Єдиний податок

Особливості формування деяких доходів та витрат фізичної особи — підприємця

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від здійснення господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу, п. 177.2 якої визначено, що об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особипідприємця. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III Податкового кодексу (п. 177.4 ст. 177 цього Кодексу). Розглянемо питання щодо формування доходів та витрат за договорами комісії, доручення, а також чи включається до складу доходів або витрат кредиторська та дебіторська заборгованість, не анульована при припиненні підприємницької діяльності.


Кредиторська та дебіторська заборгованість, не анульована при припиненні підприємницької діяльності

До складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі — підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі, а саме:

  • виручка у вигляді безготівкових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (у тому числі відсотки банку);
  • виручка в натуральній (негрошовій) формі;
  • суми штрафів і пені, отримані від інших суб'єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Згідно з п. 4 ПБО 10 дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству (фізичній особі — підприємцю) на певну дату.

Кредиторська заборгованість — це заборгованість платника податку перед іншими суб'єктами господарювання за отримані товари (роботи, послуги).

Отже, якщо у фізичної особипідприємця на момент проведення процедури припинення підприємницької діяльності рахується будь-яка заборгованість і вона не погашається, то у фізичної особипідприємця не виникає ні доходу, ні витрат.

Якщо фізична особапідприємець після закінчення процедури припинення підприємницької діяльності отримує дебіторську заборгованість або кредитори анулюють йому свої вимоги, то уся сума будь-якої заборгованості підлягає оподаткуванню за загальними правилами, встановленими розділом IV Податкового кодексу для платників податкуфізичних осіб, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

При цьому суб'єкти господарювання, які відповідно до норм цього Кодексу належать до податкових агентів, при виплаті доходів фізичній особі повинні нарахувати та утримати податок на доходи фізичних осіб.

Формування підприємцем-посередником доходів та витрат за договорами комісії, доручення

Статтею 1011 Цивільного кодексу передбачено, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя (ст. 1000 Цивільного кодексу).

Відповідно до пп. 164.1.3 п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності згідно зі ст. 177 цього Кодексу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно зі ст. 178 Кодексу.

При цьому базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до п. 177.2 ст. 177 та п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу (абзац четвертий п. 164.1ст. 164 Кодексу).

Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця (п. 177.2 ст. 177 зазначеного Кодексу).

Пунктом 1.2 Положення № 637 визначено, що готівкова виручка (виручка) — це сума фактично одержаних коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження. Позареалізаційні надходження — надходження від операцій, що безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками, безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші надходження.

Згідно з п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III цього Кодексу.

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу витрати операційної діяльності визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 Кодексу.

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 зазначеного Кодексу).

Собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу (п. 138.6 ст. 138 Податкового кодексу).

Таким чином, фізична особапідприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування,посередник (комісіонер, повірений тощо) включає до складу доходу всю суму виручки у грошовій та негрошовій формі, отриману від здійснення договору комісії, доручення тощо. Витрати такий платник формує на загальних підставах згідно з нормами пунктів 138.4, 138.6138.9, підпунктів 138.10.2138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 цього Кодексу за умови їх документального підтвердження.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42