Рентна плата

Особливості обчислення та сплати збору: визначення платників, об’єкти оподаткування, звільнення від сплати

Радіочастотний ресурс — частина радіочастотного спектра (безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц), придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України і міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях.

В Україні використання радіочастотного ресурсу визначається Законом № 1770 та низкою законодавчих і нормативно-правових актів, державне управління здійснюють Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку.

Користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на спеціальних і загальних.

Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України поділяються на такі групи:

суб’єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;

суб’єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних засобів;

технологічні користувачі і радіоаматори — юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

Органом державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі — НКРЗІ), утворена відповідно до Закону № 1280.

НКРЗІ здійснює свої повноваження у смугах радіочастот загального користування.

До її повноважень щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України належить, зокрема, ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України відповідно до Закону № 1770.

Користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі:

ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію — суб’єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг;

ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію — суб’єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями;

дозволів на експлуатацію — спеціальними користувачами, технологічними користувачами та радіоаматорами.

У разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах відповідно до вимог закону.

Користування радіочастотним ресурсом України загальними користувачами у смугах радіочастот спеціального користування не допускається.

Експлуатація (використання) на території України та ввезення з-за кордону безшнурових телефонів, мобільних терміналів, радіомікрофонів, радіокерованих іграшок та інших радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, типи яких визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у відповідному переліку, проводиться на бездозвільній і безоплатній основі.

Користування радіочастотами здійснюється на платній основі у вигляді сплати щомісячних зборів.

Основні норми щодо адміністрування збору за користування радіочастотним ресурсом України визначено розділом ХV Податкового кодексу.

Відповідно до ст. 9 цього Кодексу збір за користування радіочастотним ресурсом України належить до загальнодержавних податків.

Платники збору

Платниками збору на підставі ст. 318 Податкового кодексу є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

  • ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
  • ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу і випромінювального пристрою;
  • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
  • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
  • Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються НКРЗІ суб’єктам господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг.

Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом, може в порядку, передбаченому Законом № 1770, претендувати на отримання ліцензій на додаткові смуги радіочастот.

Строк дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗІ, але не може бути меншим ніж п’ять років. У разі якщо на день видачі ліцензії Планом використання радіочастотного ресурсу України встановлено строк припинення розвитку та використання відповідної радіотехнології менше ніж п’ять років, строк дії ліцензії не може бути більшим за строк, зазначений у такому Плані.

Користування радіочастотним ресурсом України телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги для потреб телебачення і радіомовлення здійснюється на підставі ліцензії на мовлення та не потребує ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України НКРЗІ повинна видати не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України затверджено постановою № 200.

Зазначені розміри застосовуються для визначення плати за видачу ліцензій із строком дії п’ять років.

Постановою також установлено, що плата справляється:

  • за переоформлення, видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у розмірі 170 грн.;
  • за продовження строку дії ліцензії та за отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот виходячи з розміру плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;
  • за отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та ліцензії на додаткову смугу радіочастот строком дії понад п’ять років, за продовження строку дії ліцензії на користування таким ресурсом понад п’ять років — з урахуванням розміру плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом із строком дії п’ять років, збільшеного на 10% за кожний наступний рік.

Користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі відповідно до Закону № 1770.

Термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відповідної ліцензії на мовлення.

Для загальних користувачів, яким не потрібна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за п’ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено суб’єктом господарювання.

Дозвіл на експлуатацію видається на кожний окремий радіо-електронний засіб або випромінювальний пристрій.

Від сплати збору за користування радіочастотним ресурсом України звільнено радіоаматорів та спеціальних користувачів, перелік яких визначено ст. 5 Закону № 1770.

Зокрема, до зазначеного переліку включено: підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, єдиної державної податкової політики (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов’язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних обов’язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Державного бюджету України.

Радіоаматори — особи, які мають відповідні дозволи на заняття радіозв’язком та виконують цю роботу виключно в особистих інтересах і без отримання матеріальної вигоди.

Радіоаматорам надається право використовувати смуги радіочастот та види радіозв’язку, зазначені у дозволі на експлуатацію аматорської радіостанції (станція аматорської або аматорської супутникової служби, до складу аматорської радіостанції може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів і приймачів разом із антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв’язок).

Об’єкт оподаткування збором

Об’єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм (ст. 319 Податкового кодексу).

Ширина смуги радіочастот визначається у МГц.

Смуга радіочастот — це частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот.

Розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначення смуг радіочастот спеціального та загального користування здійснюються у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України.

Ставки збору

Ставки збору визначено ст. 320 Податкового кодексу.

Пунктом 31 розділу І Закону № 5503 змінено ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України, а саме: на 2013 р. їх збільшено на 7,9%.

Ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України диференційовано залежно від виду радіозв’язку та діапазону радіочастот і визначено за 1 МГц смуги радіочастот на місяць у гривнях.

Перелік користувачів радіочастотного ресурсу — платників збору та/або зміни до нього подаються до Міндоходів України НКРЗІ із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно.

Порядок обчислення збору

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

Розрахунок збору подається платниками до територіальних органів Міндоходів України у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (п. 321.5 ст. 321 Податкового кодексу), тобто протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу).

Порядок сплати збору

Збір сплачується платниками у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду за місцем податкової реєстрації (п. 322.1 ст. 322 Податкового кодексу), а саме протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу).

Платники, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіо-електронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

У деяких випадках термін дії ліцензії розпочинається не з першого числа при тому, що ставку збору Податковим кодексом визначено на місяць.

У такому випадку суб’єкту господарювання, що здійснював у звітному місяці користування радіочастотним ресурсом на підставі ліцензії, термін дії якої розпочався (закінчився) у зазначеному місяці, розрахунок сум збору за користування радіочастотним ресурсом слід здійснити з врахуванням терміну дії відповідної ліцензії пропорційно кількості календарних днів дії ліцензії у звітному місяці.

З цією метою у колонці 5 розділу 1 Податкового розрахунку збору пропонуємо проставляти ставки збору, обчислені за формулою:

Со = С1: Дм х Дл,

де Со — обчислена ставка на місяць;

С1 — ставка, визначена ст. 320 Податкового кодексу;

Дм — кількість календарних днів у звітному місяці;

Дл — кількість календарних днів дії ліцензії у звітному місяці.

Обчислення ставки та пояснення можна навести у доповненні до Податкового розрахунку збору, яке може додаватися відповідно до п. 46.4 ст. 46 цього Кодексу.

Кошти, що надходять від користувачів радіочастотного ресурсу України, зараховуються до Державного бюджету України (код 19070000 «Збір за користування радіочастотним ресурсом України» Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом № 11).

Платники збору повинні подати до територіальних органів Міндоходів України копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

Відповідальність

У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками протягом шести місяців територіальні органи Міндоходів України надають інформацію про таких платників до НКРЗІ для вжиття до них заходів згідно із законодавством. Інформацію про платників, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, які протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, територіальні органи Міндоходів України надають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством. Відповідно до ст. 58 Закону № 1770 у разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.