Інші податки

Особливості реєстрації та обліку юридичних осіб — нерезидентів

Основні терміни

Відповідно до пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу нерезидентами є:

 • іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;
 • дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;
 • фізичні особи, які не є резидентами України.

Постійне представництво — постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема (пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу):

 • місце управління;
 • філія;
 • офіс;
 • фабрика;
 • майстерня;
 • установка або споруда для розвідки природних ресурсів;
 • шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів;
 • склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.

З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає:

 • будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців;
 • надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, пов’язаного з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді;
 • резидентів, які мають повноваження діяти від імені виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків (укладати договори (контракти) від імені цього нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, зі складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу).

Постійним представництвом не є використання споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.

Взяття на облік відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій

Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом (п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу).

Документом про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України є:

 • свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, — для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону № 959;
 • свідоцтво про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні, видане Державною реєстраційною службою України, — для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні;
 • банківська ліцензія — для філій іноземних банків;
 • погоджене, прошите, засвідчене на звороті відбитком печатки секретаріату Правління Нацбанку України положення про представництво іноземного банку, титульну сторінку якого засвідчено підписом заступника Голови і відбитком печатки Нацбанку України, — для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія титульної сторінки положення із пред’явленням оригіналу);
 • документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, — для інших відокремлених підрозділів нерезидентів.

Після взяття на облік дані про взяті на облік відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій, включаються до Реєстру платників податків — нерезидентів.

Реєстрація в органах Міндоходів України постійних представництв нерезидентів

Нерезидент до початку господарської діяльності на території України через своє постійне представництво забезпечує взяття на облік (реєстрацію платником податку на прибуток) постійного представництва у територіальному органі Міндоходів України за місцезнаходженням постійного представництва згідно з розділом V Порядку № 1588.

Для взяття на облік постійне представництво протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації (акредитації, легалізації) зобов’язано подати до територіального органу Міндоходів України:

 • заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за формою № 1-РПП;
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
 • копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом (пп. 5.2.1 п. 5.2 розділу V Порядку № 1588).

Постійне представництво, яке розпочало господарську діяльність до реєстрації у територіальному органі Міндоходів України, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки — прихованими від оподаткування.

З моменту взяття на облік постійне представництво нерезидента вважається зареєстрованим як платник податку на прибуток.

Після взяття на облік постійне представництво нерезидента включається до Реєстру платників податків — нерезидентів зі встановленням ознаки платника податку на прибуток.

Після реєстрації органом Міндоходів України видається (надсилається) постійному представництву нерезидента довідка про взяття на облік за формою № 4-ОПП, у якій після рядка «(найменування та код органу державної податкової служби)» зазначається «як постійне представництво нерезидента».

Документи, що подаються до органів Міндоходів України відокремленими підрозділами нерезидента, які не відповідають поняттю постійного представництва нерезидента

Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента, зобов’язаний у 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подати до територіального органу Міндоходів України за своїм місцезнаходженням такі документи:

 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
 • копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом (п. 4.2 розділу IV Порядку № 1588).

Зокрема, до таких відокремлених підрозділів нерезидента належать філії, відділення, представництва структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, представництва іноземних банків.

Взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента не звільняє такий підрозділ від обов’язку реєстрації платником податку на прибуток у порядку, визначеному розділом V Порядку № 1588, якщо він розпочинає господарську діяльність і відповідає визначенню постійного представництва.

Документи, що подаються до органів Міндоходів України нерезидентами — виконавцями проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

Нерезидент — виконавець проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, акредитований центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, для взяття на облік подає до відповідного органу Міндоходів України за адресою виконавця в Україні:

 • лист-звернення, у якому зазначаються найменування, місцезнаходження в Україні, телефон виконавця, прізвище, ім’я, за наявності — по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада уповноваженої особи;
 • копію свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи — нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (п. 4.8 розділу IV Порядку № 1588).

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42