Податок на прибуток

Нематеріальні активи: податковий облік

Підприємства для діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні засоби) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми,нематеріальні активи.


Для цілей оподаткування згідно з пп. 14.1.120 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу нематеріальні активи — це право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.

У бухгалтерському обліку відповідно до ПБО 8 нематеріальні активи — це немонетарний актив, який не має матеріальної форми й може бути ідентифікований. В обліку підприємства придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається на балансі, якщо його вартість може бути достовірно визначено і якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод у зв’язку з його використанням.

У цій статті пропонуємо розглянути, протягом якого строку та за якими методами нараховується амортизація нематеріальних активів, та як здійснюється їх переоцінка.

Амортизація нематеріальних активів

Амортизація — це систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (пп. 14.1.3 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу).

Як відомо, для цілей оподаткування амортизації підлягають не об’єкти нематеріальних активів, а витрати на їх придбання за умови, що такі об’єкти придбано платником податку для використання в господарській діяльності (п. 144.1 ст. 144 цього Кодексу).

За класифікацією нематеріальні активи розділено на шість груп.

Для наочності наведемо групи нематеріальних активів та строк дії права їх використання у табличному вигляді.

Групи

Строк дії права користування

Група 1 — права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище) 

Відповідно до правовстановлюючого документа

Група 2 — права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) 

Відповідно до правовстановлюючого документа 

Група 3 — права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті 

Відповідно до правовстановлюючого документа 

Група 4 — права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті 

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років 

Група 5 — авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті 

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки 

Група 6 — інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) 

Відповідно до правовстановлюючого документа 

 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, визначених у пп. 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу та наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив запроваджено в господарський оборот, та припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріальних активів.

Приклад 1

Підприємство «Парус» придбало комп’ютерну програму вартістю 7200 грн. (без ПДВ). Згідно з обліковою політикою підприємства термін експлуатації цієї програмидва роки. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю.

Річна сума амортизації дорівнює:

Арічн.7200 грн. : 2 = 3600 грн.

Сума щомісячної амортизації дорівнює:

Аміс.- Арічн. : 12 = 3600 грн. : 12 = 300 грн.

Зауважимо, що відповідно до положень Податкового кодексу метод може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Методи нарахування амортизації

При обрахунку амортизаційних відрахувань нематеріальних активів застосовуються методи, визначені пп. 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.

Амортизація нараховується із застосуванням таких методів:

  • прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів;
  • зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації;
  • кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;
  • виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів.

Не підлягає амортизації вартість гудвілу, яка відповідно до пп. 14.1.40 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо.

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об’єктів, що входить до складу окремої групи.

Визначення строку корисного використання

Згідно з пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу строк корисного використання визначається відповідно до правовстановлюючого документа, але для нематеріальних активів він не може бути меншим за строки, визначені цим підпунктом, зокрема для групи 4 (права на об’єкти промислової власності тощо) — не менш як п’ять років, для групи 5 (авторське право та суміжні з ним права тощо) — не менш як два роки.

При визначенні строку корисного використання об’єкта нематеріальних активів слід ураховувати:

  • очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;
  • фізичний та моральний знос, що передбачається;
  • правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строку дії права користування нематеріальних активів не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації.

Визначення первісної вартості

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням.

Приклад 2

Підприємство «Статус» замовило розширення можливостей компютерної програми, яка вже обліковується на балансі. Балансова вартість програми з урахуванням амортизації на момент удосконалення становить 12 000 грн. Сума витрат на придбання спеціального програмного забезпечення становила 6000 грн., у тому числі ПДВ1000 грн. За встановлення цього програмного забезпечення підприємство сплатило виконавцю 1200 грн., у тому числі ПДВ200 грн.

Таким чином, після проведення удосконалення комп’ютерної програми її первісна вартість становитиме 18 000 грн. (12 000 + 5000 + 1000).

Переоцінка/дооцінка нематеріальних активів

Для цілей оподаткування Податковим кодексом передбачено здійснення переоцінки основних засобів відповідно до п. 146.21 ст. 146 цього Кодексу.

Щодо дооцінки нематеріальних активів необхідно зазначити, що згідно із п. 152.10 ст. 152 Податкового кодексу якщо платник податку приймає рішення про уцінку/дооцінку активів відповідно до правил бухгалтерського обліку, така уцінка/дооцінка з метою оподаткування не змінює балансову вартість активів та доходи або витрати такого платника податку, пов’язані з придбанням зазначених активів.

Відчуження нематеріальних активів

Порядок визнання доходів і витрат при здійсненні відчуження нематеріальних активів передбачено ст. 146 Податкового кодексу.

Звертаємо увагу на те, що дохід від продажу або іншого відчуження об’єкта нематеріального активу визначається згідно з договором про його продаж або інше відчуження, але не нижче звичайної ціни такого об’єкта (активу).

Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об’єктів нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження — до його витрат.

Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження безоплатно отриманих нематеріальних активів над їх вартістю, що була включена до складу доходів у звітному (податковому) періоді їх отримання, включається до доходів платника податку, а сума перевищення вартості, включена до складу доходів у зв’язку з безоплатним отриманням над доходами від такого продажу або іншого відчуження, — до його витрат.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42