Податок на прибуток

Нова форма Податкової декларації з податку на прибуток банку

З метою удосконалення звітності з податку на прибуток банку наказом № 1683 затверджено нову форму Податкової декларації з податку на прибуток банку. Нагадаємо, що за підсумками діяльності 2011 р. банківські установи звітують за формою Податкової декларації з податку на прибуток банку, затвердженої наказом № 98.

Форму декларації № 1683, як і форму декларації № 98, розроблено відповідно до п. 46.5 ст. 46 Податкового кодексу. Їх положення базуються на нормах цього Кодексу.

У формі декларації № 1683 не лише враховано останні зміни та доповнення, внесені до окремих положень Податкового кодексу, а є багато і позитивного для платників податку на прибуток юридичних осіб — банків та їх відокремлених підрозділів.

Зокрема, положеннями цього Кодексу для банків уперше визначено окремий перелік видів доходів та витрат від операційної діяльності. Саме на цих переліках і засновано додатки ОД «Доходи від операційної діяльності банківських установ» та ОВ «Витрати від операційної діяльності банківських установ» до декларації № 1683.

Отже, якщо розглянути показники додатка ОД, то вони повністю відповідають переліку доходів, установленому пп. 135.4.2 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу, а саме:

 • процентні доходи за кредитно-депозитними операціями (в тому числі за кореспондентськими рахунками) та цінними паперами, придбаними банком;
 • комісійні доходи, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, наданими гарантіями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління;
 • прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами;
 • прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;
 • позитивне значення курсових різниць відповідно до пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу;
 • надлишкові суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктами 159.2, 159.4 ст. 159 Податкового кодексу, та суми заборгованості, що підлягають включенню до складу доходів відповідно до п. 159.5 цієї статті;
 • доходи від відступлення права вимоги боргу третьої особи або виконання вимоги боржником (факторингу) згідно з п. 153.5 ст. 153 цього Кодексу;
 • дохід, пов’язаний з реалізацією заставленого майна;
 • інші доходи, прямо пов’язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг.

Показники додатка ОВ відповідають переліку витрат, визначеному у пп. 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу, та складаються з:

 • процентних витрат за кредитно-депозитними операціями, в тому числі за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання, цінними паперами власного обігу;
 • комісійних витрат, у тому числі за кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління;
 • від’ємного результату (збитку) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;
 • від’ємного значення курсових різниць від переоцінки активів та зобов’язань у зв’язку зі зміною офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти відповідно до пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу;
 • суми страхових резервів, сформованих у порядку, передбаченому ст. 159 цього Кодексу;
 • суми коштів (зборів), внесених до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
 • витрат з придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг);
 • витрат, пов’язаних з реалізацією заставленого майна;
 • інших витрат, прямо пов’язаних зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг;
 • інших витрат.

Таким чином, склад витрат фактично є відображенням доходів, отриманих банківськими установами.

При цьому в додатках ОД та ОВ до декларації № 1683 немає необхідності робити розшифровки доходів та витрат, як це було передбачено при поданні декларації № 98.

Крім того, скасовано детальні розшифровки сум та назв доходів та витрат, прямо пов’язаних із здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг, а також інших доходів та витрат, передбачених розділом ІІІ Податкового кодексу.

Зазначимо, що в декларації № 1683 збережено, як і раніше, окремі рядки щодо відображення складових суми страхових резервів, сформованих у порядку, передбаченому ст. 159 Податкового кодексу. Адже питання створення банківськими установами страхових резервів є актуальним і заслуговує на увагу з боку органів ДПС у частині правильності та достовірності відображення цих резервів в цілях обліку об’єкта оподаткування такими платниками податку. Відповідно мають відображатись у додатку ОД і надлишкові суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу відповідно до пунктів 159.2, 159.4 ст. 159 Податкового кодексу, та суми заборгованості, що підлягають включенню до складу доходів згідно з п. 159.5 цієї статті.

Крім того, з метою приведення у відповідність із положеннями Закону № 3609 удосконалено додаток ЦП шляхом поділу його на дві таблиці: табл. 1 «Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами» і табл. 2 «Розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними інструментами)».

На відміну від додатка ІВ «Інші витрати банківських установ» до декларації № 98 аналогічний додаток до декларації № 1683 суттєвого скорочено, зокрема, якщо в додатку ІВ до декларації № 98 для платників податку було передбачено 44 показники видів інших витрат, то додаток ІВ до декларації № 1683 має тільки 32 показники, тобто зазначений додаток скорочено на 12 показників.

У декларації № 1683 значно спрощено заповнення додатка АМ «Амортизація» який, як і раніше, складається з двох таблиць, зокрема платникам податку — банківським установам вже не потрібно робити розрахунок амортизації окремо по кожній групі основних засобів (необоротних активів) та нематеріальних активів. Не зазначається також інформація щодо обраних методів амортизації, тобто в табл. 1 цього додатка до декларації № 1683 відображається нарахована амортизація за звітний (податковий) період, а в табл. 2 відображаються витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу, що включаються до складу інших витрат.

Додаток ВО «Розрахунок витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус» із декларації № 1683 виключено як такий, що не є актуальним для банківських установ.

Водночас відповідно до положень Закону № 4014, якими, зокрема, доповнено п. 152.3 ст. 152 Податкового кодексу, декларацію № 1683 доповнено новим додатком ОК, який складається з двох розділів, а саме:

 • розділ I «Перелік доходів у розрізі контрагентів — платників єдиного податку»;
 • розділ 2 «Перелік витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку».

Зазначений додаток переліку доходів та витрат у розрізі контрагентів подається до органів ДПС разом з податковою декларацією відповідного звітного періоду.

Уперше декларацію № 1683 платники податку на прибуток — банківські установи подаватимуть за підсумками I кварталу 2012 р.