Митна справа

Проведення експертизи під час митного та податкового контролю

Основним завданням чинного законодавства в Україні є захист законних інтересів держави, підприємців і споживачів у господарській сфері. Найбільша питома вага серед правопорушень у сфері економіки припадає на порушення податкового та митного законодавства.


Необхідною умовою функціонування ефективних податкової та митної систем є податковий і митний контроль, що забезпечує зв’язок платників податків з органами державного управління, які наділені особливими податковими та митними правами й повноваженнями. Контрольна робота має важливе значення для забезпечення як економічних інтересів держави, так і законності та правопорядку в митній і податковій сферах. Одним з основних дієвих засобів контролю у будь-якій сфері є експертиза.

Експертиза (від лат. еxpertus — досвідчений, знавець) у найбільш загальному вигляді — це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв’язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, а й того, що очікується, повинно або може відбутися, спосіб пізнання певної реальності у тих випадках, коли ця реальність не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню.

Експертиза — це розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань.

З метою забезпечення експертних заходів Міндоходів України відповідно до постанови № 229 створено Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень, яка є спеціалізованим органом із забезпечення реалізації державної податкової та митної політики, а також участі у боротьбі з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства; проведення досліджень і здійснення експертної діяльності у податковій та митній сферах; здійснення попередньої оцінки майна, вилученого, конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства.

У випадках коли матеріально-технічне забезпечення в розпорядженні лабораторій є недостатнім, Податковий та Митний кодекси визначають право залучати фахівців та експертів.

При здійсненні податкового контролю у випадках, коли необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших, проводиться експертиза.

Залучення експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта.

Експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (або його заступника) територіального органу Міндоходів України, в яких зазначаються:

  • підстави для залучення експерта;
  • прізвище, ім’я та по батькові експерта;
  • реквізити платника податків, стосовно якого здійснюється податковий контроль;
  • питання, поставлені до експерта;
  • документи, предмети та інші матеріали, які подаються на розгляд експерта.

Територіальний орган Міндоходів України, керівник (або заступник) якого призначив проведення експертизи, зобов’язаний ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про проведення експертизи, а після закінчення експертизи — з висновком експерта.

У разі необхідності проведення експертизи здійснення документальної виїзної планової та позапланової перевірок платника податків може бути зупинено на строк, необхідний для завершення таких процедур (ст. 84 Податкового кодексу).

Матеріали експертизи є підставою для висновків посадових осіб територіальних органів Міндоходів України під час проведення перевірок (ст. 83 цього Кодексу).

Митний кодекс аналогічно дозволяє у разі потреби залучати для участі у здійсненні митного контролю спеціалістів та експертів. Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником територіального органу Міндоходів України або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт. У разі необхідності за власним бажанням залучення спеціалістів та експертів може здійснювати декларант (власник товару та/або транспортного засобу) (ст. 327 Митного кодексу). У такому разі відшкодування витрат, пов’язаних з участю спеціалістів та експертів у здійсненні митного контролю, здійснюється декларантом (власником товару та/або транспортного засобу) на підставі укладеної угоди. Зазначена експертиза не є судовою експертизою. Порядок проведення митних експертиз визначено главою 50 Митного кодексу.