харчування. Підприємством укладено договір з ТОВ «Наша кухня» (підприємство ресторанного господарства) про щомісячне надання такого харчування в робочі дні. Відповідно до угоди здійснюється попередня оплата вартості харчування до початку поточного місяця виходячи з кількості працівників, які користуються правом на таке харчування, і фіксованої суми в розрахунку на одного працівника. Така сума становить 5000 грн., крім того, ПДВ 20%1000 грн., разом6000 грн. Облік відпущеного харчування здійснюється на підставі відомостей, що надаються ТОВ «Полімерпласт», які складаються щодня підприємством ресторанного господарства відповідно до списку працівників.

Бухгалтерський та податковий облік за прикладом 1 наведено в табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

1

Перераховано попередню оплату за лікувально-профілактичне харчування працівників

371

311

6000,00

-

-

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

644

1000,00

-

-

3

Відображено витрати на харчування працівників

91

685

5000,00

-

5000,00

4

Відображено розрахунки за податковим кредитом з ПДВ

644

685

1000,00

-

-

5

Здійснено зарахування сплаченого авансу

685

371

6000,00

-

-

 

Приклад 2

Згідно з колективним договором у ТОВ «Промсервіс» передбачено харчування працівників підприємства як виплата соціального характеру в натуральній формі у складі фонду заробітної плати (пп. 2.3.4 п.2.3 Інструкції № 5). На виконання цієї умови колективного договору з підприємством ресторанного господарства ТОВ «Гурман» укладено договір. Згідно з договором до початку місяця після отримання ТОВ «Гурман» попередньої оплати за харчування відповідальній особі ТОВ «Промсервіс» видаються талони на харчування на поточний місяць виходячи з наданих відомостей про кількість працівників. Обслуговування здійснюється в обумовлений час (в обідню перерву). Щодня працівники одержують талони, видача яких проводиться за роздатковими відомостями. Попередня оплата за харчування на поточний місяць становить 1500 грн., крім того, ПДВ 20%300 грн., разом1800 грн.

Бухгалтерський та податковий облік за прикладом 2 наведено в табл. 2.

Таблиця 2

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

1

Перераховано попередню оплату за харчування працівників

371

311

1800,00

-

-

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

644

300,00

-

-

2

Обчислено вартість харчування як виплату соціального характеру з урахуванням коефіцієнта ПДФО (1800 х - 1,176471)

94

 

661

 

2117,65

-

2117,65

3

Нараховано ЄСВ від фонду заробітної плати  (2117,65 х 37,19%)

94

651

787,55

-

787,55

4

Відображено отримане працівниками харчування

661

685

1800,00

1500,00

1500,00

5

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

644

641/ПДВ

300,00

-

-

6

Здійснено взаємозалік

685

371

1800,00

-

-

7

Утримано ЄСВ із зарплати працівників підприємства (2117,65 х 3,6%)

661

651

76,24

-

-

8

Утримано ПДФО ((2117,65 — 76,24) х 15%)

661

641/ПДФО

306,21

-

-

9

Відображено витрати з наданого харчування у складі фінансового результату

791

94

2905,20

-

-

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42