Бухоблік

Переоцінка основних засобів

До редакції «Вісника» надійшов лист з таким запитанням: «Як правильно здійснити дооцінку первісної вартості об’єкта основних засобів (далі — ОЗ), якщо станом на 01.10.2011 р. первісна вартість — 2123,00 грн. (введено в дію у вересні 2008 р., строк корисного використання — три роки), ліквідаційна вартість — 1,10 грн., справедлива вартість — 1287,00 грн.? Дооцінку здійснено у грудні 2011 р. Чи можна залишкову вартість прирівняти до ліквідаційної (тобто до 1,10 грн.) і знайти коефіцієнт переоцінки ОЗ?»


Порядок переоцінки ОЗ регулюється нормами ПБО 7, відповідно до п. 16 якого підприємство має право переоцінювати об'єкт ОЗ, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Порогом суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення корисності об'єктів основних засобів може прийматися величина, що дорівнює 1% чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості (п. 34 Методичних рекомендацій № 561).

Також визначено, що первісну (переоцінену) вартість об'єкта ОЗ може бути збільшено на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством. Відповідно до додатка до ПБО 19 для ОЗ справедливою вартістю є або ринкова, або відновлювальна вартість (залежно від об'єкта ОЗ).

Згідно з п. 4 ПБО 7 ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Отже, нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (три роки або 36 місяців) до досягнення залишкової вартості рівня ліквідаційної вартості — 1,10 грн. Починаючи з 01.10.2011 р. амортизація не нараховувалася. Відповідно до п. 17 ПБО 7 необхідно виконати такі розрахунки:

визначити індекс переоцінки (частка від ділення справедливої вартості об'єкта основних засобів на його залишкову вартість): 1287,00 : 1,10 = 1170;

розрахувати переоцінену первісну вартість (добуток первісної вартості на індекс переоцінки): 2123,00 грн. х 1170 = 2 483 910,00 грн.;

розрахувати переоцінену суму зносу (добуток накопиченого зносу на індекс переоцінки): (2123,00 грн. - 1,10 грн.) х 1170 = = 2 482 623,00 грн.

Виходячи з отриманих даних, переоцінена залишкова вартість дорівнює: 2 483 910,00 грн. - 2 482 623,00 грн. = 1287,00 грн.

Відповідно до п. 28 додатка до Методичних рекомендацій № 561 у бухгалтерському обліку у грудні 2011 р. відображаються результати дооцінки ОЗ на суму:

дооцінки первісної вартості — за дебетом рахунку 10 «Основні засоби» та кредитом субрахунку 423 «Дооцінка активів» на суму 2 481 787,00 грн. (2 483 910,00 грн. - 2123,00 грн.);

дооцінки зносу — за дебетом субрахунку 423 «Дооцінка активів» та кредитом субрахунку 131 «Знос основних засобів» на суму 2 480 501,10 грн. (2 482 623,00 грн. - (2123,00 грн. - 1,10 грн.)).

Згідно з п. 146.21 ст. 146 Податкового кодексу платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об'єктів ОЗ, застосовуючи щорічну індексацію вартості ОЗ, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = [І(а-1) - 10] : 100,

де І(а-1) — індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

Індекс інфляції за 2011 р. становив 104,6%. Значення Кі не перевищує одиниці, відповідно індексація не проводиться.