Бухоблік

Ремонт, технічне обслуговування, поліпшення орендованих основних засобів

Документальне оформлення

Господарські взаємовідносини, що виникають між орендарем та орендодавцем при виконанні зобов’язань за договором оренди, є досить багатогранними.

Серед істотних умов орендних відносин — необхідність здійснення видатків на відновлення орендованого майна, а також обов’язок орендаря забезпечити збереження об’єкта оренди.

Ці умови закріплено на законодавчому рівні, а саме Господарським кодексом:

 • істотними умовами договору оренди є, зокрема, відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу (частина перша ст. 284 цього Кодексу);
 • орендар зобов’язаний берегти орендоване майно відповідно до умов договору, запобігаючи його псуванню або пошкодженню, та своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату (частина третя ст. 285 зазначеного Кодексу).

Загальні аспекти щодо поточного та капітального ремонту закріплено у Цивільному кодексі, зокрема:

 • поточний ремонт об’єкта оренди провадиться наймачем (орендарем) за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом (частина перша ст. 776 цього Кодексу);
 • капітальний ремонт об’єкта, переданого у найм, провадиться наймодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт провадиться у строк, встановлений договором. Якщо строк не встановлено договором або ремонт викликаний невідкладною потребою, капітальний ремонт має бути проведено у розумний строк (тобто у строк, який задовольняє обидві сторони договору найму (оренди) (частина друга ст. 776 цього Кодексу);
 • якщо наймодавець не зробив капітальний ремонт і це перешкоджає використанню об’єкта оренди відповідно до призначення та умов договору, наймач має право відремонтувати орендований об’єкт, зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту; вимагати розірвання договору та відшкодування збитків (частина третя ст. 776 зазначеного Кодексу).

Щодо витрат на поліпшення об’єктів фінансового лізингу ст. 15 Закону № 723 передбачено таке:

 • витрати, пов’язані з поліпшенням предмета лізингу, лізингоотримувач може здійснювати тільки з дозволу лізингодавця;
 • якщо такі поліпшення зроблено без дозволу, лізингоодержувач має право вилучити здійснені ним поліпшення за умови, що такі вилучення можуть бути здійснені без шкоди для предмета лізингу;
 • якщо поліпшення об’єкта зроблено за згодою лізингодавця, лізингоодержувач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості у рахунок лізингових платежів.

З вищенаведеного випливає, що порядок здійснення видатків на капітальний та поточний ремонт орендованих об’єктів основних засобів, а також витрат на їх поліпшення необхідно зафіксувати при укладанні договору оренди.

Зазвичай поточний ремонт орендованих основних засобів здійснюється за рахунок орендаря, а капітальний ремонт та поліпшення — за рахунок орендодавця. Хоча в договорі оренди може бути зафіксовано інший порядок.

Щодо витрат на технічне обслуговування орендованих основних засобів слід зазначити, що порядок їх здійснення прямо не врегульовано ні Господарським, ні Цивільним кодексом.

Але, як зазначалось вище, Господарський кодекс закріплює  обов’язком орендаря берегти орендоване майно, не допускати його псування. Саме для виконання цих умов орендарю і необхідно періодично здійснювати технічне обслуговування об’єктів основних засобів, взятих в оренду.

Щодо витрат на технічне обслуговування об’єктів фінансового лізингу частиною другою ст. 14 Закону № 723 передбачено таке:

лізингоодержувач протягом строку лізингу несе витрати на утримання предмета лізингу, пов’язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом, якщо інше не встановлено договором або законом.

Підкреслимо, що чітких визначень понять технічного обслуговування, ремонту як власних, так і орендованих об’єктів основних засобів у законах не наведено. Проте такі визначення наводяться як у підзаконному нормативно-правовому акті, а саме у Положенні № 102, так і у відомчих документах. Наприклад, у листі № 7/7-401 визначено:

капітальний ремонт будівлі — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращання планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта;

поточний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей і попередження передчасного зносу конструкцій та інженерного обладнання.

У п. 1.3 Положення № 102 наведено визначення ремонту автотранспортних засобів:

 • ремонт — комплекс операцій щодо відновлення справності або роботоздатності виробів та відновлення ресурсів виробів чи їх складових частин;
 • поточний ремонт — ремонт, який виконується для забезпечення або відновлення робото-здатності виробу і полягає в заміні та (або) відновленні окремих частин;
 • капітальний ремонт — ремонт, який виконується для відновлення справності та повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких частин, у тому числі базових;
 • технічне обслуговування — комплекс операцій чи операція щодо підтримки роботоздатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання та транспортування.

У п. 31 Методичних рекомендацій № 561 наведено приклади поліпшення основних засобів, а саме:

 • модифікація, модернізація об’єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;
 • заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг);
 • впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дасть можливість зменшити первісно оцінені виробничі витрати;
 • добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов’язаних зі здійсненням ремонту, технічного обслуговування і поліпшенням об’єктів основних засобів

Окремих правил для відображення в обліку витрат на ремонт і технічне обслуговування орендованих об’єктів основних засобів ПБО 14 не передбачено, тому слід керуватися положеннями ПБО 7 та Методичних рекомендацій № 561, що стосуються операцій як з власними, так і з орендованими основними засобами, а саме:

витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду (п. 15 ПБО 7, п. 32 Методичних рекомендацій № 561);

витрати на капітальний ремонт об’єктів основних засобів визнаються витратами звітного періоду. Такі витрати можуть визнаватись капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобів. Витрати на ремонт можуть визнаватись капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу вже відображає зобов’язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для приведення активу до стану, в якому він придатний для використання. Наприклад, у разі придбання будівлі, яка потребує ремонту, витрати на ремонт приймаються на збільшення первісної вартості цієї будівлі до суми, яка може бути відшкодована від використання будівлі в майбутньому (п. 30 Методичних рекомендацій № 561).

Щодо затрат на поліпшення об’єктів основних засобів необхідно зазначити таке: затрати орендаря на поліпшення об’єкта оренди, що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції. Якщо такі затрати здійснено щодо об’єкта операційної оренди, то вони відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (п. 8 ПБО 14), а якщо відносно об’єкта фінансової оренди — то як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта фінансової оренди (п. 6 ПБО 14).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку орендаря типових операцій, пов’язаних зі здійсненням витрат на ремонт, технічне обслуговування та поліпшення орендованих об’єктів основних засобів

Визначимо, як обліковуються у бухгалтерському обліку орендовані об’єкти основних засобів:

 • для обліку об’єктів основних засобів, що отримані в операційну оренду (лізинг), відповідно до Інструкції № 291 використовується позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи». При отриманні такого об’єкта в оренду від орендодавця відбувається збільшення залишку зазначеного рахунку, при поверненні об’єкта орендодавцю — зменшення. Прийняті в оперативну оренду основні засоби зараховуються на позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що зазначається в договорі операційної оренди;
 • для обліку об’єктів основних засобів, що отримані у фінансову оренду, використовується балансовий рахунок 10 «Основ-ні засоби». Орендар відображає в бухгалтерському обліку отриманий у фінансову оренду об’єкт основних засобів одночасно як актив і зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів (п. 5 ПБО 14).

Витрати, пов’язані з орендованими об’єктами основних засобів, відображаються в обліку в такому порядку:

 • витрати на технічне обслуговування і ремонт включаються до складу витрат звітного періоду, про що зазначалося вище. Тому облік таких витрат здійснюється на відповідних рахунках  залежно від функціонального призначення об’єктів основних засобів: 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»;
 • у випадках коли орендар здійснює витрати на поліпшення орендованих об’єктів основних засобів, а також на капітальний ремонт, що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від використання об’єкта основних засобів, такі витрати слід кваліфікувати як капітальні інвестиції, про що йшлося вище. При здійсненні таких витрат  відносно об’єктів операційної оренди вони акумулюються відповідно до Інструкції № 291 на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» з подальшим формуванням окремої групи основних засобів на субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи».

Зупинимося на деяких особливостях відображення в обліку орендаря витрат на поліпшення об’єктів операційної оренди. Договором оренди передбачено такі варіанти:

 • варіант 1 — орендодавець відшкодовує орендарю понесені витрати на проведення поліпшення об’єктів при закінченні дії договору;
 • варіант 2 — такі витрати не відшкодовуються, орендар здійснює їх за свій рахунок.

Якщо положення договору відповідають варіанту 1, то:

 • орендар створює відповідний об’єкт інших необоротних матеріальних активів. Далі необхідно визначитися, чи буде у відповідного об’єкта вартість, яка амортизується, що безпосередньо впливатиме на нарахування орендарем амортизації на цей об’єкт.

Згідно з п. 4 ПБО 7 ліквідаційна вартістьсума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією). Отже, при визначенні ліквідаційної вартості створеного орендарем об’єкта інших необоротних матеріальних активів слід враховувати суми, які орендодавець сплатить орендарю після закінчення дії орендного договору як компенсацію за понесені витрати на проведення поліпшення об’єктів оренди.

У п. 4 ПБО 7 також установлено, що вартість, яка амортизується,це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Тому якщо орендодавець компенсує орендареві повністю всі витрати, понесені орендарем на поліпшення орендованого об’єкта, то первісна вартість об’єкта, відображеного в орендаря на субрахунку 117, дорівнюватиме ліквідаційній вартості цього об’єкта, а значить вартість, яка амортизується, дорівнюватиме нулю (тобто орендар у цьому випадку не нараховуватиме амортизацію на зазначений об’єкт).

Проте у більшості випадків суми компенсації, сплачені орендодавцем, будуть меншими, ніж понесені орендарем витрати на поліпшення, адже протягом дії договору оренди об’єкт, відображений у орендаря на субрахунку 117, зазнає в процесі експлуатації фізичного, а з плином часу і морального зносу. Тому оскільки до орендодавця такий об’єкт після закінчення договору оренди надійде вже в зношеному стані, то й сплачувати за нього повну вартість орендодавцеві економічно недоцільно (відповідно орендодавець компенсує лише частину витрат, понесених орендарем на поліпшення орендованого об’єкта).

За таких обставин різниця, яка виникає між первісною і ліквідаційною вартістю об’єкта, матиме додатне значення, відповідно цей показник і буде для орендаря вартістю, яка амортизується. До того часу, поки необоротні активи, відображені орендарем на субрахунку 117, не відповідають умовам, встановленим п. 1 розділу ІІ ПБО 27 (зокрема, економічні вигоди орендар поки що отримує від використання відповідних об’єктів за призначенням, а не від їх продажу, який має здійснитись у майбутньому), на такі активи амортизація орендарем нараховується на загальних підставах.

Якщо ж після закінчення дії договору оренди щодо таких необоротних активів починають виконуватися умови, встановлені п. 1 розділу ІІ ПБО 27 (зокрема, економічні вигоди тепер можна отримати від продажу відповідних об’єктів, а не від їх використання за призначенням; вони готові до продажу в їх теперішньому стані; продаж об’єктів, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу), то такі активи мають бути визнані орендарем утримуваними для продажу (відповідно орендар має списати їх із субрахунку 117 та відображати надалі на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»).

Якщо необоротні активи визнано орендарем утримуваними для продажу, то відповідно до п. 6 розділу ІІ ПБО 27 на такі активи амортизація вже не нараховується.

Якщо положення договору відповідають варіанту 2, то:

 • орендар також створює відповідний об’єкт інших необоротних активів і самостійно амортизує його. При цьому амортизація нараховується відповідно до п. 27 ПБО 7 за такими методами: прямолінійним або виробничим.

Основні кореспондуючі рахунки при відображенні в обліку операцій з ремонту, технічного обслуговування і поліпшення орендованих об’єктів основних засобів

При здійсненні витрат орендаря на ремонт і технічне обслуговування орендованих основних засобів


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Відображено витрати щодо робіт (послуг) сторонніх підрядних організацій

23, 91, 92, 93, 94

685, 631

2

Списано матеріали, запчастини, комплектуючі, МШП при здійсненні робіт з ремонту та технічного обслуговування господарським способом

23, 91, 92, 93, 94

20, 22

3

Нараховано заробітну плату працівникам, які здійснювали ремонт і технічне обслуговування, та відображено нарахування відповідних сум ЄСВ

23, 91, 92, 93, 94

661, 651

При здійсненні орендарем поліпшень орендованих об’єктів основних засобів з наступним відшкодуванням повної суми понесених витрат орендодавцем (первісна вартість об’єкта, відображеного в орендаря на субрахунку 117, дорівнюватиме ліквідаційній вартості цього об’єкта, внаслідок чого орендар не нараховує амортизацію на зазначений об’єкт)


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Відображено витрати щодо робіт (послуг) сторонніх підрядних організацій

153

685, 631

2

Нараховано заробітну плату працівникам, які здійснювали роботи, що належать до поліпшення основних засобів, та відображено нарахування відповідних сум ЄСВ

153

661, 651

3

Списано матеріали, запчастини, комплектуючі, МШП при здійсненні робіт з поліпшення об’єктів основних засобів господарським способом

153

20, 22

4

Відображено вартість завершених капітальних інвестицій в об’єкти операційної оренди

117

153

5

Відображено переведення об’єкта до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

117

6

Відображено реалізацію об’єкта

377

712

7

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

8

Списано балансову вартість реалізованого об’єкта

943

286

9

Віднесено на фінансовий результат суми в порядку закриття рахунків обліку доходів та витрат

712

791

791

943

При здійсненні орендарем поліпшень орендованих об’єктів основних засобів з наступним відшкодуванням частини понесених витрат орендодавцем (витрати відшкодовуються орендодавцем у сумі, що дорівнює залишковій вартості об’єкта інших необоротних матеріальних активів станом на кінець строку оренди, збільшеній на суму податкового зобов’язання орендаря з ПДВ)


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Відображено витрати щодо робіт (послуг) сторонніх підрядних організацій

153

685, 631

2

Нараховано заробітну плату працівникам, які здійснювали роботи, що належать до поліпшення основних засобів, та відображено нарахування відповідних сум ЄСВ

153

661, 651

3

Списано матеріали, запчастини, комплектуючі, МШП при здійсненні робіт з поліпшення об’єктів основних засобів господарським способом

153

20, 22

4

Відображено вартість завершених капітальних інвестицій в об’єкти операційної оренди

117

153

5

Нараховано щомісячну амортизацію на об’єкт, відображений на субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи», протягом строку його корисного використання (експлуатації)

23, 91, 92, 93, 94

132

6

Відображено переведення об’єкта до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

117

7

Списано суму нарахованого зносу об’єкта, переведеного до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

132

117

8

Відображено реалізацію об’єкта

377

712

9

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

10

Списано балансову вартість реалізованого об’єкта

943

286

11

 

Віднесено на фінансовий результат суми в порядку закриття рахунків обліку доходів та витрат

712

791

791

943

При здійсненні витрат на поліпшення орендованих об’єктів основних засобів за рахунок орендаря (без відшкодування орендодавцем)


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Відображено витрати щодо робіт (послуг) сторонніх підрядних організацій

153

685, 631

2

Нараховано заробітну плату працівникам, які здійснювали роботи, що належать до поліпшень основних засобів, та відображено нарахування відповідних сум ЄСВ

153

661, 651

3

Списано матеріали, запчастини, комплектуючі, МШП при здійсненні робіт з поліпшення об’єктів основних засобів господарським способом

153

20, 22

4

Відображено вартість завершених капітальних інвестицій в об’єкти операційної оренди

117

153

5

Нараховано щомісячно амортизацію на об’єкт, відображений на субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи», протягом строку його корисного використання (експлуатації)

23, 91, 92, 93, 94

132

6

Відображено списання накопиченого зносу при поверненні орендованого об’єкта орендодавцеві

132

117

7

Відображено списання залишкової вартості об’єкта інших необоротних матеріальних активів

976

117

8

Віднесено на фінансовий результат іншої звичайної діяльності суми в порядку закриття рахунків обліку витрат

793

976

 

При здійсненні витрат на поліпшення об’єктів фінансового лізингу


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Відображено суму витрат на реконструкцію, дообладнання, модернізацію та інші поліпшення об’єкта (об’єктів) фінансового лізингу щодо робіт, здійснених підрядним способом

15

685, 631

2

Відображено вартість запчастин, матеріалів, комплектуючих, МШП при здійсненні робіт з поліпшення об’єкта господарським способом

15

20, 22

3

Нараховано заробітну плату працівникам, що здійснювали роботи, які належать до поліпшень основних засобів, та відображено нарахування відповідних сум ЄСВ

15

661, 651

4

Віднесено на збільшення конкретного об’єкта (об’єктів) лізингу витрати на поліпшення

10

15

Розглянемо на прикладах порядок відображення в обліку витрат орендаря на технічне обслуговування, ремонт, поліпшення орендованих об’єктів основних засобів.

Приклад 1

Підприємство отримало за договором оренди легковий автомобіль, який планується використовувати для обслуговування працівників офісу, тобто в адміністративних цілях. Вартість автомобіля відповідно до договору оренди та акта приймання-передачі становить 64 000 грн. У звітному періоді підприємством-орендарем понесено такі витрати:

 • проведено на СТО технічне обслуговування автомобіля, вартість якого становить 850 грн., крім того, ПДВ 20% — 170 грн., усього — 1020 грн.;
 • проведено самостійну заміну запасних частин на суму 600 грн.;
 • нараховано заробітну плату механіку транспортної дільниці, який виконав роботу із заміни запасних частин на суму 100 грн.;
 • нараховано ЄСВ на заробітну плату в сумі 37,30 грн.

У табл. 1 наведено бухгалтерський облік до прикладу 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Відображено отримання орендованого автомобіля шляхом збільшення сальдо на позабалансовому рахунку згідно з договором оренди та актом приймання-передачі

64 000,00

01

2

Відображено вартість робіт з технічного обслуговування автомобіля на підставі наряду-замовлення СТО

850,00

92

685

3

Відображено податковий кредит з ПДВ відповідно до отриманої податкової накладної від СТО

170,00

641/ПДВ

685

4

Проведено розрахунок з СТО, згідно з банківською випискою

1020,00

685

311

5

Проведено заміну запчастин згідно з актом на установку

600,00

92

207

6

Нараховано заробітну плату механіку транспортної дільниці за заміну запчастин згідно з нарядом

100,00

92

661

7

Нараховано ЄСВ на заробітну плату

37,30

92

651

8

Віднесено на фінансовий результат понесені витрати

1587,30

791

92

 

Приклад 2

Підприємство отримало за договором оренди верстат фрезерний вартістю 280 000 грн. для випуску основної продукції підприємства. Відповідно до договору оренди підприємством-орендарем за погодженням з орендодавцем здійснено модернізацію верстата з метою збільшення випуску продукції. Було понесено такі витрати: виконано роботи підрядною організацією з проектування модернізації, а також роботи із заміни електричної схеми і доналагодження оброб-люючих частин верстата на суму 60 000 грн., крім того, ПДВ 20% — 12 000 грн., усього на суму 72 000 грн.; нараховано заробітну плату за роботу з монтажу верстата на суму 300 грн., відрахування ЄСВ — 111,90 грн.; використано під час монтажу верстата запчастини на суму 150 грн. При поверненні об’єкта оренди ці витрати пред’явлено орендодавцю і оплачено ним. Згідно з умовами договору орендодавець компенсує орендареві повністю всі витрати, понесені орендарем на поліпшення орендованого об’єкта. Відповідно первісна вартість об’єкта, відображеного у орендаря на субрахунку 117, дорівнюватиме ліквідаційній вартості цього об’єкта, а значить вартість, яка амортизується, дорівнюватиме нулю (тобто орендар у цьому випадку не нараховуватиме амортизацію на об’єкт, відображений на субрахунку 117).

У табл. 2 наведено бухгалтерський облік до прикладу 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Відображено отримання орендованого верстата шляхом збільшення сальдо на позабалансовому рахунку згідно з договором оренди та актом приймання-передачі

280 000,00

01

2

Відображено роботи підрядної організації згідно з актом приймання-передачі виконаних робіт

60 000,00

153

685

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

12 000,00

641/ПДВ

685

4

Нараховано заробітну плату за роботу з монтажу верстата відповідно до наряду

300,00

153

661

5

Нараховано ЄСВ

111,90

153

651

6

Списано запчастини, використані під час монтажу верстату

150,00

153

207

7

Відображено вартість капітальних інвестицій в об’єкти операційної оренди згідно з актом введення в експлуатацію (форма ОЗ-1, затверджена наказом № 352)

60 561,90

117

153

8

Переведено об’єкт інших необоротних матеріальних активів до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

60 561,90

286

117

9

Відображено повернення орендованого верстата шляхом зменшення сальдо на позабалансовому рахунку відповідно до акта повернення

- 280 000,00

01

10

Відображено дохід від реалізації об’єкта (визначено з урахуванням понесених орендарем витрат на поліпшення об’єкта оренди згідно з актом приймання-передачі робіт (послуг) (60 561,90 х 1,2)

72 674,28

377

712

11

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

12 112,38

712

641/ПДВ

12

Отримано оплату за реалізований об’єкт у сумі, що компенсує витрати на поліпшення орендованого верстата, відповідно до банківської виписки

72 674,28

311

377

13

Списано балансову вартість реалізованого об’єкта

60 561,90

943

286

14

Віднесено на фінансовий результат суми в порядку закриття рахунків обліку доходів і витрат

60 561,90

712

791

791

943

Приклад 3

Початкові умови з прикладу 2, за винятком такого: орендодавець не відшкодовує орендарю вартість здійснених поліпшень; суму щомісячної амортизації витрат на поліпшення об’єкта оренди визначено прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання (він же — строк оренди), і становить 1009,37 грн. (60 561,90 грн. : 60 місяців).

У табл. 3 наведено бухгалтерський облік до прикладу 3.

Таблиця 3


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Відображено отримання орендованого верстата шляхом збільшення сальдо на позабалансовому рахунку згідно з договором оренди та актом приймання-передачі

280 000,00

01

2

Відображено роботи підрядної організації відповідно до акта приймання-передачі виконаних робіт

60 000,00

153

685

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

12 000,00

641/ПДВ

685

4

Нараховано заробітну плату за роботу з монтажу верстата згідно з  нарядом

300,00

153

661

5

Нараховано ЄСВ на заробітну плату за роботу з монтажу верстата

111,90

153

651

6

Списано запчастини, використані під час монтажу верстата

150,00

153

207

7

Відображено вартість капітальних інвестицій в об’єкти операційної оренди відповідно до акта введення в експлуатацію (форма ОЗ-1, затверджена наказом № 352)

60 561,90

117

153

8

Нараховано амортизацію (щомісяця починаючи з наступного місяця після завершення капітальних інвестицій)

1009,37

23

132

9

Відображено повернення орендованого верстата шляхом зменшення сальдо на позабалансовому рахунку згідно з актом повернення

- 280 000,00

01

10

Списано амортизований об’єкт інших необоротних матеріальних активів (у сумі вартості поліпшень) відповідно до акта на списання (форма ОЗ-3, затверджена наказом № 352))

60 561,90

132

117

Приклад 4

Підприємство отримало згідно з договором фінансового лізингу верстатну лінію строком на 8 років вартістю 800 000 грн., крім того, ПДВ 20% — 160 000 грн., усього на суму — 960 000 грн. За погодженням з лізингодавцем підприємством було здійснено витрати на  установку, монтаж і налагодження верстатної лінії, роботи виконано підрядчиком. Вартість робіт становила 40 000 грн., крім того, ПДВ 20% — 8000 грн., усього на суму 48 000 грн.

У табл. 4 наведено бухгалтерський облік до прикладу 4.

Таблиця 4


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Відображено зарахування об’єкта фінансового лізингу до складу основних засобів лізингоодержувача згідно з актом приймання-передачі

800 000,00

104

531

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

160 000,00

641/ПДВ

531

3

Відображено роботи підрядної організації відповідно до  акта приймання-передачі виконаних робіт

40 000,00

152

685

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

8000,00

641/ПДВ

685

5

Проведено розрахунки з підрядчиком згідно з банківською випискою

48 000,00

685

311

6

Збільшено вартість об’єкта оренди на суму зроблених покращень згідно з актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма ОЗ-2, затверджена наказом № 352)

40 000,00*

104

152

*Підлягає амортизації як складова частина вартості об’єкта основних засобів.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42