Бухоблік

Відображення в обліку підприємства операцій з отримання, відвантаження та повернення бракованого товару, малоцінних та швидкозношуваних предметів, малоцінних необоротних матеріальних активів, операцій з відступлення боргу

До редакції «Вісника» надходять запитання від передплатників журналу щодо відображення цих операцій в обліку підприємства. Розглянемо найтиповіші ситуації.


Ситуація 1. Торговельне підприємство під час отримання товару від продавця не перевірило його на наявність браку, відвантажило отриманий товар покупцеві, який виявив брак поставленого товару та повернув його, а торговельне підприємство змушене було повернути кошти. Як правильно оформити та відобразити в обліку торговельного підприємства таку ситуацію?

Порядок укладання договорів купівлі-продажу і підстави для повернення товару викладено у Цивільному кодексі. Якщо в договорі не визначено порядок приймання-передачі продукції, то необхідно керуватися положеннями Інструкції № 6 та Інструкції № 7. Так, згідно з п. 9 Інструкції № 7 необхідно було врахувати таке положення: акт про приховані недоліки продукції складається протягом п'яти днів після виявлення недоліків, однак не пізніше чотирьох місяців з дня надходження продукції на склад одержувача, який виявив приховані недоліки, якщо інші строки не встановлено обов'язковими для сторін правилами.

Крім того, необхідно було:

  • направити претензію продавцю разом з актом про виявлений брак;
  • повернути бракований товар продавцю;
  • отримати від продавця якісний товар;
  • відправити якісний товар покупцеві.

У даному випадку визнано брак, і торговельне підприємство несе витрати з його усунення.

В обліку операції з отримання товару від продавця, відвантаження його покупцеві, повернення бракованого товару від покупця, розрахунки з продавцем і покупцем відображаються у спосіб, наведений у табл. 1.

Таблиця 1. Відображення в обліку операцій з отримання, відвантаження та повернення товару

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

Отримано товар від продавця згідно з накладною (ТТН)

281

631

15 000,00

-

-

Відображено податковий кредит з ПДВ відповідно до отриманої податкової накладної від продавця

641/ПДВ

631

3000,00

-

-

Перераховано грошові кошти постачальнику за товар згідно з банківською випискою

631

311

18 000,00

-

-

Відвантажено товар покупцю згідно з видатковою накладною

361

702

24 000,00

20 000,00

-

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

702

641/ПДВ

4000,00

-

-

Відображено собівартість реалізованого товару

902

281

15 000,00

-

15 000,00

Віднесено на фінансові результати дохід від продажу товару

Віднесено на фінансовий результат собівартість

реалізованого товару

702

791

791

902

20 000,00

15 000,00

-

-

Отримано кошти від покупця за товар згідно з банківською випискою

311

361

24 000,00

-

-

Повернуто покупцем бракований товар згідно з товаросупровідними документами (накладна, ТТН)

704

361

24 000,00

(20 000,00)

-

Скориговано податкові зобов'язання з ПДВ (способом сторно) згідно з оформленим розрахунком коригування до податкової накладної

704

641/ПДВ

(4000,00)

-

-

Враховано вартість повернутого товару при формуванні фінансового результату

791

704

20 000,00

-

-

Оприбутковано повернутий товар за ціною придбання (способом сторно)

902

281

(15 000,00)

-

(15 000,00)

Повернуто покупцеві грошові кошти за бракований товар

361

311

24 000,00

-

-

 

Ситуація 2. Підприємство придбало 17.12.2012 р. виготовлену на замовлення печатку, але протягом наступних семи днів змінило свою назву. Тому 25.12.2012 р. стару печатку було знищено та придбано за замовленням нову. Які документи слід скласти і як ці операції відобразити в обліку підприємства?

Відповідно до частини четвертої ст. 62 Господарського кодексу підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Печатка, придбана 17.12.2012 р., фактично була в експлуатації протягом одного звітного місяця — до 25.12.2012 р. Отже, вона обліковується на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» як предмет зі строком експлуатації менше одного року. Облік цієї операції наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Відображення в обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (цифри умовні)

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

Придбано печатку згідно з накладною постачальника

22

631

300,00

-

-

Відображено податковий кредит з ПДВ згідно з податковою накладною постачальника

641/ПДВ

631

60,00

-

-

Оплачено постачальнику рахунок згідно з випискою банку

631

311

360,00

-

-

Введено печатку в експлуатацію*

92

22

300,00

-

300,00

*Інструкцією № 291 передбачено передачу малоцінних і швидкозношуваних предметів в експлуатацію з одночасним списанням на рахунки обліку витрат, а також ведення оперативного обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів у кількісному виразі. Тому слід завести картку обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-2), а при знищенні скласти акт на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-8). Наведені типові форми затверджено наказом № 145.

 

У разі придбання нової печатки 25.12.2012 р. слід мати на увазі, що строк її експлуатації становить понад один рік. Печатка зі строком експлуатації більше одного року — це необоротний актив, і її облік залежить від вартісної межі, встановленої в наказі про облікову політику для малоцінних необоротних матеріальних активів. Якщо вартість придбаної печатки перевищує зазначений рубіж вартісної межі, то її облік ведуть у складі основних засобів, якщо ж вартість печатки не перевищує цієї межі, її обліковують у складі малоцінних необоротних матеріальних активів на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Отже, у даному випадку печатку необхідно обліковувати на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Облік цієї операції наведено в табл. 3.

Таблиця 3. Відображення в обліку малоцінних необоротних матеріальних активів (цифри умовні)

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

Придбано печатку згідно з накладною постачальника

153

631

300,00

-

-

Відображено податковий кредит з ПДВ згідно

з податковою накладною постачальника

641/ПДВ

631

60,00

-

-

Оплачено постачальнику рахунок згідно з випискою банку

631

311

360,00

-

-

Введено печатку в експлуатацію згідно з актом введення

112

153

300,00

-

-

Нараховано амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів** відповідно до бухгалтерської довідки

92

132

150,00

-

150,00

**Відповідно до п. 26 ПБО 7 у бухобліку амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного та виробничого методів.

Крім того, згідно з п. 27 ПБО 7 амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватись у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решта 50% вартості, яка амортизується, — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом (саме такий метод застосовано в прикладі), або в першому місяці використання об'єкта 100% його вартості.

 

Ситуація 3. Фірма «А» сплатила фірмі «Б» за товар 70 тис. грн. Відповідно до укладеного договору відступлення боргу товар одержала фірма «В» на всю суму оплати, тобто на 70 тис. грн. При цьому фірма «А» на момент операції має кредиторську заборгованість перед фірмою «В» на суму 90 тис. грн. Як правильно фірмі «А» відобразити операцію в обліку та при цьому погасити кредиторську заборгованість у сумі 70 тис. грн. перед фірмою «В»? Як відображаються операції у фірмах «Б» і «В»?

У обліку підприємства «А» операції з відступлення боргу відображаються у спосіб, наведений у табл. 4.

Таблиця 4. Відображення в обліку підприємства «А» операцій з відступлення боргу (відповідно до Інструкції № 291)

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

Перераховано кошти за товар фірмі «Б»

631/Б

311

70 000,00

-

-

Передано заборгованість за договором відступлення боргу на фірму «В»

631/В

631/Б

70 000,00

-

-

 

В обліку підприємства «Б» операції з відступлення боргу відображаються у спосіб, наведений у табл. 5.

Таблиця 5. Відображення в обліку підприємства «Б» операцій з відступлення боргу

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

Отримано грошові кошти за товар від фірми «А»

311

361/А

70 000,00

-

-

Відвантажено товар фірмі «В»

361/В

702

702

641/ПДВ

70 000,00

11 666,67

58 333,33

-*

Здійснено взаємозалік заборгованостей відповідно до договору відступлення боргу

361/А

361/В

70 000,00

-

-

*Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, визнаються витратами звітного періоду,
в якому визнано доходи від реалізації таких товарів (п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу)

 

В обліку підприємства «В» операції з відступлення боргу відображаються у спосіб, наведений у табл. 6.

Таблиця 6. Відображення в обліку підприємства «В» операцій з відступлення боргу

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

Отримано товар від фірми «Б»

281

641/ПДВ

631/Б

631/Б

58 333,33

11 666,67

-

-

Здійснено взаємозалік заборгованостей відповідно до договору відступлення боргу

631/Б

361/А

70 000,00

-

-