Бухоблік

Бухгалтерський облік зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною

У зовнішньоекономічних операціях з давальницькою сировиною замовником/виконавцем можуть бути резидент України та/або нерезидент. Залежно від того, якою стороною виступає резидент України, виникають додаткові особливості в бухгалтерському обліку давальницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності - митні, валютні.
У «Віснику» № 15/2013 було розглянуто питання податкового обліку операцій з давальницькою сировиною на території України.
У цій статті наведено особливості бухгалтерського обліку давальницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності для резидента України, коли резидент виступає:
виконавцем, а нерезидент є замовником;
замовником, а нерезидент є виконавцем.


Резидент-виконавець, нерезидент-замовник

Давальницька сировина, що надійшла на митну територію України, поміщується у митний режим переробки на митній території. Особливості цього режиму визначено главою 23 Митного кодексу.

Переробка на митній територіїце митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються в установленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови подальшого реекспорту продуктів переробки.

Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами.

Тобто за умови дотримання вимог митного режиму (в тому числі реекспорт продуктів переробки) митні платежі, ПДВ, акцизний податок не сплачуються.

Відповідно, якщо митного режиму переробки не дотримано, або ж планується, що частину продуктів переробки не буде реекспортовано, потрібно сплатити митні платежі, ПДВ, акцизний податок з тієї частини сировини, яка стосується таких продуктів переробки.

Це може бути в тому випадку, якщо як оплату робіт з переробки виконавцеві-резидентові передадуть частину сировини. У цьому разі сума ввізного мита, акцизного податку, плата за здійснення митних формальностей включаються до первісної вартості тієї частини сировини, що як оплата передається виконавцеві (п. 4 ПБО 9). Відповідно, на цю частину не поширюватиметься митний режим переробки на митній території. Вона поміщується в митний режим імпорту.

Те саме стосується випадку, коли як оплату виконавцеві нададуть частину продуктів переробки давальницької сировини. Така частина оплати підлягатиме митному оформленню відповідно до митного режиму імпорту з оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, передбачених законом (частина перша ст. 155 Митного кодексу).

Для окремих видів давальницької сировини можуть застосовуватися заходи гарантування додержаннямитного режиму переробки на митній території — фінансові гарантії. На момент написання цієї статті підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України, якою буде затверджено відповідний перелік товарів (сировини).

Фінансові гарантії можуть надаватись у формі грошової застави або у вигляді документа (глава 45 Митного кодексу).

Фінансові гарантії надаються митним органам до або під час митного декларування товарів (продукції) на суму митних платежів, нарахованих на товари, що декларуються.

Грошова застава вноситься на рахунок митного органу декларантом, уповноваженою ним особою, перевізником або гарантом (банківською установою чи незалежним фінансовим посередником).

Фінансова гарантія у вигляді документа надається митному органу гарантом.

У бухгалтерському обліку виконавця відповідно до Інструкції № 291 сума наданої гарантії відображається на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані». При виконанні зобов'язання, забезпеченого гарантією, вона повертається (у вигляді коштів чи документа) митним органом особі, яка її надавала. У цей момент у бухгалтерському обліку виконавця сума наданої гарантії списується з рахунку 05.

Якщо ж забезпечене гарантією зобов'язання не виконується, за рахунок фінансової гарантії митними органами здійснюється перерахування митних платежів до бюджету, що в бухгалтерському обліку виконавця відображається записом за дебетом рахунку 93 «Витрати на збут» та кредитом субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». Крім того, сума гарантії списується з позабалансового рахунку 05.

Облік давальницької сировини у бухгалтерському обліку виконавця

Право власності на цю сировину належить замовникові, до виконавця не переходить. Таким чином, отриману сировину виконавець обліковує поза балансом на позабалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки» за заставною (митною) вартістю.

Усі витрати з переробки обліковуються виконавцем на рахунку 23 «Виробництво».

Дохід від виконання робіт з переробки відображається на субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Собівартість їх реалізації відображається на субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Особливості розрахунків

Оплата робіт з переробки здійснюється замовником виконавцю, як правило, коштами в іноземній валюті або ж частиною сировини, виробленої продукції, які також оцінюються в іноземній валюті. Для відображення таких операцій у бухгалтерському обліку виконавця слід застосовувати норми ПБО 21. Наведемо кілька базових правил, яких слід при цьому дотримуватися.

Оплата виконаних робіт коштами в іноземній валюті

Якщо першою подією є дата підписання акта виконаних робіт з переробки (а не отримання попередньої оплати) (за дебетом субрахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» та кредитом субрахунку 703), сума заборгованості та доходу відображається за валютним курсом на дату підписання акта.

Заборгованість на субрахунку 362 відноситься до монетарних статей, за якими слід нараховувати курсові різниці (на дату балансу та на дату погашення заборгованості).

Курсова різниця відображається залежно від коливання курсів валют — за субрахунком 714 «Дохід від операційної курсової різниці» (при виникненні доходу) або за субрахунком 945 «Витрати від операційної курсової різниці» (при виникненні витрат). При цьому сума доходу (кредит субрахунку 703) не перераховується.

Якщо першою подією буде отримання попередньої оплати (за дебетом субрахунків 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» та кредитом субрахунку 362), сума заборгованості (кредит субрахунку 362) відображається за валютним курсом на дату отримання попередньої оплати. Така сума заборгованості (кредит субрахунку 362) відноситься до немонетарних статей, тому курсові різниці за нею не нараховуються.

На дату підписання акта виконаних робіт дохід відображається за валютним курсом на дату отримання попередньої оплати (за дебетом субрахунку 362 та кредитом субрахунку 703).

У бухгалтерському обліку прийнято рахувати з точністю до копійок, проте автор не використовує копійок у прикладах з огляду на те, що числа без копійок сприймаються читачем органічніше.

Приклад 1. Оплата виконаних робіт коштами

За договором на переробку давальницької сировини нерезидента резидент Українивиконавець повинен переробити таку сировину і повернути нерезидентові продукти переробки.

Давальницьку сировину заставною вартістю 40 000 євро ввезено на митну територію України. Курс Нацбанку України на дату ввезення10,338946 грн. за 1 євро. Таким чином, заставна вартість давальницької сировини в грошовій валюті України становить 413 558 грн. (10,338946 грн. х 40 000).

Давальницьку сировину поміщено в митний режим переробки на митній території.

До виконавцярезидента України застосовано повне умовне звільнення від сплати митних платежів. При цьому ставка ввізного мита10%, ПДВ20%.

Виконавець-резидент надав митному органу фінансову гарантію, перерахувавши грошову заставу в розмірі умовно нарахованих митних платежів 124 067 грн. (413 558 грн. х (10% + 20%)).

Сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей200 грн.

Понесено виконавцем-резидентом витрати з переробки сировини (амортизація обладнання, вартість витрачених запасів, послуги інших організацій, заробітна плата з нарахуваннями працівників, загальновиробничі витрати)155 800 грн.

Вартість виконаних робіт згідно з договором на переробку20 000 євро. На дату підписання акта виконаних робіт валютний курс10,494010 грн. за 1 євро. Таким чином, вартість виконаних робіт у грошовій валюті України становить 209 880 грн. (10,494010 грн. х 20 000).

Продукти переробки повернуто замовникові-нерезидентові (реекспортовано за межі митної території України).

Сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей при реекспорті300 грн.

Повернуто грошову заставу виконавцеві-переробнику митним органом.

Надійшла виконавцеві плата за виконані роботи від нерезидента. На дату отримання плати валютний курс становить 10,386104 грн. за 1 євро.

Бухгалтерський облік за прикладом 1 наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Бухгалтерський облік операцій з переробки ввезеної в Україну давальницької сировини (грошова оплата виконаних робіт)


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Надано митному органу фінансову гарантію у вигляді перерахування грошової застави та збільшено залишок на позабалансовому рахунку 05

377

311

124 067

2

05

124 067

3

Сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей

377

311

200

4

Оприбутковано давальницьку сировину та збільшено залишок на позабалансовому субрахунку 022

022

40 000 євро

413 558 грн.

5

Понесено витрати на переробку

23

13, 20, 63, 65, 66, 91

155 800

6

Включено до складу витрат на переробку плату за здійснення митних формальностей

23

377

200

7

Виконано роботи з переробки (підписано акт виконаних робіт)

362

703

20 000 євро

209 880 грн.

8

Списано вартість давальницької сировини та зменшено залишок на позабалансовому субрахунку 022

022

40 000 євро

413 558 грн.

9

Списано на собівартість реалізації собівартість виконаних робіт

903

23

156 000

10

Сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей

при реекспорті

377

311

300

11

93

377

300

12

Віднесено на фінансовий результат суми в порядку закриття рахунків обліку доходів і витрат:

доходи від виконаних робіт

 

703

 

791

 

209 880

13

собівартість реалізації

791

903

156 000

14

витрати на збут

791

93

300

15

Повернуто митним органом виконавцеві грошову заставу після митного оформлення реекспорту продукції переробки та зменшено залишок на позабалансовому рахунку 05

311

377

124 067

16

05

- 124 067

17

Отримано плату за виконані роботи (10,386104 х 20 000)

314

(312)

362

20 000 євро

207 722 грн.

18

Відображено курсову різницю (209 880 — 207 722)

945

362

2158

 

Оплата виконаних робіт частиною давальницької сировини та/чи продукції переробки

З огляду на зміст п. 5 ПБО 21 вартість отриманої сировини чи продукції, заборгованості (за дебетом рахунків 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» та кредитом субрахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками») оцінюється із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дату визнання активів, зобов'язань). Тобто вартість сировини чи продукції, заборгованості визначають за курсом Нацбанку України на дату її отримання (за вантажною митною декларацією, далі — ВМД).

Суми заборгованості (кредит субрахунку 632) та активів (дебет рахунків 20, 28) відносяться до немонетарних статей. Тому курсові різниці за ними не нараховуються.

На дату підписання акта виконаних робіт дохід відображається за валютним курсом на дату отримання сировини чи продукції (за дебетом субрахунку 362 та кредитом субрахунку 703). Що стосується відповідних залишків за суб-рахунками 362 і 632, то вони взаємно зараховуються.

Приклад 2. Оплата виконаних робіт частиною продукції переробки

Початкові дані прикладу 1 з урахуванням того, що при ввезенні давальницької сировини, поміщеної в митний режим переробки, сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей на суму 200 грн., проте в оплату виконаних робіт договором тепер передбачено передачу виконавцеві частини продукції переробки на суму 20 000 євро (за звичайними цінамиза нормами податкового законодавства та справедливою вартістюза правилами бухгалтерського обліку).

Після переробки відповідну частину продукції на суму 20 000 євро поміщено в митний режим імпорту.

На дату митного оформлення валютний курс становить 10,494010 грн. за 1 євро. Таким чином, вартість імпортованої продукції в грошовій валюті України209 880 грн. (10,494010 грн. х 20 000).

При розмитненні підлягає сплаті митним органам 63 164 грн., у тому числі:

ввізне мито20 988 грн. (209 880 грн. х 10%);

ПДВ41 976 грн. (209 880 грн. х 20%);

плата за здійснення митних формальностей200 грн.

За письмовою заявою виконавця-резидента зазначені платежі сплачено за рахунок грошової застави.

Після завершення розмитнення сторонами (замовником і виконавцем) підписано акт виконаних робіт на суму 20 000 євро (209 880 грн.), оплату за яким здійснено продукцією переробки.

Продукти переробки (за винятком тих, які передано в рахунок оплати виконаних робіт) повернуто замовникові-нерезидентові (реекспортовано за межі митної території України).

Сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей при реекспорті300 грн.

Повернуто виконавцеві-переробнику митним органом грошову заставу60 903 грн. (124 06720 98841 976200) за вирахуванням утриманих платежів.

Бухгалтерський облік за прикладом 2 наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Бухгалтерський облік операцій з переробки ввезеної в Україну давальницької сировини (оплата виконаних робіт продукцією переробки)


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Надано митному органу фінансову гарантію у вигляді перерахування грошової застави та збільшено залишок на позабалансовому рахунку 05

377

311

124 067

2

05

124 067

3

Сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей

377

311

200

4

Оприбутковано давальницьку сировину та збільшено залишок на позабалансовому субрахунку 022

022

40 000 євро

413 558 грн.

5

Понесено витрати на переробку

23

13, 20, 63, 65, 66, 91

155 800

6

Включено до складу витрат на переробку плату за здійснення митних формальностей

23

377

200

7

Сплачено за рахунок грошової застави належні митні платежі за розмитнення (за письмовою заявою виконавця-резидента) та зменшено залишок на позабалансовому рахунку 05

05

- 63 164

8

Оприбутковано розмитнену продукцію, передано в оплату за виконані роботи

28

632

20 000 євро

209 880 грн.

9

Включено до первісної вартості продукції суму ввізного мита

28

377

20 988

10

Включено до первісної вартості продукції плату за здійснення митних формальностей

28

377

200

11

Відображено ПДВ, сплачений митним органам

641

377

41 976

12

Виконано роботи з переробки (підписано акт виконаних робіт)

362

703

20 000 євро

209 880 грн.

13

Зараховано залишки за рахунками

632

362

20 000 євро

209 880 грн.

14

Списано вартість давальницької сировини та зменшено залишок на позабалансовому субрахунку 022

022

40 000 євро

413 558 грн.

15

Списано на собівартість реалізації собівартість виконаних робіт

903

23

156 000

16

Сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей при реекспорті

377

311

300

17

93

377

300

18

Віднесено на фінансовий результат суми в порядку закриття рахунків обліку доходів і витрат:
доходи від виконаних робіт


703


791


209 880

19

собівартість реалізації

791

903

156 000

20

витрати на збут

791

93

300

21

Повернуто митним органом виконавцеві грошову заставу після митного оформлення реекспорту продукції переробки, за вирахуванням утриманих платежів, та зменшено залишок на позабалансовому рахунку 05

311

377

60 903

22

05

- 60 903

 

Резидент-замовник, нерезидент-виконавець

Резидент-замовник передає давальницьку сировину виконавцеві-нерезиденту, який переробляє отриману сировину і повертає резиденту готову продукцію.

Право власності на передану сировину не переходить до виконавця. Таким чином, вартість переданої виконавцеві сировини продовжує обліковуватися в бухгалтерському обліку замовника. Водночас передача сировини на переробку відображається записом за дебетом субрахунку 206 «Матеріали, передані в переробку» та кредитом субрахунку 201 «Сировина та матеріали», рахунків 26 «Готова продукція», 28 «Товари» тощо.

Отримана від виконавця продукція переробки відображається безпосередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, отриманих з переробки:

за дебетом субрахунку 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби», рахунку 28 тощо та кредитом субрахунку 206 — на вартість сировини;

за дебетом субрахунку 202, рахунку 28 тощо та кредитом субрахунку 632 — на вартість наданих виконавцем-нерезидентом виконаних робіт з переробки (за актом чи іншим аналогічним документом);

за дебетом субрахунку 202, рахунку 28 тощо та кредитом субрахунку 377 — на суму митних платежів.

Якщо отримана продукція переробки надалі продаватиметься, її обліковують на рахунку 28. Якщо вона використовуватиметься як напівфабрикат чи комплектуючий виріб для комплектування продукції, що випускається резидентом-замовником, які потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання, отриману продукцію переробки відображають за дебетом субрахунку 202.

Якщо отримана продукція переробки використовуватиметься з іншою метою, то застосовується інший відповідний субрахунок обліку запасів.

Митний режим

Давальницька сировина, що передається резидентом-замовником нерезиденту-виконавцеві, поміщується в митний режим переробки за межами митної території. Особливості цього режиму визначено главою 24 Митного кодексу.

Згідно з цим режимом до переданої на переробку сировини не застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови повернення сировини або продуктів її переробки на митну територію України у митному режимі імпорту.

Якщо умовами переробки передбачено проведення розрахунків частиною давальницької сировини, така частина при вивезенні за межі митної території України декларується у митному режимі експорту.

Товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території, та/або продукти їх переробки можуть бути реалізовані за межами митної території України за умови митного оформлення товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, у митний режим експорту (ст. 169 Митного кодексу). Це стосується також ситуації, коли як оплату за переробку виконавець-нерезидент отримує частину продукції переробки.

При ввезенні продуктів переробки застосовується часткове звільнення від оподаткування митними платежами, згідно з яким сплаті підлягає позитивна різниця між сумою митних платежів, нарахованою на продукти переробки, та сумою митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі імпорту відповідних товарів, вивезених за межі митної території України для переробки (частина третя ст. 168 Митного кодексу). Те саме стосується ПДВ. Операції із ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту оподатковуються ПДВ за ставкою 20%, крім операцій із ввезення з частковим звільненням від оподаткування товарів, які було поміщено у митний режим переробки за межами митної території України (крім зазначених у пп. 206.2.2 п. 206.2 ст. 206 Податкового кодексу) і в межах визначеного Митним кодексом строку повертаються на митну територію України. Сплаті підлягає позитивна різниця між сумами податку, розрахованими виходячи з бази оподаткування продуктів переробки та бази оподаткування товарів, вивезених за межі митної території України для переробки, визначених за правилами, встановленими п. 190.1 ст. 190 цього Кодексу (пп. 206.2.3 п. 206.2 ст. 206 Податкового кодексу).

Оплата виконаних робіт коштами в іноземній валюті

Якщо першою подією є дата підписання акта виконаних робіт з переробки (а не отримання попередньої оплати) (за дебетом рахунків 20, 28 та кредитом субрахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»), сума заборгованості та вартості виконаних робіт у вартості запасів відображається за валютним курсом на дату підписання акта.

Заборгованість на субрахунку 632 відноситься до монетарних статей, за якими слід нараховувати курсові різниці (на дату балансу та на дату погашення заборгованості).

Курсова різниця відображається залежно від коливання курсів валют — за субрахунком 714 «Дохід від операційної курсової різниці» (при виникненні доходу) або за субрахунком 945 «Витрати від операційної курсової різниці» (при виникненні витрат).

При цьому вартість запасів (дебет рахунків 20, 28) не перераховується.

Якщо першою подією буде здійснення попередньої оплати (за дебетом субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» та кредитом субрахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»), сума заборгованості (дебет субрахунку 371) відображається за валютним курсом на дату здійснення попередньої оплати. Така сума заборгованості (дебет субрахунку 371) відноситься до немонетарних статей, тому курсові різниці за нею не нараховуються.

На дату підписання акта виконаних робіт вартість таких робіт включається до собівартості запасів за валютним курсом на дату здійснення попередньої оплати (за дебетом рахунків 20, 28 та кредитом субрахунку 632). Що стосується відповідних залишків за субрахунками 371 і 632, то вони взаємно зараховуються.

Приклад 3. Оплата виконаних робіт коштами

За договором на переробку давальницької сировини резидент Українизамовник повинен передати нерезиденту Українивиконавцеві сировину. Останній переробляє сировину і повертає резидентові продукти переробки.

Давальницьку сировину первісною вартістю 335 420 грн. поміщено в митний режим переробки за межами митної території і вивезено за межі митної території України. За здійснення митних формальностей митним органам сплачено 200 грн.

Вартість виконаних робіт згідно з договором на переробку20 000 євро. На дату підписання акта виконаних робіт валютний курс10,494010 грн. за 1 євро. Таким чином, вартість виконаних робіт у грошовій валюті України становить 209 880 грн. (10,494010 грн. х 20 000).

Продукцію переробки ввезено на митну територію України.

Курс Нацбанку України на дату ввезення10,338946 грн. за 1 євро.

Митна вартість продукції переробки, що ввозиться в Україну, становить 75 000 євро, давальницької сировини, раніше вивезеної з України,40 000 євро, що у грошовій валюті України відповідно становить 775 421 грн. (10,338946 грн. х 75 000) та 413 558 грн. (10,338946 грн. х х 40 000).

Для сировини ставка ввізного ми-та2%, ПДВ20%. Для продукції переробкивідповідно 5 та 20%.

Таким чином, при ввезенні продукції переробки митним органам сплачено 103 173 грн., у тому числі:

ввізне мито30 500 грн. [(775 421 грн. х 5%)(413 558 грн. х 2%)];

ПДВ72 373 грн. [(775 421 грн. х 20%)(413 558 грн. х 20%)];

плата за здійснення митних формальностей300 грн.

Отриману замовником-резидентом продукцію переробки призначено для продажу.

Замовник-резидент перерахував виконавцеві-нерезиденту плату за виконані роботи в сумі 20 000 євро. На дату здійснення оплати валютний курс10,386104 грн. за 1 євро, що у грошовій валюті України становить 207 722 грн. (10,386104 грн. х 20 000).

Бухгалтерський облік за прикладом 3 наведено в табл. 3.

Таблиця 3. Бухгалтерський облік операцій з переробки вивезеної з митної території України давальницької сировини (грошова оплата виконаних робіт)


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Передано сировину нерезиденту (вивезено за межі митної території України)

206

201

335 420

2

Сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей

377

311

200

3

28

377

200

4

Підписано акт виконаних робіт з переробки

28

632

20 000 євро

209 880 грн.

5

Сплачено митним органам плату при розмитненні продукції

377

311

103 173

6

Оприбутковано продукцію переробки

28

206

335 420

7

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

377

72 373

8

Віднесено до первісної вартості продукції:

ввізне мито

 

28

 

377

 

30 500

9

плату за здійснення митних формальностей

28

377

300

10

Перераховано нерезиденту плату за виконані роботи (10,386104 х 20 000)

632

311

20 000 євро

207 722 грн.

11

Відображено курсову різницю (209 880 — 207 722)

632

714

2158

 

Оплата виконаних робіт частиною давальницької сировини та/чи продукції переробки

З огляду на зміст п. 5 ПБО 21 дохід від переданої в оплату виконаних робіт сировини чи продукції та відповідна дебіторська заборгованість, відображені за дебетом субрахунку 362 та кредитом рахунку 70, оцінюються із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дату визнання заборгованості, доходу). Тобто суми заборгованості, доходу визначаються за курсом Нацбанку України на дату передачі сировини та/чи продукції (за ВМД).

Суми заборгованості (дебет субрахунку 362) та доходів (кредит рахунку 70) відносяться до немонетарних статей. Тому курсові різниці за ними не нараховуються.

Пізніше, на дату підписання акта виконаних робіт, вартість таких робіт включається до собівартості продукції переробки за валютним курсом на дату передачі сировини та/чи продукції (за дебетом рахунків 20, 28 та кредитом субрахунку 632). Що стосується відповідних залишків на субрахунках 362 і 632, то вони взаємно зараховуються.

Приклад 4. Оплата виконаних робіт частиною переданої сировини

За договором на переробку давальницької сировини резидент Українизамовник повинен передати нерезиденту Українивиконавцеві сировину. Останній переробляє сировину і повертає резидентові продукти переробки.

Оплату робіт з переробки передбачено частиною давальницької сировини первісною вартістю 110 000 грн. Цю частину поміщено в митний режим експорту і вивезено за межі митної території України (передано виконавцеві-нерезиденту).

Договірна і митна вартість цієї сировини становить 14 000 євро. Валютний курс на дату митного оформлення сировини10,338946 грн. за 1 євро. Таким чином, вартість робіт з переробки у валюті України становить 144 745 грн. (10,338946 грн. х 14 000).

За здійснення митних формальностей митним органам сплачено 250 грн.

Іншу частину давальницької сировини первісною вартістю 225 420 грн. поміщено в митний режим переробки за межами митної території і вивезено за межі митної території України.

За здійснення митних формальностей митним органам сплачено 200 грн.

Продукцію перероблено. Сторони підписали акт виконаних робіт з переробки на суму 14 000 євро.

Продукцію переробки ввезено на митну територію України.

Курс Нацбанку України на дату ввезення10,338946 грн. за 1 євро.

Митна вартість продукції переробки, що ввозиться в Україну, становить 50 000 євро, давальницької сировини, раніше вивезеної з України,26 00 євро, що у грошовій валюті України становить відповідно 516 947 грн. (10,338946 грн. х 50 000) та 268 813 грн. (10,338946 грн. х 26 000).

Для сировини ставка ввізного мита2%, ПДВ20%.

Для продукції переробкивідповідно 5 та 20%.

Таким чином, при ввезенні продукції переробки митним органам сплачено 70 397 грн., у тому числі:

ввізне мито20 471 грн. [(516 947 грн. х 5%)(268 813 грн. х 2%)];

ПДВ49 626 грн. [(516 947 грн. х 20%)(268 813 грн. х 20%)];

плата за здійснення митних формальностей300 грн.

Отриману замовником-резидентом продукцію переробки призначено для продажу.

Бухгалтерський облік за прикладом 4 наведено в табл. 4.

Таблиця 4. Бухгалтерський облік операцій з переробки вивезеної з митної території України давальницької сировини
(оплата виконаних робіт частиною давальницької сировини)


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Передано в оплату робіт з переробки експортовану сировину

362

712

14 000 євро

144 745 грн.

2

Сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей

377

311

250

3

93

377

250

4

Списано на собівартість реалізації вартість переданої сировини

943

201

110 000

5

Віднесено на фінансовий результат суми в порядку закриття рахунків обліку доходів та витрат:

доходи

 

712

 

791

 

144 745

6

собівартість реалізації

791

943

110 000

7

витрати на збут

791

93

250

8

Передано сировину нерезиденту (вивезено за межі митної території України)

206

201

225 420

9

Сплачено митним органам плату за здійснення митних формальностей

377

311

200

10

28

377

200

11

Підписано акт виконаних робіт з переробки

28

632

14 000 євро

144 745 грн.

12

Зараховано залишки за рахунками

632

362

14 000 євро

144 745 грн.

13

Сплачено митним органам плату при розмитненні продукції

377

311

70 397

14

Оприбутковано продукцію переробки

28

206

225 420

15

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

377

49 626

16

Віднесено до первісної вартості продукції:

ввізне мито

 

28

 

377

 

20 471

17

плату за здійснення митних формальностей

28

377

300

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42