Акциз

Оподаткування операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Платники особливого податку

Відповідно до пп. 212.1.9 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа — резидент або нерезидент (у тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну чи інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених п. 213.2 ст. 213 цього Кодексу.

Отже, платником особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами при здійсненні операцій купівлі-продажу цінних паперів є саме продавець.

Ставки податку за операціями, які проводяться на фондовій біржі та поза нею

Згідно з п. 2151.1 ст. 2151 Податкового кодексу податок за операціями з продажу цінних паперів та операцій з деривативами справляється за нульовою ставкою, якщо операції проводилися на фондовій біржі та за якими було розраховано біржовий курс.

У випадку коли біржовий курс не було розраховано на фондовій біржі, податок справляється у розмірі 1,5% від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі, відповідно до пп. 2151.1.4 п. 2151.1 ст. 2151 Податкового кодексу.

При цьому суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації за податковий період, що дорівнює кварталу.

Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в пп. 213.1.7 п. 213.7 ст. 213 зазначеного Кодексу, є відповідний торговець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору і зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому цим Кодексом (п. 219.2 ст. 219 Кодексу).

Терміном «доходи» визначається загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами (пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Обмін цінного паперу на інші активи

Під відчуженням майна слід розуміти будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платникові податків, або право користування. Відповідно до пп. 212.1.9 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу платником особливого податку є будь-яка особа, яка здійснює операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів.

Таким чином, у разі проведення операції з обміну цінного паперу на будь-які інші активи платником податку є сторона, яка відчужує цінний папір, а у разі обміну на інші цінні паперикожна із сторін договору.

Дата виникнення податкових зобов'язань та їх сплати

Відповідно до ст. 219 Податкового кодексу обчислення сум податку здійснюється шляхом множення ставки податку на базу оподаткування згідно з п. 214.8 ст. 214 цього Кодексу.

Суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за податковий період, що дорівнює кварталу.

Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в пп. 213.1.7 п. 213.7 ст. 213 Податкового кодексу, є відповідний торговець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору і зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Податковим агентом при здійсненні операцій з розміщення, погашення, викупу, повторного продажу цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу є їх емітент.

Податок сплачується до бюджету кожною стороною деривативу (контракту) не пізніше дати виконання контракту.

Базовим податковим періодом для складання та подання звітності з цього податку є календарний квартал. Звітність подається за правилами, визначеними ст. 46 Податкового кодексу.

Кожна із сторін деривативу (контракту) сплачує податок за ставкою, встановленою пп. 2151.1.5 п. 2151.1 ст. 2151 Податкового кодексу.

Дата розрахунку біржового курсу

Згідно з п. 216.7 ст. 216 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов'язань за операціями, визначеними в пп. 213.1.7 п. 213.1 ст. 213 цього Кодексу, є дата отримання доходу відповідно до п. 219.2 ст. 219 Кодексу від операцій з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та деривативів.

Особливості обчислення податку за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами визначено ст. 219 Податкового кодексу.

Статтею 2151 цього Кодексу встановлено такі ставки особливого податку:

  • 0% від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
  • 0% від суми операції з деривативами на фондовій біржі;
  • 0,1% від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі;
  • 1,5% від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі;
  • 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

При цьому відповідно до п. 7 частини другої ст. 7 Закону № 448 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги до правил фондової біржі та реєструє її правила (зміни до них).

Вимоги до функціонування фондових бірж в Україні, зокрема до правил фондових бірж, у тому числі порядок визначення біржового курсу цінних паперів, наведено в Положенні № 1688, відповідно до абзацу третього п. 2 розділу першого якого біржовий курс цінного папера — ринкова ціна цінного папера, яка визначається з урахуванням вимог цього Положення на конкретну дату за результатами біржових торгів у день їх проведення на підставі біржових контрактів (договорів), якими передбачено, що строк їх виконання не перевищує трьох робочих днів з моменту їх укладання. Згідно з абзацом 13 додатка «Порядок визначення біржового курсу цінного папера» до Положення № 1688 біржовий курс цінного папера, за яким не відбувалися торги у торговельний день, не визначається за такий торговельний день і не оприлюднюється.

Порядок оподаткування інвестиційних сертифікатів

Відповідно до ст. 12 Закону № 3480 інвестиційний сертифікат — це цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню, встановлено п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу. До них, зокрема, віднесено операції з державними та муніципальними цінними паперами, цінними паперами, гарантованими державою, та цінними паперами, емітованими Нацбанком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, Державною іпотечною установою, та звичайними іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більш як 50% корпоративних прав якої належать державі або державним банкам, інвестиційними сертифікатами, сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Отже, операції з інвестиційними сертифікатами пайового інвестиційного фонду мають пільгу зі сплати особливого податку тільки за умови, що виконання зобов'язань за ними здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Операції з урахування векселів

Згідно з пп. 14.1.4 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу акцизний податок — непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції), а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

Підпунктом 212.1.9 п. 212.1 ст. 212 зазначеного Кодексу встановлено, що платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа — резидент або нерезидент (у тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну чи інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених п. 213.2 ст. 213 цього Кодексу.

Об'єктами оподаткування є операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів (пп. 213.1.7 п. 213 ст. 213 Кодексу).

Пунктом 1 ст. 14 Закону № 3480 встановлено, що вексель — це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Згідно з п. 6.1 ст. 6 Положення № 508 урахування векселів є формою кредитування банком юридичної або фізичної особи шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі. Також цим Положенням установлено, що врахування векселя — придбання банком векселя до настання строку платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом.

Отже, операції з урахування векселів, що передбачають придбання векселя банком до настання строку платежу, є об'єктом оподаткування особливим податком відповідно до пп. 213.1.7 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу.

Такі операції оподатковуються за ставкою 1,5% від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі, згідно з пп. 2151.1.4 п. 2151.1 ст. 2151 цього Кодексу.

Пунктом 219.1 ст. 219 Податкового кодексу встановлено, що суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за податковий період, який дорівнює кварталу.

Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в п. 213.1.7 п. 213.7 ст. 213 Податкового кодексу, є відповідний торговець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору і зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Отже, оскільки операції з урахування векселя передбачають перехід права власності від векселедержателя до банку, то банк як податковий агент зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи (векселедержателя) з доходів, що виплачуються такій особі.

Операції за договорами міни, дарування цінних паперів

Згідно з пп. 213.1.7 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів, є об'єктами оподаткування акцизним податком.

Відповідно до п. 214.8 ст. 214 Податкового кодексу базою оподаткування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є договірна вартість цінних паперів або деривативів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів їх відчуження.

У термінологічному словнику відчуження визначається як продаж, дарування, міна.

Згідно з п. 216.7 ст. 216 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов'язань за операціями, визначеними в пп. 213.1.7 п. 213.1 ст. 213 цього Кодексу, є дата отримання доходу відповідно до п. 219.2 ст. 219 Кодексу від операцій з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та деривативів.

Отже, операції за договорами міни, дарування є об'єктом оподаткування акцизним податком. База оподаткування таких операційдоговірна вартість цінних паперів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів їх відчуження. Платником податку є особа, яка відчужує цінні папери (дарувальник).