Інші податки
Тема: Бухгалтерський облік

Щодо деяких питань бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України розглянуло запит щодо деяких питань бухгалтерського обліку і повідомляє.

1. Статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон) та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88, встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і мають містити певні обов'язкові реквізити.

Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які фіксують і підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Калькуляція собівартості продукції за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа, оскільки нею не фіксуються будь-які господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції.

2. Відповідно до ст. 10 Закону для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно із законодавством. Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, інвентаризація активів і зобов'язань підприємства обов'язково проводиться перед складанням річної фінансової звітності.

Згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69, інвентаризація забезпечень полягає в перевірці обґрунтованості залишку зазначених сум на дату інвентаризації, для чого залишок забезпечення на оплату відпусток, включаючи відрахування на державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів не використаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати праці працівників.

3. Відповідно до Закону публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Зважаючи на те, що МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їх тлумачення Мінфіном України не здійснюється.

Порядок складання фінансової звітності у період переходу на МСФЗ визначається МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», яким керуватимуться підприємства, які вперше застосовують МСФЗ.

Порушене у зверненні питання розглядається в параграфах Г5 і Г6 додатка Г до МСФЗ 1, з яким можна ознайомитися на веб-сайті Мінфіну України.


Перший заступник Міністра А. МЯРКОВСКИЙ

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42