Податок на прибуток

Особливості врахування податків і зборів у складі податкових витрат

Головний стимул роботи кожного суб’єкта господарювання — одержання доходів, адже вони є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства. Крім того, від розміру отриманих підприємством доходів залежать і відрахування до бюджету у вигляді податків і зборів.
Розглянемо, як на розмір доходів впливає сума сплачених підприємством податків і зборів та,  зокрема, які з них враховуються у складі податкових витрат, а які — ні.


Податки та збори, що включаються до складу витрат

Податковим кодексом передбачено, що суми нарахованих податків і зборів, інших обов’язкових платежів, установлених законодавчими актами, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування (пп. «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 Кодексу). Суми нарахованих податків і зборів, встановлених Податковим кодексом (крім тих, що не визначені у переліку податків і зборів, встановлених цим Кодексом), а також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами, є різновидом інших операційних витрат, до яких, зокрема, належать акцизний податок, рентні платежі, а також збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу з електроенергії.

Датою здійснення таких витрат вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з податку та збору (пп. 138.5.1 п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу).

Однак бувають ситуації, коли нарахування податкового зобов’язання з відповідного податку чи збору здійснюється на рік, зокрема як плата за землю. У такому разі, враховуючи те, що податковий облік максимально наближено до бухгалтерського, слід керуватися ст. 4 Закону про бухоблік, де наведено перелік основних принципів, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік і фінансова звітність. Одним із таких принципів є, зокрема, таке поняття, як періодичність, тобто можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

У разі якщо підприємство нараховує податкове зобов’язання з відповідного податку та збору на майбутні періоди, то до складу податкових витрат звітного періоду може бути включено лише суму такого податку та збору, нараховану з першого по останній день такого звітного періоду (календарного кварталу, півріччя, трьох кварталів, року).

Слід також звернути увагу на те, що розділом ІІІ Податкового кодексу встановлено можливість зарахування у зменшення податкових зобов’язань, які підлягають сплаті на території України, податків, сплачених в інших країнах.

Так, сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, сплачена суб’єктами господарювання за кордоном, зараховується під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими розділом ІІІ Податкового кодексу (п. 161.4 ст. 161 Кодексу). Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті такими платниками в Україні.

Податки та збори, що не враховуються у складі витрат

Обмеження щодо віднесення до складу витрат деяких податків і зборів встановлено ст. 139 Податкового кодексу.

Так, відповідно до зазначеної норми до складу витрат не включаються:

  • сума нарахованого податку на прибуток;
  • авансовий внесок з податку на прибуток, нарахований на суму дивідендів, що фактично виплачуються;
  • податок, утриманий при виплаті доходів на користь нерезидентів із джерелом їх походження з України, згідно зі ст. 160 Податкового кодексу;
  • суми податків на доходи фізичних осіб, які вираховуються із сум виплат таких доходів відповідно до розділу IV Податкового кодексу;
  • сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, яка враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку в порядку, передбаченому пунктами 152.1 та 152.2 ст. 152 Податкового кодексу. У разі одночасного здійснення платником діяльності, яка підлягає та не підлягає патентуванню, прибуток від таких видів діяльності визначається окремо. При цьому відшкодування вартості торгових патентів відбувається лише за рахунок податку на прибуток, розрахованого виключно від видів діяльності, які підлягають патентуванню;
  • суми ПДВ, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання.

При цьому для платників податку, які не зареєстровані як платники ПДВ, до складу витрат входять суми цього податку, сплачені у складі ціни придбання товарів, робіт, послуг, вартість яких належить до витрат такого платника податку.

У разі якщо платник податку, зареєстрований як платник ПДВ, одночасно здійснює операції з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), що оподатковуються цим податком і звільнені від оподаткування або не є об’єктом оподаткування таким податком, то ПДВ, сплачений у складі витрат на придбання товарів, робіт, послуг, які входять до складу витрат, і основних засобів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або вартість відповідного об’єкта основних засобів чи нематеріального активу збільшується на суму ПДВ, не включену до податкового кредиту такого платника податку згідно з розділом V Податкового кодексу.

У разі якщо платник ПДВ відповідно до розділу V цього Кодексу визначає базу оподаткування для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ виходячи з винагороди (маржинального прибутку, маржі), то ПДВ, сплачений у складі витрат на придбання товарів (послуг), які входять до складу витрат, та основних засобів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або до вартості відповідного об’єкта основних засобів чи нематеріального активу.

Не включаються до складу витрат також суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або відповідних державних органів суду, що підлягають сплаті платником податку.

Крім того, не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток такі податки, сплачені в інших країнах:

  • податок на капітал/майно та приріст капіталу;
  • поштові податки;
  • податки на реалізацію (продаж);
  • інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Зарахування сум податків, сплачених суб’єктом господарювання за митним кордоном України, у зменшення його податкових зобов’язань на території України, здійснюється за умови подання письмового підтвердження, отриманого від податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку за межами України, та за наявності чинного міжнародного договору України з такою державою про уникнення подвійного оподаткування доходів.