Бухоблік

Операції зі статутним капіталом господарських товариств: правові засади, порядок формування, бухгалтерський облік

Організаційно-правові засади формування статутного капіталу

Відповідно до ст. 79 Господарського кодексу господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у складі одного учасника.

Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб’єкти господарювання, інші учасники господарських відносин, зазначені у ст. 2 цього Кодексу, а також громадяни, які не є суб’єктами господарювання. Господарські товариства є юридичними особами.

Суб’єкти господарювання — юридичні особи, які стали засновниками або учасниками господарського товариства, зберігають статус юридичної особи.

Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом.

Сума вкладів засновників та учасників господарського товариства становить статутний капітал товариства (частина перша ст. 87 Господарського кодексу).

Відповідно до ст. 86 зазначеного Кодексу вкладами учасників і засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, у тому числі в іноземній валюті. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом.

Чинним законодавством встановлено мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства (даліАТ), який становить 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства (частина перша ст. 14 Закону про акціонерні товариства). На сьогодні — це 1 433 750 грн. (1147 грн. х 1250).

Будь-яких вимог щодо встановлення мінімального або максимального розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) чинним законодавством не передбачено.

Статутний капітал ТОВ підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства (ст. 52 Закону про госптовариства). Аналогічно відсутні будь-які умови щодо розміру статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю (статті 52 та 65 цього Закону).

Відповідно до частини четвертої ст. 57 Господарського кодексу статут суб’єкта господарювання крім інших відомостей має містити відомості про розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів. У статуті в обов’язковому порядку повинні відображатися, зокрема:

 • розмір статутного капіталу АТ (п. 3 частини другої ст. 13 Закону про акціонерні товариства);
 • розмір і порядок утворення статутного капіталу ТОВ і товариства з додатковою відповідальністю (ст. 4 Закону про госптовариства).

Порядок формування статутного капіталу акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю

Порядок формування статутного капіталу АТ встановлено ст. 11 Закону про акціонерні товариства, а саме:

 • оплата вартості акцій, які розміщуються під час заснування АТ, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку. Оплата вартості акцій, які розміщуються під час заснування АТ, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості. Також оплата вартості акцій не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов’язань з виконання для товариства робіт або надання послуг;
 • ціна майна, що вноситься засновниками АТ у рахунок оплати акцій товариства, має відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
 • кожний засновник АТ повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій АТ вважається не заснованим. До оплати 50% статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов’язані з його заснуванням;
 • до реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов’язаннями;
 • документ, що засвідчує право власності засновника АТ на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу АТ встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якою розроблено і затверджено Порядок № 822.

Відповідно до цього Порядку джерелами збільшення статутного капіталу АТ є: додаткові внески; додатковий капітал або його частина (крім банків і небанківських фінансових установ); прибуток або його частина.

Шляхами збільшення статутного капіталу АТ є: підвищення номінальної вартості акцій; розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Порядок формування статутного капіталу ТОВ встановлено ст. 52 Закону про госптовариства:

 • учасники ТОВ повинні сплатити статутний капітал до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства;
 • якщо учасники до закінчення першого року не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень: про виключення зі складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію товариства;
 • зміни до статуту, пов’язані зі зміною розміру статутного капіталу та/або зі зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку;
 • рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням усім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття;
 • учаснику товариства, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства;
 • зменшення статутного капіталу ТОВ допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань товариства та відшкодування їм збитків;
 • збільшення статутного капіталу ТОВ допускається після внесення всіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

Відображення у бухгалтерському обліку операцій зі статутним капіталом

Інструкцією № 291 для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу підприємства передбачено рахунок 40 «Статутний капітал».

За кредитом цього рахунку відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку має відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

З огляду на те що статутний капітал на практиці формується протягом певного періоду часу, виникає необхідність у контролі за виконанням засновниками (учасниками) господарського товариства зобов’язань за внесками до статутного капіталу.

Для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу відповідно до Інструкції № 291 призначено рахунок 46 «Неоплачений капітал». За дебетом цього рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Відповідно до Інструкції № 291 передбачено рахунок 45 «Вилучений капітал», на якому ведеться облік вилученого капіталу в разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо. За дебетом цього рахунку відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Відображення основних операцій з формування і збільшення статутного капіталу суб’єктів господарювання відповідно до Інструкції № 291

Таблиця 1. Формування статутного капіталу у товаристві з обмеженою відповідальністю

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Відображено статутний капітал відповідно до установчих документів ТОВ

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

Відображено внески засновників коштами на поточний рахунок у банку або в касу

30 «Каса»,
31 «Рахунки в банках»

46 «Неоплачений капітал»

Відображено внески засновників необоротними активами (основними засобами, нематеріальними активами, іншими необоротними активами)

10 «Основні засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи»,
12 «Нематеріальні активи»

46 «Неоплачений капітал»

Відображено внески засновників запасами (виробничі запаси, МШП, товари)

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

46 «Неоплачений капітал»

При відображенні операцій зі збільшення статутного капіталу шляхом додаткових внесків коштами, запасами, необоротними активами кореспонденції рахунків будуть такими самими, як і при формуванні статутного капіталу.

Таблиця 2. Порядок відображення збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок реінвестиції дивідендів без зміни часток учасників

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Відображено нарахування дивідендів на користь учасників ТОВ і відповідну заборгованість з їх виплати

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Зареєстровано і відображено в обліку збільшення статутного капіталу

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

Здійснено взаємозалік нарахованих дивідендів та додаткових внесків до статутного капіталу

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

46 «Неоплачений капітал»

Відображено у кінці року закриття сальдо за субрахунком 443 у кореспонденції із субрахунком 441

441 «Прибуток нерозподілений»

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

У разі якщо в результаті збільшення статутного капіталу частка учасника — фізичної особи збільшується, то сума нарахованих такій фізичній особі дивідендів є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% (п. 167.2 ст. 167, пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу). Отже, додається така кореспонденція рахунків: дебет субрахунку 671 — кредит субрахунку 641/ПДФО.

 

Таблиця 3. Порядок відображення у бухгалтерському обліку акціонерного товариства операцій з емісії акцій

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Відображено статутний капітал відповідно до установчих документів АТ

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

Відображено внески акціонерів до статутного капіталу коштами в касу або на поточний рахунок

30 «Каса»,
31 «Рахунки в банках

46 «Неоплачений капітал»

Відображено внески акціонерів у вигляді запасів

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

46 «Неоплачений капітал»

Відображено внески акціонерів необоротними активами

10 «Основні засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи»,
12 «Нематеріальні активи»

46 «Неоплачений капітал»

Крім того, при відображенні операцій з емісії акцій слід врахувати, що відповідно до п. 25 ПБО 13 витрати на їх придбання як інструментів власного капіталу відображаються зменшенням додаткового вкладеного капіталу, а за його відсутності — зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку). Причому до таких витрат включаються лише витрати на оплату послуг сторонніх організацій з операцій, у результаті яких відбувається зміна розміру власного капіталу підприємства.

Порядок відображення основних операцій зі зменшення статутного капіталу суб’єктів господарювання відповідно до Інструкції № 291

Таблиця 4. Зменшення розміру статутного капіталу ТОВ у разі, коли це пов’язано з частковим поверненням внесків усім його учасникам

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Відображено вартість послуг сторонніх організацій, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу, за рахунок додаткового капіталу

422 «Інший вкладений капітал»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено вартість послуг сторонніх організацій, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу, за рахунок нерозподіленого прибутку (збільшення непокритого збитку)

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено зменшення статутного капіталу

40 «Статутний капітал»

672 «Розрахунки за іншими виплатами»

Відображено повернення внесків учасникам ТОВ через касу або на картрахунок

672 «Розрахунки за іншими виплатами»

30 «Каса»,
1 «Рахунки в банках»

Відображено перерахування коштів з банківського рахунку за отримані послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

31 «Рахунки в банках»

При зменшенні статутного капіталу, здійснюваному для збільшення додаткового капіталу, а також для покриття збитків діяльності (тобто в цих випадках відбувається перегрупування засобів у структурі власного капіталу) кореспонденції рахунків з відображення витрат на зменшенню статутного капіталу залишаються такими самими, як зазначено вище. Проте безпосереднє зменшення статутного капіталу в даному випадку відображається такою кореспонденцією рахунків: дебет рахунку 40 — кредит субрахунку 425 «Інший додатковий капітал».

Таблиця 5. Зменшення розміру статутного капіталу у зв’язку з виходом із товариства з обмеженою відповідальністю учасника (учасників)

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Відображено витрати на оплату послуг сторонніх організацій, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу, за рахунок додаткового капіталу

422 «Інший вкладений капітал»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено витрати, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу, за рахунок нерозподіленого прибутку (збільшення непокритого збитку)

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

631«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено зменшення статутного капіталу

40 «Статутний капітал»

452 «Вилучені вклади та паї»

Відображено заборгованість ТОВ перед учасником на суму внеску до статутного капіталу

452 «Вилучені вклади та паї»

672 «Розрахунки за іншими виплатами»

Відображено погашення заборгованості за внеском перед учасником виплатою з каси або перерахуванням на картрахунок

672 «Розрахунки за іншими виплатами»

30 «Каса»,
31 «Рахунки в банках»

Відображено перерахування коштів з банківського рахунку за отримані послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

31 «Рахунки в банках»

Таблиця 6. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом викупу та анулювання частини акцій

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Відображено витрати на оплату послуг сторонніх організацій, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу, за рахунок зменшення додаткового капіталу

421 «Емісійний дохід»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено витрати на оплату послуг сторонніх організацій, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу, за рахунок нерозподіленого прибутку (збільшення непокритого збитку)

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено операції з викупу акцій

451 «Вилучені акції»

30 «Каса»,
31 «Рахунки в банках»

Відображено зменшення статутного капіталу

40 «Статутний капітал»

451 «Вилучені акції»

Відображено перерахування коштів з банківського рахунку за отримані послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

31 «Рахунки в банках»

Таблиця 7. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства з метою покриття збитків

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Відображено витрати на оплату послуг сторонніх організацій, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу, за рахунок зменшення додаткового капіталу

421 «Емісійний дохід»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено витрати на оплату послуг сторонніх організацій, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу, за рахунок нерозподіленого прибутку (збільшення непокритого збитку)

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено зменшення статутного капіталу

40 «Статутний капітал»

442 «Непокриті збитки»

Відображено перерахування коштів з банківського рахунку за отримані послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

31 «Рахунки в банках»

Таблиця 8. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі повернення частини внесків усім акціонерам

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Відображено витрати на оплату послуг сторонніх організацій, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу, за рахунок зменшення додаткового капіталу

421 «Емісійний дохід»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено витрати на оплату послуг сторонніх організацій, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу, за рахунок нерозподіленого прибутку (збільшення непокритого збитку)

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено зменшення статутного капіталу

40 «Статутний капітал»

672 «Розрахунки за іншими виплатами»

Відображено повернення частини внесків учасникам акціонерного товариства

672 «Розрахунки за іншими виплатами»

30 «Каса»,
31 «Рахунки в банках»

Відображено перерахування коштів з банківського рахунку за отримані послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

31 «Рахунки в банках»

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42