Інші податки

Обмін досвідом з питання стягнення податкових боргів

Делегація Генеральної дирекції державних фінансів Франції відвідала Міністерство доходів і зборів України з метою обміну досвідом з питання стягнення податкових боргів.


Візит відбувся в рамках реалізації Угоди про співробітництво між Державною податковою адміністрацією України (на сьогодні правонаступником реорганізованого органу є Міністерство доходів і зборів України) та Генеральною дирекцією державних фінансів Франції.

Згідно із затвердженою Міністром доходів і зборів України програмою проведення заходу представники французької сторони ознайомили українську сторону з філософією побудови системи стягнення податкових боргів як складової частини загальної системи оподаткування Франції, побудованої на принципах свідомого ставлення громадян до виконання податкового обов’язку та обов’язковості повернення платежів до державної казни.

Французькі колеги зупинилися на питаннях, пов’язаних із стягненням податкових боргів, у тому числі нарахованих за результатами проведення контрольно-перевірочних заходів, запобіжно-попереджувальними процедурами виникнення податкового боргу, заходами гарантійного забезпечення та безпеки у разі несплати платежів у добровільному порядку, а також примусового стягнення податкових боргів, які допомагають комплексно боротися з несплатою податків і забезпечують фінансову стабільність держави, що є запорукою добробуту її громадян.

Розглянемо детальніше питання, яким представники французької сторони приділили особливу увагу.

Заходи щодо уникнення виникнення податкового боргу

Полягають у наданні пільг щодо сплати податків малим підприємствам (незалежно від того, до якої галузі народного господарства вони належать), які здійснюють діяльність, але мають незначний річний оборот. Такий захід дає можливість надавати державну підтримку, наприклад, сільськогосподарським підприємствам, не створюючи для них надлишкового податкового навантаження та тим самим попереджуючи виникнення у них боргів, які в майбутньому неможливо буде сплатити.

Способи нівелювання наслідків неякісного декларування

Передбачають використання негайного вербального контакту з платником податків (зокрема, засобами телефонного зв’язку, електронного зв’язку (e-mail), під час особистої зустрічі), що дає можливість уникнути передбачуваних негативних наслідків у вигляді відповідальності за виявлені в декларації платника податків помилки.

Механізми спрощення адміністрування платежів

Дають можливість за допомогою використання інструменту розстрочення/відстрочення переносити строки сплати платежів на пізніший час, не допускаючи при цьому появи у платника податків податкових боргів і забезпечуючи повноту надходження до бюджету коштів від сплати податків. У переважній більшості розстрочення/відстрочення надається платникам податків працівником служби державних фінансів строком до трьох місяців та за умови наявності гарантійного забезпечення погашення розстрочених/відстрочених сум. Розстрочення/відстрочення строком до двух років передбачає прийняття комісією рішення про перенесення строків сплати платежів. За допомогою такого заходу платники податків отримують майбутні терміни сплати (без нарахування відсотків за користування таким відстроченням), а наданий час дає їм змогу винайти кошти для сплати податків та легально уникнути заходів стягнення. Однак такі податкові поступки надаються в обмін на майбутню стовідсоткову сплату, оскільки ризик підкріплено гарантією.

Санкції (у вигляді штрафів і пені)

Розглядаються у Франції як педагогічний инструмент. Їх надвисокий розмір та невідворотність сплати дають змогу виховувати сумлінне ставлення до добровільної сплати податків.

Порядок взаємодії між підрозділами, що проводять перевірку, та підрозділами, що забезпечують стягнення

Від злагодженості їхніх дій залежать повнота і своєчасність надходження належних до сплати до бюджету платежів, зокрема визначених у результаті здійснення контрольно-перевірочних заходів.

Така взаємодія дає можливість здійснювати обмін інформацією між службами контролю та стягнення органів державних фінансів, спільно використовувати електронні системи повідомлень про фактичний стан справ (зокрема, надіслання повідомлення про перевірку та про результати її проведення, про необхідність погашення платежів до бюджету, про виникнення податкового боргу), проводити аналіз джерел, необхідних для погашення донарахованого податкового боргу, тощо.

Запобіжні заходи

Застосовуються за дозволом суду на проведення стосовно платника податків окремих заходів стягнення податкових боргів.

Використання компенсаційних механізмів

Одним із них є юридична процедура, що дає змогу проводити стягнення коштів з так званих третіх осіб із наступним їх спрямуванням у рахунок погашення податкового боргу платника податків. У переважній більшості здійснення цієї процедури потребує отримання дозволу суду на її проведення, але такий дозвіл видається судом негайно. Така процедура може застосовуватися, зокрема, до: банків, клієнтом яких є платник податків та в яких розміщено кошти такого платника податків; орендарів, з якими такий платник податків має договірні відносини, що передбачають отримання від них платежів у вигляді орендної плати; страхових компаній, з якими платник податків уклав договір страхування, за яким передбачається сплата страхових платежів; клієнтів, що мають господарські відносини з таким боржником, які передбачають проведення розрахунків; керівників підприємств, які працюють за договором найму або контрактом та отримують за це винагороду, тощо. Це дуже поширена у Франції процедура, яка застосовується багато разів на рік і має високу результативність, оскільки близько половини із застосованих процедур завершується погашенням боргів такого платника податків.

Консервативні дії (способи надання гарантій і збереження безпеки)

Негайно застосовуються до платника податків у разі: несплати платежів до бюджету; ймовірного донарахування платежів та оскарження донарахованих податків у судовому чи адміністративному порядку; наявності відстрочених/розстрочених платежів до бюджету. До таких заходів належать: іпотека нерухомого майна або застава рухомого майна; вилучення транспортних засобів боржника на штрафмайданчик; порука керівника підприємства за податкові борги такого підприємства; запис у комерційному реєстрі про наявність у такого платника податкового боргу.

Способи боротьби з безнадійними податковими боргами

Передбачають припинення проведення працівниками служби державних фінансів будь-яких процедур стягнення податкових боргів та зняття з них особистої матеріальної відповідальності за непогашення податкових боргів платника податків, що тривалий час не можуть бути стягнутими з різних причин, перелік яких чітко не регламентовано. Основним критерієм є неможливість тривалий час стягнути податкові борги, а що стало причиною — має другорядне значення (наприклад, отримання платником податків незначних доходів; арешт банківських рахунків; наявність інших заборон; борги банкрутів, підприємств, що перебувають у процедурі ліквідації, платників, що перебувають у розшуку; борг, за яким триває оскарження, тощо). Так зване списання безнадійного податкового боргу може бути проведено на будь-якій стадії процедури стягнення боргу. Така процедура регламентується внутрішнім конфіденційним документом. Для проведення такого списання відповідальний інспектор органу служби державних фінансів готує на ім’я керівника звіт, у якому містяться перелік вжитих заходів стягнення податкового боргу та обґрунтування неможливості й недоцільності проведення подальшої роботи зі стягнення. Звіт колективно аналізується, приймається колегіальне рішення про можливість списання, і звіт підписується керівником такого органу. При незначних сумах боргу детального звіту достатньо для списання, а за значними сумами обов’язковим є надання досьє з доказами щодо неможливості подальшого стягнення. На цій підставі інформація про податковий борг вилучається з електронного досьє підприємства, що дає змогу органу служби державних фінансів не продовжувати застосування заходів стягнення податкових боргів. Однак важливим моментом є те, що проведення такого умовного списання не звільняє платника податків від обов’язку погашення боргів перед бюджетом. Непогашені податкові борги залишаються на папері для можливості подальшого надходження коштів в рахунок погашення такого боргу. Платнику податків взагалі невідомо про факт такого списання, оскільки інформацією про списані суми володіє лише служба державних фінансів. У разі якщо шансів на стягнення податкового боргу майже немає, то подальше витрачання державою часу та коштів на проведення процедури стягнення вважається неефективним, а єдиним виходом є проведення процедури списання, що дасть можливість уряду та парламенту реально оцінити перспективні можливості бюджету.

Загальні заходи примусового стягнення податкових боргів (умовно визначаються як «масові дії»)

Починаються з ідентифікації заборгованості, застосування заходів забезпечення, закріплення відповідального працівника служби за певними боржниками, надання відстрочення/розстрочення таких платежів до бюджету, а також накладення арешту на кошти боржника у банках і стягнення таких коштів до бюджету.

Так звані важкі процедури примусового стягнення податкового боргу

Здійснюються після застосування всіх так званих масових дій і пов’язані з конфіскацією майна. Такі процедури полягають у визначенні майнових джерел, встановленні природи такого майна, визначенні його вартості, вилученні майна у платника податків з наступним продажем, направленні виручених у результаті реалізації коштів на погашення його податкових боргів. Такі процедури застосовуються спочатку до рухомого майна, і лише у разі його недостатності — до нерухомого. Продаж рухомого майна боржника здійснюється органом служби державних фінансів або судовим виконавцем. Також може бути проведено навіть продаж діяльності боржника, у тому числі разом з клієнтурою (так званого комерційного фонду). Конфіскація нерухомого майна проводиться лише на підставі судового рішення та за обов’язкової участі у судовому процесі адвоката. Схематично цей процес виглядає так: інспектор надає на адресу виконавця від органу служби державних фінансів державне обвинувачення. У свою чергу виконавець органу служби державних фінансів веде діалог з боржником, у результаті чого обидві сторони погоджуються на відстрочення/розстрочення податкового боргу. Якщо боржник не пішов на контакт, то працівником органу служби державних фінансів готується рапорт із зазначенням усіх застосованих заходів, який після затвердження є підставою для вилучення та продажу такого майна. Також з цією метою може бути проведено обшук. Наступним кроком є процедура стягнення за згодою боржника, для чого видається наказ про продаж нерухомого майна, яке повинно бути самостійно продано платником податків шляхом судового аукціону з продажу цього майна. В іншому випадку наслідком буде примусове стягнення. Останній захід використовується дуже рідко, а кількість таких випадків по всій території Франції за рік занадто мала.

Способи переслідування підприємства

Передбачають допити керівництва та працівників підприємства, застосування санкцій і виклик до суду у випадку фінансового шахрайства, відповідальність власним майном керівника, якщо він придбав його за рахунок підприємства.

Використання «Паулінова позова» та «непрямих» позовів

З їх допомогою суд може визнати незаконними договори (угоди), що були укладені з третіми особами від імені підприємства за наявності у такого підприємства непогашених податкових боргів. Також у разі якщо боржник відмовляється від набуття у спадок якогось майна, орган служби державних фінансів має право самостійно прийняти у спадок таке майно. Зазначені випадки виявляються шляхом періодичного аналізу, що проводиться кожні чотири роки.

Механізми боротьби з «симулятивним» декларуванням

Під ним розуміють шахрайські дії, з метою з’ясування яких проводяться слідчі заходи, а їх наслідком може бути тюремне ув’язнення. Прикладами «симулятивного» декларування можуть бути продаж у рахунок погашення податкових боргів недорогого майна (умовно кажучи, хибари) за наявності вартісного майна (так званих хором), придбання на користь дитини або іншої рідні майна з використанням для цього власних рахунків.

Автоматизація процесів

Спрямована на підвищення ефективності роботи працівників органів служби державних фінансів, інформаційну підтримку та супроводження всіх процесів і заходів, у тому числі пов’язаних з контрольно-перевірочною роботою та стягненням податкових боргів. Такі інформаційні системи вміщують, зокрема, детальний опис процесу роботи і внутрішнього контролю; інформаційні файли підприємств, зареєстрованих у комерційному реєстрі за єдиною формою; бухгалтерську інформацію; інформацію про банківські рахунки, об’єкти, майно та права власності; відстеження всіх зобов’язань і боргів підприємства тощо. З цією метою у Франції створено інформаційну систему «Копернік» та її підсистеми (ALPAGE, MEDOC, ADELIE, ADONICE, RAR, FICOBA, BNDP тощо).

Статистика та індикатори

Допоміжні механізми у роботі органів служби державних фінансів та інформаційні електронні повідомлення.

Показники ефективності діяльності органів служби державних фінансів Франції щодо стягнення податкового боргу

Використовуються два основні показники:

  • процентне співвідношення стягнутих сум податкових боргів та загальної суми активних заборгованостей (цей показник встановлюється щороку у відсотковому значенні);
  • продуктивність стягнення донарахованих сум після здійснення виїзних перевірок (показник поточного року порівнюється з аналогічними показниками за два попередні роки, встановлюється щороку у відсотковому значенні).

Важливим моментом є те, що під час зустрічі сторони обмінялися практичним досвідом щодо застосування податковими органами обох країн процедур, спрямованих на повернення платежів до бюджету, обговорили законодавче підґрунтя існуючих у Франції та в Україні заходів зі стягнення податкових боргів.

Як висновок відзначимо спільність рис процедур стягнення податкових боргів у Франції та в Україні. Водночас слід констатувати, що у органів служби державних фінансів Франції значно більше повноважень стосовно вжиття заходів, спрямованих на стягнення податкових боргів. Так, зокрема, здійснення цих заходів спрощується за рахунок: відсутності необхідності (у переважній більшості) в отриманні судових дозволів; існування механізму зупинення проведення таких процедур та умовного списання податкових боргів у будь-який час за умови неможливості й недоцільності подальшого проведення таких заходів; поширення такої процедури на третіх осіб платника податків — боржника; доступності загальної інформації про платника податків, наявної в усіх існуючих загальнодержавних реєстрах, для всіх органів служби державних фінансів; відсутності банківської таємниці стосовно боржників; вилучення заставного та арештованого майна для його продажу; наявності повноважень щодо відміни за рішенням суду будь-яких угод, укладених боржником за наявності податкових боргів, або щодо самостійного вчинення органом служби державних фінансів (від імені держави) за платника податків та на його користь (у рахунок погашення його податкових боргів) будь-яких угод, якщо такий платник відмовляється від їх здійснення; наявності у штаті органів служби державних фінансів так званих редакторів, до повноважень яких належить юридичне супроводження процедур стягнення податкових боргів, у тому числі судових; наявності значної кількості автоматизованих систем і процесів та єдиного файла підприємства за встановленою формою, що дає можливість бачити по всій території Франції всю наявну інформацію про боржника (наприклад, про його зобов’язання та борги, банківські рахунки (а за запитом — і про рух коштів на рахунках у банках), майно, здійснювані ним операції, місце проживання тощо).

Також під час зустрічі французькі колеги ознайомили учасників заходу із структурною побудовою органів служби державних фінансів Франції, внутрішнім розмежуванням повноважень між підрозділами таких органів, а також з організацією процесів взаємодії між ними.

До недавнього часу не існувало відмінностей у побудові структурних підрозділів, які займаються стягненням податкового боргу, в Україні та у Франції, однак реформування податкових органів в органи доходів і зборів, у результаті якого, зокрема, було ліквідовано спеціалізовані підрозділи, створило в органах доходів і зборів іншу модель, ніж в органах служби державних фінансів.

Знання та досвід, отримані представниками Міністерства доходів і зборів України під час зазначеного заходу, передбачається використовувати шляхом надання відповідних пропозицій щодо внесення змін до окремих положень Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань погашення (стягнення) податкового боргу.

Запровадження в Україні покращеної за рахунок наданих рекомендацій процедури і застосування надалі на практиці зазначених заходів дасть можливість досягти кінцевої мети стягнення податкових боргів — своєчасного та у повному обсязі надходження коштів від сплати податків до державної казни, підвищити ефективність здійснення процедури стягнення податкових боргів, скоротити витрати часу на проведення такої процедури і забезпечити економію бюджетних коштів.

Слід зазначити, що у Франції майже 98% платежів до бюджету сплачується платниками податків добровільно, що пояснюється високим рівнем громадської свідомості, усвідомленням неминучості відповідальності, значними розмірами санкцій як виховним моментом, рівноправним партнерством і конструктивною взаємодією між платниками податків та органами служби державних фінансів, а також взаємною небайдужістю платників податків до державних інтересів, кінцевою метою яких є сталий економічний розвиток, та держави до сумлінних платників податків, яким створюються всі належні умови для ведення бізнесу.