Інші податки
Тема: Інше

Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність порушень (Витяг)

Відповідно до пп. 169.2.4 п. 169.2 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України та пп. 64 п. 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу;

форму Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 24.12.2010 р. № 1023 «Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність зазначених порушень», зареєстрований у Мін'юсті України 17.01.2011 р. за № 59/18797.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


В. о. Міністра А. МЯРКОВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

Заступник Голови СПО об'єднань профспілок С. М. КОНДРЮК

Президент Спілки орендарів і підприємців України В. ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Перший заступник Голови Спільного представницького органу
Сторони роботодавців на національному рівні Д. ОЛІЙНИК

В. о. Голови Державної податкової служби України А. В. ГОЛОВАЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінфіну України
07.03.2013 р. №  384

Зареєстровано
в Мін'юсті України
29.03.2013 р. за № 518/23050

ПОРЯДОК інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пп. 169.2.4 п. 169.2 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс), визначає процедуру інформування органами державної податкової служби (далі - органи ДПС) роботодавців платника податку (далі - роботодавці) про наявність порушень ним норм пп. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 розділу IV Кодексу, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок інформування роботодавця про позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

2. Положення цього Порядку поширюються на роботодавців, працівники яких допустили порушення застосування податкової соціальної пільги.

3. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Кодексі.

4. Орган ДПС повідомляє роботодавця про наявність виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок порушень платником податку - працівником такого роботодавця застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу відповідно до норм підпунктів 169.2.1, 169.2.4 п. 169.2 ст. 169 розділу IV Кодексу.

5. У випадках, зазначених у пункті 4 цього Порядку, структурний підрозділ органу ДПС, до функцій якого входить аналіз даних податкової звітності чи проведення документальних перевірок, складає Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі - Повідомлення про порушення) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07 березня 2013 року N 384, якщо платник податку отримував її більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу або під час отримання доходів, зазначених у пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 розділу IV Кодексу.

Структурний підрозділ органу ДПС, до функцій якого входить аналіз даних податкової звітності чи проведення документальних перевірок, у Повідомленні про порушення також зазначає про відновлення права працівника на податкову соціальну пільгу платника податку на доходи фізичних осіб, яка починає застосовуватись з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штраф у розмірі 100 відсотків суми недоплати повністю погашені платником податку на підставі включення таких сум до його річної податкової декларації, у разі якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку.

6. Структурний підрозділ органу ДПС, який склав Повідомлення про порушення, вносить його до Реєстру Повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі - Реєстр) за формою згідно з додатком до цього Порядку, який ведеться в органі ДПС в електронному вигляді.

7. Відповідальним за достовірність інформації щодо Повідомлення про порушення у Реєстрі є структурний підрозділ, який склав таке Повідомлення про порушення. Відповідальним за збереження інформації у Реєстрі є структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження та збереження баз даних.

8. При складанні Повідомлення про порушення йому присвоюється порядковий номер. До Реєстру вносяться такі відповідні дані:

до графи 1 - унікальний номер;

до графи 2 - дата складання Повідомлення про порушення;

до графи 3 - дата листа про відкликання Повідомлення про порушення;

до графи 4 - код структурного підрозділу органу ДПС, що склав Повідомлення про порушення;

до графи 5 - номер акта документальної перевірки;

до графи 6 - дата отримання Повідомлення про порушення роботодавцем платника податку (дата, вказана поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення);

до графи 7 - податковий номер або серія та номер паспорта роботодавця (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

до графи 8 - прізвище, ім'я, по батькові платника податків;

до графи 9 - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

9. Після складання та підписання керівником (заступником керівника) органу ДПС Повідомлення про порушення передається структурному підрозділу органу ДПС, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення) роботодавцю.

10. Структурний підрозділ органу ДПС, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу ДПС для виконання таких функцій, у день отримання Повідомлення про порушення від структурного підрозділу, що його склав, надсилає його листом з повідомленням про вручення.

11. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю - юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю - фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

12. Дата відправлення (вручення) проставляється на копії Повідомлення про порушення:

а) платником податку у разі вручення Повідомлення про порушення під підпис;

б) працівником структурного підрозділу органу ДПС, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до копії Повідомлення про порушення.

13. Раніше надіслане Повідомлення про порушення може бути відкликане листом органу ДПС.

14. Структурний підрозділ органу ДПС, який склав Повідомлення про порушення, що відкликається, підшиває другий примірник уточненої інформації від роботодавця до справи роботодавця разом з копією Повідомлення про порушення, що відкликається, а також складає та направляє роботодавцю листа про те, що раніше надіслане Повідомлення про порушення вважається відкликаним, або складає нове Повідомлення про порушення згідно з цим Порядком та вносить дату відправлення листа або реквізити нового Повідомлення про порушення до Реєстру.

15. Після вручення (отримання інформації про вручення) Повідомлення про порушення роботодавцю або після отримання від поштової служби повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення роботодавцю структурний підрозділ органу ДПС, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу ДПС для виконання таких функцій, передає копію такого Повідомлення про порушення (у разі його направлення листом з повідомленням про вручення - разом з повідомленням про вручення поштового відправлення з відміткою про вручення роботодавцю або повідомлення про вручення поштового відправлення із зазначенням причин невручення роботодавцю) структурному підрозділу органу ДПС, який склав це Повідомлення про порушення.

16. Структурний підрозділ органу ДПС, який склав таке Повідомлення про порушення, у день отримання копії цього Повідомлення про порушення з датою вручення або повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення вносить відповідні дані до Реєстру та долучає отримані документи до справи роботодавця.


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. ЧМЕРУК

ДОДАТКИ

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42