РРО. Готівка

Готівкові розрахунки

З 01.09.2013 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 06.06.2013 р. № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», якою запроваджено обмеження при здійсненні розрахунків готівкою між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню, а також між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує 150 000 грн.
Пропонуємо низку запитань, які виникають під час здійснення готівкових розрахунків за новими правилами, та відповіді на них, надані Нацбанком України.


1. Яким чином при здійсненні розрахунків між фізичною особою та підприємством (підприємцем) на суму, яка перевищує 150 000 грн., необхідно переводити готівку у безготівкову форму: шляхом відкриття нового поточного рахунку, переказу готівки на вже існуючий рахунок тощо?

Розрахунки фізичних осіб з юридичними особами, фізичними особами — підприємцями за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує 150 000 грн., мають здійснюватися в безготівковому порядку, зокрема шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок. При цьому переказ може бути ініційований за допомогою, наприклад, платіжної картки. Такі розрахунки також можна здійснювати шляхом внесення готівки для подальшого зарахування коштів на поточні рахунки юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців — отримувачів коштів.

2. Як здійснюються розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу на суму понад 150 000 грн., що підлягають нотаріальному посвідченню?

Розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, на суму понад 150 000 грн. можуть здійснюватися, зокрема, шляхом:

а) переказу коштів з поточного рахунку фізичної особипокупця на поточний рахунок іншої фізичної особипродавця.

Фізична особа — покупець ініціює переказ коштів з поточного рахунку за допомогою платіжних інструментів, визначених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Нацбанку України від 21.01.2004 р. № 22, зокрема платіжного доручення, а також електронного платіжного засобу (платіжної картки), якщо його емітовано до цього рахунку;

б) внесення та/або переказу коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса.

При такому здійсненні розрахунків кошти, які попередньо зараховані фізичною особою — покупцем на окремий поточний рахунок нотаріуса, належать фізичній особі — покупцю до завершення процедури нотаріального посвідчення договору (далі — договір купівлі-продажу). Після посвідчення договору купівлі-продажу кошти перераховуються нотаріусом на відповідний рахунок фізичної особи — продавця. Кошти, зараховані на окремий поточний рахунок нотаріуса, не можуть бути використані на інші цілі, ніж зазначено в договорі купівлі-продажу, ні нотаріусом, ні фізичною особою — покупцем;

в) відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім’я іншої фізичної особи на інших умовах повернення коштів, встановлених договором (ст. 1060 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV).

Порядок відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи визначено п. 10.7 глави 10 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 492 (далі — Інструкція № 492).

Фізична особа — покупець може відкрити в банку вкладний (депозитний) рахунок на ім’я іншої фізичної особи — продавця для зарахування на цей рахунок коштів у сумі, обумовленій договором купівлі-продажу. Розпорядження рахунком та коштами, які будуть зараховані на цей рахунок продавцем, можливе лише на умовах, передбачених договором банківського вкладу, зокрема пред’явлення до банку підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу. Умови договору банківського вкладу можуть бути змінені лише фізичною особою — покупцем, якщо не відбулись укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу;

г) застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитиву).

Переваги такого здійснення розрахунків полягають у тому, що фізична особа — продавець зможе розпорядитися коштами, заброньованими на рахунку за умови пред’явлення підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу, без будь-яких відкладних умов;

ґ) внесення готівки на поточний рахунок фізичної особиотримувача.

3. Чи необхідно дотримуватися безготівкової форми розрахунків між фізичними особами за договором купівлі-продажу на загальну суму понад 150 000 грн., який підлягає нотаріальному посвідченню, якщо розрахунки за договором здійснюються декількома платежами меншого розміру?

Якщо сума розрахунку між фізичними особами за договором купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню, перевищує 150 000 грн., в безготівковій формі здійснюються всі розрахунки на загальну суму договору незалежно від розміру кожного платежу.

4. Чи поширюються вимоги постанови № 210 на розрахунки за участю фізичних осіб за договорами, які було укладено до набрання чинності цією постановою?

Дотримання обмежень щодо суми готівкових розрахунків з фізичними особами, встановлених постановою № 210, з 01.09.2013 р. є обов’язковим при проведенні будь-яких розрахунків за участю фізичних осіб незалежно від дати укладення договору, за яким вони здійснюються.

5. За яким курсом відбуватиметься продаж готівкової іноземної валюти за гривні для подальшого здійснення розрахунків у гривнях у безготівковій формі?

Для подальшого проведення безготівкових розрахунків у гривнях фізична особа — резидент України може здійснити в уповноваженому банку операцію з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні відповідно до порядку, установленого Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Нацбанку України від 12.12.2002 р. № 502. Ця валютно-обмінна операція проводиться за курсом купівлі готівкової іноземної валюти, встановленим банком на день проведення операції. При цьому гривневий еквівалент від продажу готівкової іноземної валюти може бути внесено на власний поточний рахунок або перераховано на поточний рахунок інших осіб.

Також фізичні особи (резиденти та нерезиденти України) можуть відкрити в банку поточний рахунок в іноземній валюті або скористатися наявним рахунком та внести готівкову іноземну валюту на цей рахунок. Для продажу іноземної валюти з рахунку фізичній особі необхідно подати до банку заяву про продаж іноземної валюти за формою, встановленою Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою Правління Нацбанку України від 10.08.2005 р. № 281 (далі — Положення № 281).

Відповідно до п. 36 розділу І цього Положення банк здійснює операцію з продажу іноземної валюти за договірним обмінним курсом.

Гривневий еквівалент проданої іноземної валюти зараховується на власний поточний рахунок фізичної особи в гривнях для подальшого здійснення безготівкових розрахунків.

Готівкові кошти зараховуються на поточний рахунок фізичної особи — нерезидента за наявності підтвердження джерел їх походження (глава 7 Інструкції № 492).

6. Який розмір комісії встановлюватиметься банками за проведення операцій з переказу коштів та відкриття рахунків? Чи встановлюватимуться регулятором гранично допустимі розміри комісій?

Відповідно до частини дванадцятої ст. 47 Закону України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги, а ст. 53 цього Закону банку забороняється встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому банку.

Водночас Нацбанком України надіслано лист Незалежній асоціації банків України з пропозицією спільно з банками України розглянути можливість оптимізації структури доходів та недопущення додаткового фінансового навантаження на фізичних осіб у частині сплати сум комісійної винагороди банку за переказ коштів.

7. Які ще додаткові витрати може нести покупець?

На наш погляд, витрати покупців у частині сплати комісійних за операціями з переказу коштів через банк не повинні бути дорожчими за витрати на проведення операцій з готівкою, оскільки здійснення таких операцій є абсолютно стандартним і належить до звичайних банківських операцій.

8. Які банки є найнадійнішими для здійснення подібних операцій та де можна отримати рейтингову інформацію щодо надійності банків?

На сайті офіційного інтернет-представництва Нацбанку України у розділі «Банківський нагляд» можна отримати інформацію щодо діяльності та фінансового стану банків України, на підставі якої можна дійти висновку стосовно надійності банку.

9. Яким чином здійснюватиметься контроль за виконанням норм зазначеної постанови?

Згідно з пп. 191.1.4 п. 191.1 ст. 191 і пп. 20.1.10 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) здійснюють контролюючі органи.

10. Чи передбачено санкції за невиконання вимог постанови № 210?

Відповідно до ст. 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу — підприємця, посадових осіб юридичної особи.

11. Чи стосується гранична сума розрахунків готівкою (150 000 грн.) загальної суми розрахунків між підприємством (підприємцем) та фізичними особами за день у цілому?

Згідно з п. 2.3 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637, та п. 1 постанови № 210 у редакції, що діє з 01.09.2013 р., підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою з фізичною особою в межах 150 000 грн. протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами. При цьому кількість фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.