Бухоблік

Відображення в обліку підприємства операцій з безоплатної передачі об’єкта незавершеного будівництва

До редакції «Вісника» надходять запитання від передплатників журналу щодо відображення цих операцій в обліку підприємства. Розглянемо найтиповіші ситуації.


Ситуація 1. Яким чином оформити передачу об’єкта незавершеного будівництва від підприємства — платника податку на прибуток на загальних підставах підприємству, що перебуває в комунальній власності, яке не є платником податку на прибуток (є рішення органу місцевого самоврядування про безоплатну передачу)? Як таку операцію відобразити в обліку?

Визначимо, якими документами оформляється передача об’єкта незавершеного будівництва комунальному підприємству на безоплатній основі.

Об’єкти незавершеного будівництва підпадають під визначення поняття «капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи», викладене в п. 4 ПБО 7, а саме: витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.

У Балансі вартість таких об’єктів відображають за статтею «Незавершені капітальні інвестиції» (форма і склад статей фінансової звітності визначаються ПБО 1 і наводяться у додатках 1 і 2 до цього ПБО), тому передачу таких об’єктів необхідно оформити аналогічно передачі об’єктів основних засобів та інших матеріальних необоротних активів.

Крім рішення органу місцевого самоврядування про безоплатну передачу об’єкта повинні бути оформлені такі документи:

  • наказ (розпорядження) про безоплатну передачу, підписаний керівником підприємства;
  • накладна на відпуск;
  • довіреність від одержувача (типова форма № М-2, затверджена наказом № 99);
  • акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1, затверджена наказом № 352). При безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках (для підприємства, що здає та приймає основні засоби).

Податковим кодексом передбачено пільгу з оподаткування ПДВ, а саме: відповідно до пп. 197.1.16 п. 197.1 ст. 197 звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі в державну чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Розглянемо порядок відображення в податковому обліку доходів і витрат, що виникають при безоплатній передачі об’єкта незавершеного будівництва.

Доходи, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, що підтверджують отримання таких доходів, і складаються з таких груп:

  • дохід від операційної діяльності;
  • інші доходи.

До складу доходу від операційної діяльності включаються доходи, отримані від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, та доходи банківських установ.

Відповідно до пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу товари — матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. Таким чином, об’єкт незавершеного будівництва є матеріальним активом і, відповідно, у цілях застосування цього Кодексу є товаром.

Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо), визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше, ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань (пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу).

Крім того, в Узагальнюючій податковій консультації № 581 зазначено, що згідно з пп. 153.2.1 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов’язаним особам, визначається відповідно до договірних цін, але не менших від звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу, у разі якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20% від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги). Водночас пп. 153.2.3 п. 153.2 ст. 153 цього Кодексу визначено, що положення підпункту поширюються також на операції з особами, які не є платниками цього податку або сплачують податок за іншими ставками, ніж платник податку на прибуток.

Враховуючи викладене, в Узагальнюючій податковій консультації № 581 дійшли висновку, що якщо платник податку на прибуток безоплатно надає товари (роботи, послуги) незалежно від статусу отримувача, то дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) визначається за звичайною ціною.

Отже, вартість об’єкта незавершеного будівництва, за якою здійснено безоплатну передачу, включається до складу доходів за звичайною ціною. При цьому підприємство має право відобразити у податковому обліку у складі витрат собівартість незавершеного будівництва (за ціною фактичних витрат) у розмірі собівартості реалізованого товару (пп. 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу, Узагальнююча податкова консультація № 581).

У бухгалтерському обліку дохід не визнається. При безоплатній передачі немає ні збільшення активу, ні зменшення зобов’язання, як це передбачено п. 5 ПБО 15. Відповідно до Інструкції № 291 операція з безоплатної передачі об’єкта незавершеного будівництва відображається такою кореспонденцією рахунків: за дебетом субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності» та кредитом субрахунку 151 «Капітальне будівництво» на суму балансової вартості об’єкта незавершеного будівництва.

Ситуація 2. Підприємство перерахувало з поточного рахунку кошти як пожертвування до благодійного фонду інвалідів. Як відобразити таку операцію в обліку? Які документи потрібні для її оформлення?

Відповідно до п. 29 ПБО 16 до складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). Зазначимо, що операція з перерахування коштів до благодійного фонду не пов’язана безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Згідно з Інструкцією № 291 облік витрат, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, ведеться на рахунку 97 «Інші витрати». Враховуючи зазначене, у бухгалтерському обліку операцію з перерахування коштів до благодійного фонду доцільно відобразити записом за дебетом субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності» у кореспонденції з субрахунком 311 «Поточні рахунки в національній валюті». Зазначимо, що і у податковому обліку суми коштів, добровільно перераховані до неприбуткових організацій (у тому числі до благодійних фондів) у межах, установлених пп. «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу, включаються до складу інших витрат, що визначено п. 138.1 цієї статті (тобто такі витрати у податковому обліку не вважаються операційними витратами).

Документами, необхідними для оформлення такої операції, крім банківської виписки, є:

  • клопотання благодійного фонду з проханням про надання благодійної допомоги із зазначенням реквізитів рахунку;
  • наказ (розпорядження) про перерахування коштів, підписаний керівником підприємства.

У податковому обліку порядок віднесення внесків на благодійність до складу витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, регулюється нормами Податкового кодексу, а саме:

суми коштів, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до неприбуткових організацій, визначених у ст. 157 цього Кодексу, в розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138);

витрати, понесені платником податку, у вигляді благодійних чи інших внесків до неприбуткових організацій включаються до складу витрат за датою фактичного перерахування таких внесків (пп. 138.5.3 п. 138.5 ст. 138);

благодійні фонди і благодійні організації, створені для провадження благодійної діяльності та внесені податковими органами в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, належать до неприбуткових установ та організацій (пп. «б» п. 157.1 ст. 157).

Якщо підприємство витрати з надання благодійної допомоги віднесло до складу витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, то для підтвердження таких витрат необхідна копія рішення територіального органу Міндоходів України про присвоєння ознаки неприбутковості установі (організації), для якої перераховано кошти (форму наведено в додатку 2 до Положення № 37).

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42