ПДВ

Оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг нерезидентами на митній території України

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб’єкти цієї діяльності, належать, зокрема, операції з надання іноземними суб’єктами господарської діяльності (тобто суб’єктами, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України) суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України послуг, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонено законами України, тощо.
Оподаткування ПДВ послуг, наданих нерезидентами на митній території України, має низку особливостей, які розглянемо в цьому матеріалі.


Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу операції з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу є об’єктом оподаткування ПДВ.

Водночас слід зауважити, що операції з надання нерезидентами, які здійснюють діяльність на митній території України, послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Податкового кодексу визначено за межами митної території України, не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ, але такі операції мають бути підтверджені відповідними документами (договором, угодою, актом виконаних робіт тощо).

У разі надання нерезидентами послуг на митній території України такі операції підпадають під дію норм Податкового кодексу, якими регулюються питання оподаткування ПДВ.

Залежно від того, є сторони таких операцій зареєстрованими платниками ПДВ чи ні, існують відмінності в порядку оподаткування ПДВ цих операцій.

У разі якщо постачальник послуг — нерезидент та отримувач таких послуг є платниками ПДВ або нерезидент є платником ПДВ, а отримувач не зареєстрований платником ПДВ, то порядок оподаткування ПДВ операцій з надання нерезидентами послуг на митній території України здійснюється за загальним порядком, установленим Податковим кодексом, без будь-яких нюансів для жодної із сторін. У таких випадках особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бюджету, є нерезидент — платник ПДВ.

Якщо нерезидент, який постачає послуги на митній території України, та отримувач таких послуг не зареєстровані платниками ПДВ, то отримувач послуг від нерезидента на митній території України вважається особою, відповідальною за нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за операцією з постачання таких послуг.

Така операція здійснюється без виписування податкової накладної. У цій ситуації отримувач послуг має заповнити затверджений наказом № 1492 додаток до декларації з ПДВ «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України».

Щодо операцій з постачання особою-нерезидентом, не зареєстрованою як платник ПДВ, послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, особі, зареєстрованій як платник ПДВ, то ст. 208 Податкового кодексу встановлено деякі особливості їх оподаткування, які розглянемо детальніше.

Відповідно до п. 208.5 зазначеної статті отримувач послуг у цьому випадку прирівнюється до платника ПДВ для цілей застосування правил розділу V цього Кодексу щодо сплати ПДВ, стягнення податкового боргу та притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування. А саме згідно з п. 208.2 цієї статті отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою податку (до 01.01.2014 р. ставка ПДВ відповідає 20%) на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 Податкового кодексу.

Так, відповідно до п. 190.2 зазначеної статті для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком ПДВ, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Нацбанку України на дату виникнення податкових зобов’язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування ПДВ.

При цьому отримувач послуг — платник ПДВ у порядку, визначеному ст. 201 Податкового кодексу, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у встановленому порядку. Податкова накладна складається в одному примірнику, залишається і зберігається в отримувача послуг — платника ПДВ.

У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна позначка «Х» та зазначається тип причини: 14 — Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента. У рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» відображається умовний ІПН «300000000000», а у разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, — умовний ІПН «200000000000»; у рядку «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу у разі отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, у отримувача таких послуг виникає право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту. Датою виникнення такого права для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду.

Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Отримувач послуг, зареєстрований як платник ПДВ, включає суму нарахованого податку до складу податкових зобов’язань декларації з ПДВ за відповідний звітний період (п. 208.3 ст. 208 Податкового кодексу), форму якої затверджено наказом № 1342, які відображаються особою — платником ПДВ у рядку 7 розділу I цієї декларації.

Суми ПДВ, які отримувач послуг від нерезидента має право віднести до податкового кредиту відповідного звітного періоду, відображаються у розділі II декларації з ПДВ, а саме у разі, якщо послуги придбано для здійснення операцій, які оподатковуються за основною та нульовою ставкою, то вони відображаються платником ПДВ у рядку 12.4 декларації з ПДВ.

Обсяг придбаних від нерезидента послуг, місце постачання яких знаходиться на митній території України, з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування (ст. 196 Податкового кодексу), та/або звільнені від оподаткування (ст. 197 підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються, відображається у рядку 13.3 розділу II декларації з ПДВ.

У рядку 15 розділу II декларації з ПДВ відображаються операції з придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з ПДВ товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — в операціях, які не є об’єктом оподаткування, та/або звільнені від оподаткування, та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2 та 186.3 ст. 186 Податкового кодексу за межами митної території України).

Положення ст. 208 Податкового кодексу не поширюються на постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника ПДВ, послуг з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією.